شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1618.34 0.0000 0.0000 1622.16 1618.34 ۱۶ فروردین
گرم 52.03 0.0000 0.0000 52.15 52.03 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 52030.80 0.0000 0.0000 52153.62 52030.80 ۱۶ فروردین
تولا 606.88 0.0000 0.0000 608.31 606.88 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14.53 0.0000 0.0000 14.53 14.51 ۱۶ فروردین
گرم 0.47 0.0000 0.0000 0.47 0.47 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 467.15 0.0000 0.0000 467.15 466.51 ۱۶ فروردین
تولا 5.45 0.0000 0.0000 5.45 5.44 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 724.60 0.0000 0.0000 724.60 724.20 ۱۶ فروردین
گرم 23.30 0.0000 0.0000 23.30 23.28 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 23296.41 0.0000 0.0000 23296.41 23283.55 ۱۶ فروردین
تولا 271.73 0.0000 0.0000 271.73 271.58 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2118.00 0.0000 0.0000 2118.00 2094.70 ۱۶ فروردین
گرم 68.10 0.0000 0.0000 68.10 67.35 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 68095.23 0.0000 0.0000 68095.23 67346.12 ۱۶ فروردین
تولا 794.25 0.0000 0.0000 794.25 785.51 ۱۶ فروردین

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1497.94 0.0000 0.0000 1501.47 1497.94 ۱۶ فروردین
گرم 48.16 0.0000 0.0000 48.27 48.16 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 48159.71 0.0000 0.0000 48273.39 48159.71 ۱۶ فروردین
تولا 561.73 0.0000 0.0000 563.05 561.73 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13.45 0.0000 0.0000 13.45 13.43 ۱۶ فروردین
گرم 0.43 0.0000 0.0000 0.43 0.43 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 432.39 0.0000 0.0000 432.39 431.80 ۱۶ فروردین
تولا 5.04 0.0000 0.0000 5.04 5.04 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 670.69 0.0000 0.0000 670.69 670.32 ۱۶ فروردین
گرم 21.56 0.0000 0.0000 21.56 21.55 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 21563.16 0.0000 0.0000 21563.16 21551.26 ۱۶ فروردین
تولا 251.51 0.0000 0.0000 251.51 251.37 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1960.42 0.0000 0.0000 1960.42 1938.85 ۱۶ فروردین
گرم 63.03 0.0000 0.0000 63.03 62.34 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 63028.95 0.0000 0.0000 63028.95 62335.57 ۱۶ فروردین
تولا 735.16 0.0000 0.0000 735.16 727.07 ۱۶ فروردین

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1319.11 0.0000 0.0000 1322.22 1319.11 ۱۶ فروردین
گرم 42.41 0.0000 0.0000 42.51 42.41 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 42410.31 0.0000 0.0000 42510.41 42410.31 ۱۶ فروردین
تولا 494.67 0.0000 0.0000 495.83 494.67 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11.84 0.0000 0.0000 11.84 11.83 ۱۶ فروردین
گرم 0.38 0.0000 0.0000 0.38 0.38 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 380.77 0.0000 0.0000 380.77 380.25 ۱۶ فروردین
تولا 4.44 0.0000 0.0000 4.44 4.44 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 590.62 0.0000 0.0000 590.62 590.30 ۱۶ فروردین
گرم 18.99 0.0000 0.0000 18.99 18.98 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 18988.91 0.0000 0.0000 18988.91 18978.42 ۱۶ فروردین
تولا 221.48 0.0000 0.0000 221.48 221.36 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1726.38 0.0000 0.0000 1726.38 1707.39 ۱۶ فروردین
گرم 55.50 0.0000 0.0000 55.50 54.89 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 55504.42 0.0000 0.0000 55504.42 54893.82 ۱۶ فروردین
تولا 647.39 0.0000 0.0000 647.39 640.27 ۱۶ فروردین

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5944.97 0.0000 0.0000 5959.00 5944.97 ۱۶ فروردین
گرم 191.14 0.0000 0.0000 191.59 191.14 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 191135.15 0.0000 0.0000 191586.31 191135.15 ۱۶ فروردین
تولا 2229.37 0.0000 0.0000 2234.63 2229.37 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 53.38 0.0000 0.0000 53.38 53.30 ۱۶ فروردین
گرم 1.72 0.0000 0.0000 1.72 1.71 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 1716.08 0.0000 0.0000 1716.08 1713.71 ۱۶ فروردین
تولا 20.02 0.0000 0.0000 20.02 19.99 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2661.82 0.0000 0.0000 2661.82 2660.35 ۱۶ فروردین
گرم 85.58 0.0000 0.0000 85.58 85.53 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 85579.38 0.0000 0.0000 85579.38 85532.13 ۱۶ فروردین
تولا 998.18 0.0000 0.0000 998.18 997.63 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7780.47 0.0000 0.0000 7780.47 7694.88 ۱۶ فروردین
گرم 250.15 0.0000 0.0000 250.15 247.40 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 250147.83 0.0000 0.0000 250147.83 247395.97 ۱۶ فروردین
تولا 2917.68 0.0000 0.0000 2917.68 2885.58 ۱۶ فروردین

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2300.15 0.0000 0.0000 2305.58 2300.15 ۱۶ فروردین
گرم 73.95 0.0000 0.0000 74.13 73.95 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 73951.38 0.0000 0.0000 74125.93 73951.38 ۱۶ فروردین
تولا 862.56 0.0000 0.0000 864.59 862.56 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.65 0.0000 0.0000 20.65 20.62 ۱۶ فروردین
گرم 0.66 0.0000 0.0000 0.66 0.66 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 663.96 0.0000 0.0000 663.96 663.05 ۱۶ فروردین
تولا 7.74 0.0000 0.0000 7.74 7.73 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1029.87 0.0000 0.0000 1029.87 1029.31 ۱۶ فروردین
گرم 33.11 0.0000 0.0000 33.11 33.09 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 33111.19 0.0000 0.0000 33111.19 33092.91 ۱۶ فروردین
تولا 386.20 0.0000 0.0000 386.20 385.99 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3010.31 0.0000 0.0000 3010.31 2977.20 ۱۶ فروردین
گرم 96.78 0.0000 0.0000 96.78 95.72 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 96783.75 0.0000 0.0000 96783.75 95719.04 ۱۶ فروردین
تولا 1128.87 0.0000 0.0000 1128.87 1116.45 ۱۶ فروردین

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11481.64 0.0000 0.0000 11508.74 11481.64 ۱۶ فروردین
گرم 369.14 0.0000 0.0000 370.01 369.14 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 369142.92 0.0000 0.0000 370014.26 369142.92 ۱۶ فروردین
تولا 4305.62 0.0000 0.0000 4315.78 4305.62 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 103.09 0.0000 0.0000 103.09 102.94 ۱۶ فروردین
گرم 3.31 0.0000 0.0000 3.31 3.31 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 3314.29 0.0000 0.0000 3314.29 3309.73 ۱۶ فروردین
تولا 38.66 0.0000 0.0000 38.66 38.60 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5140.82 0.0000 0.0000 5140.82 5137.98 ۱۶ فروردین
گرم 165.28 0.0000 0.0000 165.28 165.19 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 165281.07 0.0000 0.0000 165281.07 165189.83 ۱۶ فروردین
تولا 1927.81 0.0000 0.0000 1927.81 1926.74 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15026.57 0.0000 0.0000 15026.57 14861.27 ۱۶ فروردین
گرم 483.12 0.0000 0.0000 483.12 477.80 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 483115.23 0.0000 0.0000 483115.23 477800.51 ۱۶ فروردین
تولا 5634.97 0.0000 0.0000 5634.97 5572.98 ۱۶ فروردین

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 175557.52 0.0000 0.0000 175971.92 175557.52 ۱۶ فروردین
گرم 5644.31 0.0000 0.0000 5657.63 5644.31 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 5644301.23 0.0000 0.0000 5657624.28 5644301.23 ۱۶ فروردین
تولا 65834.12 0.0000 0.0000 65989.52 65834.12 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1576.21 0.0000 0.0000 1576.21 1574.04 ۱۶ فروردین
گرم 50.68 0.0000 0.0000 50.68 50.61 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 50676.43 0.0000 0.0000 50676.43 50606.68 ۱۶ فروردین
تولا 591.08 0.0000 0.0000 591.08 590.27 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 78604.61 0.0000 0.0000 78604.61 78561.22 ۱۶ فروردین
گرم 2527.20 0.0000 0.0000 2527.20 2525.80 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 2527194.95 0.0000 0.0000 2527194.95 2525799.86 ۱۶ فروردین
تولا 29476.75 0.0000 0.0000 29476.75 29460.48 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 229760.64 0.0000 0.0000 229760.64 227233.06 ۱۶ فروردین
گرم 7386.98 0.0000 0.0000 7386.98 7305.71 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 7386970.60 0.0000 0.0000 7386970.60 7305706.95 ۱۶ فروردین
تولا 86160.30 0.0000 0.0000 86160.30 85212.46 ۱۶ فروردین

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16495.74 0.0000 0.0000 16534.68 16495.74 ۱۶ فروردین
گرم 530.35 0.0000 0.0000 531.60 530.35 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 530349.95 0.0000 0.0000 531601.81 530349.95 ۱۶ فروردین
تولا 6185.91 0.0000 0.0000 6200.51 6185.91 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 148.10 0.0000 0.0000 148.10 147.90 ۱۶ فروردین
گرم 4.76 0.0000 0.0000 4.76 4.76 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 4761.66 0.0000 0.0000 4761.66 4755.11 ۱۶ فروردین
تولا 55.54 0.0000 0.0000 55.54 55.46 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7385.85 0.0000 0.0000 7385.85 7381.77 ۱۶ فروردین
گرم 237.46 0.0000 0.0000 237.46 237.33 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 237460.34 0.0000 0.0000 237460.34 237329.26 ۱۶ فروردین
تولا 2769.69 0.0000 0.0000 2769.69 2768.17 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21588.77 0.0000 0.0000 21588.77 21351.28 ۱۶ فروردین
گرم 694.10 0.0000 0.0000 694.10 686.46 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 694094.68 0.0000 0.0000 694094.68 686458.99 ۱۶ فروردین
تولا 8095.80 0.0000 0.0000 8095.80 8006.73 ۱۶ فروردین

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1582.90 0.0000 0.0000 1586.63 1582.90 ۱۶ فروردین
گرم 50.89 0.0000 0.0000 51.01 50.89 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 50891.33 0.0000 0.0000 51011.45 50891.33 ۱۶ فروردین
تولا 593.59 0.0000 0.0000 594.99 593.59 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14.21 0.0000 0.0000 14.21 14.19 ۱۶ فروردین
گرم 0.46 0.0000 0.0000 0.46 0.46 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 456.92 0.0000 0.0000 456.92 456.29 ۱۶ فروردین
تولا 5.33 0.0000 0.0000 5.33 5.32 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 708.73 0.0000 0.0000 708.73 708.34 ۱۶ فروردین
گرم 22.79 0.0000 0.0000 22.79 22.77 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 22786.22 0.0000 0.0000 22786.22 22773.64 ۱۶ فروردین
تولا 265.77 0.0000 0.0000 265.77 265.63 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2071.62 0.0000 0.0000 2071.62 2048.83 ۱۶ فروردین
گرم 66.60 0.0000 0.0000 66.60 65.87 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 66603.94 0.0000 0.0000 66603.94 65871.24 ۱۶ فروردین
تولا 776.86 0.0000 0.0000 776.86 768.31 ۱۶ فروردین

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 123390.33 0.0000 0.0000 123681.59 123390.33 ۱۶ فروردین
گرم 3967.09 0.0000 0.0000 3976.46 3967.09 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 3967088.38 0.0000 0.0000 3976452.46 3967088.38 ۱۶ فروردین
تولا 46271.41 0.0000 0.0000 46380.63 46271.41 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1107.84 0.0000 0.0000 1107.84 1106.31 ۱۶ فروردین
گرم 35.62 0.0000 0.0000 35.62 35.57 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 35617.85 0.0000 0.0000 35617.85 35568.83 ۱۶ فروردین
تولا 415.44 0.0000 0.0000 415.44 414.87 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 55247.13 0.0000 0.0000 55247.13 55216.63 ۱۶ فروردین
گرم 1776.24 0.0000 0.0000 1776.24 1775.26 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 1776235.05 0.0000 0.0000 1776235.05 1775254.52 ۱۶ فروردین
تولا 20717.69 0.0000 0.0000 20717.69 20706.25 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 161486.91 0.0000 0.0000 161486.91 159710.40 ۱۶ فروردین
گرم 5191.92 0.0000 0.0000 5191.92 5134.81 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 5191920.84 0.0000 0.0000 5191920.84 5134804.81 ۱۶ فروردین
تولا 60557.64 0.0000 0.0000 60557.64 59891.44 ۱۶ فروردین

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12547.15 0.0000 0.0000 12576.77 12547.15 ۱۶ فروردین
گرم 403.40 0.0000 0.0000 404.35 403.40 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 403400.00 0.0000 0.0000 404352.20 403400.00 ۱۶ فروردین
تولا 4705.19 0.0000 0.0000 4716.29 4705.19 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 112.65 0.0000 0.0000 112.65 112.50 ۱۶ فروردین
گرم 3.62 0.0000 0.0000 3.62 3.62 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 3621.86 0.0000 0.0000 3621.86 3616.88 ۱۶ فروردین
تولا 42.24 0.0000 0.0000 42.24 42.19 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5617.90 0.0000 0.0000 5617.90 5614.80 ۱۶ فروردین
گرم 180.62 0.0000 0.0000 180.62 180.52 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 180619.42 0.0000 0.0000 180619.42 180519.72 ۱۶ فروردین
تولا 2106.71 0.0000 0.0000 2106.71 2105.55 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16421.07 0.0000 0.0000 16421.07 16240.42 ۱۶ فروردین
گرم 527.95 0.0000 0.0000 527.95 522.14 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 527949.13 0.0000 0.0000 527949.13 522141.19 ۱۶ فروردین
تولا 6157.90 0.0000 0.0000 6157.90 6090.16 ۱۶ فروردین

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2698.10 0.0000 0.0000 2704.47 2698.10 ۱۶ فروردین
گرم 86.75 0.0000 0.0000 86.95 86.75 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 86745.75 0.0000 0.0000 86950.51 86745.75 ۱۶ فروردین
تولا 1011.79 0.0000 0.0000 1014.18 1011.79 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.22 0.0000 0.0000 24.22 24.19 ۱۶ فروردین
گرم 0.78 0.0000 0.0000 0.78 0.78 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 778.83 0.0000 0.0000 778.83 777.76 ۱۶ فروردین
تولا 9.08 0.0000 0.0000 9.08 9.07 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1208.05 0.0000 0.0000 1208.05 1207.39 ۱۶ فروردین
گرم 38.84 0.0000 0.0000 38.84 38.82 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 38839.78 0.0000 0.0000 38839.78 38818.34 ۱۶ فروردین
تولا 453.02 0.0000 0.0000 453.02 452.77 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3531.13 0.0000 0.0000 3531.13 3492.28 ۱۶ فروردین
گرم 113.53 0.0000 0.0000 113.53 112.28 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 113528.37 0.0000 0.0000 113528.37 112279.45 ۱۶ فروردین
تولا 1324.17 0.0000 0.0000 1324.17 1309.61 ۱۶ فروردین

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10896.28 0.0000 0.0000 10922.00 10896.28 ۱۶ فروردین
گرم 350.32 0.0000 0.0000 351.15 350.32 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 350323.38 0.0000 0.0000 351150.30 350323.38 ۱۶ فروردین
تولا 4086.11 0.0000 0.0000 4095.75 4086.11 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 97.83 0.0000 0.0000 97.83 97.70 ۱۶ فروردین
گرم 3.15 0.0000 0.0000 3.15 3.14 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 3145.32 0.0000 0.0000 3145.32 3140.99 ۱۶ فروردین
تولا 36.69 0.0000 0.0000 36.69 36.64 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4878.73 0.0000 0.0000 4878.73 4876.04 ۱۶ فروردین
گرم 156.85 0.0000 0.0000 156.85 156.77 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 156854.75 0.0000 0.0000 156854.75 156768.16 ۱۶ فروردین
تولا 1829.53 0.0000 0.0000 1829.53 1828.52 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14260.49 0.0000 0.0000 14260.49 14103.62 ۱۶ فروردین
گرم 458.49 0.0000 0.0000 458.49 453.44 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 458485.19 0.0000 0.0000 458485.19 453441.42 ۱۶ فروردین
تولا 5347.69 0.0000 0.0000 5347.69 5288.86 ۱۶ فروردین

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 503.79 0.0000 0.0000 504.98 503.79 ۱۶ فروردین
گرم 16.20 0.0000 0.0000 16.24 16.20 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 16197.19 0.0000 0.0000 16235.42 16197.19 ۱۶ فروردین
تولا 188.92 0.0000 0.0000 189.37 188.92 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4.52 0.0000 0.0000 4.52 4.52 ۱۶ فروردین
گرم 0.15 0.0000 0.0000 0.15 0.15 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 145.42 0.0000 0.0000 145.42 145.22 ۱۶ فروردین
تولا 1.70 0.0000 0.0000 1.70 1.69 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 225.57 0.0000 0.0000 225.57 225.44 ۱۶ فروردین
گرم 7.25 0.0000 0.0000 7.25 7.25 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 7252.17 0.0000 0.0000 7252.17 7248.17 ۱۶ فروردین
تولا 84.59 0.0000 0.0000 84.59 84.54 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 659.33 0.0000 0.0000 659.33 652.08 ۱۶ فروردین
گرم 21.20 0.0000 0.0000 21.20 20.96 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 21198.05 0.0000 0.0000 21198.05 20964.85 ۱۶ فروردین
تولا 247.25 0.0000 0.0000 247.25 244.53 ۱۶ فروردین

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7057.58 0.0000 0.0000 7074.24 7057.58 ۱۶ فروردین
گرم 226.91 0.0000 0.0000 227.44 226.91 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 226906.32 0.0000 0.0000 227441.92 226906.32 ۱۶ فروردین
تولا 2646.59 0.0000 0.0000 2652.84 2646.59 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 63.37 0.0000 0.0000 63.37 63.28 ۱۶ فروردین
گرم 2.04 0.0000 0.0000 2.04 2.03 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 2037.24 0.0000 0.0000 2037.24 2034.44 ۱۶ فروردین
تولا 23.76 0.0000 0.0000 23.76 23.73 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3159.98 0.0000 0.0000 3159.98 3158.24 ۱۶ فروردین
گرم 101.60 0.0000 0.0000 101.60 101.54 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 101595.66 0.0000 0.0000 101595.66 101539.58 ۱۶ فروردین
تولا 1184.99 0.0000 0.0000 1184.99 1184.34 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9236.60 0.0000 0.0000 9236.60 9134.99 ۱۶ فروردین
گرم 296.96 0.0000 0.0000 296.96 293.70 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 296963.30 0.0000 0.0000 296963.30 293696.42 ۱۶ فروردین
تولا 3463.73 0.0000 0.0000 3463.73 3425.62 ۱۶ فروردین

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17264.61 0.0000 0.0000 17305.37 17264.61 ۱۶ فروردین
گرم 555.07 0.0000 0.0000 556.38 555.07 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 555069.78 0.0000 0.0000 556379.99 555069.78 ۱۶ فروردین
تولا 6474.23 0.0000 0.0000 6489.52 6474.23 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 155.01 0.0000 0.0000 155.01 154.79 ۱۶ فروردین
گرم 4.98 0.0000 0.0000 4.98 4.98 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 4983.60 0.0000 0.0000 4983.60 4976.74 ۱۶ فروردین
تولا 58.13 0.0000 0.0000 58.13 58.05 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7730.11 0.0000 0.0000 7730.11 7725.84 ۱۶ فروردین
گرم 248.53 0.0000 0.0000 248.53 248.39 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 248528.47 0.0000 0.0000 248528.47 248391.27 ۱۶ فروردین
تولا 2898.79 0.0000 0.0000 2898.79 2897.19 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22595.04 0.0000 0.0000 22595.04 22346.47 ۱۶ فروردین
گرم 726.45 0.0000 0.0000 726.45 718.46 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 726446.73 0.0000 0.0000 726446.73 718455.13 ۱۶ فروردین
تولا 8473.14 0.0000 0.0000 8473.14 8379.93 ۱۶ فروردین

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 271881.12 0.0000 0.0000 272522.88 271881.12 ۱۶ فروردین
گرم 8741.18 0.0000 0.0000 8761.81 8741.18 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 8741174.47 0.0000 0.0000 8761807.51 8741174.47 ۱۶ فروردین
تولا 101955.50 0.0000 0.0000 102196.16 101955.50 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2441.04 0.0000 0.0000 2441.04 2437.68 ۱۶ فروردین
گرم 78.48 0.0000 0.0000 78.48 78.37 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 78481.20 0.0000 0.0000 78481.20 78373.17 ۱۶ فروردین
تولا 915.39 0.0000 0.0000 915.39 914.13 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 121732.80 0.0000 0.0000 121732.80 121665.60 ۱۶ فروردین
گرم 3913.80 0.0000 0.0000 3913.80 3911.64 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 3913797.48 0.0000 0.0000 3913797.48 3911636.95 ۱۶ فروردین
تولا 45649.83 0.0000 0.0000 45649.83 45624.63 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 355824.00 0.0000 0.0000 355824.00 351909.60 ۱۶ فروردین
گرم 11440.01 0.0000 0.0000 11440.01 11314.16 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 11439998.71 0.0000 0.0000 11439998.71 11314147.93 ۱۶ فروردین
تولا 133434.10 0.0000 0.0000 133434.10 131966.20 ۱۶ فروردین

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5946.43 0.0000 0.0000 5960.46 5946.43 ۱۶ فروردین
گرم 191.18 0.0000 0.0000 191.63 191.18 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 191181.97 0.0000 0.0000 191633.25 191181.97 ۱۶ فروردین
تولا 2229.91 0.0000 0.0000 2235.18 2229.91 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 53.39 0.0000 0.0000 53.39 53.32 ۱۶ فروردین
گرم 1.72 0.0000 0.0000 1.72 1.71 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 1716.50 0.0000 0.0000 1716.50 1714.13 ۱۶ فروردین
تولا 20.02 0.0000 0.0000 20.02 19.99 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2662.47 0.0000 0.0000 2662.47 2661.00 ۱۶ فروردین
گرم 85.60 0.0000 0.0000 85.60 85.55 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 85600.34 0.0000 0.0000 85600.34 85553.09 ۱۶ فروردین
تولا 998.43 0.0000 0.0000 998.43 997.88 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7782.38 0.0000 0.0000 7782.38 7696.77 ۱۶ فروردین
گرم 250.21 0.0000 0.0000 250.21 247.46 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 250209.11 0.0000 0.0000 250209.11 247456.58 ۱۶ فروردین
تولا 2918.39 0.0000 0.0000 2918.39 2886.29 ۱۶ فروردین

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 124187.37 0.0000 0.0000 124480.50 124187.37 ۱۶ فروردین
گرم 3992.72 0.0000 0.0000 4002.14 3992.72 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 3992713.55 0.0000 0.0000 4002138.12 3992713.55 ۱۶ فروردین
تولا 46570.30 0.0000 0.0000 46680.22 46570.30 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1115.00 0.0000 0.0000 1115.00 1113.46 ۱۶ فروردین
گرم 35.85 0.0000 0.0000 35.85 35.80 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 35847.92 0.0000 0.0000 35847.92 35798.58 ۱۶ فروردین
تولا 418.12 0.0000 0.0000 418.12 417.55 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 55603.99 0.0000 0.0000 55603.99 55573.30 ۱۶ فروردین
گرم 1787.71 0.0000 0.0000 1787.71 1786.72 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 1787708.54 0.0000 0.0000 1787708.54 1786721.67 ۱۶ فروردین
تولا 20851.51 0.0000 0.0000 20851.51 20840.00 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 162530.03 0.0000 0.0000 162530.03 160742.04 ۱۶ فروردین
گرم 5225.46 0.0000 0.0000 5225.46 5167.98 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 5225457.75 0.0000 0.0000 5225457.75 5167972.78 ۱۶ فروردین
تولا 60948.80 0.0000 0.0000 60948.80 60278.31 ۱۶ فروردین

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6087.39 0.0000 0.0000 6101.75 6087.39 ۱۶ فروردین
گرم 195.71 0.0000 0.0000 196.18 195.71 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 195713.86 0.0000 0.0000 196175.83 195713.86 ۱۶ فروردین
تولا 2282.77 0.0000 0.0000 2288.16 2282.77 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 54.65 0.0000 0.0000 54.65 54.58 ۱۶ فروردین
گرم 1.76 0.0000 0.0000 1.76 1.75 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 1757.18 0.0000 0.0000 1757.18 1754.77 ۱۶ فروردین
تولا 20.50 0.0000 0.0000 20.50 20.47 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2725.58 0.0000 0.0000 2725.58 2724.08 ۱۶ فروردین
گرم 87.63 0.0000 0.0000 87.63 87.58 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 87629.46 0.0000 0.0000 87629.46 87581.09 ۱۶ فروردین
تولا 1022.09 0.0000 0.0000 1022.09 1021.53 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7966.86 0.0000 0.0000 7966.86 7879.21 ۱۶ فروردین
گرم 256.14 0.0000 0.0000 256.14 253.32 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 256140.21 0.0000 0.0000 256140.21 253322.43 ۱۶ فروردین
تولا 2987.57 0.0000 0.0000 2987.57 2954.71 ۱۶ فروردین

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2328.95 0.0000 0.0000 2334.45 2328.95 ۱۶ فروردین
گرم 74.88 0.0000 0.0000 75.05 74.88 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 74877.52 0.0000 0.0000 75054.27 74877.52 ۱۶ فروردین
تولا 873.36 0.0000 0.0000 875.42 873.36 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.91 0.0000 0.0000 20.91 20.88 ۱۶ فروردین
گرم 0.67 0.0000 0.0000 0.67 0.67 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 672.28 0.0000 0.0000 672.28 671.35 ۱۶ فروردین
تولا 7.84 0.0000 0.0000 7.84 7.83 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1042.77 0.0000 0.0000 1042.77 1042.20 ۱۶ فروردین
گرم 33.53 0.0000 0.0000 33.53 33.51 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 33525.87 0.0000 0.0000 33525.87 33507.36 ۱۶ فروردین
تولا 391.04 0.0000 0.0000 391.04 390.82 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3048.01 0.0000 0.0000 3048.01 3014.48 ۱۶ فروردین
گرم 98.00 0.0000 0.0000 98.00 96.92 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 97995.85 0.0000 0.0000 97995.85 96917.80 ۱۶ فروردین
تولا 1143.01 0.0000 0.0000 1143.01 1130.43 ۱۶ فروردین

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11181.11 0.0000 0.0000 11207.50 11181.11 ۱۶ فروردین
گرم 359.48 0.0000 0.0000 360.33 359.48 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 359480.80 0.0000 0.0000 360329.33 359480.80 ۱۶ فروردین
تولا 4192.92 0.0000 0.0000 4202.82 4192.92 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 100.39 0.0000 0.0000 100.39 100.25 ۱۶ فروردین
گرم 3.23 0.0000 0.0000 3.23 3.22 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 3227.54 0.0000 0.0000 3227.54 3223.10 ۱۶ فروردین
تولا 37.65 0.0000 0.0000 37.65 37.59 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5006.26 0.0000 0.0000 5006.26 5003.50 ۱۶ فروردین
گرم 160.96 0.0000 0.0000 160.96 160.87 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 160954.92 0.0000 0.0000 160954.92 160866.07 ۱۶ فروردین
تولا 1877.35 0.0000 0.0000 1877.35 1876.31 ۱۶ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14633.26 0.0000 0.0000 14633.26 14472.28 ۱۶ فروردین
گرم 470.47 0.0000 0.0000 470.47 465.29 ۱۶ فروردین
کیلوگرم 470469.95 0.0000 0.0000 470469.95 465294.33 ۱۶ فروردین
تولا 5487.48 0.0000 0.0000 5487.48 5427.11 ۱۶ فروردین
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 112.78 2.23 0.77 0.08 55.92 19.22 8.09 0.65
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی