بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 13 آذر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 342,000 ریالی و با رقم 12,931,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 26,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,589,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 416,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 13,005,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 416,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 554,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 17,339,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 13,021,000 ریال به عنوان سقف و رق..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 12 آذر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 26,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,589,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 12,589,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 16,785,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,624,000 ریال به عنوان سقف و رقم 12,580,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 16,831,000 ریال به عنوان بالاترین و 16,77..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 11 آذر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 6,000 ریالی و با رقم 12,621,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 104,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,615,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 26,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 12,589,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 26,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 34,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 16,785,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,624,000 ریال به عنوان سقف و رقم 12,580,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 10 آذر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 73,000 ریالی و با رقم 12,584,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 184,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,511,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 104,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 12,615,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 104,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 138,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 16,819,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,626,000 ریال به عنوان سقف و رق..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 9 آذر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 3,000 ریالی و با رقم 12,698,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 122,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,695,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 184,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 12,511,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 184,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 246,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 16,681,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,700,000 ریال به عنوان سقف و رقم 12,446,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 8 آذر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 115,000 ریالی و با رقم 12,688,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 39,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,573,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 122,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 12,695,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 122,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 163,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 16,927,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,753,000 ریال به عنوان سقف و رق..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 7 آذر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 9,000 ریالی و با رقم 12,543,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 30,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,534,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 39,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 12,573,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 39,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 53,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 16,764,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,591,000 ریال به عنوان سقف و رقم 12,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 6 آذر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 122,000 ریالی و با رقم 12,626,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 20,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,504,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 30,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 12,534,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 30,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 40,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 16,711,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,642,000 ریال به عنوان سقف و رقم 1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 5 آذر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 20,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,504,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 12,504,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 16,671,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,534,000 ریال به عنوان سقف و رقم 12,488,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 16,711,000 ریال به عنوان بالاترین و 16,65..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 4 آذر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 7,000 ریالی و با رقم 12,531,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 166,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,524,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 20,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 12,504,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 20,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 28,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 16,671,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,534,000 ریال به عنوان سقف و رقم 12,488,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 3 آذر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 3,000 ریالی و با رقم 12,361,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 162,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,358,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 166,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 12,524,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 166,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 221,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 16,699,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,552,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 2 آذر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 14,000 ریالی و با رقم 12,506,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 125,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,520,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 162,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 12,358,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 162,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 215,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 16,478,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,520,000 ریال به عنوان سقف و رقم 12,305..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 1 آذر 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 12,397,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 34,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,395,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 125,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 12,520,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 125,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 166,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 16,693,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,520,000 ریال به عنوان سقف و رقم ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 30 آبان 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,000 ریالی و با رقم 12,365,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 43,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,361,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 34,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 12,395,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 34,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 46,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 16,527,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,428,000 ریال به عنوان سقف و رقم 12,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 29 آبان 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 12,402,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 90,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,404,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 43,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 12,361,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 43,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 58,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 16,481,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,416,000 ریال به عنوان سقف و رقم 12,257,000 ..
 • مجموع مطالب: 1902 عدد در 127 صفحه

  قیمت لوازم و قطعات خودرو
  قیمت آهن آلات
  قیمت مصالح ساختمانی
  قیمت پوشاک
  قیمت کالای دیجیتال
  قیمت لوازم خانگی
  قیمت مواد غذایی