شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 24 مرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 113,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,250,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,250,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 13,667,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,310,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,135,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 13,747,000 ریال به عنوان بالاترین و 13,5..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 23 مرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 10,142,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 180,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,137,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 113,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,250,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 113,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 151,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,667,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,310,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 22 مرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 10,322,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 35,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,317,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 180,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,137,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 180,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 240,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,516,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,322,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,103,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 21 مرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 10,347,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 74,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,352,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 35,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,317,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 35,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 47,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,756,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,652,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,223,000 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 20 مرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 182,000 ریالی و با رقم 10,096,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 1,009,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,278,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 74,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,352,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 74,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 99,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 13,803,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,456,000 ریال به عنوان سقف و رق..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 19 مرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 695,000 ریالی و با رقم 10,592,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 187,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,287,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 1,009,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,278,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 1,009,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 1,345,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 13,704,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,694,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 18 مرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 187,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,287,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 11,287,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 15,049,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,315,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,100,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 15,086,000 ریال به عنوان بالاترین و 14,8..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 17 مرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 187,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,287,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 11,287,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 15,049,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,315,000 ریال به عنوان سقف و رقم 11,100,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 15,086,000 ریال به عنوان بالاترین و 14,8..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 16 مرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 11,105,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 312,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,100,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 187,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,287,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 187,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 249,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 15,049,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,315,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 15 مرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 10,793,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 32,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,788,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 312,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,100,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 312,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 416,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,800,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,407,000 ریال به عنوان سقف و رقم ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 14 مرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 25,000 ریالی و با رقم 10,731,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 67,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,756,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 32,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,788,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 32,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 43,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,384,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,830,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 13 مرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 25,000 ریالی و با رقم 10,714,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 171,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,689,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 67,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,756,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 67,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 89,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,341,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,869,000 ریال به عنوان سقف و رقم 1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 12 مرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,000 ریالی و با رقم 10,514,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 326,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,518,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 171,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,689,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 171,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 228,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,252,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,763,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 11 مرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 10,839,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 97,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,844,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 326,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,518,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 326,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 434,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,024,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,892,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,518,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 10 مرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 97,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,844,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,844,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 14,458,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,883,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,742,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,511,000 ریال به عنوان بالاترین و 14,32..

مجموع مطالب: 1430 عدد در 96 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی