صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1810.91 0.9100 0.0500 1812.50 1809.26 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 58.22 0.0293 0.0016 58.27 58.17 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 58222.07 29.2572 1.6075 58273.18 58169.02 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 679.09 0.3413 0.0188 679.69 678.47 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25.40 0.0100 0.0400 25.41 25.32 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 0.82 0.0003 0.0013 0.82 0.81 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 816.63 0.3215 1.2860 816.95 814.06 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 9.53 0.0038 0.0150 9.53 9.50 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1010.50 10.6000 1.0500 1021.40 1003.25 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 32.49 0.3408 0.0338 32.84 32.26 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 32488.31 340.7977 33.7583 32838.75 32255.21 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 378.94 3.9750 0.3938 383.03 376.22 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2647.00 2.7500 0.1000 2652.25 2642.00 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 85.10 0.0884 0.0032 85.27 84.94 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 85102.96 88.4145 3.2151 85271.75 84942.21 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 992.63 1.0313 0.0375 994.59 990.75 ۰۸:۴۸:۵۴

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1530.22 0.7690 0.0500 1531.56 1528.82 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 49.20 0.0247 0.0016 49.24 49.15 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 49197.64 24.7223 1.6075 49240.84 49152.82 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 573.83 0.2884 0.0188 574.34 573.31 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21.46 0.0085 0.0400 21.47 21.40 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 0.69 0.0003 0.0013 0.69 0.69 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 690.05 0.2717 1.2860 690.32 687.88 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 8.05 0.0032 0.0150 8.05 8.02 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 853.87 8.9570 1.0500 863.08 847.75 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 27.45 0.2880 0.0338 27.75 27.26 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 27452.62 287.9740 33.7583 27748.74 27255.65 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 320.20 3.3589 0.3938 323.66 317.91 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2236.72 2.3238 0.1000 2241.15 2232.49 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 71.91 0.0747 0.0032 72.05 71.78 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 71912.00 74.7102 3.2151 72054.63 71776.17 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 838.77 0.8714 0.0375 840.43 837.18 ۰۸:۴۸:۵۴

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1303.67 0.6551 0.0500 1304.82 1302.49 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 41.91 0.0211 0.0016 41.95 41.88 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 41914.06 21.0622 1.6075 41950.87 41875.87 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 488.88 0.2457 0.0188 489.31 488.43 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.29 0.0072 0.0400 18.29 18.23 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 0.59 0.0002 0.0013 0.59 0.59 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 587.89 0.2315 1.2860 588.12 586.04 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 6.86 0.0027 0.0150 6.86 6.84 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 727.46 7.6309 1.0500 735.31 722.24 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 23.39 0.2453 0.0338 23.64 23.22 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 23388.33 245.3402 33.7583 23640.61 23220.53 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 272.80 2.8616 0.3938 275.74 270.84 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1905.58 1.9797 0.1000 1909.35 1901.98 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 61.27 0.0636 0.0032 61.39 61.15 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 61265.62 63.6496 3.2151 61387.14 61149.90 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 714.59 0.7424 0.0375 716.01 713.24 ۰۸:۴۸:۵۴

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6652.38 3.3429 0.0500 6658.22 6646.32 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 213.88 0.1075 0.0016 214.07 213.68 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 213878.76 107.4762 1.6075 214066.54 213683.88 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 2494.64 1.2536 0.0188 2496.83 2492.37 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 93.31 0.0367 0.0400 93.34 93.01 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 3.00 0.0012 0.0013 3.00 2.99 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 2999.88 1.1811 1.2860 3001.07 2990.44 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 34.99 0.0138 0.0150 35.00 34.88 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3712.07 38.9391 1.0500 3752.11 3685.44 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 119.35 1.2519 0.0338 120.63 118.49 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 119345.79 1251.9202 33.7583 120633.14 118489.52 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 1392.03 14.6022 0.3938 1407.04 1382.04 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9723.75 10.1021 0.1000 9743.04 9705.39 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 312.63 0.3248 0.0032 313.25 312.04 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 312625.73 324.7906 3.2151 313245.79 312035.21 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 3646.41 3.7883 0.0375 3653.64 3639.52 ۰۸:۴۸:۵۴

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2269.07 1.1402 0.0500 2271.06 2267.00 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 72.95 0.0367 0.0016 73.02 72.89 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 72952.25 36.6592 1.6075 73016.30 72885.78 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 850.90 0.4276 0.0188 851.65 850.13 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 31.83 0.0125 0.0400 31.84 31.73 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 1.02 0.0004 0.0013 1.02 1.02 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 1023.24 0.4028 1.2860 1023.64 1020.01 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 11.93 0.0047 0.0150 11.94 11.90 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1266.16 13.2818 1.0500 1279.81 1257.07 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 40.71 0.4270 0.0338 41.15 40.42 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 40707.85 427.0195 33.7583 41146.95 40415.78 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 474.81 4.9807 0.3938 479.93 471.40 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3316.69 3.4458 0.1000 3323.27 3310.43 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 106.63 0.1108 0.0032 106.85 106.43 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 106634.01 110.7834 3.2151 106845.51 106432.59 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 1243.76 1.2922 0.0375 1246.23 1241.41 ۰۸:۴۸:۵۴

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11706.08 5.8824 0.0500 11716.36 11695.42 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 376.36 0.1891 0.0016 376.69 376.02 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 376359.07 189.1241 1.6075 376689.52 376016.16 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 4389.78 2.2059 0.0188 4393.64 4385.79 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 164.19 0.0646 0.0400 164.26 163.67 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 5.28 0.0021 0.0013 5.28 5.26 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 5278.85 2.0783 1.2860 5280.93 5262.22 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 61.57 0.0242 0.0150 61.60 61.38 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6532.07 68.5205 1.0500 6602.53 6485.21 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 210.01 2.2030 0.0338 212.28 208.50 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 210010.90 2202.9842 33.7583 212276.24 208504.14 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 2449.53 25.6952 0.3938 2475.95 2431.96 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17110.74 17.7766 0.1000 17144.67 17078.42 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 550.12 0.5715 0.0032 551.21 549.08 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 550122.57 571.5289 3.2151 551213.67 549083.43 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 6416.53 6.6662 0.0375 6429.26 6404.41 ۰۸:۴۸:۵۴

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 198656.83 99.8270 0.0500 198831.25 198475.82 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 6386.97 3.2095 0.0016 6392.57 6381.15 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 6386960.53 3209.5102 1.6075 6392568.36 6381141.09 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 74496.37 37.4352 0.0188 74561.77 74428.49 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2786.38 1.0970 0.0400 2787.48 2777.60 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 89.58 0.0353 0.0013 89.62 89.30 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 89584.13 35.2693 1.2860 89619.40 89301.98 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 1044.89 0.4114 0.0150 1045.30 1041.60 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 110851.85 1162.8200 1.0500 112047.58 110056.53 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 3563.97 37.3855 0.0338 3602.41 3538.40 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 3563967.08 37385.5032 33.7583 3602410.66 3538396.80 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 41569.47 436.0578 0.3938 42017.87 41271.23 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 290375.90 301.6750 0.1000 290951.83 289827.40 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 9335.80 9.6991 0.0032 9354.32 9318.17 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 9335795.01 9699.0692 3.2151 9354311.41 9318160.34 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 108891.04 113.1282 0.0375 109107.01 108685.36 ۰۸:۴۸:۵۴

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15597.55 7.8379 0.0500 15611.24 15583.34 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 501.47 0.2520 0.0016 501.91 501.02 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 501472.47 251.9948 1.6075 501912.77 501015.55 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 5849.09 2.9392 0.0188 5854.22 5843.76 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 218.77 0.0861 0.0400 218.86 218.08 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 7.03 0.0028 0.0013 7.04 7.01 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 7033.70 2.7692 1.2860 7036.47 7011.55 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 82.04 0.0323 0.0150 82.07 81.78 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8703.54 91.2989 1.0500 8797.42 8641.09 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 279.83 2.9353 0.0338 282.84 277.82 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 279825.02 2935.3243 33.7583 282843.42 277817.37 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 3263.83 34.2371 0.3938 3299.04 3240.41 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22798.88 23.6860 0.1000 22844.09 22755.81 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 733.00 0.7615 0.0032 734.45 731.62 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 733000.33 761.5228 3.2151 734454.14 731615.74 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 8549.58 8.8823 0.0375 8566.54 8533.44 ۰۸:۴۸:۵۴

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1643.58 0.8259 0.0500 1645.03 1642.08 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 52.84 0.0266 0.0016 52.89 52.79 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 52842.35 26.5538 1.6075 52888.74 52794.20 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 616.34 0.3097 0.0188 616.88 615.78 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23.05 0.0091 0.0400 23.06 22.98 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 0.74 0.0003 0.0013 0.74 0.74 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 741.17 0.2918 1.2860 741.46 738.84 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 8.64 0.0034 0.0150 8.65 8.62 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 917.13 9.6206 1.0500 927.02 910.55 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 29.49 0.3093 0.0338 29.80 29.27 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 29486.39 309.3080 33.7583 29804.45 29274.83 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 343.92 3.6077 0.3938 347.63 341.46 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2402.42 2.4959 0.1000 2407.18 2397.88 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 77.24 0.0802 0.0032 77.39 77.09 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 77239.45 80.2450 3.2151 77392.64 77093.55 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 900.91 0.9360 0.0375 902.69 899.21 ۰۸:۴۸:۵۴

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 134353.22 67.5138 0.0500 134471.19 134230.81 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 4319.56 2.1706 0.0016 4323.35 4315.62 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 4319553.23 2170.6178 1.6075 4323345.85 4315617.49 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 50382.50 25.3177 0.0188 50426.73 50336.59 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1884.45 0.7419 0.0400 1885.19 1878.52 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 60.59 0.0239 0.0013 60.61 60.40 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 60586.47 23.8529 1.2860 60610.33 60395.65 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 706.67 0.2782 0.0150 706.95 704.44 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 74970.01 786.4246 1.0500 75778.69 74432.12 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 2410.34 25.2841 0.0338 2436.34 2393.05 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 2410339.85 25284.1192 33.7583 2436339.56 2393046.47 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 28113.77 294.9094 0.3938 28417.03 27912.07 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 196383.58 204.0253 0.1000 196773.08 196012.62 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 6313.88 6.5596 0.0032 6326.40 6301.95 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 6313873.90 6559.5592 3.2151 6326396.70 6301947.43 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 73643.90 76.5095 0.0375 73789.96 73504.79 ۰۸:۴۸:۵۴

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14081.27 7.0760 0.0500 14093.64 14068.44 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 452.72 0.2275 0.0016 453.12 452.31 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 452723.13 227.4978 1.6075 453120.63 452310.64 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 5280.48 2.6535 0.0188 5285.12 5275.67 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 197.51 0.0778 0.0400 197.58 196.88 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 6.35 0.0025 0.0013 6.35 6.33 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 6349.94 2.5000 1.2860 6352.44 6329.94 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 74.06 0.0292 0.0150 74.09 73.83 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7857.45 82.4235 1.0500 7942.20 7801.07 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 252.62 2.6500 0.0338 255.35 250.81 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 252622.56 2649.9744 33.7583 255347.54 250810.08 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 2946.54 30.9088 0.3938 2978.33 2925.40 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20582.54 21.3835 0.1000 20623.37 20543.66 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 661.74 0.6875 0.0032 663.06 660.49 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 661743.62 687.4934 3.2151 663056.10 660493.63 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 7718.46 8.0188 0.0375 7733.77 7703.88 ۰۸:۴۸:۵۴

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2449.44 1.2309 0.0500 2451.59 2447.21 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 78.75 0.0396 0.0016 78.82 78.68 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 78751.17 39.5732 1.6075 78820.31 78679.41 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 918.54 0.4616 0.0188 919.35 917.70 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 34.36 0.0135 0.0400 34.37 34.25 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 1.10 0.0004 0.0013 1.11 1.10 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 1104.57 0.4349 1.2860 1105.01 1101.09 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 12.88 0.0051 0.0150 12.89 12.84 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1366.80 14.3376 1.0500 1381.55 1357.00 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 43.94 0.4610 0.0338 44.42 43.63 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 43943.68 460.9629 33.7583 44417.69 43628.40 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 512.55 5.3766 0.3938 518.08 508.87 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3580.33 3.7197 0.1000 3587.43 3573.57 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 115.11 0.1196 0.0032 115.34 114.89 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 115110.27 119.5894 3.2151 115338.57 114892.83 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 1342.63 1.3949 0.0375 1345.29 1340.09 ۰۸:۴۸:۵۴

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15383.32 7.7303 0.0500 15396.83 15369.30 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 494.59 0.2485 0.0016 495.02 494.13 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 494584.80 248.5337 1.6075 495019.05 494134.16 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 5768.75 2.8989 0.0188 5773.81 5763.49 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 215.77 0.0849 0.0400 215.85 215.09 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 6.94 0.0027 0.0013 6.94 6.92 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 6937.09 2.7311 1.2860 6939.83 6915.25 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 80.91 0.0319 0.0150 80.94 80.66 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8584.00 90.0449 1.0500 8676.59 8522.41 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 275.98 2.8950 0.0338 278.96 274.00 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 275981.65 2895.0080 33.7583 278958.60 274001.58 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 3219.00 33.7669 0.3938 3253.72 3195.91 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22485.74 23.3607 0.1000 22530.33 22443.26 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 722.93 0.7511 0.0032 724.37 721.57 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 722932.65 751.0634 3.2151 724366.50 721567.08 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 8432.16 8.7603 0.0375 8448.88 8416.23 ۰۸:۴۸:۵۴

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 544.54 0.2736 0.0500 545.02 544.04 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 17.51 0.0088 0.0016 17.52 17.49 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 17507.37 8.7976 1.6075 17522.75 17491.42 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 204.20 0.1026 0.0188 204.38 204.02 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7.64 0.0030 0.0400 7.64 7.61 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 0.25 0.0001 0.0013 0.25 0.24 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 245.56 0.0967 1.2860 245.66 244.79 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 2.86 0.0011 0.0150 2.87 2.86 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 303.86 3.1874 1.0500 307.13 301.68 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 9.77 0.1025 0.0338 9.87 9.70 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 9769.23 102.4779 33.7583 9874.61 9699.14 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 113.95 1.1953 0.3938 115.18 113.13 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 795.95 0.8269 0.1000 797.53 794.45 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 25.59 0.0266 0.0032 25.64 25.54 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 25590.46 26.5862 3.2151 25641.22 25542.12 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 298.48 0.3101 0.0375 299.07 297.92 ۰۸:۴۸:۵۴

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7651.09 3.8448 0.0500 7657.81 7644.12 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 245.99 0.1236 0.0016 246.20 245.76 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 245988.22 123.6115 1.6075 246204.21 245764.09 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 2869.16 1.4418 0.0188 2871.68 2866.55 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 107.32 0.0423 0.0400 107.36 106.98 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 3.45 0.0014 0.0013 3.45 3.44 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 3450.25 1.3584 1.2860 3451.61 3439.39 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 40.24 0.0158 0.0150 40.26 40.12 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4269.36 44.7850 1.0500 4315.42 4238.73 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 137.26 1.4399 0.0338 138.74 136.28 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 137263.09 1439.8701 33.7583 138743.71 136278.27 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 1601.01 16.7944 0.3938 1618.28 1589.53 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11183.58 11.6188 0.1000 11205.76 11162.45 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 359.56 0.3736 0.0032 360.27 358.88 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 359560.02 373.5512 3.2151 360273.16 358880.83 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 4193.84 4.3570 0.0375 4202.16 4185.92 ۰۸:۴۸:۵۴

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16010.26 8.0453 0.0500 16024.31 15995.67 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 514.74 0.2587 0.0016 515.19 514.27 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 514741.28 258.6625 1.6075 515193.23 514272.27 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 6003.85 3.0170 0.0188 6009.12 5998.38 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 224.56 0.0884 0.0400 224.65 223.85 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 7.22 0.0028 0.0013 7.22 7.20 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 7219.81 2.8424 1.2860 7222.65 7197.07 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 84.21 0.0332 0.0150 84.24 83.95 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8933.83 93.7146 1.0500 9030.20 8869.73 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 287.23 3.0130 0.0338 290.33 285.17 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 287229.11 3012.9921 33.7583 290327.37 285168.33 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 3350.19 35.1430 0.3938 3386.33 3326.15 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23402.13 24.3128 0.1000 23448.54 23357.92 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 752.40 0.7817 0.0032 753.89 750.97 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 752395.29 781.6725 3.2151 753887.58 750974.07 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 8775.80 9.1173 0.0375 8793.21 8759.23 ۰۸:۴۸:۵۴

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 297532.51 149.5130 0.0500 297793.75 297261.42 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 9565.89 4.8070 0.0016 9574.29 9557.18 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 9565885.29 4806.9510 1.6075 9574284.24 9557169.39 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 111574.77 56.0674 0.0188 111672.74 111473.11 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4173.22 1.6430 0.0400 4174.86 4160.08 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 134.17 0.0528 0.0013 134.22 133.75 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 134172.04 52.8236 1.2860 134224.86 133749.45 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 1564.96 0.6161 0.0150 1565.57 1560.03 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 166025.15 1741.5800 1.0500 167816.02 164833.98 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 5337.83 55.9931 0.0338 5395.41 5299.54 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 5337828.54 55993.0554 33.7583 5395406.30 5299531.40 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 62259.48 653.0930 0.3938 62931.05 61812.79 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 434902.10 451.8250 0.1000 435764.68 434080.60 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 13982.43 14.5265 0.0032 14010.16 13956.02 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 13982416.77 14526.5002 3.2151 14010149.18 13956004.95 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 163088.41 169.4345 0.0375 163411.87 162780.35 ۰۸:۴۸:۵۴

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6595.33 3.3142 0.0500 6601.13 6589.32 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 212.04 0.1066 0.0016 212.23 211.85 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 212044.76 106.5546 1.6075 212230.94 211851.56 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 2473.25 1.2428 0.0188 2475.42 2471.00 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 92.51 0.0364 0.0400 92.54 92.22 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 2.97 0.0012 0.0013 2.98 2.96 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 2974.16 1.1709 1.2860 2975.33 2964.79 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 34.69 0.0137 0.0150 34.70 34.58 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3680.24 38.6052 1.0500 3719.94 3653.84 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 118.32 1.2412 0.0338 119.60 117.47 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 118322.41 1241.1851 33.7583 119598.72 117473.48 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 1380.09 14.4770 0.3938 1394.98 1370.19 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9640.37 10.0155 0.1000 9659.49 9622.16 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 309.95 0.3220 0.0032 310.56 309.36 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 309944.99 322.0056 3.2151 310559.73 309359.53 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 3615.14 3.7558 0.0375 3622.31 3608.31 ۰۸:۴۸:۵۴

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 132363.94 66.5142 0.0500 132480.16 132243.34 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 4255.60 2.1385 0.0016 4259.34 4251.72 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 4255596.29 2138.4788 1.6075 4259332.75 4251718.83 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 49636.51 24.9428 0.0188 49680.10 49591.29 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1856.55 0.7309 0.0400 1857.28 1850.70 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 59.69 0.0235 0.0013 59.71 59.50 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 59689.41 23.4998 1.2860 59712.91 59501.41 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 696.21 0.2741 0.0150 696.48 694.01 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 73859.97 774.7805 1.0500 74656.68 73330.05 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 2374.65 24.9098 0.0338 2400.27 2357.62 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 2374651.45 24909.7529 33.7583 2400266.19 2357614.11 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 27697.51 290.5429 0.3938 27996.28 27498.79 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 193475.85 201.0044 0.1000 193859.58 193110.39 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 6220.39 6.4624 0.0032 6232.73 6208.64 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 6220388.30 6462.4359 3.2151 6232725.68 6208638.42 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 72553.50 75.3767 0.0375 72697.40 72416.45 ۰۸:۴۸:۵۴

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6800.69 3.4174 0.0500 6806.66 6794.50 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 218.65 0.1099 0.0016 218.84 218.45 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 218647.14 109.8723 1.6075 218839.12 218447.92 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 2550.26 1.2815 0.0188 2552.50 2547.94 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 95.39 0.0376 0.0400 95.42 95.09 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 3.07 0.0012 0.0013 3.07 3.06 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 3066.77 1.2074 1.2860 3067.97 3057.11 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 35.77 0.0141 0.0150 35.78 35.66 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3794.83 39.8072 1.0500 3835.77 3767.61 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 122.01 1.2798 0.0338 123.32 121.13 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 122006.58 1279.8315 33.7583 123322.63 121131.22 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 1423.06 14.9277 0.3938 1438.41 1412.85 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9940.54 10.3274 0.1000 9960.26 9921.77 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 319.60 0.3320 0.0032 320.23 318.99 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 319595.67 332.0318 3.2151 320229.54 318991.97 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 3727.71 3.8728 0.0375 3735.10 3720.67 ۰۸:۴۸:۵۴

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2447.26 1.2298 0.0500 2449.41 2445.03 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 78.68 0.0395 0.0016 78.75 78.61 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 78681.30 39.5381 1.6075 78750.38 78609.61 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 917.72 0.4612 0.0188 918.53 916.89 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 34.33 0.0135 0.0400 34.34 34.22 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 1.10 0.0004 0.0013 1.10 1.10 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 1103.59 0.4345 1.2860 1104.03 1100.12 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 12.87 0.0051 0.0150 12.88 12.83 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1365.59 14.3248 1.0500 1380.32 1355.79 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 43.90 0.4606 0.0338 44.38 43.59 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 43904.70 460.5540 33.7583 44378.28 43589.69 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 512.10 5.3718 0.3938 517.62 508.42 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3577.16 3.7164 0.1000 3584.25 3570.40 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 115.01 0.1195 0.0032 115.24 114.79 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 115008.14 119.4833 3.2151 115236.25 114790.90 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 1341.43 1.3936 0.0375 1344.09 1338.90 ۰۸:۴۸:۵۴

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11379.22 5.7182 0.0500 11389.21 11368.85 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 365.85 0.1838 0.0016 366.17 365.52 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 365849.99 183.8432 1.6075 366171.21 365516.65 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 4267.21 2.1443 0.0188 4270.96 4263.32 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 159.61 0.0628 0.0400 159.67 159.10 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 5.13 0.0020 0.0013 5.13 5.12 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 5131.45 2.0203 1.2860 5133.47 5115.29 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 59.85 0.0236 0.0150 59.88 59.66 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6349.68 66.6072 1.0500 6418.17 6304.12 ۰۹:۱۳:۴۱
گرم 204.15 2.1415 0.0338 206.35 202.68 ۰۹:۱۳:۴۱
کیلوگرم 204146.76 2141.4703 33.7583 206348.84 202682.08 ۰۹:۱۳:۴۱
تولا 2381.13 24.9777 0.3938 2406.82 2364.05 ۰۹:۱۳:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16632.95 17.2802 0.1000 16665.94 16601.54 ۰۸:۴۸:۵۴
گرم 534.76 0.5556 0.0032 535.82 533.75 ۰۸:۴۸:۵۴
کیلوگرم 534761.49 555.5701 3.2151 535822.12 533751.36 ۰۸:۴۸:۵۴
تولا 6237.36 6.4801 0.0375 6249.73 6225.58 ۰۸:۴۸:۵۴
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 77.85 1.95 82.80 6.10 1,403.15 13.89 6.71 5.10
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی