شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
طلا و نقره
  • ويژگيهاى ژئوشيميايى، سرشت و خاستگاه طلا و نقره ژرف زاد در کانسار مس پورفيرى سرچشمه کرمان

     

       کانسار مس پورفيرى سرچشمه در بخش جنوب خاورى کمربند تکتونو- ماگمايى ايران مرکزى و در استان کرمان جاى گرفته است. اين کانسار از ذخيره 1200 ميليون تن کانسنگ سولفورى با عيار ميانگين 7/0 % و 03/0 % موليبدن برخوردار است. بر پايه اين پژوهش عيار ميانگين واقعى طلا و نقره کانسار به ترتيب 06/0 و 14/1 گرم در تن است. در بخش ژرفدار کانسار عيار ميانگين طلا 04/0 گرم در تن و نقره 97/0 گرم در تن است. بيشترين عناصر در بخشهاى دگرسانى فيليک شديد ± آرژيليک در استوک سرچشمه و بيوتيتى شديد در آندزيتها رخ داده که بر مکان مس پرعيار منطبق است. همبستگى مثبت و قوى بين طلا با مس (7/0= r ) طلا با نقره (6/0= r )و نقره با مس (5/0= r ) نشان دهنده شرايط همسان پيدايش و ته نشينى همزمان طلا و نقره با مس بصورت غيرقابل رويت و محلول جامد در ساختار کلکوپيريت و همچنين حضور احتمالى ترکيبى از طلا و نقره قابل رويت به شکل الکتروم يا طلاى خالص فقير از نقره است. بر پايه الگوى خاستگاهى ارائه شده پيشنهاد ميشود که کانى سازى ژرف زاد طلا و نقره به مانند مس وابسته به يک فرآيند گرمايى- دگرسانى خاص نبوده است. بلکه در طى روند تکامل سيستم پورفيرى زايش اين عناصر فزونى يافته است. آنچنان که در گامه هاى پايانى تکوين سيستم کانى سازى پرعيار طلا و نقره را در چهره رگه هاى اپى ترمال ايجاد کرده است. اين پژوهش نشان داد که کانسار سرچشمه يک کانسار مس پورفيرى فقير از طلا است و ويژگيهاى بارز ديگرى چون ذخيره عظيم، ريخت شناسى کلاسيک، مقادير بسيار جزئى منيتيت در بخش دگرسانى پتاسيک (4/0 %)و عيار بسيار بالاى موليبدن، اين کانسار را گونه کاملى از کانسارهاى مس- موليبدن پورفيرى معرفى ميکنند که برخاسته از ماگماتيسم کالک آلکالين در جايگاه حاشيه قاره‌اى است.قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی