بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 20 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 9,000 ریالی و با رقم 11,564,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 95,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,573,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 611,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,962,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 611,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 816,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,615,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,564,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,938,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 19 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 95,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,573,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 11,573,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 15,431,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,696,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,541,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 15,594,000 ریال به عنوان بالاترین و 15,38..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 18 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 11,663,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 397,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,668,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 95,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,573,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 95,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 126,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 15,431,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,696,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,541,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 17 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 12,067,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 182,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,065,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 397,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,668,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 397,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 530,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 15,557,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,079,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,622,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 16 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 11,890,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 303,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,883,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 182,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 12,065,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 182,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 244,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 16,087,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,123,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 15 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 3,000 ریالی و با رقم 11,583,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 120,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,580,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 303,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,883,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 303,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 403,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,843,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,906,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 14 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 11,467,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 88,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,460,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 120,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,580,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 120,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 160,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,440,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,583,000 ریال به عنوان سقف و رقم ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 13 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 7,000 ریالی و با رقم 11,555,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 79,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,548,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 88,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,460,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 88,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 117,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 15,280,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,555,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,442,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 12 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 79,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,548,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 11,548,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 15,397,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,553,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,446,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 15,403,000 ریال به عنوان بالاترین و 15,26..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 11 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 11,476,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 32,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,469,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 79,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,548,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 79,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 105,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,397,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,553,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 10 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 11,439,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 56,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,437,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 32,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,469,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 32,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 43,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,292,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,509,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 9 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 28,000 ریالی و با رقم 11,465,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 28,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,493,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 56,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,437,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 56,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 74,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 15,249,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,502,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,412,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 8 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 3,000 ریالی و با رقم 11,462,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 83,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,465,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 28,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,493,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 28,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 37,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,323,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,499,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 7 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 11,384,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 157,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,382,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 83,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,465,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 83,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 111,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,286,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,509,000 ریال به عنوان سقف و رقم 1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 6 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 11,541,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 49,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,539,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 157,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,382,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 157,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 210,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 15,175,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,548,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,382,0..

مجموع مطالب: 1861 عدد در 125 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی