بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 8 دی 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 220,000 ریال افزایش به رقم 118,980,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 119,520,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 117,770,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 119,570,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 117,680,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/10/7 برابر با 46,040,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 71,730,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 7 دی 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,230,000 ریال کاهش به رقم 118,760,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 118,510,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 118,980,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 119,320,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 118,380,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/10/5 برابر با 46,080,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 72,900,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 6 دی 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 720,000 ریال کاهش به رقم 119,990,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 119,390,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 118,760,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 119,520,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 118,180,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/10/5 برابر با 46,080,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 72,680,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 5 دی 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 720,000 ریال کاهش به رقم 119,990,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 119,990,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 120,720,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 119,380,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/10/4 برابر با 45,720,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 74,270,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 4 دی 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,730,000 ریال افزایش به رقم 120,710,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 120,690,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 119,990,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 120,720,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 119,380,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/10/3 برابر با 45,420,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 74,570,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 3 دی 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 250,000 ریال کاهش به رقم 117,980,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 119,470,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 120,710,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 120,820,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 119,230,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/10/2 برابر با 45,410,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 75,300,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 2 دی 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,150,000 ریال کاهش به رقم 118,230,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 116,990,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 117,980,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 118,270,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 116,880,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/10/1 برابر با 45,110,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 72,870,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 1 دی 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,360,000 ریال افزایش به رقم 119,380,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 119,410,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 118,230,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 119,770,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 117,780,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/30 برابر با 45,590,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 72,640,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 30 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,500,000 ریال کاهش به رقم 118,020,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 117,990,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 119,380,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 119,620,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 117,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/28 برابر با 44,830,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 74,550,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 29 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 90,000 ریال کاهش به رقم 119,520,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 119,480,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 118,020,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 119,520,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 115,680,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/28 برابر با 44,830,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 73,190,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 28 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 90,000 ریال کاهش به رقم 119,520,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 119,520,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 120,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 118,580,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/27 برابر با 44,110,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 75,410,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 27 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,570,000 ریال کاهش به رقم 119,610,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 119,580,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 119,520,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 120,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 118,580,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/26 برابر با 44,960,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 74,560,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 26 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,700,000 ریال افزایش به رقم 122,180,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 122,710,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 119,610,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 123,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 119,580,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/25 برابر با 44,710,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 74,900,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 25 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 210,000 ریال کاهش به رقم 120,480,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 121,040,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 122,180,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 122,720,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 121,040,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/24 برابر با 44,210,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 77,970,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ما..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 24 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,320,000 ریال کاهش به رقم 120,690,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 118,880,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 120,480,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 120,620,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 118,680,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/23 برابر با 43,210,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 77,270,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • مجموع مطالب: 1099 عدد در 74 صفحه

  قیمت لوازم و قطعات خودرو
  قیمت آهن آلات
  قیمت مصالح ساختمانی
  قیمت پوشاک
  قیمت کالای دیجیتال
  قیمت لوازم خانگی
  قیمت مواد غذایی