صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1828.49 2.1000 0.1100 1828.49 1825.55 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 58.79 0.0675 0.0035 58.79 58.69 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 58787.27 67.5165 3.5366 58787.27 58692.75 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 685.68 0.7875 0.0413 685.68 684.58 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.78 0.0600 0.2500 24.78 24.69 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 0.80 0.0019 0.0080 0.80 0.79 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 796.69 1.9290 8.0377 796.69 793.80 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 9.29 0.0225 0.0938 9.29 9.26 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1078.70 4.7000 0.4400 1084.90 1078.70 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 34.68 0.1511 0.0141 34.88 34.68 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 34680.98 151.1084 14.1463 34880.32 34680.98 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 404.51 1.7625 0.1650 406.84 404.51 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2391.00 3.5000 0.1500 2394.50 2384.50 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 76.87 0.1125 0.0048 76.98 76.66 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 76872.38 112.5275 4.8226 76984.91 76663.40 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 896.63 1.3125 0.0563 897.94 894.19 ۰۱:۲۸:۳۶

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1514.36 1.7392 0.1100 1514.36 1511.92 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 48.69 0.0559 0.0035 48.69 48.61 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 48687.62 55.9172 3.5366 48687.62 48609.34 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 567.88 0.6522 0.0413 567.88 566.97 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.52 0.0497 0.2500 20.52 20.45 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 0.66 0.0016 0.0080 0.66 0.66 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 659.82 1.5976 8.0377 659.82 657.43 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 7.70 0.0186 0.0938 7.70 7.67 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 893.38 3.8925 0.4400 898.51 893.38 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 28.72 0.1251 0.0141 28.89 28.72 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 28722.79 125.1480 14.1463 28887.88 28722.79 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 335.02 1.4597 0.1650 336.94 335.02 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1980.23 2.8987 0.1500 1983.12 1974.84 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 63.67 0.0932 0.0048 63.76 63.49 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 63665.70 93.1953 4.8226 63758.90 63492.63 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 742.59 1.0870 0.0563 743.67 740.57 ۰۱:۲۸:۳۶

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1346.32 1.5462 0.1100 1346.32 1344.15 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 43.29 0.0497 0.0035 43.29 43.22 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 43285.07 49.7124 3.5366 43285.07 43215.47 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 504.87 0.5798 0.0413 504.87 504.06 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.25 0.0442 0.2500 18.25 18.18 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 0.59 0.0014 0.0080 0.59 0.58 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 586.61 1.4204 8.0377 586.61 584.48 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 6.84 0.0166 0.0938 6.84 6.82 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 794.25 3.4606 0.4400 798.81 794.25 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 25.54 0.1113 0.0141 25.68 25.54 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 25535.61 111.2611 14.1463 25682.38 25535.61 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 297.84 1.2977 0.1650 299.55 297.84 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1760.49 2.5771 0.1500 1763.07 1755.71 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 56.60 0.0829 0.0048 56.68 56.45 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 56601.13 82.8540 4.8226 56683.99 56447.26 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 660.19 0.9664 0.0563 661.15 658.39 ۰۱:۲۸:۳۶

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6716.96 7.7144 0.1100 6716.96 6706.16 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 215.96 0.2480 0.0035 215.96 215.61 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 215955.05 248.0219 3.5366 215955.05 215607.82 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 2518.86 2.8929 0.0413 2518.86 2514.81 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 91.03 0.2204 0.2500 91.03 90.70 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 2.93 0.0071 0.0080 2.93 2.92 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 2926.66 7.0863 8.0377 2926.66 2916.03 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 34.14 0.0827 0.0938 34.14 34.01 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3962.60 17.2655 0.4400 3985.38 3962.60 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 127.40 0.5551 0.0141 128.13 127.40 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 127400.60 555.0967 14.1463 128132.85 127400.60 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 1485.98 6.4745 0.1650 1494.52 1485.98 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8783.34 12.8573 0.1500 8796.20 8759.46 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 282.39 0.4134 0.0048 282.80 281.62 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 282390.68 413.3699 4.8226 282804.05 281622.99 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 3293.75 4.8215 0.0563 3298.58 3284.80 ۰۱:۲۸:۳۶

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2328.76 2.6746 0.1100 2328.76 2325.02 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 74.87 0.0860 0.0035 74.87 74.75 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 74871.47 85.9890 3.5366 74871.47 74751.09 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 873.29 1.0030 0.0413 873.29 871.88 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 31.56 0.0764 0.2500 31.56 31.45 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 1.01 0.0025 0.0080 1.01 1.01 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 1014.67 2.4568 8.0377 1014.67 1010.99 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 11.83 0.0287 0.0938 11.83 11.79 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1373.83 5.9859 0.4400 1381.73 1373.83 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 44.17 0.1925 0.0141 44.42 44.17 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 44169.70 192.4517 14.1463 44423.57 44169.70 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 515.19 2.2447 0.1650 518.15 515.19 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3045.18 4.4576 0.1500 3049.64 3036.90 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 97.90 0.1433 0.0048 98.05 97.64 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 97904.66 143.3151 4.8226 98047.98 97638.50 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 1141.94 1.6716 0.0563 1143.61 1138.84 ۰۱:۲۸:۳۶

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11851.72 13.6116 0.1100 11851.72 11832.67 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 381.04 0.4376 0.0035 381.04 380.43 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 381041.48 437.6218 3.5366 381041.48 380428.81 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 4444.40 5.1043 0.0413 4444.40 4437.25 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 160.62 0.3889 0.2500 160.62 160.03 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 5.16 0.0125 0.0080 5.16 5.15 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 5163.94 12.5035 8.0377 5163.94 5145.18 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 60.23 0.1458 0.0938 60.23 60.01 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6991.81 30.4640 0.4400 7032.00 6991.81 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 224.79 0.9794 0.0141 226.08 224.79 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 224791.74 979.4393 14.1463 226083.76 224791.74 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 2621.93 11.4240 0.1650 2637.00 2621.93 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15497.74 22.6860 0.1500 15520.43 15455.61 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 498.26 0.7294 0.0048 498.99 496.91 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 498263.69 729.3697 4.8226 498993.06 496909.15 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 5811.66 8.5072 0.0563 5820.17 5795.86 ۰۱:۲۸:۳۶

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 189980.11 218.1900 0.1100 189980.11 189674.65 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 6108.00 7.0150 0.0035 6108.00 6098.18 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 6107997.85 7014.9662 3.5366 6107997.85 6098176.89 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 71242.59 81.8213 0.0413 71242.59 71128.04 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2574.64 6.2340 0.2500 2574.64 2565.29 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 82.78 0.2004 0.0080 82.78 82.48 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 82776.60 200.4276 8.0377 82776.60 82475.96 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 965.49 2.3378 0.0938 965.49 961.98 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 112076.93 488.3300 0.4400 112721.11 112076.93 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 3603.36 15.7002 0.0141 3624.07 3603.36 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 3603354.28 15700.1624 14.1463 3624065.14 3603354.28 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 42028.88 183.1239 0.1650 42270.45 42028.88 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 248424.90 363.6500 0.1500 248788.55 247749.55 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 7987.05 11.6916 0.0048 7998.74 7965.33 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 7987040.04 11691.6103 4.8226 7998731.65 7965327.05 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 93159.41 136.3689 0.0563 93295.78 92906.15 ۰۱:۲۸:۳۶

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15349.63 17.6289 0.1100 15349.63 15324.94 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 493.50 0.5668 0.0035 493.50 492.71 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 493501.54 566.7809 3.5366 493501.54 492708.04 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 5756.11 6.6108 0.0413 5756.11 5746.86 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 208.02 0.5037 0.2500 208.02 207.27 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 6.69 0.0162 0.0080 6.69 6.66 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 6688.01 16.1937 8.0377 6688.01 6663.72 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 78.01 0.1889 0.0938 78.01 77.72 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9055.36 39.4551 0.4400 9107.41 9055.36 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 291.14 1.2685 0.0141 292.81 291.14 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 291136.46 1268.5097 14.1463 292809.81 291136.46 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 3395.76 14.7957 0.1650 3415.28 3395.76 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20071.73 29.3815 0.1500 20101.11 20017.16 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 645.32 0.9446 0.0048 646.27 643.57 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 645320.55 944.6348 4.8226 646265.18 643566.23 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 7526.90 11.0181 0.0563 7537.92 7506.44 ۰۱:۲۸:۳۶

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1629.73 1.8717 0.1100 1629.73 1627.11 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 52.40 0.0602 0.0035 52.40 52.31 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 52397.10 60.1775 3.5366 52397.10 52312.85 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 611.15 0.7019 0.0413 611.15 610.17 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.09 0.0535 0.2500 22.09 22.01 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 0.71 0.0017 0.0080 0.71 0.71 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 710.09 1.7194 8.0377 710.09 707.52 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 8.28 0.0201 0.0938 8.28 8.25 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 961.45 4.1891 0.4400 966.97 961.45 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 30.91 0.1347 0.0141 31.09 30.91 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 30911.16 134.6829 14.1463 31088.83 30911.16 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 360.54 1.5709 0.1650 362.61 360.54 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2131.10 3.1196 0.1500 2134.22 2125.30 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 68.52 0.1003 0.0048 68.62 68.33 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 68516.35 100.2958 4.8226 68616.65 68330.09 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 799.16 1.1698 0.0563 800.33 796.99 ۰۱:۲۸:۳۶

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 133735.76 153.5940 0.1100 133735.76 133520.73 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 4299.70 4.9382 0.0035 4299.70 4292.79 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 4299701.27 4938.1581 3.5366 4299701.27 4292787.85 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 50150.95 57.5978 0.0413 50150.95 50070.31 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1812.41 4.3884 0.2500 1812.41 1805.83 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 58.27 0.1411 0.0080 58.27 58.06 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 58270.27 141.0902 8.0377 58270.27 58058.63 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 679.65 1.6457 0.0938 679.65 677.19 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 78896.12 343.7580 0.4400 79349.59 78896.12 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 2536.57 11.0521 0.0141 2551.15 2536.57 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 2536567.20 11052.0681 14.1463 2551146.53 2536567.20 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 29586.07 128.9093 0.1650 29756.12 29586.07 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 174877.74 255.9900 0.1500 175133.73 174402.33 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 5622.45 8.2303 0.0048 5630.68 5607.17 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 5622445.71 8230.2635 4.8226 5630675.97 5607160.93 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 65579.20 95.9963 0.0563 65675.20 65400.92 ۰۱:۲۸:۳۶

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14178.29 16.2836 0.1100 14178.29 14155.50 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 455.84 0.5235 0.0035 455.84 455.11 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 455842.41 523.5298 3.5366 455842.41 455109.47 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 5316.86 6.1064 0.0413 5316.86 5308.32 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 192.15 0.4652 0.2500 192.15 191.45 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 6.18 0.0150 0.0080 6.18 6.16 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 6177.65 14.9580 8.0377 6177.65 6155.21 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 72.06 0.1745 0.0938 72.06 71.79 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8364.35 36.4443 0.4400 8412.42 8364.35 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 268.92 1.1717 0.0141 270.47 268.92 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 268919.82 1171.7096 14.1463 270465.48 268919.82 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 3136.63 13.6666 0.1650 3154.66 3136.63 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18540.05 27.1394 0.1500 18567.19 18489.65 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 596.08 0.8726 0.0048 596.95 594.46 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 596076.10 872.5497 4.8226 596948.65 594455.65 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 6952.53 10.1773 0.0563 6962.70 6933.62 ۰۱:۲۸:۳۶

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2373.75 2.7262 0.1100 2373.75 2369.93 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 76.32 0.0877 0.0035 76.32 76.19 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 76317.64 87.6499 3.5366 76317.64 76194.93 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 890.16 1.0223 0.0413 890.16 888.72 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32.17 0.0779 0.2500 32.17 32.05 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 1.03 0.0025 0.0080 1.03 1.03 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 1034.27 2.5043 8.0377 1034.27 1030.51 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 12.06 0.0292 0.0938 12.06 12.02 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1400.37 6.1015 0.4400 1408.42 1400.37 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 45.02 0.1962 0.0141 45.28 45.02 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 45022.85 196.1689 14.1463 45281.63 45022.85 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 525.14 2.2881 0.1650 528.16 525.14 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3104.00 4.5437 0.1500 3108.54 3095.56 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 99.80 0.1461 0.0048 99.94 99.52 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 99795.72 146.0832 4.8226 99941.80 99524.42 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 1164.00 1.7039 0.0563 1165.70 1160.84 ۰۱:۲۸:۳۶

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13672.17 15.7023 0.1100 13672.17 13650.19 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 439.57 0.5048 0.0035 439.57 438.86 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 439570.09 504.8413 3.5366 439570.09 438863.31 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 5127.07 5.8884 0.0413 5127.07 5118.82 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 185.29 0.4486 0.2500 185.29 184.61 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 5.96 0.0144 0.0080 5.96 5.94 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 5957.13 14.4240 8.0377 5957.13 5935.49 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 69.48 0.1682 0.0938 69.48 69.23 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8065.76 35.1433 0.4400 8112.12 8065.76 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 259.32 1.1299 0.0141 260.81 259.32 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 259320.13 1129.8828 14.1463 260810.61 259320.13 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 3024.66 13.1788 0.1650 3042.05 3024.66 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17878.22 26.1706 0.1500 17904.39 17829.62 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 574.80 0.8414 0.0048 575.64 573.24 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 574797.83 841.4021 4.8226 575639.23 573235.23 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 6704.34 9.8140 0.0563 6714.15 6686.11 ۰۱:۲۸:۳۶

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 553.85 0.6361 0.1100 553.85 552.96 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 17.81 0.0205 0.0035 17.81 17.78 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 17806.67 20.4508 3.5366 17806.67 17778.03 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 207.69 0.2385 0.0413 207.69 207.36 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7.51 0.0182 0.2500 7.51 7.48 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 0.24 0.0006 0.0080 0.24 0.24 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 241.32 0.5843 8.0377 241.32 240.44 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 2.81 0.0068 0.0938 2.81 2.80 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 326.74 1.4236 0.4400 328.62 326.74 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 10.50 0.0458 0.0141 10.57 10.50 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 10504.87 45.7707 14.1463 10565.25 10504.87 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 122.53 0.5339 0.1650 123.23 122.53 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 724.23 1.0602 0.1500 725.29 722.27 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 23.28 0.0341 0.0048 23.32 23.22 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 23284.64 34.0846 4.8226 23318.73 23221.34 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 271.59 0.3976 0.0563 271.99 270.85 ۰۱:۲۸:۳۶

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7383.44 8.4798 0.1100 7383.44 7371.57 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 237.38 0.2726 0.0035 237.38 237.00 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 237383.02 272.6317 3.5366 237383.02 237001.33 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 2768.79 3.1799 0.0413 2768.79 2764.34 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 100.06 0.2423 0.2500 100.06 99.70 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 3.22 0.0078 0.0080 3.22 3.21 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 3217.05 7.7895 8.0377 3217.05 3205.37 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 37.52 0.0909 0.0938 37.52 37.39 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4355.79 18.9786 0.4400 4380.83 4355.79 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 140.04 0.6102 0.0141 140.85 140.04 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 140041.82 610.1757 14.1463 140846.73 140041.82 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 1633.42 7.1170 0.1650 1642.81 1633.42 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9654.86 14.1330 0.1500 9668.99 9628.61 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 310.41 0.4544 0.0048 310.87 309.57 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 310410.66 454.3862 4.8226 310865.05 309566.80 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 3620.57 5.2999 0.0563 3625.87 3610.73 ۰۱:۲۸:۳۶

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15662.66 17.9884 0.1100 15662.66 15637.48 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 503.57 0.5783 0.0035 503.57 502.76 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 503565.92 578.3397 3.5366 503565.92 502756.24 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 5873.50 6.7457 0.0413 5873.50 5864.06 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 212.26 0.5140 0.2500 212.26 211.49 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 6.82 0.0165 0.0080 6.82 6.80 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 6824.41 16.5240 8.0377 6824.41 6799.62 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 79.60 0.1927 0.0938 79.60 79.31 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9240.04 40.2597 0.4400 9293.14 9240.04 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 297.07 1.2944 0.0141 298.78 297.07 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 297073.84 1294.3794 14.1463 298781.32 297073.84 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 3465.02 15.0974 0.1650 3484.93 3465.02 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20481.07 29.9807 0.1500 20511.05 20425.39 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 658.48 0.9639 0.0048 659.45 656.69 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 658481.10 963.8996 4.8226 659445.00 656691.00 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 7680.41 11.2428 0.0563 7691.65 7659.53 ۰۱:۲۸:۳۶

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 294386.89 338.1000 0.1100 294386.89 293913.55 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 9464.76 10.8702 0.0035 9464.76 9449.54 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 9464751.23 10870.1593 3.5366 9464751.23 9449533.01 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 110395.17 126.7876 0.0413 110395.17 110217.66 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3989.58 9.6600 0.2500 3989.58 3975.09 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 128.27 0.3106 0.0080 128.27 127.80 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 128267.88 310.5760 8.0377 128267.88 127802.02 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 1496.09 3.6225 0.0938 1496.09 1490.66 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 173670.70 756.7000 0.4400 174668.90 173670.70 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 5583.64 24.3285 0.0141 5615.74 5583.64 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 5583638.50 24328.4518 14.1463 5615731.35 5583638.50 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 65126.56 283.7627 0.1650 65500.89 65126.56 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 384951.00 563.5000 0.1500 385514.50 383904.50 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 12376.46 18.1169 0.0048 12394.58 12342.82 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 12376452.81 18116.9322 4.8226 12394569.74 12342807.08 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 144356.73 211.3127 0.0563 144568.04 143964.29 ۰۱:۲۸:۳۶

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6692.82 7.6866 0.1100 6692.82 6682.06 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 215.18 0.2471 0.0035 215.18 214.83 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 215179.06 247.1307 3.5366 215179.06 214833.08 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 2509.81 2.8825 0.0413 2509.81 2505.77 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 90.70 0.2196 0.2500 90.70 90.37 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 2.92 0.0071 0.0080 2.92 2.91 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 2916.14 7.0609 8.0377 2916.14 2905.55 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 34.01 0.0824 0.0938 34.01 33.89 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3948.37 17.2034 0.4400 3971.06 3948.37 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 126.94 0.5531 0.0141 127.67 126.94 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 126942.81 553.1021 14.1463 127672.43 126942.81 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 1480.64 6.4513 0.1650 1489.15 1480.64 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8751.78 12.8111 0.1500 8764.59 8727.99 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 281.38 0.4119 0.0048 281.79 280.61 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 281375.96 411.8845 4.8226 281787.85 280611.04 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 3281.92 4.8041 0.0563 3286.72 3273.00 ۰۱:۲۸:۳۶

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 134741.43 154.7490 0.1100 134741.43 134524.78 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 4332.04 4.9753 0.0035 4332.04 4325.07 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 4332034.28 4975.2922 3.5366 4332034.28 4325068.87 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 50528.07 58.0309 0.0413 50528.07 50446.83 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1826.04 4.4214 0.2500 1826.04 1819.41 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 58.71 0.1422 0.0080 58.71 58.50 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 58708.45 142.1512 8.0377 58708.45 58495.22 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 684.76 1.6580 0.0938 684.76 682.28 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 79489.40 346.3430 0.4400 79946.28 79489.40 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 2555.64 11.1352 0.0141 2570.33 2555.64 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 2555641.74 11135.1777 14.1463 2570330.70 2555641.74 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 29808.55 129.8787 0.1650 29979.88 29808.55 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 176192.79 257.9150 0.1500 176450.71 175713.81 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 5664.73 8.2922 0.0048 5673.02 5649.33 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 5664725.51 8292.1536 4.8226 5673017.67 5649325.80 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 66072.34 96.7182 0.0563 66169.06 65892.73 ۰۱:۲۸:۳۶

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6859.21 7.8777 0.1100 6859.21 6848.19 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 220.53 0.2533 0.0035 220.53 220.17 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 220528.70 253.2747 3.5366 220528.70 220174.12 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 2572.21 2.9542 0.0413 2572.21 2568.07 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 92.96 0.2251 0.2500 92.96 92.62 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 2.99 0.0072 0.0080 2.99 2.98 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 2988.64 7.2364 8.0377 2988.64 2977.79 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 34.86 0.0844 0.0938 34.86 34.73 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4046.53 17.6311 0.4400 4069.79 4046.53 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 130.10 0.5669 0.0141 130.85 130.10 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 130098.78 566.8529 14.1463 130846.54 130098.78 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 1517.45 6.6117 0.1650 1526.17 1517.45 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8969.36 13.1296 0.1500 8982.49 8944.97 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 288.37 0.4221 0.0048 288.79 287.59 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 288371.35 422.1245 4.8226 288793.48 287587.40 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 3363.51 4.9236 0.0563 3368.44 3354.37 ۰۱:۲۸:۳۶

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2432.26 2.7934 0.1100 2432.26 2428.35 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 78.20 0.0898 0.0035 78.20 78.07 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 78198.83 89.8105 3.5366 78198.83 78073.10 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 912.10 1.0475 0.0413 912.10 910.63 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32.96 0.0798 0.2500 32.96 32.84 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 1.06 0.0026 0.0080 1.06 1.06 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 1059.76 2.5660 8.0377 1059.76 1055.91 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 12.36 0.0299 0.0938 12.36 12.32 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1434.89 6.2519 0.4400 1443.13 1434.89 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 46.13 0.2010 0.0141 46.40 46.13 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 46132.65 201.0044 14.1463 46397.80 46132.65 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 538.08 2.3445 0.1650 541.18 538.08 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3180.51 4.6557 0.1500 3185.16 3171.86 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 102.26 0.1497 0.0048 102.41 101.98 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 102255.64 149.6841 4.8226 102405.32 101977.65 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 1192.69 1.7459 0.0563 1194.44 1189.45 ۰۱:۲۸:۳۶

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11260.94 12.9331 0.1100 11260.94 11242.83 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 362.05 0.4158 0.0035 362.05 361.47 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 362047.31 415.8072 3.5366 362047.31 361465.18 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 4222.86 4.8499 0.0413 4222.86 4216.07 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 152.61 0.3695 0.2500 152.61 152.06 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 4.91 0.0119 0.0080 4.91 4.89 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 4906.53 11.8802 8.0377 4906.53 4888.70 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 57.23 0.1386 0.0938 57.23 57.02 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6643.28 28.9454 0.4400 6681.47 6643.28 ۰۱:۳۱:۳۶
گرم 213.59 0.9306 0.0141 214.81 213.59 ۰۱:۳۱:۳۶
کیلوگرم 213586.31 930.6162 14.1463 214813.93 213586.31 ۰۱:۳۱:۳۶
تولا 2491.23 10.8545 0.1650 2505.55 2491.23 ۰۱:۳۱:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14725.21 21.5551 0.1500 14746.77 14685.18 ۰۱:۲۸:۳۶
گرم 473.43 0.6930 0.0048 474.12 472.14 ۰۱:۲۸:۳۶
کیلوگرم 473426.23 693.0120 4.8226 474119.24 472139.20 ۰۱:۲۸:۳۶
تولا 5521.96 8.0832 0.0563 5530.04 5506.95 ۰۱:۲۸:۳۶
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 77.73 1.89 0.82 0.06 1,402.67 13.83 6.56 0.50
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی