بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 29 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 10,387,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 72,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,382,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 14,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,396,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 14,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 18,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,861,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,414,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 28 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 14,000 ریالی و با رقم 10,440,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 79,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,454,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 72,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,382,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 72,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 95,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,843,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,527,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,314,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 27 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 79,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,454,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,454,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 13,938,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,458,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,384,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 13,944,000 ریال به عنوان بالاترین و 13,84..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 26 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 12,000 ریالی و با رقم 10,387,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 53,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,375,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 79,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,454,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 79,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 105,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,938,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,458,000 ریال به عنوان سقف و رقم 1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 25 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 10,433,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 37,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,428,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 53,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,375,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 53,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 71,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,833,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,433,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,350,000 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 24 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 28,000 ریالی و با رقم 10,419,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 62,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,391,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 37,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,428,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 37,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 49,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,904,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,444,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 23 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 30,000 ریالی و با رقم 10,299,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 28,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,329,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 62,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,391,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 62,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 83,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,855,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,428,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 22 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 20,000 ریالی و با رقم 10,377,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 154,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,357,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 28,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,329,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 28,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 37,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,772,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,449,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,322,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 21 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 7,000 ریالی و با رقم 10,504,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 74,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,511,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 154,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,357,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 154,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 206,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,809,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,594,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,331,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 20 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 74,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,511,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,511,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 14,015,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,583,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,424,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,110,000 ریال به عنوان بالاترین و 13,89..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 19 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 10,583,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 116,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,585,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 74,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,511,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 74,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 98,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,015,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,583,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,424,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 18 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 10,703,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 109,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,701,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 116,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,585,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 116,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 154,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,113,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,703,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,574,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 17 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 39,000 ریالی و با رقم 10,631,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 7,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,592,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 109,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,701,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 109,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 144,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,267,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,740,000 ریال به عنوان سقف و رقم ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 16 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 7,000 ریالی و با رقم 10,606,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 62,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,599,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 7,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,592,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 7,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 9,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,123,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,652,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,574,000 ریا..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 15 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 10,544,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 309,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,537,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 62,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,599,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 62,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 83,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,132,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,636,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10..

مجموع مطالب: 1855 عدد در 124 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی