بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 5 آبان 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 3,430,000 ریال کاهش به رقم 146,590,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 139,990,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 139,610,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 142,520,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 136,880,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/08/4 برابر با 39,010,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 100,600,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 4 آبان 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 3,430,000 ریال کاهش به رقم 146,590,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 146,590,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 150,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 145,680,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/08/2 برابر با 38,440,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 108,150,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 3 آبان 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 7,030,000 ریال افزایش به رقم 150,020,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 150,010,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 146,590,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 150,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 145,680,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/08/2 برابر با 38,440,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 108,150,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 2 آبان 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 7,030,000 ریال افزایش به رقم 150,020,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 150,020,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 151,420,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 148,180,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/08/1 برابر با 38,880,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 111,140,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نو..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 1 آبان 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,190,000 ریال افزایش به رقم 142,990,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 150,790,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 150,020,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 151,420,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 148,180,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/07/30 برابر با 39,030,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 110,990,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 30 مهر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 13,590,000 ریال کاهش به رقم 141,800,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 141,890,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 142,990,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 146,510,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 135,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/07/29 برابر با 39,610,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 103,380,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 29 مهر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 5,320,000 ریال کاهش به رقم 155,390,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 146,010,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 136,470,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 146,610,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 135,730,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/07/28 برابر با 39,590,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 96,880,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 28 مهر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 150,000 ریال کاهش به رقم 160,710,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 161,590,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 155,390,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 161,810,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 153,990,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/07/25 برابر با 39,660,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 115,730,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 27 مهر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 150,000 ریال افزایش به رقم 160,860,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 164,340,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 160,710,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 165,310,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 160,090,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/07/25 برابر با 39,660,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 121,050,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 26 مهر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 150,000 ریال افزایش به رقم 160,860,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 160,860,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 160,860,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 160,690,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/07/25 برابر با 39,660,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 121,200,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 25 مهر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 150,000 ریال افزایش به رقم 160,860,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 160,860,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 160,860,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 160,690,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/07/24 برابر با 39,680,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 121,180,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوس..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 24 مهر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 500,000 ریال کاهش به رقم 160,710,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 160,690,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 160,860,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 160,860,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 160,690,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/07/23 برابر با 39,690,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 121,170,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 23 مهر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,400,000 ریال افزایش به رقم 161,210,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 161,890,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 160,710,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 161,960,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 158,990,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/07/22 برابر با 39,660,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 121,050,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 22 مهر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,200,000 ریال افزایش به رقم 159,810,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 159,790,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 161,210,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 163,110,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 159,790,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/07/21 برابر با 39,620,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 121,590,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 21 مهر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 5,000,000 ریال افزایش به رقم 157,610,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 154,710,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 159,810,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 159,810,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 154,690,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/07/20 برابر با 39,780,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 120,030,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه..

مجموع مطالب: 708 عدد در 48 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی