بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 3 خرداد 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 10,285,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 85,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,292,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 76,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,368,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 76,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 101,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,824,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,527,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 2 خرداد 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,000 ریالی و با رقم 10,211,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 14,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,207,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 85,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,292,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 85,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 114,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,723,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,322,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 1 خرداد 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 23,000 ریالی و با رقم 10,216,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 37,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,193,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 14,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,207,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 14,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 19,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,609,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,246,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 31 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 37,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,193,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,193,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 13,590,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,317,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,137,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 13,756,000 ریال به عنوان بالاترین و 13,51..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 9,000 ریالی و با رقم 10,147,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 134,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,156,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 37,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,193,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 37,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 49,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,590,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,317,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 12,000 ریالی و با رقم 10,278,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 148,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,290,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 134,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,156,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 134,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 178,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,541,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,322,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,876,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 10,144,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 37,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,142,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 148,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,290,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 148,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 197,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,719,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,431,000 ریال به عنوان سقف و رقم ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 16,000 ریالی و با رقم 10,195,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 108,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,179,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 37,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,142,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 37,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 50,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,522,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,237,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,029,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 26 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 21,000 ریالی و با رقم 10,308,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 602,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,287,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 108,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,179,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 108,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 144,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,572,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,574,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,167..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 25 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 9,683,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 298,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,685,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 602,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,287,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 602,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 803,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,716,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,306,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 24 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  2,000 ریالی و با رقم 9,683,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 298,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,685,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 9,685,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 345,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,258,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,038,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,683,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  2,000 ریالی و با رقم 9,683,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 298,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,685,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 9,685,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 345,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,258,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,038,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,683,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 9,683,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 298,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,685,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 258,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 9,943,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 258,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 345,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,258,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,038,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 21 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 9,683,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 298,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,685,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 168,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 9,853,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 168,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 225,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,138,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,015,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 9,389,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 81,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,387,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 298,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 9,685,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 298,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 397,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 12,913,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 9,736,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,38..

مجموع مطالب: 1831 عدد در 123 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی