بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 13 اسفند 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 3,220,000 ریال کاهش به رقم 108,590,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 109,740,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 109,360,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 110,970,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 109,130,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/12/13 برابر با 58,910,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 50,450,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 12 اسفند 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,830,000 ریال افزایش به رقم 111,810,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 109,330,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 108,590,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 109,520,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 108,330,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/12/12 برابر با 58,960,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 49,630,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 11 اسفند 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,350,000 ریال کاهش به رقم 109,980,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 112,210,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 111,810,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 112,220,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 111,280,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/12/11 برابر با 59,160,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 52,650,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 10 اسفند 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,780,000 ریال کاهش به رقم 111,330,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 110,780,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 109,980,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 110,820,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 109,580,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/12/8 برابر با 60,240,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 49,740,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 9 اسفند 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,140,000 ریال افزایش به رقم 113,110,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 112,360,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 111,330,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 112,520,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 110,780,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/12/8 برابر با 60,240,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 51,090,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 8 اسفند 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,140,000 ریال افزایش به رقم 113,110,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 113,110,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 113,820,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 111,930,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/12/7 برابر با 60,960,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 52,150,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 7 اسفند 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,140,000 ریال افزایش به رقم 113,110,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 113,110,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 113,820,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 111,930,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/12/6 برابر با 61,410,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 51,700,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 6 اسفند 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,460,000 ریال افزایش به رقم 111,970,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 111,960,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 113,110,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 113,820,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 111,930,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/12/5 برابر با 60,990,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 52,120,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 5 اسفند 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,070,000 ریال کاهش به رقم 109,510,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 111,380,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 111,970,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 112,220,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 110,690,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/12/4 برابر با 56,710,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 55,260,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 4 اسفند 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 3,600,000 ریال کاهش به رقم 111,580,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 111,590,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 109,510,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 113,220,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 109,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/12/3 برابر با 57,260,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 52,250,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 3 اسفند 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 3,500,000 ریال کاهش به رقم 115,180,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 112,780,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 111,580,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 112,820,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 111,280,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/12/1 برابر با 53,300,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 58,280,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 2 اسفند 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,140,000 ریال افزایش به رقم 118,680,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 116,620,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 115,180,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 116,720,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 114,380,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/12/1 برابر با 53,300,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 61,880,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 1 اسفند 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,140,000 ریال افزایش به رقم 118,680,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 118,680,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 119,320,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 117,530,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/30 برابر با 53,060,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 65,620,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نو..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 30 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,480,000 ریال کاهش به رقم 117,540,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 117,570,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 118,680,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 119,320,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 117,530,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/29 برابر با 52,760,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 65,920,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 29 بهمن 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,430,000 ریال افزایش به رقم 119,020,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 118,960,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 117,540,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 118,970,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 117,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/11/28 برابر با 52,300,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 65,240,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..

مجموع مطالب: 1059 عدد در 71 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی