بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 17 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,280,000 ریال کاهش به رقم 105,980,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 105,980,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 106,520,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 105,430,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/16 برابر با 49,660,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 56,320,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 16 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,600,000 ریال کاهش به رقم 107,260,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 106,220,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 105,980,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 106,520,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 105,430,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/15 برابر با 49,270,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 56,710,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 15 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 370,000 ریال افزایش به رقم 109,860,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 108,890,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 107,260,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 109,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 106,730,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/14 برابر با 49,840,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 57,420,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 14 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,180,000 ریال کاهش به رقم 109,490,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 109,930,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 109,860,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 110,220,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 108,680,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/13 برابر با 49,930,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 59,930,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 13 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,690,000 ریال افزایش به رقم 110,670,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 108,110,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 109,490,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 110,220,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 108,090,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/12 برابر با 49,810,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 59,680,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 12 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,840,000 ریال افزایش به رقم 108,980,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 110,230,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 110,670,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 111,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 109,780,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/10 برابر با 50,440,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 60,230,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 11 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 220,000 ریال افزایش به رقم 106,140,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 110,620,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 108,980,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 110,620,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 108,780,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/10 برابر با 50,440,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 58,540,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 10 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 220,000 ریال افزایش به رقم 106,140,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 106,140,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 106,220,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 105,380,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/8 برابر با 50,200,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 55,940,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسان..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 9 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,010,000 ریال افزایش به رقم 105,920,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 105,740,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 106,140,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 106,220,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 105,380,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/8 برابر با 50,200,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 55,940,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 8 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 3,450,000 ریال کاهش به رقم 103,910,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 106,690,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 106,720,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 108,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 105,680,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/7 برابر با 50,120,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 56,600,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 7 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 640,000 ریال افزایش به رقم 107,360,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 105,120,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 103,910,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 105,170,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 102,780,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/6 برابر با 49,550,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 54,360,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 6 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,660,000 ریال افزایش به رقم 106,720,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 106,790,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 107,360,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 107,470,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 105,180,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/5 برابر با 49,260,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 58,100,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 5 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 320,000 ریال کاهش به رقم 104,060,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 104,380,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 106,720,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 108,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 104,180,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/3 برابر با 48,940,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 57,780,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 4 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,500,000 ریال افزایش به رقم 104,380,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 102,020,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 104,060,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 104,070,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 101,130,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/3 برابر با 48,940,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 55,120,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 3 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,500,000 ریال افزایش به رقم 104,380,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 104,380,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 106,420,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 104,380,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/2 برابر با 48,740,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 55,640,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • مجموع مطالب: 1153 عدد در 77 صفحه

  قیمت لوازم و قطعات خودرو
  قیمت آهن آلات
  قیمت مصالح ساختمانی
  قیمت پوشاک
  قیمت کالای دیجیتال
  قیمت لوازم خانگی
  قیمت مواد غذایی
  notification

  آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

  دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین