شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ قیمت مصالح ساختمانی

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
سفال تیغه طرح فوم واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۲۵ 3,400 ریال 3400 ۳ بهمن
  سفال تیغه طرح فوم واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۲۵ 3,400 ریال 3400 ۱۳ بهمن
بلوک سقفی ۲۵ تهران واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۴۰*۲۵ 11,000 ریال 11000 ۳ بهمن
  بلوک سقفی ۲۵ تهران واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۴۰*۲۵ 11,000 ریال 11000 ۱۳ بهمن
سفال تیغه یزد (بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۲۰ 1,300 ریال 1300 ۳ بهمن
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۲۰ 1,300 ریال 1300 ۳ بهمن
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۲۰ 1,900 ریال 1900 ۳ بهمن
  سفال تیغه یزد (بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۲۰ 1,300 ریال 1300 ۱۳ بهمن
  سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۲۰ 1,300 ریال 1300 ۱۳ بهمن
  سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۲۰ 1,900 ریال 1900 ۱۳ بهمن
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار 4,250 ریال 4250 ۳ بهمن
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار 5,100 ریال 5100 ۳ بهمن
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار 4,400 ریال 4400 ۳ بهمن
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۲۰ 1,450 ریال 1450 ۳ بهمن
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۲۰ 1,400 ریال 1400 ۳ بهمن
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 3,100 ریال 3100 ۳ بهمن
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 4,400 ریال 4400 ۳ بهمن
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 3,000 ریال 3000 ۳ بهمن
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۲۰ 2,050 ریال 2050 ۳ بهمن
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 3,100 ریال 3100 ۱۳ بهمن
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 4,400 ریال 4400 ۱۳ بهمن
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 3,000 ریال 3000 ۱۳ بهمن
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار 4,250 ریال 4250 ۱۳ بهمن
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار 5,100 ریال 5100 ۱۳ بهمن
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار 4,400 ریال 4400 ۱۳ بهمن
آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 1,150 ریال 1150 ۳ بهمن
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 1,050 ریال 1050 ۳ بهمن
  سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۲۰ 1,450 ریال 1450 ۱۳ بهمن
  سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۲۰ 1,400 ریال 1400 ۱۳ بهمن
  آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 1,150 ریال 1150 ۱۳ بهمن
  سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۲۰ 2,050 ریال 2050 ۱۳ بهمن
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵*۱۰*۲۰ 1,200 ریال 1200 ۳ بهمن
  آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 1,050 ریال 1050 ۱۳ بهمن
  آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵*۱۰*۲۰ 1,200 ریال 1200 ۱۳ بهمن
آجر فشاری ماشینی(کرایه) واحد: تن / نوع بسته بندی: ۵*۱۰*۲۰ 620,000 ریال 620000 ۳ بهمن
آجر فشاری کوره ای(کرایه) واحد: تن / نوع بسته بندی: ۵*۱۰*۲۰ 680,000 ریال 680000 ۳ بهمن
آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 1,050 ریال 1050 ۳ بهمن
آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۴٫۵*۱۰*۱۹ 850 ریال 850 ۳ بهمن
آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵*۱۰*۲۰ 1,200 ریال 1200 ۳ بهمن
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 1,150 ریال 1150 ۳ بهمن
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۴٫۵*۹*۱۸٫۵ 950 ریال 950 ۳ بهمن
آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۴*۱۰*۲۱٫۵ 2,400 ریال 2400 ۳ بهمن
آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵ 2,200 ریال 2200 ۳ بهمن
آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 2,300 ریال 2300 ۳ بهمن
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۴۰ 6,500 ریال 6500 ۳ بهمن
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۵۰ 8,500 ریال 8500 ۳ بهمن
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۴۰ 6,500 ریال 6500 ۳ بهمن
  بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۴۰ 6,500 ریال 6500 ۷ بهمن
  بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۵۰ 8,500 ریال 8500 ۷ بهمن
  بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۴۰ 6,500 ریال 6500 ۷ بهمن
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۴۰ 7,500 ریال 7500 ۳ بهمن
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۵۰ 10,500 ریال 10500 ۳ بهمن
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۴۰ 7,500 ریال 7500 ۳ بهمن
  بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۴۰ 7,500 ریال 7500 ۱۳ بهمن
  بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۵۰ 10,500 ریال 10500 ۱۳ بهمن
  بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۴۰ 7,500 ریال 7500 ۱۳ بهمن
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۵۰ 14,000 ریال 14000 ۳ بهمن
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۴۰ 12,500 ریال 12500 ۳ بهمن
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۴۰ 10,500 ریال 10500 ۳ بهمن
  بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۵۰ 14,000 ریال 14000 ۱۳ بهمن
  بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۴۰ 12,500 ریال 12500 ۱۳ بهمن
  بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۴۰ 10,500 ریال 10500 ۱۳ بهمن
پانل گچی ساوه واحد: قالب / نوع بسته بندی: قالب 35,000 ریال 35000 ۳ بهمن
پانل گچی کاوه واحد: قالب / نوع بسته بندی: قالب 34,000 ریال 34000 ۳ بهمن
پانل گچی نوید واحد: قالب / نوع بسته بندی: قالب 34,000 ریال 34000 ۳ بهمن
دیوارگچی ساوه واحد: متر مربع / نوع بسته بندی: متر مربع 75,000 ریال 75000 ۳ بهمن
دیوار گچی نوید واحد: متر مربع / نوع بسته بندی: متر مربع 70,000 ریال 70000 ۳ بهمن
دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) واحد: متر مربع / نوع بسته بندی: متر مربع 65,000 ریال 65000 ۳ بهمن
سیمان تیپ 1 آبیک واحد: تن / نوع بسته بندی: پاکتی(کاغذ) 1,120,000 ریال 1120000 ۱۶ بهمن
سیمان تیپ 2 آبیک واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 1,170,000 ریال 1170000 ۱۶ بهمن
سیمان تیپ ۱ ساوه واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت (برزنتی) 1,170,000 ریال 1170000 ۳ بهمن
سیمان تیپ ۲ ساوه واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت (برزنتی) 1,160,000 ریال 1160000 ۳ بهمن
سیمان تیپ ۲ ساوه واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 1,010,000 ریال 1010000 ۳ بهمن
سیمان تیپ ۲ شمال واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت (برزنتی) 1,165,000 ریال 1165000 ۳ بهمن
سیمان تیپ 1 تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 1,120,000 ریال 1120000 ۱۶ بهمن
سیمان تیپ 2 تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 1,220,000 ریال 1220000 ۱۶ بهمن
سیمان تیپ 2 نایین واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 1,120,000 ریال 1120000 ۳ بهمن
سیمان تیپ 2 نایین واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 960,000 ریال 960000 ۳ بهمن
سیمان تیپ۵ تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 1,140,000 ریال 1140000 ۳ بهمن
سیمان تیپ ۱ تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 970,000 ریال 970000 ۳ بهمن
سیمان تیپ ۲ تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 960,000 ریال 960000 ۳ بهمن
سیمان تیپ 5 تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 980,000 ریال 980000 ۲۹ اسفند
سیمان بنایی (جدید) واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 1,000,000 ریال 1000000 ۳ بهمن
سیمان تیپ۲ جاجرود واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت (برزنتی) 1,165,000 ریال 1165000 ۳ بهمن
سیمان سفید ارومیه واحد: تن / نوع بسته بندی: پاکتی(لمینت) بدون حمل 1,930,000 ریال 1930000 ۳ بهمن
سیمان تیپ ۲ جاجرود واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 1,010,000 ریال 1010000 ۳ بهمن
سیمان پزولانی ساوه واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت (برزنتی) 1,120,000 ریال 1120000 ۳ بهمن
سیمان سرباره نائین واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 1,090,000 ریال 1090000 ۳ بهمن
سیمان سفید۲۵کیلویی واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت (برزنتی) 1,980,000 ریال 1980000 ۳ بهمن
سیمان پزولانی تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 1,040,000 ریال 1040000 ۳ بهمن
سیمان پزولانی تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 860,000 ریال 860000 ۳ بهمن
سیمان سفید ۵۰ کیلویی واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت (برزنتی) 1,940,000 ریال 1940000 ۳ بهمن
سیمان سفید دماوند ۵۰kg واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 1,875,000 ریال 1875000 ۳ بهمن
سیمان پزولان ویژه (جدید) واحد: تن / نوع بسته بندی: پاکتی(لمینت) 1,030,000 ریال 1030000 ۳ بهمن
شن نخودی ۱٫۵٫۰ واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 140,000 ریال 140000 ۲۲ مرداد
شن بادامی ۲٫۰٫۰ واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 155,000 ریال 155000 ۲۲ مرداد
  شن نخودی ۱٫۵٫۰ واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 140,000 ریال 140000 ۷ بهمن
  شن بادامی ۲٫۰٫۰ واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 155,000 ریال 155000 ۷ بهمن
شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن و سنگ ) 135,000 ریال 135000 ۲۲ مرداد
  شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن و سنگ ) 135,000 ریال 135000 ۷ بهمن
ماسه شکسته خورده سنگ واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 140,000 ریال 140000 ۲۲ مرداد
ماسه ۱ بار شسته مخلوط واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 150,000 ریال 150000 ۲۲ مرداد
  ماسه شکسته خورده سنگ واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 140,000 ریال 140000 ۷ بهمن
  ماسه ۱ بار شسته مخلوط واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 150,000 ریال 150000 ۷ بهمن
بلوکاژ سنگ دانه بندی شده واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه مقاومت پی ) 250,000 ریال 250000 ۲۲ مرداد
  بلوکاژ سنگ دانه بندی شده واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه مقاومت پی ) 250,000 ریال 250000 ۷ بهمن
شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 140,000 ریال 140000 ۲۲ مرداد
  شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 140,000 ریال 140000 ۷ بهمن
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7 واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 170,000 ریال 170000 ۲۲ مرداد
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6 واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 160,000 ریال 160000 ۲۲ مرداد
  ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7 واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 170,000 ریال 170000 ۷ بهمن
  ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6 واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 160,000 ریال 160000 ۷ بهمن
ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7 واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 165,000 ریال 165000 ۲۲ مرداد
  ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7 واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 165,000 ریال 165000 ۷ بهمن
ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بنایی ) 130,000 ریال 130000 ۲۲ مرداد
  ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بنایی ) 130,000 ریال 130000 ۷ بهمن
گچ جبل ۳۳kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 28,000 ریال 28000 ۳ بهمن
گچ جبل ۴۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 27,500 ریال 27500 ۳ بهمن
گچ سمنان جم واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 25,500 ریال 25500 ۳ بهمن
گچ کناف ۴۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 29,500 ریال 29500 ۳ بهمن
ایران گچ ۳۳kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 27,500 ریال 27500 ۳ بهمن
گچ ساران ۴۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 29,000 ریال 29000 ۳ بهمن
گچ بتگیبس ۳۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 52,000 ریال 52000 ۳ بهمن
گچ سمنان نوع ۱ واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 26,000 ریال 26000 ۳ بهمن
گچ سارالیت ۳۳kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 26,000 ریال 26000 ۳ بهمن
گچ سارالیت ۴۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 28,500 ریال 28500 ۳ بهمن
گچ ساتن اسپندار واحد: تن 81 ریال 81 دلار ۲۴ مرداد
گچ سیوا اسپندار واحد: تن 61 ریال 61 دلار ۲۴ مرداد
گچ ساوه طلایی ۴۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 30,000 ریال 30000 ۳ بهمن
گچ سمنان زمرد ۴۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 25,000 ریال 25000 ۳ بهمن
گچ سمنان آریان ۴۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 25,000 ریال 25000 ۳ بهمن
گچ سینا بدون کرایه واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 19,500 ریال 19500 ۲۴ مرداد
گچ گیپتون اسپندار 30kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 50,000 ریال 50000 ۳ بهمن
گچ جبل متین بدون کرایه واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 22,000 ریال 22000 ۳ بهمن
گچ سمنان حریر بدون کرایه واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 24,500 ریال 24500 ۳ بهمن
گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 23,200 ریال 23200 ۳ بهمن
گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 19,500 ریال 19500 ۳ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی