بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 27 مهر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,200,000 ریال کاهش به رقم 115,510,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 116,320,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 117,140,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 117,350,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 116,170,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/07/28 برابر با 155,390,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 38,250,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 26 مهر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,350,000 ریال کاهش به رقم 116,710,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 115,560,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 115,510,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 115,980,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 115,270,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/07/27 برابر با 160,710,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 45,200,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 25 مهر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 900,000 ریال افزایش به رقم 118,060,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 117,870,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 116,710,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 118,130,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 116,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/07/24 برابر با 160,860,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 44,150,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 24 مهر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 180,000 ریال کاهش به رقم 117,160,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 117,570,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 118,060,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 118,080,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 117,220,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/07/24 برابر با 160,860,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 42,800,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 23 مهر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 180,000 ریال کاهش به رقم 117,160,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 117,160,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 117,880,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 117,120,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/07/24 برابر با 160,860,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 43,700,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 22 مهر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 560,000 ریال افزایش به رقم 117,340,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 117,830,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 117,160,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 117,880,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 117,120,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/07/23 برابر با 160,710,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 43,550,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 21 مهر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 340,000 ریال کاهش به رقم 116,780,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 116,390,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 117,340,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 117,380,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 116,270,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/07/22 برابر با 161,210,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 43,870,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 20 مهر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 400,000 ریال کاهش به رقم 117,120,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 116,520,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 116,780,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 116,930,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 116,080,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/07/21 برابر با 159,810,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 43,030,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 19 مهر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 830,000 ریال افزایش به رقم 117,520,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 118,290,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 117,120,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 118,380,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 117,120,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/07/20 برابر با 157,610,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 40,490,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 18 مهر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,880,000 ریال کاهش به رقم 116,690,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 116,410,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 117,520,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 118,180,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 116,370,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/07/19 برابر با 152,610,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 35,090,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 17 مهر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,320,000 ریال کاهش به رقم 117,570,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 117,990,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 116,690,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 118,030,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 116,670,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/07/16 برابر با 147,110,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 30,420,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 16 مهر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,320,000 ریال کاهش به رقم 117,570,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 117,570,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 118,430,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 117,470,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/07/16 برابر با 147,110,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 29,540,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسان..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 15 مهر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,320,000 ریال کاهش به رقم 117,570,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 117,570,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 118,430,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 117,470,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/07/16 برابر با 147,110,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 29,540,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسان..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 14 مهر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته به رقم 118,890,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 118,270,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 117,570,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 118,430,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 117,470,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/07/15 برابر با 145,610,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 28,040,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برابر با 9...
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 13 مهر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته به رقم 118,890,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 118,890,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 118,930,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 118,330,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/07/14 برابر با 142,490,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 23,600,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برابر با 10.70 درصد ی..

مجموع مطالب: 1060 عدد در 71 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی