بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 27 مهر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 14,000 ریالی و با رقم 11,356,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 42,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,370,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 102,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,472,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 102,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 135,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,295,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,479,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 26 مهر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 76,000 ریالی و با رقم 11,336,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 41,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,412,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 42,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,370,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 42,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 55,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 15,160,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,426,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,315,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 25 مهر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 11,451,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 37,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,453,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 41,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,412,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 41,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 56,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 15,215,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,460,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,402,000 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 24 مهر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 10,000 ریالی و با رقم 11,426,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 2,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,416,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 37,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,453,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 37,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 49,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,271,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,465,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 23 مهر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 2,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,416,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 11,416,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 15,222,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,465,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,393,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 15,286,000 ریال به عنوان بالاترین و 15,191..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 22 مهر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 11,412,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 152,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,414,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 2,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,416,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 2,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 3,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,222,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,465,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,39..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 21 مهر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 11,257,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 57,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,262,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 152,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,414,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 152,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 204,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,219,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,426,000 ریال به عنوان سقف و رقم ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 20 مهر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 9,000 ریالی و با رقم 11,310,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 109,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,319,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 57,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,262,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 57,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 77,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 15,015,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,312,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,197,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 19 مهر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 14,000 ریالی و با رقم 11,414,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 14,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,428,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 109,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,319,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 109,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 145,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 15,092,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,423,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,287,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 18 مهر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 18,000 ریالی و با رقم 11,396,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 180,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,414,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 14,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,428,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 14,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 18,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,237,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,449,000 ریال به عنوان سقف و رقم 1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 17 مهر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 59,000 ریالی و با رقم 11,535,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 97,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,594,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 180,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,414,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 180,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 240,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 15,219,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,555,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,393,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 16 مهر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 97,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,594,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 11,594,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 15,459,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,647,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,564,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 15,529,000 ریال به عنوان بالاترین و 15,41..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 15 مهر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 97,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,594,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 11,594,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 15,459,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,647,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,564,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 15,529,000 ریال به عنوان بالاترین و 15,41..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 14 مهر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 60,000 ریالی و با رقم 11,631,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته با  نرخ 11,691,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 97,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,594,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 97,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 129,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 15,459,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,647,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,564,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و ک..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 13 مهر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته با  نرخ 11,691,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 11,691,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 15,588,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,698,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,585,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 15,597,000 ریال به عنوان بالاترین و 15,446,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ..

مجموع مطالب: 1856 عدد در 124 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی