شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ محصولات پلیمری

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Bl3 / جم 1,150,000 ریال 1150000 ۱۹ اسفند
EX3 / جم 600,000 ریال 600000 ۷ آذر
EX5 / جم 1,190,000 ریال 1190000 ۱۹ اسفند
52518 / جم 1,300,000 ریال 1300000 ۱۹ اسفند
F7000 / مهر 1,200,000 ریال 1200000 ۱۹ اسفند
1922 / لاله 640,000 ریال 640000 ۲۶ تیر
2100 / لاله 830,000 ریال 830000 ۲۵ تیر
2102 / لاله 1,200,000 ریال 1200000 ۱۹ اسفند
Bl3 / مارون 1,140,000 ریال 1140000 ۲۷ بهمن
EX5 / مارون 1,180,000 ریال 1180000 ۱۹ اسفند
LL22501AA / جم 640,000 ریال 640000 ۱۹ تیر
1540 / تبریز 1,250,000 ریال 1250000 ۱۹ اسفند
2004TC / لاله 505,000 ریال 505000 ۲۹ شهریور
3840 / تبریز 993,000 ریال 993000 ۲۷ بهمن
7240 / تبریز 1,400,000 ریال 1400000 ۱۹ اسفند
2200J / ایلام 415,000 ریال 415000 ۳۱ تیر
F7000 / ایلام 1,195,000 ریال 1195000 ۱۹ اسفند
PP R40 / مارون 800,000 ریال 800000 ۱۷ تیر
62N07 / لرستان 445,000 ریال 445000 ۱۹ خرداد
ABS0150 / تبریز 1,045,000 ریال 1045000 ۲ دی
EPS 200 / تبریز 620,000 ریال 620000 ۱۹ خرداد
EPS 300 / تبریز 610,000 ریال 610000 ۱۹ خرداد
EPS 400 / تبریز 600,000 ریال 600000 ۱۹ خرداد
PP 440G / پ پ جم 1,500,000 ریال 1500000 ۲۷ بهمن
PP 440L / پ پ جم 1,330,000 ریال 1330000 ۲۳ بهمن
PP 510L / پ پ جم 1,480,000 ریال 1480000 ۲۷ بهمن
PP 548R / پ پ جم 1,500,000 ریال 1500000 ۱۷ بهمن
PP 550J / پ پ جم 1,730,000 ریال 1730000 ۱۶ مهر
PP 552R / پ پ جم 1,485,000 ریال 1485000 ۲۷ بهمن
PP C30G / مارون 540,000 ریال 540000 ۲۰ آبان
PP C30S / مارون 1,780,000 ریال 1780000 ۱۶ مهر
PP V30S / مارون 780,000 ریال 780000 ۸ خرداد
PP Z30G / مارون 550,000 ریال 550000 ۲۹ آذر
PP Z30S / مارون 1,500,000 ریال 1500000 ۲۷ بهمن
PP MR230 / مارون 1,600,000 ریال 1600000 ۲۷ بهمن
20 / بندر امام 1,206,000 ریال 1206000 ۱۹ اسفند
35 / بندر امام 1,180,000 ریال 1180000 ۱۹ اسفند
75 / بندر امام 810,000 ریال 810000 ۲۶ تیر
Bl3 / کرمانشاه 1,140,000 ریال 1140000 ۲۷ بهمن
EX3 / امیرکبیر 1,250,000 ریال 1250000 ۱۹ اسفند
EX3 / امیرکبیر 710,000 ریال 710000 ۹ بهمن
EX5 / کرمانشاه 1,180,000 ریال 1180000 ۱۹ اسفند
LL22402 / مهاباد 490,000 ریال 490000 ۹ دی
PP 060 / پلی نار 500,000 ریال 500000 ۲۱ خرداد
PP 250 / پلی نار 499,000 ریال 499000 ۱۹ خرداد
PP RP340R / پ پ جم 780,000 ریال 780000 ۲۸ خرداد
2420D / امیرکبیر 1,215,000 ریال 1215000 ۱۹ اسفند
2420H / امیرکبیر 1,200,000 ریال 1200000 ۱۹ اسفند
190 / آریا ساسول 1,202,000 ریال 1202000 ۱۹ اسفند
HI500 / بندر امام 1,000,000 ریال 1000000 ۲۷ بهمن
5110 / آریا ساسول 1,250,000 ریال 1250000 ۱۹ اسفند
LL209AA / امیرکبیر 1,220,000 ریال 1220000 ۱۹ اسفند
PET 781 / تندگویان 615,000 ریال 615000 ۱۲ اسفند
PET 785 / تندگویان 610,000 ریال 610000 ۱۲ اسفند
PET 821 / تندگویان 720,000 ریال 720000 ۱۵ فروردین
PET 825 / تندگویان 650,000 ریال 650000 ۱۵ اسفند
ABS N50 / قاید بصیر 1,100,000 ریال 1100000 ۱۰ مرداد
EX3 / شازند (اراک) 1,250,000 ریال 1250000 ۱۹ اسفند
EX3 / شازند (اراک) 706,000 ریال 706000 ۹ بهمن
PE100 (CRP100) / مارون 1,230,000 ریال 1230000 ۱۹ اسفند
PE100 (CRP100) / مارون 710,000 ریال 710000 ۹ بهمن
5620 / شازند (اراک) 750,000 ریال 750000 ۱۵ مهر
PBR 1551 / تخت جمشید 900,000 ریال 900000 ۶ مرداد
PP 332C / نوید زرشیمی 870,000 ریال 870000 ۷ مرداد
PP 332L / نوید زرشیمی 860,000 ریال 860000 ۷ مرداد
PP 510L / شازند (اراک) 765,000 ریال 765000 ۲۸ خرداد
PP 525J / نوید زرشیمی 500,000 ریال 500000 ۱۷ تیر
PP 552R / شازند (اراک) 845,000 ریال 845000 ۲۸ خرداد
PVC S65 (موجود) / غدیر 570,000 ریال 570000 ۲۶ تیر
پلی اتیلن سبک چین 10,450 ریال 10450 ۲۲ اردیبهشت
LL209AA / شازند (اراک) 1,200,000 ریال 1200000 ۱۹ اسفند
LL209KJ / شازند (اراک) 600,000 ریال 600000 ۵ اسفند
PP ZR230 / نوید زرشیمی 800,000 ریال 800000 ۲۸ خرداد
PVC S65 (موجود) / اروند 575,000 ریال 575000 ۲۶ تیر
PVC S57 (موجود) / آبادان 475,000 ریال 475000 ۳ بهمن
پلی اتیلن سبک ترکیه 10,450 ریال 10450 ۲۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سبک خطی چین 10,150 ریال 10150 ۲۲ اردیبهشت
PVC S60 (موجود) / بندر امام 380,000 ریال 380000 ۴ شهریور
PVC S65 (موجود) / بندر امام 580,000 ریال 580000 ۲۶ تیر
PVC S70 (موجود) / بندر امام 420,000 ریال 420000 ۱۹ خرداد
پلی اتیلن سبک هندوستان 10,700 ریال 10700 ۱۸ اردیبهشت
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه 10,300 ریال 10300 ۲۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سبک خلیج فارس 11,000 ریال 11000 ۲۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین بادی چین 10,650 ریال 10650 ۲۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین فیلم چین 10,800 ریال 10800 ۲۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان 9,700 ریال 9700 ۲۲ اسفند
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه 10,750 ریال 10750 ۲۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین 9,720 ریال 9720 ۲۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه 11,000 ریال 11000 ۱۸ اردیبهشت
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس 10,700 ریال 10700 ۱۸ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه 10,450 ریال 10450 ۲۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان 10,400 ریال 10400 ۱۸ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان 10,500 ریال 10500 ۱۸ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس 11,100 ریال 11100 ۱۸ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس 11,150 ریال 11150 ۲۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان 10,100 ریال 10100 ۲۲ دی
پلی اتیلن سنگین تزریقی خلیج فارس 11,550 ریال 11550 ۵ آبان