بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 2 آبان 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 693,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 13,568,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 13,568,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 18,090,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 13,700,000 ریال به عنوان سقف و رقم 12,875,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 18,266,000 ریال به عنوان بالاترین و 17,1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 1 آبان 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 10,000 ریالی و با رقم 12,885,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 55,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,875,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 693,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 13,568,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 693,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 923,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 18,090,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 13,700,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 30 مهر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 759,000 ریالی و با رقم 12,171,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 1,132,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 12,930,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 55,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 12,875,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 55,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 954,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 17,167,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 13,233,000 ریال به عنوان سقف و رقم 12,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 29 مهر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 14,057,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 642,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 14,062,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 1,902,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 12,160,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 1,902,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 2,536,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 16,213,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 14,062,000 ریال به عنوان سقف و رقم 1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 28 مهر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 14,708,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 240,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 14,704,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 642,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 14,062,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 642,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 856,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 18,749,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 14,720,000 ریال به عنوان سقف و رقم 14,034,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 27 مهر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 14,939,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 300,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 14,944,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 240,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 14,704,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 240,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 320,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 19,605,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 15,020,000 ریال به عنوان سقف و رقم 14,565,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 26 مهر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 300,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 14,944,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 14,944,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 19,925,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 14,958,000 ریال به عنوان سقف و رقم 14,644,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 19,944,000 ریال به عنوان بالاترین و 19,5..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 25 مهر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 300,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 14,944,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 14,944,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 19,925,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 14,958,000 ریال به عنوان سقف و رقم 14,644,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 19,944,000 ریال به عنوان بالاترین و 19,5..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 24 مهر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,000 ریالی و با رقم 14,648,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 111,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 14,644,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 300,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 14,944,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 300,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 400,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 19,925,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 14,958,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 23 مهر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 14,750,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 17,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 14,755,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 111,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 14,644,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 111,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 148,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 19,525,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 14,870,000 ریال به عنوان سقف و رقم 14,547,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 22 مهر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 14,743,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 249,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 14,738,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 17,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 14,755,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 17,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 22,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 19,673,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 14,974,000 ریال به عنوان سقف و رقم 14..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 21 مهر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,000 ریالی و با رقم 14,485,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 284,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 14,489,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 249,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 14,738,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 249,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 332,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 19,651,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 14,743,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 20 مهر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,000 ریالی و با رقم 14,201,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 644,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 14,205,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 284,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 14,489,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 284,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 379,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 19,319,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 14,692,000 ریال به عنوان سقف و رقم..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 19 مهر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 5,000 ریالی و با رقم 13,566,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 92,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 13,561,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 644,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 14,205,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 644,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 859,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 18,940,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 14,205,000 ریال به عنوان سقف و رقم ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 18 مهر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 92,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 13,561,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 13,561,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 18,081,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 13,658,000 ریال به عنوان سقف و رقم 13,429,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 18,211,000 ریال به عنوان بالاترین و 17,90..

مجموع مطالب: 1500 عدد در 100 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی