شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 11 آبان 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 25,000 ریالی و با رقم 4,049,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 32,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,024,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 48,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,072,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 48,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 65,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,430,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,082,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,038,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 10 آبان 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 32,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,024,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,024,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,365,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,026,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,976,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,368,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,301,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 9 آبان 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 3,987,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 4,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,992,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 32,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,024,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 32,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 43,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,365,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,026,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,976,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 8 آبان 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 4,001,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 2,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,996,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 4,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,992,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 4,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 6,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,322,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,001,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,969,000 ریال به عن..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 7 آبان 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 2,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,996,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 3,996,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,328,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,130,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,989,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,507,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,319,000 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 6 آبان 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 3,989,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 60,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,994,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 7,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,001,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 7,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 9,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,334,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,130,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,989,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 5 آبان 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 60,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,994,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 3,994,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,325,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,996,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,934,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,328,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,245,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 4 آبان 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 3,939,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 25,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,934,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 60,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,994,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 60,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 80,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,325,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,996,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,934,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 3 آبان 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 25,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,934,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 3,934,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,245,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,948,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,927,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,264,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,236,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 2 آبان 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 11,000 ریالی و با رقم 3,948,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 51,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 3,959,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 25,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,934,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 25,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 34,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,245,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 3,948,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,927,000 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 1 آبان 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 4,006,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 21,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,010,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 51,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 3,959,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 51,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 68,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,279,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,010,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,952,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 30 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 7,000 ریالی و با رقم 4,024,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 5,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,031,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 21,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,010,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 21,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 28,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,347,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,031,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,006,000 ریال به..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 29 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 4,040,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 13,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,036,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 5,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,031,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 5,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 6,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,375,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,042,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,029,000 ریال به ع..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 28 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 4,045,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته با  نرخ 4,049,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 13,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,036,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 13,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 18,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,381,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,049,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,033,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملا..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 27 مهر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته با  نرخ 4,049,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,049,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,399,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,049,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,045,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,399,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,393,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این..

مجموع مطالب: 1354 عدد در 91 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی