شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
معادن طلا
 • اکتشاف مقدماتی طلا در منطقه سیاه جنگل

   

    محدوده اکتشافی سیاه جنگل سرکهنو درمجاورت یکی از مراکز فعال تکتونوماگمایی واقع شده است.فعالیت های شدید زمین شناسی د راین ناحیه که نماد آن کوه آتشفشان تفتان می باشد ،سبب درهم ریختگی و پیچیدگی زمین شناسی منطقه گردیده است.در این محدوده واحد های رسوبی مشتمل بر شیل و ماسه سنگ توسط توده های نفوذی نیمه عمیق با ترکیب دیوریت –مونزودیوریت قطع شده اند.به تبعیت از زمین ساخت کلی منطقه دو روند اصلی شمال شرق-جنوب غرب و شمال غرب-جنوب شرق د راین ساختارهای خطی قابل شناسایی است.بواسطه ی نفوذ توده های آذرین نیمه عمیق و عملکرد  سیستم های گسله و برقراری چرخه سیالات هیدرو ترمال ،توده فلزی و سنگهای در برگیرنده آن بشدت  آلتره شده اند.بر اساس نتایج حاصل از کلیه عملیات اکتشافی انجام شده در منطقه مورد مطالعه محدوده ای به وسعت 34/1 کیلومتر مربع جهت عملیات برداشت لیتوژئوشیمیایی انتخاب گردید.این محدوده به چهار زون مجزا تفکیک و بر اساس اهمیت اکتشافی آنها اولویت بندی شده اند.ابعاد شبکه برداشت د رمحدوده های با اولویت اول 20×20 متر و در محدوده های با اولویت دوم 50×50 متر د رنظر گرفته شد.جهت برداشت هر چه دقیق تر نمونه ها ،در هر زون یک خط مبنا (Base Line) بر روی زمیمن مشخص گردید.

  در مجموع تعداد 669 نمونه معرف هریک از سلول های شبکه و شامل حداقل 30 و حاکثر40 قطعه 150 تا 200 گرمی برداشت گردید.به منظور بررسی وضعیت آنومالی های حاصله اقدام به حفر تراشه و نمونه برداری انتخابی گردید.نتایج حاصل از مطالعات انجام گرفته  حاکی از کانی زایی طلا در منطقه با مجموعه پارا ژنز عناصرPb,Sb,Ag,As می باشد.کانی سازی د رسطح نا همگن و درارتباط با رگچه ها و شکستگی های موجود در مناطق آرژیلیتی می باشد.توزیع آنومالی های طلا و مجموعه همراه آن در راستای گسل های با امتداد شمل شرقی-جنوب غربی معرف اهمیت اکتشاف این ساختارها است.نمونه برداری انتخابی انجام شده از آثار معدنکاری قدیمی واقع در شمال شرق منطقه که د رراستای گسل های شمال شرقی-جنوب غربی توسعه یافته است.

  اهمیت این ساختار را بیشتر نشان می دهد .ارزیابی سطح فرسایش کنونی نسبت به سطح کانی سازی احتمالی(متغیر PHI) معرف بالا بودن سطح فرسایش و اهمیت بیشتر آنومالی های موجود است.مقایسه خصوصیات محدوده اکتشافی شامل سنگ درونگیر،دگرسانی،جایگاه تکتونیکی کنترل کننده های ساختمانی و ویژگی های ژئوشیمیایی با مدل های کانی سازی موجود ا زتشابه کانی سازی منطقه با مدل کانی سازی طلا ی تیپ اپی ترمال و مرتبط با توده های نفوذی فلسیک می باشد.تلفیق ونتیجه گیری ا زکلیه داده های اکتشافی حاصل حاکی از اممید بخش بودن محدوده های آنومالی (بخصوص محدوده ی واقع در شمال شبکه A) بوده و این مهندسین مشاور ادامه فعالیت های اکتشافی را اکیدا توصیه می نمایند.

  مقدمه

  در اجرای قرارداد شماره 706 مورخ 17/3/84 منعقده بین موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی به عنوان کارفرما و مهندسین مشاور کاوشگران د رخصوص اکتشاف مقدماتی طلا د رمنطقه سیاه جنگل (استان سیستان و بلوچستان) محدوده مورد نظر مورد مطالعات سیستماتیک اکتشافی قرار گرفت.

  در این پروژه مطالعات مرحله ای شامل موارد زیر صورت گرفته است:

  • بررسی اسناد،مدارک،نقشه ها و تجزیه و تحلیل آنها و تهیه عکس های هوایی به مقیاس 1:5000 و نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:25000 به اسامی سیاه جنگل(  8247 IV SE) و آبک زیری (   8247 IV SW  )
  • تهیه نقشه توپوگرافی 1:5000 منطقه بر مبنای نقشه های 1:25000 سازمان زمین شناسی کشور
  • طراحی شبکه نمونه برداری لیتوژئو شیمیایی بر اساس نتایج حاصل از مطالعات قبلی
  • اخذ نمونه های لیتوژئوشیمیایی به تعداد 669 عدد
  • طراحی و حفر 500 متر مکعب ترانشه در زون های آلتره و واحد کانی سازی بر اساس نتایج حاصله از نمونه های لیتوژئوشیمیایی و اخذ 266 عدد نمونه از ترانشه های حفر شده
  • اخذ نمونه های X.R.D به تعداد 24 عدد و نمونه های مقاطع نازک و صیقلی به تعداد 26 عدد
  • اخذ نمونه های انتخابی از زون های آنومالی لیتوژئوشیمیایی و کارهای شدادی به تعداد 20 عدد
  • بسته بندی،کد گذاری و ارسال کلیه نمونه هابه آزمایشگاه جمعا به تعداد 1005 نمونه
  • اخذ نتایج آنالیز نمونه ها پردازش داده ها و تحلیل آنها
  • تحلیل و تلفیق کلیه اطلاعات زمین شناسی و ژئوشیمیایی و نتیجه گیری

   

  گزارش حاضر در برگیرنده یافته های حاصل از خدمات قرارداد می باشد.

  موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی

  محدوده مورد مطالعه د رشمال روستای سرکهنو،واقع در شمال آتشفشان تفتان در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.این محدوده به صورت یک چهار ضلعی با گوشه های ABCDاست که مختصات جغرافیایی این چند ضلعی به شرح زیر می باشد:

   بهترین راه دسترسی به محدوده طرح استفاده ا زجاده آسفالته زاهدان – میرجاوه می باشد که به طول 85 کیلومتر است.از شهر مرزی میر جاوه راه دسترسی به سوی جنوب از میان بخش لادیز (25 کیلومتر)روستاهایی مثل انجره و میرآباد می گذرد.این راه که نهایتا به شهر خاش منتهی می شود د رمحل روستای سیاه جنگل (کیلومتر120،نسبت به شهر زاهدان)یک جاده خاکی از آن منشعب می شود که به سوی غرب کشیده شده است.این جاده پس از طی 15 کیلومتر به روستای سرکهنو می رسد.(شکل شماره 1-1).دسترسی به محدوده اکتشافی از مسیری که از شمال روستا ی انجره منتهی می شود امکان پذیر می باشد.

   

   

   

   قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی