بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 14 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 5,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,394,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 9,394,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 12,525,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 9,493,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,341,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 12,657,000 ریال به عنوان بالاترین و 12,454,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 13 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 25,000 ریالی و با رقم 9,424,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 325,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,399,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 5,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 9,394,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 5,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 6,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 12,525,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 9,493,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,341,000 ریال ب..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 12 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 51,000 ریالی و با رقم 9,673,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 150,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,724,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 325,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 9,399,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 325,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 434,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 12,531,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 9,673,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,302,000 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 11 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 67,000 ریالی و با رقم 9,807,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 90,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,874,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 150,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 9,724,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 150,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 200,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 12,965,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 9,807,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,676,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 10 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 90,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,874,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 9,874,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 13,165,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 9,966,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,858,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 13,289,000 ریال به عنوان بالاترین و 13,144,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 9,966,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 19,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,964,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 90,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 9,874,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 90,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 120,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,165,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 9,966,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,858,000 ریال..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 7,000 ریالی و با رقم 9,990,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 47,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,983,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 19,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 9,964,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 19,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 25,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,285,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,061,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,925,000 ریال..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 9,943,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 121,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 9,936,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 47,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 9,983,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 47,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 62,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,310,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,070,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,934..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 6 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 10,059,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 19,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,057,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 121,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 9,936,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 121,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 161,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,248,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,080,000 ریال به عنوان سقف و رقم 9,923,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 5 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 74,000 ریالی و با رقم 10,112,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 79,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,038,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 19,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,057,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 19,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 25,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,409,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,230,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 4 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 10,119,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 99,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,117,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 79,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,038,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 79,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 105,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,384,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,119,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,015,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 3 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 99,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,117,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,117,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 13,489,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,232,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,061,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 13,642,000 ریال به عنوان بالاترین و 13,41..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 7,000 ریالی و با رقم 10,223,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 12,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,216,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 99,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,117,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 99,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 132,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,489,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,232,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,061,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 40,000 ریالی و با رقم 10,188,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 38,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,228,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 12,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,216,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 12,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 283,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,621,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,322,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,153,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 31 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 7,000 ریالی و با رقم 10,183,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 206,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,190,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 238,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,428,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 238,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 317,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,904,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,428,000 ریال به عنوان سقف و رقم..

مجموع مطالب: 1856 عدد در 124 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی