شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 21 تیر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,000,000 ریال کاهش به رقم 103,280,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 103,180,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 105,050,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 105,200,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 102,980,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/04/20 برابر با 45,230,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 59,820,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 20 تیر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,000,000 ریال کاهش به رقم 103,280,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 103,280,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 105,100,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 103,280,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/04/19 برابر با 45,300,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 57,980,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 19 تیر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 3,500,000 ریال افزایش به رقم 105,280,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 104,780,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 103,280,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 105,100,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 103,280,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/04/18 برابر با 45,190,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 58,090,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 18 تیر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 5,480,000 ریال افزایش به رقم 101,780,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 105,600,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 105,280,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 106,100,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 104,280,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/04/17 برابر با 45,390,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 59,890,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 17 تیر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 7,880,000 ریال کاهش به رقم 96,300,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 97,480,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 101,780,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 102,500,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 97,280,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/04/16 برابر با 45,730,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 56,050,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 16 تیر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 3,880,000 ریال افزایش به رقم 104,180,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 103,450,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 96,300,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 103,850,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 95,380,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/04/15 برابر با 46,460,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 49,840,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 15 تیر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 5,620,000 ریال افزایش به رقم 100,300,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 102,580,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 104,180,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 104,700,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 101,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/04/13 برابر با 46,020,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 58,160,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 14 تیر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 3,850,000 ریال افزایش به رقم 94,680,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 96,680,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 100,300,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 100,300,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 96,230,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/04/13 برابر با 46,020,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 54,280,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 13 تیر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 3,850,000 ریال افزایش به رقم 94,680,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 94,680,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 95,400,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 90,830,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/04/12 برابر با 45,380,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 49,300,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 12 تیر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 650,000 ریال افزایش به رقم 90,830,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 90,850,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 94,680,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 95,400,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 90,830,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/04/11 برابر با 45,100,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 49,580,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 11 تیر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,450,000 ریال افزایش به رقم 90,180,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 88,950,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 90,830,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 91,150,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 88,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/04/10 برابر با 45,370,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 45,460,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 10 تیر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 550,000 ریال افزایش به رقم 87,730,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 89,000,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 90,180,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 90,200,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 88,830,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/04/9 برابر با 45,380,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 44,800,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 9 تیر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,980,000 ریال افزایش به رقم 87,180,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 88,330,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 87,730,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 88,500,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 87,430,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/04/6 برابر با 46,300,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 41,430,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 8 تیر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 3,020,000 ریال افزایش به رقم 85,200,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 88,000,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 87,180,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 88,050,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 86,880,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/04/6 برابر با 46,300,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 40,880,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 7 تیر 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,770,000 ریال کاهش به رقم 82,180,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 83,300,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 85,200,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 85,200,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 82,930,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/04/6 برابر با 46,300,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 38,900,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..

مجموع مطالب: 601 عدد در 41 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی