شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 30 بهمن 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 460,000 ریال افزایش به رقم 52,760,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 52,910,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 53,060,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 53,230,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 52,440,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/11/30 برابر با 44,835,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 8,225,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 29 بهمن 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 280,000 ریال افزایش به رقم 52,300,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 52,210,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 52,760,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 52,760,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 52,190,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/11/29 برابر با 44,480,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 8,280,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 28 بهمن 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 30,000 ریال افزایش به رقم 52,020,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 51,950,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 52,300,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 52,400,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 51,740,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/11/28 برابر با 43,625,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 8,675,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 27 بهمن 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,270,000 ریال افزایش به رقم 51,990,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 52,040,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 52,020,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 52,190,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 51,440,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/11/27 برابر با 43,235,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 8,785,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 26 بهمن 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 550,000 ریال کاهش به رقم 50,720,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 50,960,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 51,990,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 52,110,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 50,940,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/11/25 برابر با 42,490,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 9,500,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نو..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 25 بهمن 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 550,000 ریال کاهش به رقم 50,720,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 50,720,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 51,550,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 50,640,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/11/25 برابر با 42,490,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 8,230,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی براب..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 24 بهمن 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 390,000 ریال افزایش به رقم 51,270,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 51,300,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 50,720,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 51,550,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 50,640,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/11/24 برابر با 42,935,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 7,785,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 23 بهمن 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 230,000 ریال افزایش به رقم 50,880,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 50,700,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 51,270,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 51,270,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 50,120,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/11/23 برابر با 42,770,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 8,500,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 22 بهمن 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 230,000 ریال افزایش به رقم 50,880,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 50,880,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 50,970,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 50,600,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/11/21 برابر با 42,340,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 8,540,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی بر..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 21 بهمن 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 400,000 ریال افزایش به رقم 50,650,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 50,660,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 50,880,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 50,970,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 50,600,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/11/21 برابر با 42,340,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 8,540,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 20 بهمن 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 590,000 ریال افزایش به رقم 50,250,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 50,480,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 50,650,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 50,780,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 50,420,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/11/18 برابر با 41,410,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 9,240,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 19 بهمن 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته به رقم 49,660,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 49,680,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 50,250,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 50,360,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 49,670,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/11/18 برابر با 41,410,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 8,840,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برابر با 19.27 د..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 18 بهمن 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته به رقم 49,660,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 49,660,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 49,750,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 49,560,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/11/18 برابر با 41,410,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 8,250,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برابر با 16.84 درصد یا 7,..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 17 بهمن 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 390,000 ریال افزایش به رقم 49,660,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 49,610,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 49,660,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 49,750,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 49,560,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/11/16 برابر با 42,110,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 7,550,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 16 بهمن 1398

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 570,000 ریال کاهش به رقم 49,270,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 49,470,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 49,660,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 49,660,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 49,210,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/11/16 برابر با 42,110,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 7,550,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نو..

مجموع مطالب: 563 عدد در 38 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی