شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ کاغذ

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
کاغذ A4-A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: دبل آ 430,000 ریال 430000 ۱۱ اسفند
کاغذ A4-A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: paperone 330,000 ریال 330000 ۱۱ اسفند
کاغذ A4-A5 اندازه: A5 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: دبل آ 250,000 ریال 250000 ۱۱ اسفند
کاغذ A4-A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: کپی مکس طلایی 260,000 ریال 260000 ۲۵ اسفند
ایندربرد اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم 166,000 ریال 166000 ۲۵ مهر
ایندربرد اندازه: 100*70 / گرماژ: 270 / واحد: کیلو گرم 223,000 ریال 223000 ۱۶ بهمن
ایندربرد اندازه: 70*100 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم 225,000 ریال 225000 ۲۳ دی
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: اندونزی 3,200,000 ریال 3200000 ۲۵ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 4,150,000 ریال 4150000 ۲۲ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 3,700,000 ریال 3700000 ۲۲ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: اندونزی 5,600,000 ریال 5600000 ۲۲ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: اندونزی 2,360,000 ریال 2360000 ۲۵ مهر
کاغذ گلاسه مات اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 220,000 ریال 220000 ۴ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 ریال 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 280 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 ریال 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 ریال 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 50,000 ریال 50000 ۲۰ خرداد
مقوای پشت طوسی اندازه: 70*100 / گرماژ: 230 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 ریال 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 188,000 ریال 188000 ۲۵ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 280 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 188,000 ریال 188000 ۲۵ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 188,000 ریال 188000 ۲۵ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 230 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 188,000 ریال 188000 ۲۵ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 185,000 ریال 185000 ۲۵ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 70*100 / گرماژ: 180 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 191,000 ریال 191000 ۱۳ بهمن
مقوای پشت طوسی اندازه: رول / گرماژ: 180 / واحد: کیلو گرم / برند: 205,000 ریال 205000 ۲۵ اسفند
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 195,000 ریال 195000 ۲۵ اسفند
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 200,000 ریال 200000 ۲۵ اسفند
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 200 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 240,000 ریال 240000 ۱۷ بهمن
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 90 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 230,000 ریال 230000 ۱۵ اسفند
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 135 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 203,000 ریال 203000 ۲۲ اسفند
کاغذ پشت جسب دار اندازه: 70*50 / گرماژ: 0 24,000 ریال 24000 ۸ مهر
کاغذ پشت جسب دار اندازه: 70*50 / گرماژ: 0 / واحد: / برند: Master 37,000 ریال 37000 ۲۵ اسفند
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: A4 / گرماژ: 0 / واحد: بسته / برند: هایپرکپی 158,000 ریال 158000 ۲۰ خرداد
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: A3 / گرماژ: 50 / واحد: بند / برند: هایپرکپی 316,000 ریال 316000 ۲۰ خرداد
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 70*100 / گرماژ: 55 / واحد: بند / برند: هایپرکپی 2,550,000 ریال 2550000 ۸ مهر
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 60*90 / گرماژ: 55 / واحد: بند / برند: هایپرکپی 2,300,000 ریال 2300000 ۱۶ مهر
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 70*100 / گرماژ: 0 / واحد: بند / برند: 3,600,000 ریال 3600000 ۳ دی
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 90*60 / گرماژ: 0 / واحد: بند / برند: 3,050,000 ریال 3050000 ۳ دی
کاغذ تحریر کرم رنگ اندازه: 70*100 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: موریم 1,280,000 ریال 1280000 ۲۰ خرداد
کاغذ تحریر کرم رنگ اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: موریم 1,080,000 ریال 1080000 ۲۰ خرداد