بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 2 تیر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 960,000 ریال افزایش به رقم 104,190,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 103,710,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 103,770,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 103,770,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 103,080,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/04/3 برابر با 85,180,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 18,590,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 1 تیر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,120,000 ریال افزایش به رقم 103,230,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 103,760,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 104,190,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 104,270,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 103,080,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/04/2 برابر با 81,680,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 22,510,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 31 خرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 980,000 ریال کاهش به رقم 102,110,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 102,970,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 103,230,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 103,670,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 102,530,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/04/1 برابر با 80,400,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 22,830,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 30 خرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 4,940,000 ریال کاهش به رقم 103,090,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 101,110,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 102,110,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 102,470,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 101,080,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/03/31 برابر با 78,400,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 23,710,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 29 خرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 290,000 ریال افزایش به رقم 108,030,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 108,060,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 103,090,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 108,070,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 102,780,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/03/29 برابر با 77,800,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 25,290,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 28 خرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 290,000 ریال افزایش به رقم 108,030,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 108,030,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 108,070,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 107,330,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/03/29 برابر با 77,800,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,230,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 27 خرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 830,000 ریال افزایش به رقم 107,740,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 107,520,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 108,030,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 108,070,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 107,330,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/03/27 برابر با 76,810,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 31,220,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 26 خرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 900,000 ریال افزایش به رقم 106,910,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 106,340,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 107,740,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 107,820,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 106,280,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/03/27 برابر با 76,810,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,930,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 25 خرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 550,000 ریال کاهش به رقم 106,010,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 106,380,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 106,910,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 107,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 106,330,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/03/26 برابر با 76,570,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,340,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ما..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 24 خرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,740,000 ریال افزایش به رقم 106,560,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 106,570,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 106,010,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 106,770,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 105,780,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/03/25 برابر با 76,300,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 29,710,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 23 خرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,950,000 ریال کاهش به رقم 104,820,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 106,670,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 106,560,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 107,120,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 106,330,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/03/24 برابر با 75,220,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 31,340,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 22 خرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,060,000 ریال کاهش به رقم 106,770,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 105,070,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 104,820,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 105,570,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 104,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/03/22 برابر با 76,180,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 28,640,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 21 خرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,060,000 ریال کاهش به رقم 106,770,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 106,770,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 106,870,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 106,530,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/03/22 برابر با 76,180,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,590,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 20 خرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 970,000 ریال افزایش به رقم 107,830,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 106,770,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 106,770,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 106,870,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 106,530,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/03/21 برابر با 75,580,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 31,190,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 19 خرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,150,000 ریال کاهش به رقم 106,860,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 107,520,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 107,830,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 108,080,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 107,030,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/03/20 برابر با 74,200,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 33,630,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..

مجموع مطالب: 1035 عدد در 69 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی