خبر
صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1715.06 11.1200 0.6500 1727.65 1701.08 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 55.14 0.3575 0.0209 55.55 54.69 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 55140.42 357.5160 20.8980 55545.20 54690.95 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 643.15 4.1700 0.2438 647.87 637.91 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.58 0.4700 2.2600 21.08 19.95 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 0.66 0.0151 0.0727 0.68 0.64 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 661.66 15.1108 72.6606 677.74 641.41 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 7.72 0.1763 0.8475 7.91 7.48 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 920.50 14.6000 1.5900 935.65 903.55 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 29.59 0.4694 0.0511 30.08 29.05 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 29594.74 469.4005 51.1196 30081.82 29049.79 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 345.19 5.4750 0.5963 350.87 338.83 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2259.52 73.0000 3.2300 2337.27 2206.77 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 72.65 2.3470 0.1038 75.14 70.95 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 72645.20 2347.0027 103.8468 75144.92 70949.25 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 847.32 27.3750 1.2113 876.48 827.54 ۲۱:۵۶:۰۲

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1735.81 11.2546 0.6500 1748.55 1721.66 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 55.81 0.3618 0.0209 56.22 55.35 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 55807.62 361.8420 20.8980 56217.29 55352.71 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 650.93 4.2205 0.2438 655.71 645.62 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.83 0.4757 2.2600 21.34 20.19 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 0.67 0.0153 0.0727 0.69 0.65 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 669.67 15.2937 72.6606 685.94 649.17 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 7.81 0.1784 0.8475 8.00 7.57 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 931.64 14.7767 1.5900 946.97 914.48 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 29.95 0.4751 0.0511 30.45 29.40 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 29952.84 475.0803 51.1196 30445.81 29401.29 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 349.36 5.5413 0.5963 355.11 342.93 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2286.86 73.8833 3.2300 2365.55 2233.47 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 73.52 2.3754 0.1038 76.05 71.81 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 73524.21 2375.4015 103.8468 76054.17 71807.74 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 857.57 27.7063 1.2113 887.08 837.55 ۲۱:۵۶:۰۲

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1514.57 9.8201 0.6500 1525.69 1502.22 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 48.69 0.3157 0.0209 49.05 48.30 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 48694.50 315.7224 20.8980 49051.96 48297.58 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 567.96 3.6825 0.2438 572.13 563.33 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.17 0.4151 2.2600 18.62 17.62 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 0.58 0.0133 0.0727 0.60 0.57 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 584.31 13.3444 72.6606 598.51 566.43 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 6.82 0.1556 0.8475 6.98 6.61 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 812.89 12.8933 1.5900 826.27 797.93 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 26.14 0.4145 0.0511 26.57 25.65 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 26135.12 414.5276 51.1196 26565.26 25653.87 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 304.84 4.8350 0.5963 309.85 299.22 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1995.38 64.4663 3.2300 2064.04 1948.80 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 64.15 2.0726 0.1038 66.36 62.66 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 64152.98 2072.6381 103.8468 66360.48 62655.28 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 748.27 24.1749 1.2113 774.02 730.80 ۲۱:۵۶:۰۲

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6300.27 40.8493 0.6500 6346.52 6248.92 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 202.56 1.3133 0.0209 204.05 200.91 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 202558.33 1313.3352 20.8980 204045.28 200907.21 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 2362.60 15.3185 0.2438 2379.95 2343.35 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 75.60 1.7265 2.2600 77.44 73.29 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 2.43 0.0555 0.0727 2.49 2.36 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 2430.61 55.5097 72.6606 2489.67 2356.21 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 28.35 0.6475 0.8475 29.04 27.48 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3381.46 53.6331 1.5900 3437.11 3319.19 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 108.72 1.7243 0.0511 110.51 106.71 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 108716.28 1724.3429 51.1196 110505.58 106714.39 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 1268.05 20.1124 0.5963 1288.92 1244.70 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8300.35 268.1655 3.2300 8585.96 8106.57 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 266.86 8.6217 0.1038 276.05 260.63 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 266862.14 8621.7146 103.8468 276044.86 260632.07 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 3112.63 100.5621 1.2113 3219.74 3039.97 ۲۱:۵۶:۰۲

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2337.28 15.1543 0.6500 2354.44 2318.23 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 75.15 0.4872 0.0209 75.70 74.53 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 75145.36 487.2229 20.8980 75696.99 74532.83 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 876.48 5.6829 0.2438 882.92 869.34 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 28.05 0.6405 2.2600 28.73 27.19 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 0.90 0.0206 0.0727 0.92 0.87 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 901.71 20.5931 72.6606 923.62 874.11 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 10.52 0.2402 0.8475 10.77 10.20 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1254.46 19.8969 1.5900 1275.10 1231.36 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 40.33 0.6397 0.0511 41.00 39.59 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 40331.71 639.6991 51.1196 40995.51 39589.05 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 470.42 7.4613 0.5963 478.16 461.76 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3079.27 99.4844 3.2300 3185.23 3007.39 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 99.00 3.1985 0.1038 102.41 96.69 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 99000.88 3198.4953 103.8468 102407.50 96689.64 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 1154.73 37.3067 1.2113 1194.46 1127.77 ۲۱:۵۶:۰۲

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12206.08 79.1410 0.6500 12295.69 12106.59 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 392.43 2.5444 0.0209 395.32 389.24 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 392434.36 2544.4416 20.8980 395315.16 389235.50 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 4577.28 29.6779 0.2438 4610.89 4539.97 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 146.47 3.3450 2.2600 150.03 141.98 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 4.71 0.1075 0.0727 4.82 4.56 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 4709.05 107.5438 72.6606 4823.46 4564.89 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 54.93 1.2544 0.8475 56.26 53.24 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6551.20 103.9082 1.5900 6659.02 6430.57 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 210.63 3.3407 0.0511 214.09 206.75 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 210625.77 3340.7237 51.1196 214092.34 206747.32 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 2456.70 38.9656 0.5963 2497.13 2411.46 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16081.00 519.5410 3.2300 16634.35 15705.58 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 517.02 16.7036 0.1038 534.81 504.95 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 517015.89 16703.6186 103.8468 534806.39 504945.81 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 6030.38 194.8280 1.2113 6237.89 5889.60 ۲۱:۵۶:۰۲

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 247929.07 1607.5072 0.6500 249749.08 245908.12 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 7971.10 51.6826 0.0209 8029.62 7906.13 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 7971098.87 51682.5180 20.8980 8029613.52 7906123.90 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 92973.47 602.8156 0.2438 93655.98 92215.61 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2975.04 67.9432 2.2600 3047.32 2883.97 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 95.65 2.1844 0.0727 97.97 92.72 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 95649.84 2184.4230 72.6606 97973.69 92721.78 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 1115.64 25.4787 0.8475 1142.75 1081.49 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 133067.48 2110.5760 1.5900 135257.56 130617.19 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 4278.22 67.8566 0.0511 4348.63 4199.44 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 4278215.63 67856.5435 51.1196 4348628.42 4199436.98 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 49900.34 791.4666 0.5963 50721.62 48981.48 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 326636.21 10552.8800 3.2300 337875.75 319010.67 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 10501.60 339.2830 0.1038 10862.96 10256.43 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 10501590.21 339282.7174 103.8468 10862949.55 10256423.59 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 122488.67 3957.3329 1.2113 126703.50 119629.09 ۲۱:۵۶:۰۲

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18804.60 121.9241 0.6500 18942.65 18651.32 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 604.58 3.9200 0.0209 609.02 599.65 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 604581.60 3919.9488 20.8980 609019.75 599653.47 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 7051.73 45.7216 0.2438 7103.50 6994.25 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 225.65 5.1533 2.2600 231.13 218.74 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 7.25 0.1657 0.0727 7.43 7.03 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 7254.73 165.6813 72.6606 7430.98 7032.64 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 84.62 1.9325 0.8475 86.67 82.03 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10092.73 160.0802 1.5900 10258.84 9906.88 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 324.49 5.1467 0.0511 329.83 318.51 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 324488.57 5146.6954 51.1196 329829.15 318513.47 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 3784.78 60.0301 0.5963 3847.07 3715.08 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24774.28 800.4012 3.2300 25626.76 24195.91 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 796.51 25.7335 0.1038 823.92 777.92 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 796511.04 25733.4769 103.8468 823918.95 777915.96 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 9290.36 300.1507 1.2113 9610.04 9073.47 ۲۱:۵۶:۰۲

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1686.42 10.9343 0.6500 1698.80 1672.67 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 54.22 0.3515 0.0209 54.62 53.78 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 54219.57 351.5455 20.8980 54617.59 53777.61 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 632.41 4.1004 0.2438 637.05 627.25 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.24 0.4622 2.2600 20.73 19.62 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 0.65 0.0149 0.0727 0.67 0.63 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 650.61 14.8585 72.6606 666.42 630.70 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 7.59 0.1733 0.8475 7.77 7.36 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 905.13 14.3562 1.5900 920.02 888.46 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 29.10 0.4616 0.0511 29.58 28.56 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 29100.51 461.5616 51.1196 29579.46 28564.65 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 339.42 5.3836 0.5963 345.01 333.17 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2221.79 71.7809 3.2300 2298.24 2169.92 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 71.43 2.3078 0.1038 73.89 69.76 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 71432.03 2307.8078 103.8468 73890.00 69764.40 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 833.17 26.9179 1.2113 861.84 813.72 ۲۱:۵۶:۰۲

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 140031.22 907.9258 0.6500 141059.17 138889.78 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 4502.11 29.1905 0.0209 4535.16 4465.41 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 4502104.87 29190.4692 20.8980 4535154.15 4465406.78 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 52511.75 340.4724 0.2438 52897.23 52083.71 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1680.32 38.3746 2.2600 1721.14 1628.88 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 54.02 1.2338 0.0727 55.34 52.37 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 54023.37 1233.7698 72.6606 55335.89 52369.59 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 630.12 14.3905 0.8475 645.43 610.83 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 75156.98 1192.0608 1.5900 76393.95 73773.05 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 2416.35 38.3256 0.0511 2456.12 2371.86 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 2416351.34 38325.6161 51.1196 2456120.73 2371856.88 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 28183.89 447.0231 0.5963 28647.75 27664.91 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 184485.29 5960.3040 3.2300 190833.42 180178.36 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 5931.34 191.6282 0.1038 6135.44 5792.87 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 5931335.35 191628.0804 103.8468 6135432.38 5792864.37 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 69182.03 2235.1156 1.2113 71562.59 67566.93 ۲۱:۵۶:۰۲

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13463.05 87.2909 0.6500 13561.88 13353.31 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 432.85 2.8065 0.0209 436.02 429.32 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 432846.77 2806.4651 20.8980 436024.23 429318.50 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 5048.65 32.7341 0.2438 5085.71 5007.49 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 161.55 3.6895 2.2600 165.48 156.61 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 5.19 0.1186 0.0727 5.32 5.03 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 5193.98 118.6186 72.6606 5320.17 5034.98 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 60.58 1.3835 0.8475 62.05 58.73 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7225.83 114.6085 1.5900 7344.76 7092.78 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 232.32 3.6848 0.0511 236.14 228.04 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 232315.75 3684.7474 51.1196 236139.31 228037.91 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 2709.69 42.9782 0.5963 2754.29 2659.79 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17737.01 573.0427 3.2300 18347.34 17322.92 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 570.26 18.4238 0.1038 589.88 556.94 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 570257.56 18423.7369 103.8468 589880.10 556944.52 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 6651.38 214.8912 1.2113 6880.26 6496.10 ۲۱:۵۶:۰۲

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2645.14 17.1504 0.6500 2664.55 2623.58 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 85.04 0.5514 0.0209 85.67 84.35 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 85043.07 551.3970 20.8980 85667.36 84349.85 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 991.93 6.4314 0.2438 999.21 983.84 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 31.74 0.7249 2.2600 32.51 30.77 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 1.02 0.0233 0.0727 1.05 0.99 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 1020.48 23.3054 72.6606 1045.27 989.24 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 11.90 0.2718 0.8475 12.19 11.54 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1419.69 22.5176 1.5900 1443.05 1393.55 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 45.64 0.7240 0.0511 46.40 44.80 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 45643.97 723.9565 51.1196 46395.20 44803.48 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 532.38 8.4441 0.5963 541.15 522.58 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3484.86 112.5879 3.2300 3604.77 3403.50 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 112.04 3.6198 0.1038 115.90 109.43 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 112040.69 3619.7823 103.8468 115896.01 109425.03 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 1306.82 42.2205 1.2113 1351.79 1276.31 ۲۱:۵۶:۰۲

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 31874.90 206.6685 0.6500 32108.89 31615.08 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 1024.80 6.6445 0.0209 1032.32 1016.45 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 1024801.22 6644.5428 20.8980 1032324.13 1016447.73 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 11953.10 77.5008 0.2438 12040.84 11855.66 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 382.49 8.7351 2.2600 391.78 370.78 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 12.30 0.2808 0.0727 12.60 11.92 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 12297.18 280.8395 72.6606 12595.95 11920.74 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 143.43 3.2757 0.8475 146.92 139.04 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17107.77 271.3454 1.5900 17389.34 16792.75 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 550.03 8.7240 0.0511 559.08 539.90 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 550027.12 8723.9500 51.1196 559079.72 539898.98 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 6415.42 101.7546 0.5963 6521.01 6297.29 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 41993.86 1356.7269 3.2300 43438.86 41013.48 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 1350.13 43.6198 0.1038 1396.59 1318.61 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 1350132.85 43619.7502 103.8468 1396590.87 1318613.10 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 15747.71 508.7730 1.2113 16289.59 15380.07 ۲۱:۵۶:۰۲

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 530.98 3.4428 0.6500 534.88 526.65 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 17.07 0.1107 0.0209 17.20 16.93 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 17071.47 110.6870 20.8980 17196.79 16932.32 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 199.12 1.2910 0.2438 200.58 197.50 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6.37 0.1455 2.2600 6.53 6.18 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 0.20 0.0047 0.0727 0.21 0.20 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 204.85 4.6783 72.6606 209.83 198.58 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 2.39 0.0546 0.8475 2.45 2.32 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 284.99 4.5202 1.5900 289.68 279.74 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 9.16 0.1453 0.0511 9.31 8.99 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 9162.53 145.3264 51.1196 9313.33 8993.81 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 106.87 1.6951 0.5963 108.63 104.90 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 699.55 22.6008 3.2300 723.62 683.22 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 22.49 0.7266 0.1038 23.26 21.97 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 22490.95 726.6321 103.8468 23264.87 21965.89 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 262.33 8.4753 1.2113 271.36 256.21 ۲۱:۵۶:۰۲

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7944.16 51.5078 0.6500 8002.47 7879.40 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 255.41 1.6560 0.0209 257.29 253.33 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 255410.42 1656.0143 20.8980 257285.35 253328.49 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 2979.06 19.3155 0.2438 3000.93 2954.78 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 95.33 2.1770 2.2600 97.64 92.41 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 3.06 0.0700 0.0727 3.14 2.97 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 3064.82 69.9934 72.6606 3139.28 2971.00 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 35.75 0.8164 0.8475 36.62 34.65 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4263.76 67.6272 1.5900 4333.93 4185.24 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 137.08 2.1743 0.0511 139.34 134.56 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 137082.84 2174.2633 51.1196 139339.01 134558.61 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 1598.91 25.3602 0.5963 1625.23 1569.47 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10466.10 338.1360 3.2300 10826.23 10221.76 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 336.49 10.8713 0.1038 348.07 328.64 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 336492.57 10871.3167 103.8468 348071.27 328636.93 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 3924.79 126.8011 1.2113 4059.84 3833.16 ۲۱:۵۶:۰۲

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18071.76 117.1726 0.6500 18204.42 17924.45 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 581.02 3.7672 0.0209 585.29 576.28 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 581020.10 3767.1822 20.8980 585285.28 576284.02 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 6776.91 43.9397 0.2438 6826.66 6721.67 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 216.85 4.9524 2.2600 222.12 210.22 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 6.97 0.1592 0.0727 7.14 6.76 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 6972.00 159.2244 72.6606 7141.38 6758.57 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 81.32 1.8572 0.8475 83.30 78.83 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9699.40 153.8417 1.5900 9859.04 9520.80 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 311.84 4.9461 0.0511 316.98 306.10 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 311842.74 4946.1205 51.1196 316975.18 306100.49 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 3637.28 57.6907 0.5963 3697.14 3570.30 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23808.79 769.2083 3.2300 24628.05 23252.96 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 765.47 24.7306 0.1038 791.81 747.60 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 765469.74 24730.6027 103.8468 791809.53 747599.34 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 8928.30 288.4533 1.2113 9235.52 8719.86 ۲۱:۵۶:۰۲

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 383744.68 2488.1000 0.6500 386561.69 380616.65 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 12337.68 79.9943 0.0209 12428.25 12237.11 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 12337668.59 79994.2129 20.8980 12428237.58 12237100.33 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 143904.36 933.0382 0.2438 144960.74 142731.35 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4604.78 105.1625 2.2600 4716.65 4463.81 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 148.05 3.3811 0.0727 151.64 143.51 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 148046.84 3381.0504 72.6606 151643.71 143514.80 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 1726.79 39.4360 0.8475 1768.75 1673.93 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 205961.88 3266.7500 1.5900 209351.69 202169.31 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 6621.83 105.0285 0.0511 6730.81 6499.89 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 6621823.11 105028.3730 51.1196 6730808.03 6499889.48 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 77235.76 1225.0322 0.5963 78506.94 75813.55 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 505567.60 16333.7500 3.2300 522964.16 493764.79 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 16254.38 525.1423 0.1038 16813.69 15874.91 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 16254363.66 525141.8651 103.8468 16813675.71 15874894.71 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 189587.99 6125.1608 1.2113 196111.71 185161.93 ۲۱:۵۶:۰۲

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6246.25 40.4990 0.6500 6292.10 6195.33 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 200.82 1.3021 0.0209 202.30 199.18 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 200821.40 1302.0734 20.8980 202295.60 199184.44 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 2342.34 15.1872 0.2438 2359.54 2323.25 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 74.95 1.7117 2.2600 76.77 72.66 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 2.41 0.0550 0.0727 2.47 2.34 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 2409.77 55.0337 72.6606 2468.32 2336.00 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 28.11 0.6419 0.8475 28.79 27.25 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3352.46 53.1732 1.5900 3407.64 3290.73 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 107.78 1.7096 0.0511 109.56 105.80 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 107784.04 1709.5568 51.1196 109558.00 105799.32 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 1257.17 19.9400 0.5963 1277.86 1234.02 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8229.17 265.8660 3.2300 8512.34 8037.06 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 264.57 8.5478 0.1038 273.68 258.40 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 264573.82 8547.7840 103.8468 273677.80 258397.17 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 3085.94 99.6998 1.2113 3192.13 3013.90 ۲۱:۵۶:۰۲

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 106590.98 691.1080 0.6500 107373.45 105722.12 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 3426.98 22.2196 0.0209 3452.14 3399.05 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 3426977.00 22219.6216 20.8980 3452133.92 3399042.62 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 39971.65 259.1657 0.2438 40265.07 39645.82 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1279.05 29.2105 2.2600 1310.12 1239.89 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 41.12 0.9391 0.0727 42.12 39.86 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 41122.29 939.1387 72.6606 42121.37 39863.44 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 479.64 10.9539 0.8475 491.30 464.96 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 57209.08 907.3900 1.5900 58150.65 56155.63 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 1839.31 29.1733 0.0511 1869.59 1805.45 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 1839313.10 29173.2442 51.1196 1869585.34 1805444.16 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 21453.42 340.2715 0.5963 21806.51 21058.38 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 140429.17 4536.9500 3.2300 145261.33 137150.76 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 4514.90 145.8663 0.1038 4670.26 4409.50 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 4514899.22 145866.2208 103.8468 4670256.74 4409495.89 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 52660.98 1701.3575 1.2113 54473.04 51431.57 ۲۱:۵۶:۰۲

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6458.57 41.8757 0.6500 6505.98 6405.93 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 207.65 1.3463 0.0209 209.17 205.96 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 207647.79 1346.3339 20.8980 209172.10 205955.18 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 2421.97 15.7034 0.2438 2439.75 2402.22 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 77.50 1.7699 2.2600 79.38 75.13 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 2.49 0.0569 0.0727 2.55 2.42 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 2491.69 56.9044 72.6606 2552.22 2415.41 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 29.06 0.6637 0.8475 29.77 28.17 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3466.42 54.9807 1.5900 3523.47 3402.59 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 111.45 1.7677 0.0511 113.28 109.40 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 111447.87 1767.6686 51.1196 113282.13 109395.68 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 1299.91 20.6178 0.5963 1321.30 1275.97 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8508.90 274.9034 3.2300 8801.69 8310.25 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 273.57 8.8383 0.1038 282.98 267.18 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 273567.30 8838.3430 103.8468 282980.74 267180.69 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 3190.84 103.0889 1.2113 3300.64 3116.35 ۲۱:۵۶:۰۲

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2445.16 15.8538 0.6500 2463.11 2425.23 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 78.61 0.5097 0.0209 79.19 77.97 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 78613.69 509.7106 20.8980 79190.79 77972.89 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 916.94 5.9452 0.2438 923.67 909.46 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 29.34 0.6701 2.2600 30.05 28.44 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 0.94 0.0215 0.0727 0.97 0.91 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 943.33 21.5435 72.6606 966.25 914.45 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 11.00 0.2513 0.8475 11.27 10.67 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1312.36 20.8152 1.5900 1333.96 1288.19 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 42.19 0.6692 0.0511 42.89 41.42 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 42193.22 669.2244 51.1196 42887.66 41416.28 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 492.13 7.8057 0.5963 500.23 483.07 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3221.40 104.0761 3.2300 3332.25 3146.19 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 103.57 3.3461 0.1038 107.13 101.15 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 103570.26 3346.1218 103.8468 107134.11 101152.35 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 1208.03 39.0286 1.2113 1249.59 1179.82 ۲۱:۵۶:۰۲

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12909.60 83.7025 0.6500 13004.37 12804.37 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 415.05 2.6911 0.0209 418.10 411.67 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 415052.96 2691.0947 20.8980 418099.80 411669.73 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 4841.10 31.3884 0.2438 4876.64 4801.64 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 154.91 3.5378 2.2600 158.67 150.17 ۲۱:۵۶:۰۳
گرم 4.98 0.1137 0.0727 5.10 4.83 ۲۱:۵۶:۰۳
کیلوگرم 4980.46 113.7423 72.6606 5101.46 4828.00 ۲۱:۵۶:۰۳
تولا 58.09 1.3267 0.8475 59.50 56.31 ۲۱:۵۶:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6928.79 109.8971 1.5900 7042.82 6801.20 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 222.77 3.5333 0.0511 226.43 218.66 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 222765.53 3533.2718 51.1196 226431.90 218663.54 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 2598.30 41.2115 0.5963 2641.06 2550.45 ۲۱:۵۶:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17007.86 549.4856 3.2300 17593.10 16610.80 ۲۱:۵۶:۰۲
گرم 546.82 17.6664 0.1038 565.63 534.05 ۲۱:۵۶:۰۲
کیلوگرم 546814.95 17666.3591 103.8468 565630.84 534049.20 ۲۱:۵۶:۰۲
تولا 6377.95 206.0573 1.2113 6597.42 6229.05 ۲۱:۵۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین