بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 20 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,510,000 ریال افزایش به رقم 127,090,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 125,490,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 124,220,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 125,720,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 123,880,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/19 برابر با 46,020,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 78,200,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 19 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 4,160,000 ریال افزایش به رقم 125,580,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 125,620,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 127,090,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 128,920,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 125,580,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/18 برابر با 47,000,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 80,090,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 18 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,370,000 ریال کاهش به رقم 121,420,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 122,570,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 125,580,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 126,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 122,540,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/17 برابر با 46,200,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 79,380,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 17 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 3,710,000 ریال افزایش به رقم 122,790,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 122,320,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 121,420,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 123,120,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 121,280,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/16 برابر با 45,890,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 75,530,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 16 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,910,000 ریال کاهش به رقم 119,080,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 119,690,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 122,790,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 123,720,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 117,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/14 برابر با 45,690,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 77,100,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 15 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,970,000 ریال افزایش به رقم 121,990,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 123,020,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 119,080,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 124,520,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 118,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/14 برابر با 45,690,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 73,390,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 14 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,970,000 ریال افزایش به رقم 121,990,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 121,990,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 122,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 118,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/13 برابر با 45,410,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 76,580,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نو..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 13 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 40,000 ریال افزایش به رقم 120,020,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 121,020,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 121,990,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 122,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 118,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/12 برابر با 44,530,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 77,460,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 12 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 7,960,000 ریال افزایش به رقم 119,980,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 119,990,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 120,020,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 120,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 115,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/11 برابر با 44,060,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 75,960,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 11 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,040,000 ریال افزایش به رقم 112,020,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 116,010,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 119,980,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 121,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 115,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/10 برابر با 44,170,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 75,810,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 10 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,470,000 ریال افزایش به رقم 109,980,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 108,980,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 112,020,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 112,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 108,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/9 برابر با 43,450,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 68,570,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 9 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,480,000 ریال کاهش به رقم 107,510,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 106,480,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 109,980,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 110,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 106,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/7 برابر با 43,650,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 66,330,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 8 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,030,000 ریال کاهش به رقم 108,990,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 108,480,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 107,510,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 110,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 107,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/7 برابر با 43,650,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 63,860,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 7 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,030,000 ریال کاهش به رقم 108,990,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 108,990,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 109,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 108,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/6 برابر با 43,240,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 65,750,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسان..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 6 آذر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 3,990,000 ریال کاهش به رقم 110,020,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 109,010,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 108,990,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 109,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 108,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/09/5 برابر با 42,510,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 66,480,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..

مجموع مطالب: 1068 عدد در 72 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی