شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 7 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 4,700,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 23,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,705,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 7,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,698,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 7,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 9,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 6,264,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,728,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,677,000 ریال به ع..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 6 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 23,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,705,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,705,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 6,273,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,710,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,673,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 6,279,000 ریال به عنوان بالاترین و 6,230,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 5 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 9,000 ریالی و با رقم 4,691,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 44,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,682,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 23,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,705,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 23,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 30,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,273,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,710,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,673,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 4 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 4,645,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته با  نرخ 4,638,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 44,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,682,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 44,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 59,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,243,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,687,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,622,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و ک..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 3 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  2,000 ریالی و با رقم 4,640,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 25,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,638,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,638,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 6,184,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,684,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,599,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 6,246,000 ریال به عنوان بالاترین و..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 2 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 3,000 ریالی و با رقم 4,610,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 27,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,613,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 25,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,638,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 25,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 34,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,184,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,659,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,564,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 1 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 4,645,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 76,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,640,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 27,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,613,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 27,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 37,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 6,150,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,700,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,583,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 30 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 51,000 ریالی و با رقم 4,615,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 53,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,564,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 76,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,640,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 76,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 101,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,187,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,677,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,599,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 29 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 53,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,564,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,564,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 6,086,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,567,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,507,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 6,089,000 ریال به عنوان بالاترین و 6,009,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 28 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 4,509,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 74,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,511,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 53,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,564,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 53,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 71,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,086,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,567,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,507,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 27 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 4,590,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 53,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,585,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 74,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,511,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 74,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 98,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 6,015,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,594,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,486,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 26 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 46,000 ریالی و با رقم 4,486,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 58,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,532,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 53,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,585,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 53,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 71,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,113,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,585,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,476,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 25 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 4,476,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 97,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,474,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 58,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,532,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 58,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 76,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,042,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,557,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,419,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 24 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,000 ریالی و با رقم 4,373,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 118,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,377,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 97,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,474,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 97,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 130,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,966,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,495,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,345,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 23 آذر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 4,490,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 81,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,495,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 118,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,377,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 118,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 157,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,836,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,543,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,373,000 ریا..

مجموع مطالب: 1230 عدد در 82 صفحه