صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1727.23 4.4100 0.2600 1736.19 1723.93 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 55.53 0.1418 0.0084 55.82 55.43 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 55531.69 141.7847 8.3592 55819.76 55425.60 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 647.71 1.6538 0.0975 651.07 646.47 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.89 0.0800 0.3200 24.94 24.70 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 0.80 0.0026 0.0103 0.80 0.79 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 800.23 2.5721 10.2882 801.84 794.12 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 9.33 0.0300 0.1200 9.35 9.26 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1174.60 0.1000 0.0100 1177.00 1166.90 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 37.76 0.0032 0.0003 37.84 37.52 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 37764.24 3.2151 0.3215 37841.40 37516.68 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 440.48 0.0375 0.0038 441.38 437.59 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2702.00 29.7500 1.1100 2702.50 2671.00 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 86.87 0.9565 0.0357 86.89 85.87 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 86871.25 956.4840 35.6873 86887.33 85874.58 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 1013.25 11.1563 0.4163 1013.44 1001.63 ۱۲:۰۰:۵۹

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1451.74 3.7066 0.2600 1459.27 1448.96 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 46.67 0.1192 0.0084 46.92 46.59 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 46674.39 119.1700 8.3592 46916.51 46585.21 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 544.40 1.3900 0.0975 547.23 543.36 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.92 0.0672 0.3200 20.96 20.76 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 0.67 0.0022 0.0103 0.67 0.67 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 672.59 2.1618 10.2882 673.95 667.46 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 7.85 0.0252 0.1200 7.86 7.79 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 987.25 0.0841 0.0100 989.27 980.78 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 31.74 0.0027 0.0003 31.81 31.53 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 31740.84 2.7023 0.3215 31805.70 31532.77 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 370.22 0.0315 0.0038 370.98 367.79 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2271.03 25.0049 1.1100 2271.45 2244.98 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 73.02 0.8039 0.0357 73.03 72.18 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 73015.29 803.9248 35.6873 73028.80 72177.58 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 851.64 9.3768 0.4163 851.79 841.87 ۱۲:۰۰:۵۹

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1255.18 3.2047 0.2600 1261.69 1252.78 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 40.35 0.1030 0.0084 40.56 40.28 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 40354.88 103.0349 8.3592 40564.22 40277.78 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 470.69 1.2018 0.0975 473.13 469.79 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.09 0.0581 0.3200 18.12 17.95 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 0.58 0.0019 0.0103 0.58 0.58 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 581.53 1.8691 10.2882 582.70 577.09 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 6.78 0.0218 0.1200 6.80 6.73 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 853.58 0.0727 0.0100 855.33 847.99 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 27.44 0.0023 0.0003 27.50 27.26 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 27443.27 2.3364 0.3215 27499.35 27263.37 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 320.09 0.0273 0.0038 320.75 318.00 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1963.54 21.6193 1.1100 1963.91 1941.02 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 63.13 0.6951 0.0357 63.14 62.41 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 63129.34 695.0769 35.6873 63141.02 62405.06 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 736.33 8.1073 0.4163 736.47 727.88 ۱۲:۰۰:۵۹

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6344.98 16.2001 0.2600 6377.89 6332.86 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 204.00 0.5208 0.0084 205.05 203.61 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 203995.67 520.8460 8.3592 205053.90 203605.92 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 2379.37 6.0751 0.0975 2391.71 2374.82 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 91.43 0.2939 0.3200 91.62 90.74 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 2.94 0.0094 0.0103 2.95 2.92 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 2939.65 9.4485 10.2882 2945.56 2917.21 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 34.29 0.1102 0.1200 34.36 34.03 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4314.89 0.3674 0.0100 4323.71 4286.61 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 138.73 0.0118 0.0003 139.01 137.82 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 138726.93 11.8106 0.3215 139010.38 137817.52 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 1618.09 0.1378 0.0038 1621.39 1607.48 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9925.80 109.2866 1.1100 9927.63 9811.92 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 319.12 3.5136 0.0357 319.18 315.46 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 319121.55 3513.6440 35.6873 319180.60 315460.27 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 3722.18 40.9825 0.4163 3722.87 3679.47 ۱۲:۰۰:۵۹

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2172.68 5.5473 0.2600 2183.95 2168.53 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 69.85 0.1784 0.0084 70.22 69.72 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 69853.32 178.3510 8.3592 70215.68 69719.86 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 814.76 2.0803 0.0975 818.98 813.20 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 31.31 0.1006 0.3200 31.37 31.07 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 1.01 0.0032 0.0103 1.01 1.00 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 1006.61 3.2354 10.2882 1008.63 998.93 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 11.74 0.0377 0.1200 11.76 11.65 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1477.53 0.1258 0.0100 1480.55 1467.84 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 47.50 0.0040 0.0003 47.60 47.19 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 47503.64 4.0442 0.3215 47600.70 47192.23 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 554.07 0.0472 0.0038 555.21 550.44 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3398.85 37.4225 1.1100 3399.47 3359.85 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 109.28 1.2032 0.0357 109.30 108.02 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 109275.35 1203.1612 35.6873 109295.57 108021.63 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 1274.57 14.0335 0.4163 1274.80 1259.95 ۱۲:۰۰:۵۹

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11311.97 28.8820 0.2600 11370.66 11290.36 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 363.69 0.9286 0.0084 365.58 362.99 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 363688.16 928.5763 8.3592 365574.79 362993.31 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 4241.99 10.8307 0.0975 4264.00 4233.89 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 163.01 0.5239 0.3200 163.34 161.77 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 5.24 0.0168 0.0103 5.25 5.20 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 5240.88 16.8449 10.2882 5251.40 5200.87 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 61.13 0.1965 0.1200 61.25 60.66 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7692.69 0.6549 0.0100 7708.41 7642.26 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 247.33 0.0211 0.0003 247.83 245.70 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 247325.55 21.0562 0.3215 247830.90 245704.23 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 2884.76 0.2456 0.0038 2890.66 2865.85 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17695.94 194.8387 1.1100 17699.21 17492.91 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 568.94 6.2642 0.0357 569.04 562.41 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 568937.21 6264.2050 35.6873 569042.49 562409.80 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 6635.98 73.0646 0.4163 6637.21 6559.85 ۱۲:۰۰:۵۹

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 189148.96 482.9391 0.2600 190130.17 188787.57 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 6081.28 15.5269 0.0084 6112.83 6069.66 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 6081275.65 15526.8410 8.3592 6112822.25 6069656.93 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 70930.91 181.1023 0.0975 71298.87 70795.39 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2725.70 8.7608 0.3200 2731.18 2704.90 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 87.63 0.2817 0.0103 87.81 86.96 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 87633.35 281.6661 10.2882 87809.39 86964.39 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 1022.14 3.2853 0.1200 1024.19 1014.34 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 128630.45 10.9510 0.0100 128893.27 127787.22 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 4135.56 0.3521 0.0003 4144.01 4108.45 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 4135561.79 352.0826 0.3215 4144011.77 4108451.43 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 48236.45 4.1066 0.0038 48335.01 47920.24 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 295896.02 3257.9225 1.1100 295950.78 292501.21 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 9513.28 104.7446 0.0357 9515.04 9404.13 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 9513270.85 104744.5625 35.6873 9515031.27 9404125.26 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 110961.09 1221.7218 0.4163 110981.62 109688.03 ۱۲:۰۰:۵۹

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14816.52 37.8299 0.2600 14893.39 14788.22 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 476.36 1.2163 0.0084 478.83 475.45 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 476361.97 1216.2574 8.3592 478833.09 475451.84 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 5556.20 14.1862 0.0975 5585.02 5545.59 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 213.51 0.6863 0.3200 213.94 211.88 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 6.86 0.0221 0.0103 6.88 6.81 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 6864.55 22.0636 10.2882 6878.34 6812.14 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 80.07 0.2573 0.1200 80.23 79.46 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10075.95 0.8578 0.0100 10096.54 10009.90 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 323.95 0.0276 0.0003 324.61 321.83 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 323949.19 27.5795 0.3215 324611.10 321825.57 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 3778.49 0.3217 0.0038 3786.21 3753.72 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23178.30 255.2015 1.1100 23182.59 22912.37 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 745.20 8.2049 0.0357 745.34 736.65 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 745198.98 8204.9110 35.6873 745336.88 736649.32 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 8691.87 95.7006 0.4163 8693.48 8592.15 ۱۲:۰۰:۵۹

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1596.82 4.0770 0.2600 1605.11 1593.77 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 51.34 0.1311 0.0084 51.61 51.24 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 51339.05 131.0799 8.3592 51605.37 51240.96 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 598.81 1.5289 0.0975 601.92 597.67 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23.01 0.0740 0.3200 23.06 22.84 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 0.74 0.0024 0.0103 0.74 0.73 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 739.81 2.3779 10.2882 741.30 734.17 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 8.63 0.0277 0.1200 8.65 8.56 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1085.92 0.0925 0.0100 1088.14 1078.80 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 34.91 0.0030 0.0003 34.98 34.68 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 34913.04 2.9723 0.3215 34984.37 34684.17 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 407.22 0.0347 0.0038 408.05 404.55 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2498.00 27.5039 1.1100 2498.46 2469.34 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 80.31 0.8843 0.0357 80.33 79.39 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 80312.47 884.2695 35.6873 80327.33 79391.05 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 936.75 10.3140 0.4163 936.92 926.00 ۱۲:۰۰:۵۹

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 130259.05 332.5802 0.2600 130934.77 130010.18 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 4187.93 10.6927 0.0084 4209.65 4179.92 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 4187922.60 10692.6921 8.3592 4209647.43 4179921.26 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 48847.18 124.7176 0.0975 49100.57 48753.85 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1877.08 6.0332 0.3200 1880.85 1862.75 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 60.35 0.1940 0.0103 60.47 59.89 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 60349.46 193.9717 10.2882 60470.69 59888.77 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 703.91 2.2625 0.1200 705.32 698.53 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 88582.46 7.5415 0.0100 88763.46 88001.76 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 2847.99 0.2425 0.0003 2853.81 2829.32 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 2847990.07 242.4647 0.3215 2853809.22 2829320.29 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 33218.45 2.8281 0.0038 33286.32 33000.69 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 203771.33 2243.5963 1.1100 203809.04 201433.47 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 6551.40 72.1333 0.0357 6552.61 6476.24 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 6551395.50 72133.2406 35.6873 6552607.83 6476231.45 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 76414.31 841.3492 0.4163 76428.45 75537.61 ۱۲:۰۰:۵۹

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13428.35 34.2855 0.2600 13498.01 13402.69 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 431.73 1.1023 0.0084 433.97 430.91 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 431731.14 1102.3050 8.3592 433970.75 430906.29 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 5035.63 12.8571 0.0975 5061.76 5026.01 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 193.51 0.6220 0.3200 193.90 192.03 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 6.22 0.0200 0.0103 6.23 6.17 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 6221.40 19.9965 10.2882 6233.90 6173.91 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 72.57 0.2332 0.1200 72.71 72.01 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9131.93 0.7775 0.0100 9150.59 9072.06 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 293.60 0.0250 0.0003 294.20 291.67 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 293598.07 24.9956 0.3215 294197.97 291673.41 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 3424.48 0.2915 0.0038 3431.47 3402.03 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21006.70 231.2914 1.1100 21010.59 20765.69 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 675.38 7.4362 0.0357 675.51 667.63 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 675380.55 7436.1848 35.6873 675505.53 667631.92 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 7877.52 86.7343 0.4163 7878.98 7787.14 ۱۲:۰۰:۵۹

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2269.75 5.7952 0.2600 2281.53 2265.42 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 72.97 0.1863 0.0084 73.35 72.83 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 72974.20 186.3193 8.3592 73352.75 72834.77 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 851.16 2.1732 0.0975 855.57 849.53 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32.71 0.1051 0.3200 32.77 32.46 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 1.05 0.0034 0.0103 1.05 1.04 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 1051.58 3.3799 10.2882 1053.70 1043.56 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 12.27 0.0394 0.1200 12.29 12.17 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1543.54 0.1314 0.0100 1546.70 1533.42 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 49.63 0.0042 0.0003 49.73 49.30 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 49625.99 4.2249 0.3215 49727.38 49300.67 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 578.83 0.0493 0.0038 580.01 575.03 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3550.70 39.0945 1.1100 3551.36 3509.96 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 114.16 1.2569 0.0357 114.18 112.85 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 114157.51 1256.9156 35.6873 114178.64 112847.79 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 1331.51 14.6604 0.4163 1331.76 1316.24 ۱۲:۰۰:۵۹

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14101.62 36.0046 0.2600 14174.78 14074.68 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 453.38 1.1576 0.0084 455.73 452.51 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 453377.40 1157.5727 8.3592 455729.29 452511.19 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 5288.11 13.5017 0.0975 5315.54 5278.01 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 203.21 0.6531 0.3200 203.62 201.66 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 6.53 0.0210 0.0103 6.55 6.48 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 6533.33 20.9991 10.2882 6546.45 6483.46 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 76.20 0.2449 0.1200 76.36 75.62 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9589.79 0.8164 0.0100 9609.38 9526.92 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 308.32 0.0262 0.0003 308.95 306.30 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 308318.57 26.2488 0.3215 308948.55 306297.42 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 3596.17 0.3062 0.0038 3603.52 3572.60 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22059.94 242.8879 1.1100 22064.02 21806.85 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 709.24 7.8090 0.0357 709.37 701.11 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 709242.97 7809.0223 35.6873 709374.21 701105.83 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 8272.48 91.0830 0.4163 8274.01 8177.57 ۱۲:۰۰:۵۹

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 521.80 1.3323 0.2600 524.50 520.80 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 16.78 0.0428 0.0084 16.86 16.74 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 16776.12 42.8332 8.3592 16863.15 16744.07 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 195.67 0.4996 0.0975 196.69 195.30 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7.52 0.0242 0.3200 7.53 7.46 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 0.24 0.0008 0.0103 0.24 0.24 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 241.75 0.7770 10.2882 242.24 239.90 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 2.82 0.0091 0.1200 2.83 2.80 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 354.85 0.0302 0.0100 355.57 352.52 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 11.41 0.0010 0.0003 11.43 11.33 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 11408.58 0.9713 0.3215 11431.89 11333.79 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 133.07 0.0113 0.0038 133.34 132.20 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 816.27 8.9875 1.1100 816.43 806.91 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 26.24 0.2890 0.0357 26.25 25.94 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 26243.81 288.9538 35.6873 26248.66 25942.71 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 306.10 3.3703 0.4163 306.16 302.59 ۱۲:۰۰:۵۹

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7144.69 18.2420 0.2600 7181.75 7131.04 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 229.71 0.5865 0.0084 230.90 229.27 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 229706.85 586.4924 8.3592 230898.45 229267.97 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 2679.26 6.8407 0.0975 2693.16 2674.14 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 102.96 0.3309 0.3200 103.16 102.17 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 3.31 0.0106 0.0103 3.32 3.28 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 3310.16 10.6393 10.2882 3316.81 3284.89 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 38.61 0.1241 0.1200 38.69 38.31 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4858.73 0.4137 0.0100 4868.66 4826.88 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 156.21 0.0133 0.0003 156.53 155.19 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 156211.77 13.2991 0.3215 156530.95 155187.74 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 1822.03 0.1551 0.0038 1825.75 1810.08 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11176.82 123.0609 1.1100 11178.89 11048.59 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 359.34 3.9565 0.0357 359.41 355.22 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 359342.94 3956.4961 35.6873 359409.43 355220.20 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 4191.31 46.1479 0.4163 4192.09 4143.22 ۱۲:۰۰:۵۹

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14686.46 37.4978 0.2600 14762.65 14658.40 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 472.18 1.2056 0.0084 474.63 471.28 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 472180.43 1205.5810 8.3592 474629.86 471278.29 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 5507.43 14.0617 0.0975 5536.00 5496.91 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 211.64 0.6802 0.3200 212.06 210.02 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 6.80 0.0219 0.0103 6.82 6.75 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 6804.29 21.8700 10.2882 6817.96 6752.35 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 79.36 0.2551 0.1200 79.52 78.76 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9987.51 0.8503 0.0100 10007.91 9922.03 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 321.11 0.0273 0.0003 321.76 319.00 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 321105.55 27.3374 0.3215 321761.64 319000.56 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 3745.32 0.3189 0.0038 3752.97 3720.77 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22974.84 252.9613 1.1100 22979.09 22711.25 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 738.66 8.1329 0.0357 738.79 730.18 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 738657.57 8132.8878 35.6873 738794.26 730182.97 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 8615.57 94.8605 0.4163 8617.16 8516.72 ۱۲:۰۰:۵۹

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 264525.27 675.3915 0.2600 265897.50 264019.88 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 8504.69 21.7143 0.0084 8548.80 8488.44 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 8504678.72 21714.3248 8.3592 8548796.71 8488429.90 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 99197.05 253.2720 0.0975 99711.64 99007.53 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3811.90 12.2520 0.3200 3819.56 3782.81 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 122.56 0.3939 0.0103 122.80 121.62 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 122555.45 393.9107 10.2882 122801.65 121619.91 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 1429.46 4.5945 0.1200 1432.34 1418.55 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 179889.99 15.3150 0.0100 180257.55 178710.74 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 5783.60 0.4924 0.0003 5795.41 5745.68 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 5783593.16 492.3883 0.3215 5795410.48 5745679.26 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 67458.80 5.7431 0.0038 67596.63 67016.58 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 413811.30 4556.2125 1.1100 413887.88 409063.65 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 13304.34 146.4856 0.0357 13306.80 13151.70 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 13304332.31 146485.5241 35.6873 13306794.25 13151691.93 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 155179.35 1708.5809 0.4163 155208.07 153398.98 ۱۲:۰۰:۵۹

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6290.57 16.0612 0.2600 6323.20 6278.55 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 202.25 0.5164 0.0084 203.30 201.86 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 202246.42 516.3798 8.3592 203295.58 201860.02 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 2358.97 6.0230 0.0975 2371.20 2354.46 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 90.65 0.2914 0.3200 90.83 89.96 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 2.91 0.0094 0.0103 2.92 2.89 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 2914.44 9.3674 10.2882 2920.30 2892.20 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 33.99 0.1093 0.1200 34.06 33.73 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4277.89 0.3642 0.0100 4286.63 4249.85 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 137.54 0.0117 0.0003 137.82 136.64 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 137537.36 11.7093 0.3215 137818.38 136635.74 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 1604.21 0.1366 0.0038 1607.49 1593.69 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9840.68 108.3495 1.1100 9842.51 9727.78 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 316.39 3.4835 0.0357 316.44 312.76 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 316385.10 3483.5147 35.6873 316443.65 312755.22 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 3690.26 40.6311 0.4163 3690.94 3647.92 ۱۲:۰۰:۵۹

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 133428.52 340.6725 0.2600 134120.68 133173.59 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 4289.83 10.9529 0.0084 4312.08 4281.63 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 4289823.25 10952.8670 8.3592 4312076.70 4281627.23 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 50035.73 127.7523 0.0975 50295.29 49940.13 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1922.75 6.1800 0.3200 1926.62 1908.08 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 61.82 0.1987 0.0103 61.94 61.35 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 61817.88 198.6915 10.2882 61942.06 61345.99 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 721.03 2.3175 0.1200 722.48 715.53 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 90737.85 7.7250 0.0100 90923.25 90143.03 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 2917.29 0.2484 0.0003 2923.25 2898.17 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 2917287.44 248.3643 0.3215 2923248.19 2898163.39 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 34026.72 2.8969 0.0038 34096.24 33803.66 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 208729.50 2298.1875 1.1100 208768.13 206334.75 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 6710.81 73.8884 0.0357 6712.05 6633.82 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 6710804.25 73888.3888 35.6873 6712046.07 6633811.31 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 78273.62 861.8209 0.4163 78288.10 77375.59 ۱۲:۰۰:۵۹

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6477.63 16.5388 0.2600 6511.23 6465.25 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 208.26 0.5317 0.0084 209.34 207.86 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 208260.51 531.7351 8.3592 209340.86 207862.61 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 2429.11 6.2021 0.0975 2441.71 2424.47 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 93.34 0.3000 0.3200 93.53 92.63 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 3.00 0.0096 0.0103 3.01 2.98 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 3001.11 9.6460 10.2882 3007.14 2978.20 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 35.00 0.1125 0.1200 35.07 34.74 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4405.10 0.3750 0.0100 4414.10 4376.23 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 141.63 0.0121 0.0003 141.92 140.70 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 141627.22 12.0575 0.3215 141916.60 140698.80 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 1651.91 0.1406 0.0038 1655.29 1641.09 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10133.31 111.5714 1.1100 10135.19 10017.05 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 325.79 3.5871 0.0357 325.85 322.06 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 325793.26 3587.1019 35.6873 325853.55 322055.44 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 3799.99 41.8393 0.4163 3800.70 3756.40 ۱۲:۰۰:۵۹

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2317.94 5.9182 0.2600 2329.97 2313.51 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 74.52 0.1903 0.0084 74.91 74.38 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 74523.53 190.2750 8.3592 74910.12 74381.15 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 869.23 2.2193 0.0975 873.74 867.57 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 33.40 0.1074 0.3200 33.47 33.15 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 1.07 0.0035 0.0103 1.08 1.07 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 1073.91 3.4517 10.2882 1076.07 1065.71 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 12.53 0.0403 0.1200 12.55 12.43 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1576.31 0.1342 0.0100 1579.53 1565.98 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 50.68 0.0043 0.0003 50.78 50.35 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 50679.61 4.3146 0.3215 50783.16 50347.38 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 591.12 0.0503 0.0038 592.33 587.24 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3626.08 39.9245 1.1100 3626.76 3584.48 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 116.58 1.2836 0.0357 116.60 115.24 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 116581.22 1283.6015 35.6873 116602.79 115243.69 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 1359.78 14.9717 0.4163 1360.03 1344.18 ۱۲:۰۰:۵۹

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10795.71 27.5638 0.2600 10851.71 10775.08 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 347.09 0.8862 0.0084 348.89 346.43 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 347089.74 886.1968 8.3592 348890.26 346426.60 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 4048.39 10.3364 0.0975 4069.39 4040.66 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 155.57 0.5000 0.3200 155.88 154.38 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 5.00 0.0161 0.0103 5.01 4.96 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 5001.69 16.0761 10.2882 5011.73 4963.51 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 58.34 0.1875 0.1200 58.46 57.89 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7341.60 0.6250 0.0100 7356.60 7293.48 ۱۲:۰۳:۵۸
گرم 236.04 0.0201 0.0003 236.52 234.49 ۱۲:۰۳:۵۸
کیلوگرم 236037.82 20.0952 0.3215 236520.11 234490.49 ۱۲:۰۳:۵۸
تولا 2753.10 0.2344 0.0038 2758.73 2735.06 ۱۲:۰۳:۵۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16888.31 185.9464 1.1100 16891.44 16694.55 ۱۲:۰۰:۵۹
گرم 542.97 5.9783 0.0357 543.07 536.74 ۱۲:۰۰:۵۹
کیلوگرم 542971.39 5978.3119 35.6873 543071.86 536741.89 ۱۲:۰۰:۵۹
تولا 6333.12 69.7300 0.4163 6334.29 6260.46 ۱۲:۰۰:۵۹
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 77.73 1.89 0.82 0.06 1,402.67 13.83 6.56 0.50
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی