بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 26 تیر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 9,000 ریالی و با رقم 10,599,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 99,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,590,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 67,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,523,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 67,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 90,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,030,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,601,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,523,000 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 25 تیر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 99,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,590,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,590,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 14,120,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,608,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,491,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,144,000 ریال به عنوان بالاترین و 13,98..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 24 تیر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 11,000 ریالی و با رقم 10,502,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 48,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,491,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 99,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,590,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 99,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 133,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,120,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,608,000 ریال به عنوان سقف و رقم 1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 23 تیر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 9,000 ریالی و با رقم 10,548,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 74,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,539,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 48,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,491,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 48,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 65,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,987,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,555,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,456,000 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 22 تیر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 11,000 ریالی و با رقم 10,624,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 35,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,613,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 74,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,539,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 74,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 98,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,052,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,624,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,507,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 21 تیر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 10,000 ریالی و با رقم 10,638,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 14,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,648,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 35,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,613,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 35,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 47,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,150,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,652,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,592,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 20 تیر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 3,000 ریالی و با رقم 10,631,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 7,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,634,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 14,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,648,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 14,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 19,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,197,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,654,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,5..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 19 تیر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 11,000 ریالی و با رقم 10,652,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 37,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,641,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 7,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,634,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 7,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 9,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,178,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,664,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,615,000 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 18 تیر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 37,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,641,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,641,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 14,187,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,654,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,592,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,206,000 ریال به عنوان بالاترین و 14,12..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 17 تیر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 10,606,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 69,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,604,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 37,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,641,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 37,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 49,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,187,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,654,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 16 تیر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 7,000 ریالی و با رقم 10,680,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 97,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,673,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 69,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,604,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 69,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 92,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,138,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,680,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,525,000 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 15 تیر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 12,000 ریالی و با رقم 10,588,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 21,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,576,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 97,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,673,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 97,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 129,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,230,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,698,000 ریال به عنوان سقف و رقم 1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 14 تیر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 9,000 ریالی و با رقم 10,606,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 69,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,597,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 21,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,576,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 21,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 28,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,101,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,613,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,548,000 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 13 تیر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 7,000 ریالی و با رقم 10,673,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 12,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,666,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 69,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,597,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 69,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 92,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,129,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,756,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,592,000 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 12 تیر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 10,682,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 46,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,678,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 12,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,666,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 12,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 16,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,221,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,714,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,652,000 ..

مجموع مطالب: 1855 عدد در 124 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی