شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ مسکن

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
آراج عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 25,500 ریال 25500 ۲۲ مرداد
منظریه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 173,000,000 ریال 173000000 ۱۸ آذر
شهرک صدف عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 140,000,000 ریال 140000000 ۱۸ آذر
رستم آباد عمر ساختمان ( سال ): نوساز 19,500 ریال 19500 ۲۲ مرداد
شهرک گلها عمر ساختمان ( سال ): نوساز 155,000,000 ریال 155000000 ۱۸ آذر
اوین . دركه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 140,000,000 ریال 140000000 ۱۸ آذر
شهرک ابوذر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 150,000,000 ریال 150000000 ۱۸ آذر
اوین . كچوئی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 135,000,000 ریال 135000000 ۱۸ آذر
صاحبقرانیه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 220,000,000 ریال 220000000 ۱۸ آذر
فرشته . تختی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 220,000,000 ریال 220000000 ۱۸ آذر
الهیه . گلنار عمر ساختمان ( سال ): نوساز 210,000,000 ریال 210000000 ۱۸ آذر
اوین . کوهسار عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 170,000,000 ریال 170000000 ۱۸ آذر
دركه . كوهسار عمر ساختمان ( سال ): نوساز 165,000,000 ریال 165000000 ۱۸ آذر
دیباجی شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 155,000,000 ریال 155000000 ۱۸ آذر
شهرک دانشگاه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 155,000,000 ریال 155000000 ۱۸ آذر
قیطریه . چیذر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 140,000,000 ریال 140000000 ۱۸ آذر
ولنجک . ساسان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 225,000,000 ریال 225000000 ۱۸ آذر
الهیه . کوهیار عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 200,000,000 ریال 200000000 ۱۸ آذر
دزاشیب . بوعلی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 145,000,000 ریال 145000000 ۱۸ آذر
سوهانک . بشارت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 150,000,000 ریال 150000000 ۱۸ آذر
قیطریه . صاحبی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 150,000,000 ریال 150000000 ۱۸ آذر
محمودیه . ملکی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 205,000,000 ریال 205000000 ۱۸ آذر
ولنجک . گلستان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 180,000,000 ریال 180000000 ۱۸ آذر
نیاوران - مژده عمر ساختمان ( سال ): نوساز 200,000,000 ریال 200000000 ۱۸ آذر
دربند - اسدالهی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 140,000,000 ریال 140000000 ۱۸ آذر
دربند - گلابدره عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 140,000,000 ریال 140000000 ۱۸ آذر
دزاشیب . رمضانی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 160,000,000 ریال 160000000 ۱۸ آذر
سوهانک . سوهانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 130,000,000 ریال 130000000 ۱۸ آذر
فرمانیه . سلیمی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 205,000,000 ریال 205000000 ۱۸ آذر
محمودیه . سالار عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 200,000,000 ریال 200000000 ۱۸ آذر
جماران . حسن پور عمر ساختمان ( سال ): نوساز 200,000,000 ریال 200000000 ۱۸ آذر
آجودانیه . بهزاد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 210,000,000 ریال 210000000 ۱۸ آذر
زعفرانیه . پسیان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 200,000,000 ریال 200000000 ۱۸ آذر
زعفرانیه . کیهان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 225,000,000 ریال 225000000 ۱۸ آذر
سوهانک . بیدستان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 160,000,000 ریال 160000000 ۱۸ آذر
کامرانیه . پرستو عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 195,000,000 ریال 195000000 ۱۸ آذر
کامرانیه . کلهری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 195,000,000 ریال 195000000 ۱۸ آذر
نیاوران - همایون عمر ساختمان ( سال ): نوساز 160,000,000 ریال 160000000 ۱۸ آذر
ازگل . بلوار قائم عمر ساختمان ( سال ): نوساز 148,000,000 ریال 148000000 ۱۸ آذر
الهیه . خزر شمالی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 200,000,000 ریال 200000000 ۱۸ آذر
الهیه . شریفی منش عمر ساختمان ( سال ): نوساز 220,000,000 ریال 220000000 ۱۸ آذر
باغ فردوس . ناصری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 181,000,000 ریال 181000000 ۱۸ آذر
تجریش . مقصود بیگ عمر ساختمان ( سال ): نوساز 230,000,000 ریال 230000000 ۱۸ آذر
تجریش . میدان قدس عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 145,000,000 ریال 145000000 ۱۸ آذر
تجریش . میدان قدس عمر ساختمان ( سال ): نوساز 200,000,000 ریال 200000000 ۱۸ آذر
شهرک شهید محلاتی عمر ساختمان ( سال ): 5 140,000,000 ریال 140000000 ۱۸ آذر
فرشته . آقا بزرگی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 195,000,000 ریال 195000000 ۱۸ آذر
کامرانیه . دژم جو عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 190,000,000 ریال 190000000 ۱۸ آذر
محمودیه . پارك وی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 200,000,000 ریال 200000000 ۱۸ آذر
زعفرانیه . مردانی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 225,000,000 ریال 225000000 ۱۸ آذر
فرمانیه . اندرزگو عمر ساختمان ( سال ): نوساز 168,000,000 ریال 168000000 ۱۸ آذر
فرمانیه . فروردین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 190,000,000 ریال 190000000 ۱۸ آذر
فرمانیه . کوهستان عمر ساختمان ( سال ): نوساز 185,000,000 ریال 185000000 ۱۸ آذر
کامرانیه . شیبانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 210,000,000 ریال 210000000 ۱۸ آذر
نیاوران - امیدوار عمر ساختمان ( سال ): نوساز 190,000,000 ریال 190000000 ۱۸ آذر
ازگل . گلچین جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 147,000,000 ریال 147000000 ۱۸ آذر
باغ فردوس . گلستان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 185,000,000 ریال 185000000 ۱۸ آذر
نیاوران - پارک مهر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 200,000,000 ریال 200000000 ۱۸ آذر
نیاوران - شمال کاخ عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 210,000,000 ریال 210000000 ۱۸ آذر
ولنجك . خیابان نهم عمر ساختمان ( سال ): نوساز 190,000,000 ریال 190000000 ۱۸ آذر
محمودیه . اردیبهشت عمر ساختمان ( سال ): نوساز 220,000,000 ریال 220000000 ۱۸ آذر
ازگل . خیابان درختی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 173,000,000 ریال 173000000 ۱۸ آذر
اقدسیه . بلوار مجدی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 143,000,000 ریال 143000000 ۱۸ آذر
زعفرانیه . کوه سفید عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 205,000,000 ریال 205000000 ۱۸ آذر
قیطریه . بلوار كاوه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 170,000,000 ریال 170000000 ۱۸ آذر
قیطریه . بهار جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 175,000,000 ریال 175000000 ۱۸ آذر
میدان تجریش . واعظی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 170,000,000 ریال 170000000 ۱۸ آذر
مینی سیتی . شهرك صدف عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 120,000,000 ریال 120000000 ۱۸ آذر
مینی سیتی . شهرك نفت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 130,000,000 ریال 130000000 ۱۸ آذر
ازگل . بلوار صدرنژاد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 140,000,000 ریال 140000000 ۱۸ آذر
اقدسیه . خیابان سپند عمر ساختمان ( سال ): نوساز 180,000,000 ریال 180000000 ۱۸ آذر
بزرگراه ارتش . اوشان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 130,000,000 ریال 130000000 ۱۸ آذر
قیطریه . دستور شمالی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 205,000,000 ریال 205000000 ۱۸ آذر
كاشانك . خیابان امیر عمر ساختمان ( سال ): نوساز 158,000,000 ریال 158000000 ۱۸ آذر
ولنجک . بلوار دانشجو عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 192,000,000 ریال 192000000 ۱۸ آذر
آجودانیه . پورابتهاج عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 155,000,000 ریال 155000000 ۱۸ آذر
مینی سیتی . شهرك قائم عمر ساختمان ( سال ): نوساز 130,000,000 ریال 130000000 ۱۸ آذر
آجودانیه . کوچه 2 شرقی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 205,000,000 ریال 205000000 ۱۸ آذر
اقدسیه . خیابان گلزار عمر ساختمان ( سال ): نوساز 145,000,000 ریال 145000000 ۱۸ آذر
اقدسیه . گلستان جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 220,000,000 ریال 220000000 ۱۸ آذر
اقدسیه . گلستان شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 200,000,000 ریال 200000000 ۱۸ آذر
زعفرانیه . انتهای آصف عمر ساختمان ( سال ): نوساز 215,000,000 ریال 215000000 ۱۸ آذر
فرشته . بوسنی هرزگوین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 245,000,000 ریال 245000000 ۱۸ آذر
میدان تجریش . فناخسرو عمر ساختمان ( سال ): نوساز 165,000,000 ریال 165000000 ۱۸ آذر
ولنجك . میدان دانشگاه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 170,000,000 ریال 170000000 ۱۸ آذر
دار آباد . بلوار هاشمی عمر ساختمان ( سال ): 12 135,000,000 ریال 135000000 ۱۸ آذر
قیطریه . سه راه قیطریه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 181,000,000 ریال 181000000 ۱۸ آذر
میدان تجریش . سعد آباد عمر ساختمان ( سال ): نوساز 201,000,000 ریال 201000000 ۱۸ آذر
دربند - محدوده کلانتری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 185,000,000 ریال 185000000 ۱۸ آذر
محمودیه . صفای اصفهانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 190,000,000 ریال 190000000 ۱۸ آذر
میدان تجریش . جعفرآباد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 162,000,000 ریال 162000000 ۱۸ آذر
دارآباد . 20 متری آفرینش عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 159,000,000 ریال 159000000 ۱۸ آذر
آجودانیه . خیابان آذرمی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 210,000,000 ریال 210000000 ۱۸ آذر
دارآباد . میدان دارآباد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 160,000,000 ریال 160000000 ۱۸ آذر
زعفرانیه . مقدس اردبیلی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 220,000,000 ریال 220000000 ۱۸ آذر
بزرگراه ارتش . شهرک کوثر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 140,000,000 ریال 140000000 ۱۸ آذر
بزرگراه ارتش . شهرک لاله عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 135,000,000 ریال 135000000 ۱۸ آذر
دزاشیب . محدوه آتش نشانی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 150,000,000 ریال 150000000 ۱۸ آذر
سوهانک . شهید احمد ازگلی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 145,000,000 ریال 145000000 ۱۸ آذر
بزرگراه ارتش . شهرک ابوذر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 120,000,000 ریال 120000000 ۱۸ آذر
زعفرانیه . فیروز كوه غربی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 215,000,000 ریال 215000000 ۱۸ آذر
دربند - بعد از کاخ سعدآباد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 185,000,000 ریال 185000000 ۱۸ آذر
كاشانك . خیابان امیرصبوری عمر ساختمان ( سال ): نوساز 210,000,000 ریال 210000000 ۱۸ آذر
ازگل . میدان میوه و تره بار عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 145,000,000 ریال 145000000 ۱۸ آذر
میدان تجریش . طباطبایی پور عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 180,000,000 ریال 180000000 ۱۸ آذر
سوهانک . محدوده کمیته امداد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 155,000,000 ریال 155000000 ۱۸ آذر
شریعتی . محدوده مترو قیطریه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 210,000,000 ریال 210000000 ۱۸ آذر
قیطریه . محدوده پارک قیطریه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 150,000,000 ریال 150000000 ۱۸ آذر
باغ فردوس . محدوده پمپ بنزین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 215,000,000 ریال 215000000 ۱۸ آذر
کامرانیه . چهارراه کامرانیه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 190,000,000 ریال 190000000 ۱۸ آذر
آجودانیه . خیابان صومعه زاده عمر ساختمان ( سال ): نوساز 200,000,000 ریال 200000000 ۱۸ آذر
آجودانیه . محدوده پارك شطرنج عمر ساختمان ( سال ): نوساز 180,000,000 ریال 180000000 ۱۸ آذر
دارآباد . محدوده موزه دارآباد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 170,000,000 ریال 170000000 ۱۸ آذر
كامرانیه شمالی . خیابان ثروتی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 260,000,000 ریال 260000000 ۱۸ آذر
كامرانیه جنوبی محدوه برج كوه نور عمر ساختمان ( سال ): نوساز 220,000,000 ریال 220000000 ۱۸ آذر
آجودانیه . محدوده باشگاه بانك ملی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 190,000,000 ریال 190000000 ۱۸ آذر
كامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران عمر ساختمان ( سال ): نوساز 220,000,000 ریال 220000000 ۱۸ آذر
فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا عمر ساختمان ( سال ): نوساز 180,000,000 ریال 180000000 ۱۸ آذر
جیحون عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 322,000,000 ریال 322000000 ۲۲ مرداد
بریانک عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 50,000,000 ریال 50000000 ۱۸ آذر
قصرالدشت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 322,000,000 ریال 322000000 ۲۲ مرداد
آذربایجان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 65,000,000 ریال 65000000 ۱۸ آذر
بلوار زنجان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 322,000,000 ریال 322000000 ۲۲ مرداد
رودكی جنوبی عمر ساختمان ( سال ): 17 80,000,000 ریال 80000000 ۱۸ آذر
میدان هاشمی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 322,000,000 ریال 322000000 ۲۲ مرداد
میدان شهید عظیمی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 49,000,000 ریال 49000000 ۱۸ آذر
كارگر جنوبی عمر ساختمان ( سال ): 9 50,000,000 ریال 50000000 ۱۸ آذر
مازندران عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 39,000,000 ریال 39000000 ۱۸ آذر
میدان فردوسی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 60,000,000 ریال 60000000 ۱۸ آذر
کوی زینبیه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 ریال 374000000 ۲۲ مرداد
میدان آشتیانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 ریال 374000000 ۲۲ مرداد
تهران نو - غدیر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 ریال 374000000 ۲۲ مرداد
تهران نو - هاشمی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 ریال 374000000 ۲۲ مرداد
تهران نو - بخشی فرد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 ریال 374000000 ۲۲ مرداد
فرح آباد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 ریال 374000000 ۲۲ مرداد
پیروزی - شکوفه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 ریال 374000000 ۲۲ مرداد
پیروزی - مقداد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 ریال 374000000 ۲۲ مرداد
پیروزی - نبرد شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 ریال 374000000 ۲۲ مرداد
پیروزی - پرستار شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 ریال 374000000 ۲۲ مرداد
شهرك غرب . سپهر عمر ساختمان ( سال ): نوساز 145,000,000 ریال 145000000 ۱۸ آذر
شهرك غرب . فاز 2 عمر ساختمان ( سال ): 20 160,000,000 ریال 160000000 ۱۸ آذر
شهرك غرب . فاز 5 عمر ساختمان ( سال ): 18 130,000,000 ریال 130000000 ۱۱ اردیبهشت
شهرك غرب . فاز 6 عمر ساختمان ( سال ): 13 150,000,000 ریال 150000000 ۱۸ آذر
كوی فراز . مینا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 160,000,000 ریال 160000000 ۱۸ آذر
گیشا . خیابان 27 عمر ساختمان ( سال ): نوساز 150,000,000 ریال 150000000 ۱۸ آذر
گیشا . خیابان 33 عمر ساختمان ( سال ): نوساز 135,000,000 ریال 135000000 ۱۸ آذر
گیشا . خیابان 36 عمر ساختمان ( سال ): نوساز 140,000,000 ریال 140000000 ۱۸ آذر
گیشا . خیابان 40 عمر ساختمان ( سال ): نوساز 137,000,000 ریال 137000000 ۱۸ آذر
مرزداران . سپهر عمر ساختمان ( سال ): نوساز 135,000,000 ریال 135000000 ۱۸ آذر
شهرك غرب . فلامك عمر ساختمان ( سال ): نوساز 210,000,000 ریال 210000000 ۱۸ آذر
ستارخان . بهبودی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 120,000,000 ریال 120000000 ۱۸ آذر
مرزداران . البرز عمر ساختمان ( سال ): نوساز 135,000,000 ریال 135000000 ۱۸ آذر
مرزداران . ایثار عمر ساختمان ( سال ): نوساز 125,000,000 ریال 125000000 ۱۸ آذر
مرزداران . ناهید عمر ساختمان ( سال ): نوساز 132,000,000 ریال 132000000 ۱۸ آذر
كوی فراز . نیلوفر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 180,000,000 ریال 180000000 ۱۸ آذر
گیشا . جلال آل احمد عمر ساختمان ( سال ): نوساز 130,000,000 ریال 130000000 ۱۸ آذر
ستارخان . رحیمی اصل عمر ساختمان ( سال ): نوساز 115,000,000 ریال 115000000 ۱۸ آذر
مرزداران . خرم رودی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 120,000,000 ریال 120000000 ۱۸ آذر
ستارخان . بلوارگلاب عمر ساختمان ( سال ): نوساز 116,000,000 ریال 116000000 ۱۸ آذر
مرزداران . ابراهیمی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 124,000,000 ریال 124000000 ۱۸ آذر
ستارخان . كاشانی پور عمر ساختمان ( سال ): نوساز 125,000,000 ریال 125000000 ۱۸ آذر
گیشا . خیابان پیروزی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 134,000,000 ریال 134000000 ۱۸ آذر
شهرك غرب . بلوار دریا عمر ساختمان ( سال ): نوساز 145,000,000 ریال 145000000 ۱۸ آذر
كوی فراز . شهرك بوعلی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 130,000,000 ریال 130000000 ۱۸ آذر
جلال آل احمد . پل گیشا عمر ساختمان ( سال ): نوساز 145,000,000 ریال 145000000 ۱۸ آذر
تهران ویلا . رحیم زاده عمر ساختمان ( سال ): نوساز 124,000,000 ریال 124000000 ۱۸ آذر
تهران ویلا . امام منتظر عمر ساختمان ( سال ): نوساز 132,000,000 ریال 132000000 ۱۸ آذر
تهران ویلا . جواد حسینی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 132,000,000 ریال 132000000 ۱۸ آذر
جلال آل احمد . پل آزمایش عمر ساختمان ( سال ): 5 110,000,000 ریال 110000000 ۱۸ آذر
مرزداران . اطاعتی جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 122,000,000 ریال 122000000 ۱۸ آذر
سعادت آباد بلوار فرحزاد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 110,000,000 ریال 110000000 ۱۸ آذر
سعادت آباد . بلوار 24 متری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 150,000,000 ریال 150000000 ۱۸ آذر
ستارخان . همایونشهر جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 108,000,000 ریال 108000000 ۱۸ آذر
سعادت آباد . بلوار پاك نژاد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 200,000,000 ریال 200000000 ۱۸ آذر
ضرابخانه عمر ساختمان ( سال ): 10 95,000,000 ریال 95000000 ۱۸ آذر
دروس . سوری عمر ساختمان ( سال ): نوساز 130,000,000 ریال 130000000 ۱۸ آذر
قلهك . یخچال عمر ساختمان ( سال ): نوساز 120,000,000 ریال 120000000 ۱۸ آذر
دروس . وارسته عمر ساختمان ( سال ): نوساز 140,000,000 ریال 140000000 ۱۸ آذر
دروس . راستوان عمر ساختمان ( سال ): نوساز 144,000,000 ریال 144000000 ۱۸ آذر
سئول . شهرك فجر عمر ساختمان ( سال ): 20 72,000,000 ریال 72000000 ۱۸ آذر
دروس . احتشامیه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 180,000,000 ریال 180000000 ۱۸ آذر
دروس . یارمحمدی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 167,000,000 ریال 167000000 ۱۸ آذر
زرگنده . خاقانی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 148,000,000 ریال 148000000 ۱۸ آذر
زرگنده . عمرانی عمر ساختمان ( سال ): 2 95,000,000 ریال 95000000 ۱۸ آذر
ولیعصر . خاكزاد عمر ساختمان ( سال ): نوساز 115,000,000 ریال 115000000 ۱۸ آذر
سئول . شهرك سئول عمر ساختمان ( سال ): نوساز 135,000,000 ریال 135000000 ۱۸ آذر
اختیاریه . مسعود عمر ساختمان ( سال ): نوساز 125,000,000 ریال 125000000 ۱۸ آذر
قلهك . پورمشكاتی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 150,000,000 ریال 150000000 ۱۸ آذر
ولیعصر . 4 راه پارك وی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 140,000,000 ریال 140000000 ۱۸ آذر
دیباجی جنوبی . گركانی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 105,000,000 ریال 105000000 ۱۸ آذر
دیباجی جنوبی . منظریه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 120,000,000 ریال 120000000 ۱۸ آذر
میدان مینا . داراب نیا عمر ساختمان ( سال ): نوساز 180,000,000 ریال 180000000 ۱۸ آذر
میدان ونك . برزیل شرقی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 110,000,000 ریال 110000000 ۱۸ آذر
ولیعصر . خیابان جام جم عمر ساختمان ( سال ): نوساز 160,000,000 ریال 160000000 ۱۸ آذر
ولیعصر . روبروی جام جم عمر ساختمان ( سال ): نوساز 115,000,000 ریال 115000000 ۱۸ آذر
ولیعصر . محدوه پارك وی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 140,000,000 ریال 140000000 ۱۸ آذر
اختیاریه شمالی . دوقوز عمر ساختمان ( سال ): 14 80,000,000 ریال 80000000 ۱۸ آذر
اختیاریه شمالی . غفوری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 130,000,000 ریال 130000000 ۱۸ آذر
قلهك . محدوده مترو قلهك عمر ساختمان ( سال ): نوساز 115,000,000 ریال 115000000 ۱۸ آذر
دیباجی جنوبی . عین آبادی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 105,000,000 ریال 105000000 ۱۸ آذر
آفریقا . چهارراه جهان كودك عمر ساختمان ( سال ): نوساز 165,000,000 ریال 165000000 ۱۸ آذر
دیباجی جنوبی . برادران جوزی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 121,000,000 ریال 121000000 ۱۸ آذر
اختیاریه شمالی . میدان اختیاریه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 115,000,000 ریال 115000000 ۱۸ آذر
سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب عمر ساختمان ( سال ): 20 80,000,000 ریال 80000000 ۱۸ آذر
اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان عمر ساختمان ( سال ): 5 105,000,000 ریال 105000000 ۱۸ آذر
شهرك امید عمر ساختمان ( سال ): 20 90,000,000 ریال 90000000 ۱۸ آذر
جشنواره . امین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 64,000,000 ریال 64000000 ۱۸ آذر
جشنواره . زهدی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 69,000,000 ریال 69000000 ۱۸ آذر
لویزان . شیان 3 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 87,000,000 ریال 87000000 ۱۸ آذر
جشنواره . درختی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 75,000,000 ریال 75000000 ۱۸ آذر
شهرك حكیمیه . پگاه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 85,000,000 ریال 85000000 ۱۸ آذر
شهید عراقی . كشوری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 95,000,000 ریال 95000000 ۱۸ آذر
لویزان . شاه رضایی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 95,000,000 ریال 95000000 ۱۸ آذر
میدان هروی . ظابطی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 100,000,000 ریال 100000000 ۱۸ آذر
جشنواره . اسفندانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 71,000,000 ریال 71000000 ۱۸ آذر
جشنواره . شهید نقدی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 70,000,000 ریال 70000000 ۱۸ آذر
فلكه سوم تهرانپارس عمر ساختمان ( سال ): 5 72,000,000 ریال 72000000 ۱۸ آذر
حكیمیه . شهرك والفجر عمر ساختمان ( سال ): 18 60,000,000 ریال 60000000 ۱۸ آذر
فرجام غربی . حیدرخانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 80,000,000 ریال 80000000 ۱۸ آذر
تهران پارس . شهرك پارس عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 80,000,000 ریال 80000000 ۱۸ آذر
جشنواره . 15 متری مطهری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 69,000,000 ریال 69000000 ۱۸ آذر
فرجام غربی . 4 راه خاور عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 85,000,000 ریال 85000000 ۱۸ آذر
شهید عراقی . پایدار فرد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 105,000,000 ریال 105000000 ۱۸ آذر
دلاوران . آزادگان شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 65,000,000 ریال 65000000 ۱۸ آذر
دلاوران . تكاوران شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 65,000,000 ریال 65000000 ۱۸ آذر
مجیدیه شمالی . لاهیجانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 75,000,000 ریال 75000000 ۱۸ آذر
هنگام . چهارراه استقلال عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 75,000,000 ریال 75000000 ۱۸ آذر
فرجام غربی . عبادی جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 87,000,000 ریال 87000000 ۱۸ آذر
مجیدیه شمالی . میدان ملت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 100,000,000 ریال 100000000 ۱۸ آذر
میدان هروی . مكران جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 97,000,000 ریال 97000000 ۱۸ آذر
دلاوران . والاییان شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 70,000,000 ریال 70000000 ۱۸ آذر
مجیدیه شمالی . 16 متری دوم عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 83,000,000 ریال 83000000 ۱۸ آذر
شهرك حكیمیه . مجتمع ولیعصر عمر ساختمان ( سال ): 3 75,000,000 ریال 75000000 ۱۸ آذر
مجیدیه جنوبی . كرمان جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 77,000,000 ریال 77000000 ۱۸ آذر
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 81,000,000 ریال 81000000 ۱۸ آذر
مجیدیه جنوبی . 3 راه ارامنه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 80,000,000 ریال 80000000 ۱۸ آذر
فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراج عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 85,000,000 ریال 85000000 ۱۸ آذر
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 80,000,000 ریال 80000000 ۱۸ آذر
آبشناسان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 90,000,000 ریال 90000000 ۲۸ آذر
شهرك امید عمر ساختمان ( سال ): 27 95,000,000 ریال 95000000 ۲۸ آذر
شهران . وسك عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 91,000,000 ریال 91000000 ۲۸ آذر
اندیشه شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 78,000,000 ریال 78000000 ۲۸ آذر
شهر زیبا . قدس عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 85,000,000 ریال 85000000 ۲۸ آذر
شهران . كوهسار عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 85,000,000 ریال 85000000 ۲۸ آذر
باغ فیض . 22 بهمن عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 93,000,000 ریال 93000000 ۲۸ آذر
شهر زیبا . مرادی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 90,000,000 ریال 90000000 ۲۸ آذر
شهران . فلكه اول عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 82,000,000 ریال 82000000 ۲۸ آذر
باغ فیض . طالقانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 76,000,000 ریال 76000000 ۲۸ آذر
پونك . سردار جنگل عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 91,000,000 ریال 91000000 ۲۸ آذر
پونك . میدان پونك عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 98,000,000 ریال 98000000 ۲۸ آذر
پونك . بلوار كمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 97,000,000 ریال 97000000 ۲۸ آذر
پونك . بلوار همیلا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 96,000,000 ریال 96000000 ۲۸ آذر
شهران . محدوده پاسگاه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 87,000,000 ریال 87000000 ۲۸ آذر
آیت اله كاشانی . بهنام عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 88,000,000 ریال 88000000 ۲۸ آذر
جنت آباد شمالی . حصارك عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 60,000,000 ریال 60000000 ۲۸ آذر
جنت آباد شمالی . اقاقیا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 81,000,000 ریال 81000000 ۲۸ آذر
شهر زیبا . شربیانی غربی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 105,000,000 ریال 105000000 ۲۸ آذر
جنت آباد شمالی . بهارستان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 75,000,000 ریال 75000000 ۲۸ آذر
جنت آباد شمالی . شهرك مبعث عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 95,000,000 ریال 95000000 ۲۸ آذر
جنت آباد شمالی . بلوار بعثت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 85,000,000 ریال 85000000 ۲۸ آذر
جنت آباد شمالی . گلزار شرقی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 96,000,000 ریال 96000000 ۲۸ آذر
آیت اله كاشانی . بلوار آلاله عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 58,000,000 ریال 58000000 ۲۸ آذر
آیت اله كاشانی . بلوار اباذر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 85,000,000 ریال 85000000 ۲۸ آذر
جنت آباد شمالی . شهید ساسانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 80,000,000 ریال 80000000 ۲۸ آذر
جنت آباد شمالی . 22 متری شقایق عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 90,000,000 ریال 90000000 ۲۸ آذر
میدان فلسطین عمر ساختمان ( سال ): 20 65,000,000 ریال 65000000 ۱۸ آذر
جمشیدیه . جبلی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 130,000,000 ریال 130000000 ۱۸ آذر
محدوده پارك ساعی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 100,000,000 ریال 100000000 ۱۸ آذر
یوسف آباد . بیستون عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 110,000,000 ریال 110000000 ۱۸ آذر
یوسف آباد . جهان آرا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 85,000,000 ریال 85000000 ۱۸ آذر
یوسف آباد . جهان مهر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 90,000,000 ریال 90000000 ۱۸ آذر
یوسف آباد . خیابان 11 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 105,000,000 ریال 105000000 ۱۸ آذر
امیر آباد . باباطاهر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 91,000,000 ریال 91000000 ۱۸ آذر
یوسف آباد . بوعلی سینا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 85,000,000 ریال 85000000 ۱۸ آذر
امیر آباد . كارگر شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 82,000,000 ریال 82000000 ۱۸ آذر
قائم مقام فراهانی . مشاهیر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 87,000,000 ریال 87000000 ۱۸ آذر
امیر آباد . محدوده پارک لاله عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 84,000,000 ریال 84000000 ۱۸ آذر
باغ صبا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 75,000,000 ریال 75000000 ۱۸ آذر
تركمنستان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 95,000,000 ریال 95000000 ۱۸ آذر
میدان سپاه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 67,000,000 ریال 67000000 ۱۸ آذر
شریعتی . سهیل عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 130,000,000 ریال 130000000 ۱۸ آذر
آپادانا . مرغاب عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 106,000,000 ریال 106000000 ۱۸ آذر
آپادانا . نوبخت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 110,000,000 ریال 110000000 ۱۸ آذر
خواجه نظام . مانگار عمر ساختمان ( سال ): 3 55,000,000 ریال 55000000 ۱۸ آذر
سهروردی جنوبی . ملك عمر ساختمان ( سال ): 6 78,000,000 ریال 78000000 ۱۸ آذر
شریعتی . ماهرو زاده عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 130,000,000 ریال 130000000 ۱۸ آذر
شریعتی . محدوه پل صدر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 110,000,000 ریال 110000000 ۱۸ آذر
سهروردی جنوبی . نوبخت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 107,000,000 ریال 107000000 ۱۸ آذر
خواجه نظام . اجاره دار عمر ساختمان ( سال ): 3 52,000,000 ریال 52000000 ۱۸ آذر
سهروردی شمالی . اندیشه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 100,000,000 ریال 100000000 ۱۸ آذر
سبلان شمالی . حقیقت پسند عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 53,000,000 ریال 53000000 ۱۸ آذر
سبلان شمالی . محسن آزادی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 59,000,000 ریال 59000000 ۱۸ آذر
سهروردی شمالی . ابن یمین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 95,000,000 ریال 95000000 ۱۸ آذر
سبلان جنوبی . 10 متری بانك عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 52,000,000 ریال 52000000 ۱۸ آذر
سبلان شمالی . داوودآبادی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 56,000,000 ریال 56000000 ۱۸ آذر
سبلان شمالی . شهید علیپور عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 57,000,000 ریال 57000000 ۱۸ آذر
سهروردی جنوبی . زنده دلان عمر ساختمان ( سال ): 14 67,000,000 ریال 67000000 ۱۸ آذر
سبلان شمالی . ابراهیم حسنی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 58,000,000 ریال 58000000 ۱۸ آذر
شریعتی . پایین تراز بهار شیراز عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 80,000,000 ریال 80000000 ۱۸ آذر
نارمك . مهر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 86,000,000 ریال 86000000 ۱۸ آذر
نارمك . دردشت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 75,000,000 ریال 75000000 ۱۸ آذر
نارمك . مرجان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 82,000,000 ریال 82000000 ۱۸ آذر
جانبازان غربی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 59,000,000 ریال 59000000 ۱۸ آذر
نارمك . دمیرچی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 80,000,000 ریال 80000000 ۱۸ آذر
نارمك . سمنگان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 78,000,000 ریال 78000000 ۱۸ آذر
نارمك . میدان 46 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 73,000,000 ریال 73000000 ۱۸ آذر
نارمك . میدان 97 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 80,000,000 ریال 80000000 ۱۸ آذر
نارمك . میدان 16 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 76,000,000 ریال 76000000 ۱۸ آذر
وحیدیه . تسلیحات عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 61,000,000 ریال 61000000 ۱۸ آذر
تهرانپارس . فلکه 4 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 72,000,000 ریال 72000000 ۱۸ آذر
تهرانپارس . دماوند عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 75,000,000 ریال 75000000 ۱۸ آذر
نارمك . 46 متری غربی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 80,000,000 ریال 80000000 ۱۸ آذر
نارمك . مدائن شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 85,000,000 ریال 85000000 ۱۸ آذر
تهرانپارس .خیابان 220 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 70,000,000 ریال 70000000 ۱۸ آذر
مجیدیه شمالی . حسینی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 72,000,000 ریال 72000000 ۱۸ آذر
تهرانپارس . اردیبهشت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 68,000,000 ریال 68000000 ۱۸ آذر
تهرانپارس . بلوار شاهد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 67,000,000 ریال 67000000 ۱۸ آذر
تهرانپارس . رشید جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 95,000,000 ریال 95000000 ۱۸ آذر
تهرانپارس . اردیبهشت 154 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 91,000,000 ریال 91000000 ۱۸ آذر
مجیدیه شمالی . امیر نیا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 80,000,000 ریال 80000000 ۱۸ آذر
نارمك . میدان هلال احمر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 81,000,000 ریال 81000000 ۱۸ آذر
تهرانپارس . بلوار پروین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 62,000,000 ریال 62000000 ۱۸ آذر
نارمك . چهارراه تلفنخانه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 69,000,000 ریال 69000000 ۱۸ آذر
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی عمر ساختمان ( سال ): 10 61,000,000 ریال 61000000 ۱۸ آذر
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 75,000,000 ریال 75000000 ۱۸ آذر
فتح عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 322,000,000 ریال 322000000 ۲۲ مرداد
آذری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 322,000,000 ریال 322000000 ۲۲ مرداد
بوتان عمر ساختمان ( سال ): 30 322,000,000 ریال 322000000 ۲۲ مرداد
آزادی . بلوار استاد معین عمر ساختمان ( سال ): 30 140,000,000 ریال 140000000 ۱۸ آذر