شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 57,500 ریال 57500 ۲۵ دی
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 57,500 ریال 57500 ۲۵ دی
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 53,500 ریال 53500 ۲۵ دی
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 53,500 ریال 53500 ۲۵ دی
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 58,500 ریال 58500 ۱۷ دی
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 58,500 ریال 58500 ۱۷ دی
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 58,000 ریال 58000 ۲۵ دی
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 58,000 ریال 58000 ۲۵ دی
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,500 ریال 54500 ۲۵ دی
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,500 ریال 54500 ۲۵ دی
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,000 ریال 54000 ۲۵ دی
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,000 ریال 54000 ۲۵ دی
  هر کیلو حرارتی شاخه: - / وزن: - 62,000 ریال 62000 ۲۵ دی
  هر کیلو زیگزاگ شاخه: - / وزن: - 62,000 ریال 62000 ۲۵ دی
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 شاخه: - / وزن: - 63,500 ریال 63500 ۱۶ دی
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 شاخه: - / وزن: - 63,500 ریال 63500 ۱۶ دی
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 شاخه: - / وزن: - 65,500 ریال 65500 ۱۶ دی
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 شاخه: - / وزن: - 65,500 ریال 65500 ۱۶ دی
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 70,500 ریال 70500 ۲۳ دی
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 70,000 ریال 70000 ۲۳ دی
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 70,500 ریال 70500 ۲۳ دی
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 70,000 ریال 70000 ۲۳ دی
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 70,500 ریال 70500 ۲۳ دی
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 70,000 ریال 70000 ۲۳ دی
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 69,500 ریال 69500 ۲۳ دی
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 69,500 ریال 69500 ۲۳ دی
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 69,500 ریال 69500 ۲۳ دی
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 69,500 ریال 69500 ۲۳ دی
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 69,500 ریال 69500 ۲۳ دی
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 69,500 ریال 69500 ۲۳ دی
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 69,500 ریال 69500 ۲۳ دی
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 69,500 ریال 69500 ۲۳ دی
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 53,000 ریال 53000 ۱۴ دی
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 53,000 ریال 53000 ۱۴ دی
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 53,000 ریال 53000 ۱۴ دی
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 53,000 ریال 53000 ۱۴ دی
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 53,000 ریال 53000 ۱۴ دی
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 7,450,000 ریال 7450000 ۲۵ دی
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 10,200,000 ریال 10200000 ۲۵ دی
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 11,250,000 ریال 11250000 ۲۵ دی
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 13,200,000 ریال 13200000 ۲۵ دی
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 15,150,000 ریال 15150000 ۲۵ دی
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 17,600,000 ریال 17600000 ۲۵ دی
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 20,450,000 ریال 20450000 ۲۵ دی
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 23,300,000 ریال 23300000 ۲۴ دی
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 38,000,000 ریال 38000000 ۲۵ دی
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 76,000 ریال 76000 ۱۹ دی
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 76,000 ریال 76000 ۱۹ دی
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 76,000 ریال 76000 ۱۹ دی
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 76,000 ریال 76000 ۱۹ دی
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 75,000 ریال 75000 ۱۵ دی
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 75,000 ریال 75000 ۱۵ دی
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 51,500 ریال 51500 ۲۵ دی
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 49,100 ریال 49100 ۲۵ دی
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 49,100 ریال 49100 ۲۵ دی
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 50,000 ریال 50000 ۲۵ دی
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 50,000 ریال 50000 ۲۵ دی
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 50,000 ریال 50000 ۲۵ دی
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 50,000 ریال 50000 ۲۵ دی
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 50,000 ریال 50000 ۲۵ دی
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 50,000 ریال 50000 ۲۵ دی
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 50,000 ریال 50000 ۲۵ دی
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 51,600 ریال 51600 ۲۵ دی
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 52,000 ریال 52000 ۲۲ دی
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 55,000 ریال 55000 ۱۴ دی
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 55,000 ریال 55000 ۱۴ دی
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 55,000 ریال 55000 ۱۴ دی
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 56,000 ریال 56000 ۱۴ دی
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 56,000 ریال 56000 ۱۴ دی
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 64,000 ریال 64000 ۳۱ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 64,000 ریال 64000 ۳۱ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 55,000 ریال 55000 ۱۴ دی
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 55,000 ریال 55000 ۱۴ دی
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 55,000 ریال 55000 ۱۴ دی
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 55,000 ریال 55000 ۱۴ دی
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 55,000 ریال 55000 ۱۴ دی
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 55,000 ریال 55000 ۱۴ دی
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 55,000 ریال 55000 ۱۴ دی
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 55,000 ریال 55000 ۱۴ دی
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 75,000 ریال 75000 ۲۱ دی
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 77,500 ریال 77500 ۲۱ دی
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 77,500 ریال 77500 ۲۱ دی
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 77,500 ریال 77500 ۲۱ دی
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 77,500 ریال 77500 ۲۱ دی
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 75,500 ریال 75500 ۲۱ دی
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 76,500 ریال 76500 ۱۹ دی
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 76,500 ریال 76500 ۱۹ دی
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 76,500 ریال 76500 ۱۹ دی
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 76,000 ریال 76000 ۲۱ دی
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 76,000 ریال 76000 ۲۱ دی
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 76,000 ریال 76000 ۲۱ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 90,000 ریال 90000 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 94,000 ریال 94000 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 102,500 ریال 102500 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 97,500 ریال 97500 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 94,500 ریال 94500 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 90,500 ریال 90500 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 90,500 ریال 90500 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 89,500 ریال 89500 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 92,500 ریال 92500 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 90,500 ریال 90500 ۲۵ دی