بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 10 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 670,000 ریال کاهش به رقم 99,470,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 99,470,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 99,970,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 99,330,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/11 برابر با 64,740,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 34,730,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 300,000 ریال کاهش به رقم 100,140,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 99,940,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 99,470,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 99,970,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 99,330,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/10 برابر با 64,670,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 34,800,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 560,000 ریال افزایش به رقم 100,440,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 100,220,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 100,140,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 100,470,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 99,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/9 برابر با 64,460,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 35,680,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ما..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,790,000 ریال کاهش به رقم 99,880,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 100,480,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 100,440,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 100,520,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 99,930,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/8 برابر با 64,640,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 35,800,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 6 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,630,000 ریال افزایش به رقم 101,670,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 100,720,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 99,880,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 100,970,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 99,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/7 برابر با 64,810,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 35,070,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 5 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 720,000 ریال کاهش به رقم 100,040,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 101,240,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 101,670,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 101,970,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 101,130,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/6 برابر با 65,000,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 36,670,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 4 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,120,000 ریال کاهش به رقم 100,760,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 100,490,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 100,040,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 100,920,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 100,030,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/4 برابر با 64,950,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 35,090,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 3 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,120,000 ریال کاهش به رقم 100,760,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 100,760,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 101,920,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 100,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/4 برابر با 64,950,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 35,810,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسان..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,190,000 ریال افزایش به رقم 101,880,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 101,890,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 100,760,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 101,920,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 100,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/3 برابر با 65,050,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 35,710,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,270,000 ریال کاهش به رقم 100,690,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 102,640,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 101,880,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 102,670,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 101,580,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/2 برابر با 62,980,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 38,900,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 31 فروردین 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,060,000 ریال کاهش به رقم 102,960,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 101,330,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 100,690,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 101,620,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 99,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/02/1 برابر با 62,250,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 38,440,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ما..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 30 فروردین 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,060,000 ریال کاهش به رقم 104,020,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 103,980,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 102,960,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 104,920,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 102,930,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/01/31 برابر با 62,250,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 40,710,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 29 فروردین 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 800,000 ریال افزایش به رقم 106,080,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 104,170,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 104,020,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 104,520,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 103,680,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/01/30 برابر با 62,380,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 41,640,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 28 فروردین 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 540,000 ریال کاهش به رقم 105,280,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 106,620,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 106,080,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 106,820,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 105,880,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/01/28 برابر با 63,900,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 42,180,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ما..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 27 فروردین 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 540,000 ریال کاهش به رقم 105,280,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 105,280,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 105,620,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 105,180,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/01/28 برابر با 63,900,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 41,380,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی..

مجموع مطالب: 1027 عدد در 69 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی