شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 23 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 4,890,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 83,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,892,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 16,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,908,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 16,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 21,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,544,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,938,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,876,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 22 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 4,814,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 5,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,809,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 83,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,892,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 83,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 111,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,523,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,901,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,807,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 21 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 4,809,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 221,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,814,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 5,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,809,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 5,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 6,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 6,412,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,904,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,772,000 ریال به ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 20 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 221,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,814,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,814,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 6,418,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 5,042,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,740,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 6,723,000 ریال به عنوان بالاترین و 6,320,000 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 19 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 7,000 ریالی و با رقم 5,042,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 30,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 5,035,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 221,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,814,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 221,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 296,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 6,418,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 5,042,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,740,000 ریا..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 18 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 5,063,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 30,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 5,065,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 30,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 5,035,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 30,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 40,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 6,714,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 5,162,000 ریال به عنوان سقف و رقم 5,003,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 17 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 5,040,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 16,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 5,035,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 30,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 5,065,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 30,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 40,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,754,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 5,111,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,989,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 16 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 5,012,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 92,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 5,019,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 16,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 5,035,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 16,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 22,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,714,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 5,169,000 ریال به عنوان سقف و رقم 5,012,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 15 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,000 ریالی و با رقم 4,931,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 143,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,927,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 92,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 5,019,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 92,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 123,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,692,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 5,114,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,929,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 14 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 191,000 ریالی و با رقم 4,975,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 30,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,784,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 143,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,927,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 143,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 191,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,569,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,975,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,9..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 13 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 30,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,784,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,784,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 6,378,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,790,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,737,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 6,387,000 ریال به عنوان بالاترین و 6,316,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 12 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 17,000 ریالی و با رقم 4,737,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 18,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,754,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 30,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,784,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 30,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 40,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,378,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,790,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,737,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 11 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 14,000 ریالی و با رقم 4,786,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 78,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,772,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 18,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,754,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 18,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 25,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 6,338,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,786,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,726,000 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 10 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 4,689,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 31,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,694,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 78,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,772,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 78,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 105,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,363,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,788,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,689,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 9 دی 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 14,000 ریالی و با رقم 4,677,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 35,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,663,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 31,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,694,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 31,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 40,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,258,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,694,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,659,0..

مجموع مطالب: 1231 عدد در 83 صفحه