بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 8 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 120,000 ریالی و با رقم 10,585,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 185,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,465,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 92,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,557,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 92,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 124,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,077,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,929,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 7 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 134,000 ریالی و با رقم 10,516,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 104,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,650,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 185,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,465,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 185,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 247,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,953,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,516,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,28..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 6 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 10,548,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 210,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,546,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 104,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,650,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 104,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 139,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,200,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,682,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 5 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 65,000 ریالی و با رقم 10,401,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 16,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,336,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 210,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,546,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 210,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 280,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,061,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,855,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 4 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 7,000 ریالی و با رقم 10,359,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 429,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,352,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 16,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,336,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 16,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 22,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,781,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,359,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,992,000 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 3 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 429,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,352,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,352,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 13,803,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,539,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,112,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,052,000 ریال به عنوان بالاترین و 13,4..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 2 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 189,000 ریالی و با رقم 10,112,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 301,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,923,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 429,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,352,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 429,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 573,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,803,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,539,000 ریال به عنوان سقف و رق..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 1 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 9,629,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 424,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,622,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 301,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 9,923,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 301,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 400,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,230,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,461,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 30 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 9,205,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 801,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,198,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 424,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 9,622,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 424,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 567,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 12,830,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 9,900,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 29 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 10,003,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 392,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,999,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 801,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 9,198,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 801,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 1,069,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 12,263,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,003,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,195,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 28 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 392,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,999,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 9,999,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 13,332,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,431,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,969,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 13,907,000 ریال به عنوان بالاترین و 13,292,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 27 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 48,000 ریالی و با رقم 10,343,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 437,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,391,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 392,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 9,999,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 392,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 523,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,332,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,431,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,969,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 26 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 437,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,391,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,391,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 13,855,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,835,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,347,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,446,000 ریال به عنوان بالاترین و 13,7..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 25 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 7,000 ریالی و با رقم 10,835,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 233,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,828,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 437,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,391,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 437,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 582,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,855,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,835,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,347,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 24 دی 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 11,056,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 46,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,061,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 233,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,828,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 233,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 311,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,437,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,056,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,772,0..

مجموع مطالب: 1864 عدد در 125 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی