شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 14 تیر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 12,000 ریالی و با رقم 8,879,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 236,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 8,891,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 184,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 9,075,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 184,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 246,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 12,100,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 9,112,000 ریال به عنوان سقف و رقم 8,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 13 تیر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 236,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 8,891,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 8,891,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 11,854,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 8,893,000 ریال به عنوان سقف و رقم 8,655,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 11,857,000 ریال به عنوان بالاترین و 11,540,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 12 تیر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 8,660,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 86,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 8,655,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 236,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 8,891,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 236,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 314,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 11,854,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 8,893,000 ریال به عنوان سقف و رقم 8,65..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 11 تیر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 137,000 ریالی و با رقم 8,604,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 171,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 8,741,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 86,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 8,655,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 86,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 114,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 11,540,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 8,671,000 ریال به عنوان سقف و رقم 8,537,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 10 تیر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 147,000 ریالی و با رقم 8,717,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 14,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 8,570,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 171,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 8,741,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 171,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 228,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 11,654,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 8,741,000 ریال به عنوان سقف و رقم 8,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 9 تیر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 81,000 ریالی و با رقم 8,637,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 226,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 8,556,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 14,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 8,570,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 14,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 18,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 11,426,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 8,637,000 ریال به عنوان سقف و رقم 8,561..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 8 تیر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 226,000 ریالی و با رقم 8,556,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 206,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 8,330,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 226,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 8,556,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 226,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 302,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 11,408,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 8,556,000 ریال به عنوان سقف و رقم 8..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 7 تیر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 118,000 ریالی و با رقم 8,242,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 231,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 8,124,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 206,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 8,330,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 206,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 274,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 11,106,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 8,330,000 ریال به عنوان سقف و رقم 8..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 6 تیر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 231,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 8,124,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 8,124,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 10,832,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 8,360,000 ریال به عنوان سقف و رقم 8,124,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 11,146,000 ریال به عنوان بالاترین و 10,832,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 5 تیر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 8,360,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 90,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 8,355,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 231,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 8,124,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 231,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 308,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 10,832,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 8,360,000 ریال به عنوان سقف و رقم 8,124,000 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 4 تیر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 8,440,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 231,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 8,445,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 90,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 8,355,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 90,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 120,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 11,140,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 8,496,000 ریال به عنوان سقف و رقم 8,337,000 ریا..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 3 تیر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,000 ریالی و با رقم 8,210,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 187,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 8,214,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 231,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 8,445,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 231,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 308,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 11,260,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 8,447,000 ریال به عنوان سقف و رقم 8,2..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 2 تیر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 150,000 ریالی و با رقم 8,177,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 129,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 8,027,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 187,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 8,214,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 187,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 249,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 10,952,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 8,214,000 ریال به عنوان سقف و رقم 8..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 1 تیر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 23,000 ریالی و با رقم 7,875,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 240,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 7,898,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 129,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 8,027,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 129,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 173,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 10,703,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 8,027,000 ریال به عنوان سقف و رقم 7,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 31 خرداد 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 124,000 ریالی و با رقم 7,782,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 95,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 7,658,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 240,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 7,898,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 240,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 320,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 10,530,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 7,903,000 ریال به عنوان سقف و رقم 7,..

مجموع مطالب: 1389 عدد در 93 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی