بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 27 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 113,000 ریالی و با رقم 11,416,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 241,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,529,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 184,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,345,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 184,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 246,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 15,126,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,513,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,26..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 26 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 50,000 ریالی و با رقم 11,820,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 121,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,770,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 241,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,529,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 241,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 321,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 15,372,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,827,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,446..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 25 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,000 ریالی و با رقم 11,645,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 251,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,649,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 121,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,770,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 121,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 161,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,693,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,864,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 24 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 251,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,649,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 11,649,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 15,532,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,693,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,391,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 15,591,000 ریال به عنوان بالاترین و 15,1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 23 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 11,400,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 88,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,398,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 251,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,649,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 251,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 335,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,532,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,693,000 ریال به عنوان سقف و رقم ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 22 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 88,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,398,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 11,398,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 15,197,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,513,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,285,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 15,351,000 ریال به عنوان بالاترین و 15,04..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 21 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 11,308,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 434,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,310,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 88,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,398,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 88,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 117,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,197,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,513,000 ریال به عنوان سقف و رقم 1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 20 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 203,000 ریالی و با رقم 11,079,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 25,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,876,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 434,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,310,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 434,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 579,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,080,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,317,000 ریال به عنوان سقف و رق..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 19 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 10,899,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 157,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,901,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 25,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,876,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 25,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 34,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,501,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,971,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,858,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 18 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 10,749,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 139,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,744,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 157,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,901,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 157,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 209,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,535,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,948,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 17 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 139,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,744,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,744,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 14,326,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,911,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,638,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,547,000 ریال به عنوان بالاترین و 14,1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 16 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 102,000 ریالی و با رقم 10,781,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 72,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,883,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 139,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,744,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 139,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 185,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,326,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,911,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,638..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 15 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 9,000 ریالی و با رقم 10,964,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 14,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,955,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 72,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,883,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 72,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 95,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,511,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,003,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,823,000 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 14 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 3,000 ریالی و با رقم 10,938,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 136,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,941,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 14,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,955,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 14,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 19,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,606,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,086,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 13 بهمن 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 11,079,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 194,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,077,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 136,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,941,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 136,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 182,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,587,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,109,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,851,..

مجموع مطالب: 1823 عدد در 122 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی