بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 24 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,980,000 ریال افزایش به رقم 98,490,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 100,360,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 99,200,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 101,420,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 98,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/25 برابر با 69,060,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,140,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,980,000 ریال افزایش به رقم 98,490,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 100,360,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 99,200,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 101,420,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 98,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/24 برابر با 69,700,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 29,500,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,980,000 ریال افزایش به رقم 98,490,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 100,360,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 100,540,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 101,420,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 98,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/23 برابر با 70,660,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 29,880,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 21 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,980,000 ریال افزایش به رقم 98,490,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 100,360,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 99,740,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 100,620,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 98,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/22 برابر با 69,970,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 29,770,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 70,000 ریال افزایش به رقم 95,510,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 97,720,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 98,490,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 98,820,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 97,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/21 برابر با 68,720,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 29,770,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 510,000 ریال افزایش به رقم 95,440,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 94,980,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 95,510,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 95,620,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 94,030,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/20 برابر با 68,630,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 26,880,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 18 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,010,000 ریال افزایش به رقم 94,930,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 96,020,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 95,440,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 96,370,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 94,580,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/18 برابر با 66,730,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 28,710,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 17 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,010,000 ریال افزایش به رقم 94,930,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 94,930,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 94,970,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 92,530,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/18 برابر با 66,730,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 28,200,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,720,000 ریال کاهش به رقم 92,920,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 92,540,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 94,930,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 94,970,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 92,530,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/17 برابر با 66,040,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 28,890,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 150,000 ریال کاهش به رقم 95,640,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 93,780,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 92,920,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 94,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 92,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/16 برابر با 65,280,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 27,640,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 14 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 150,000 ریال کاهش به رقم 95,640,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 95,640,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 96,420,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 94,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/15 برابر با 65,220,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,420,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 13 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,020,000 ریال کاهش به رقم 95,790,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 96,420,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 95,640,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 96,420,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 94,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/14 برابر با 64,240,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 31,400,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 12 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,660,000 ریال کاهش به رقم 97,810,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 96,170,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 95,790,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 96,370,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 95,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/13 برابر با 63,940,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 31,850,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 11 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 670,000 ریال کاهش به رقم 99,470,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 98,660,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 97,810,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 98,670,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 97,380,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/11 برابر با 64,740,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 33,070,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 10 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 670,000 ریال کاهش به رقم 99,470,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 99,470,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 99,970,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 99,330,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/11 برابر با 64,740,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 34,730,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برا..
 • مجموع مطالب: 1161 عدد در 78 صفحه

  قیمت لوازم و قطعات خودرو
  قیمت آهن آلات
  قیمت مصالح ساختمانی
  قیمت پوشاک
  قیمت کالای دیجیتال
  قیمت لوازم خانگی
  قیمت مواد غذایی
  notification

  آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

  دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین