شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1557.47 0.0000 0.0000 1559.38 1556.35 ۲۸ دی
گرم 50.07 0.0000 0.0000 50.14 50.04 ۲۸ دی
کیلوگرم 50073.79 0.0000 0.0000 50135.19 50037.78 ۲۸ دی
تولا 584.05 0.0000 0.0000 584.77 583.63 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.03 0.0000 0.0000 18.05 18.02 ۲۸ دی
گرم 0.58 0.0000 0.0000 0.58 0.58 ۲۸ دی
کیلوگرم 579.68 0.0000 0.0000 580.32 579.36 ۲۸ دی
تولا 6.76 0.0000 0.0000 6.77 6.76 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1027.05 0.0000 0.0000 1028.80 1025.65 ۲۸ دی
گرم 33.02 0.0000 0.0000 33.08 32.98 ۲۸ دی
کیلوگرم 33020.40 0.0000 0.0000 33076.66 32975.39 ۲۸ دی
تولا 385.14 0.0000 0.0000 385.80 384.62 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2250.40 0.0000 0.0000 2267.75 2232.20 ۲۸ دی
گرم 72.35 0.0000 0.0000 72.91 71.77 ۲۸ دی
کیلوگرم 72351.99 0.0000 0.0000 72909.80 71766.84 ۲۸ دی
تولا 843.90 0.0000 0.0000 850.41 837.08 ۲۸ دی

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1404.53 0.0000 0.0000 1406.25 1403.52 ۲۸ دی
گرم 45.16 0.0000 0.0000 45.21 45.12 ۲۸ دی
کیلوگرم 45156.54 0.0000 0.0000 45211.92 45124.07 ۲۸ دی
تولا 526.70 0.0000 0.0000 527.34 526.32 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16.26 0.0000 0.0000 16.28 16.25 ۲۸ دی
گرم 0.52 0.0000 0.0000 0.52 0.52 ۲۸ دی
کیلوگرم 522.75 0.0000 0.0000 523.33 522.46 ۲۸ دی
تولا 6.10 0.0000 0.0000 6.10 6.09 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 926.19 0.0000 0.0000 927.77 924.93 ۲۸ دی
گرم 29.78 0.0000 0.0000 29.83 29.74 ۲۸ دی
کیلوگرم 29777.80 0.0000 0.0000 29828.54 29737.21 ۲۸ دی
تولا 347.32 0.0000 0.0000 347.91 346.85 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2029.41 0.0000 0.0000 2045.06 2013.00 ۲۸ دی
گرم 65.25 0.0000 0.0000 65.75 64.72 ۲۸ دی
کیلوگرم 65247.02 0.0000 0.0000 65750.06 64719.34 ۲۸ دی
تولا 761.03 0.0000 0.0000 766.90 754.87 ۲۸ دی

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1197.38 0.0000 0.0000 1198.85 1196.52 ۲۸ دی
گرم 38.50 0.0000 0.0000 38.54 38.47 ۲۸ دی
کیلوگرم 38496.73 0.0000 0.0000 38543.94 38469.04 ۲۸ دی
تولا 449.02 0.0000 0.0000 449.57 448.70 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13.86 0.0000 0.0000 13.88 13.85 ۲۸ دی
گرم 0.45 0.0000 0.0000 0.45 0.45 ۲۸ دی
کیلوگرم 445.66 0.0000 0.0000 446.15 445.41 ۲۸ دی
تولا 5.20 0.0000 0.0000 5.20 5.20 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 789.60 0.0000 0.0000 790.94 788.52 ۲۸ دی
گرم 25.39 0.0000 0.0000 25.43 25.35 ۲۸ دی
کیلوگرم 25386.08 0.0000 0.0000 25429.34 25351.48 ۲۸ دی
تولا 296.10 0.0000 0.0000 296.60 295.70 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1730.11 0.0000 0.0000 1743.45 1716.12 ۲۸ دی
گرم 55.62 0.0000 0.0000 56.05 55.17 ۲۸ دی
کیلوگرم 55624.21 0.0000 0.0000 56053.06 55174.35 ۲۸ دی
تولا 648.79 0.0000 0.0000 653.79 643.54 ۲۸ دی

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5721.37 0.0000 0.0000 5728.38 5717.25 ۲۸ دی
گرم 183.95 0.0000 0.0000 184.17 183.81 ۲۸ دی
کیلوگرم 183946.05 0.0000 0.0000 184171.63 183813.77 ۲۸ دی
تولا 2145.51 0.0000 0.0000 2148.14 2143.97 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 66.23 0.0000 0.0000 66.31 66.20 ۲۸ دی
گرم 2.13 0.0000 0.0000 2.13 2.13 ۲۸ دی
کیلوگرم 2129.45 0.0000 0.0000 2131.81 2128.26 ۲۸ دی
تولا 24.84 0.0000 0.0000 24.87 24.82 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3772.87 0.0000 0.0000 3779.30 3767.73 ۲۸ دی
گرم 121.30 0.0000 0.0000 121.51 121.14 ۲۸ دی
کیلوگرم 121300.44 0.0000 0.0000 121507.12 121135.09 ۲۸ دی
تولا 1414.83 0.0000 0.0000 1417.24 1412.90 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8266.84 0.0000 0.0000 8330.58 8199.99 ۲۸ دی
گرم 265.79 0.0000 0.0000 267.83 263.64 ۲۸ دی
کیلوگرم 265785.02 0.0000 0.0000 267834.15 263635.50 ۲۸ دی
تولا 3100.07 0.0000 0.0000 3123.97 3075.00 ۲۸ دی

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2035.15 0.0000 0.0000 2037.64 2033.68 ۲۸ دی
گرم 65.43 0.0000 0.0000 65.51 65.38 ۲۸ دی
کیلوگرم 65431.42 0.0000 0.0000 65511.66 65384.36 ۲۸ دی
تولا 763.18 0.0000 0.0000 764.12 762.63 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23.56 0.0000 0.0000 23.59 23.55 ۲۸ دی
گرم 0.76 0.0000 0.0000 0.76 0.76 ۲۸ دی
کیلوگرم 757.46 0.0000 0.0000 758.30 757.04 ۲۸ دی
تولا 8.83 0.0000 0.0000 8.84 8.83 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1342.05 0.0000 0.0000 1344.33 1340.22 ۲۸ دی
گرم 43.15 0.0000 0.0000 43.22 43.09 ۲۸ دی
کیلوگرم 43147.76 0.0000 0.0000 43221.28 43088.94 ۲۸ دی
تولا 503.27 0.0000 0.0000 504.13 502.58 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2940.60 0.0000 0.0000 2963.27 2916.82 ۲۸ دی
گرم 94.54 0.0000 0.0000 95.27 93.78 ۲۸ دی
کیلوگرم 94542.34 0.0000 0.0000 95271.24 93777.73 ۲۸ دی
تولا 1102.72 0.0000 0.0000 1111.23 1093.81 ۲۸ دی

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10685.18 0.0000 0.0000 10698.28 10677.49 ۲۸ دی
گرم 343.54 0.0000 0.0000 343.96 343.29 ۲۸ دی
کیلوگرم 343536.22 0.0000 0.0000 343957.51 343289.17 ۲۸ دی
تولا 4006.94 0.0000 0.0000 4011.86 4004.06 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 123.70 0.0000 0.0000 123.83 123.63 ۲۸ دی
گرم 3.98 0.0000 0.0000 3.98 3.97 ۲۸ دی
کیلوگرم 3976.94 0.0000 0.0000 3981.35 3974.73 ۲۸ دی
تولا 46.39 0.0000 0.0000 46.44 46.36 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7046.18 0.0000 0.0000 7058.19 7036.57 ۲۸ دی
گرم 226.54 0.0000 0.0000 226.93 226.23 ۲۸ دی
کیلوگرم 226539.75 0.0000 0.0000 226925.76 226230.95 ۲۸ دی
تولا 2642.32 0.0000 0.0000 2646.82 2638.72 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15439.09 0.0000 0.0000 15558.13 15314.23 ۲۸ دی
گرم 496.38 0.0000 0.0000 500.21 492.36 ۲۸ دی
کیلوگرم 496378.04 0.0000 0.0000 500204.98 492363.60 ۲۸ دی
تولا 5789.66 0.0000 0.0000 5834.30 5742.84 ۲۸ دی

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 171570.90 0.0000 0.0000 171781.30 171447.52 ۲۸ دی
گرم 5516.13 0.0000 0.0000 5522.90 5512.17 ۲۸ دی
کیلوگرم 5516128.26 0.0000 0.0000 5522892.95 5512161.53 ۲۸ دی
تولا 64339.13 0.0000 0.0000 64418.04 64292.87 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1986.18 0.0000 0.0000 1988.39 1985.08 ۲۸ دی
گرم 63.86 0.0000 0.0000 63.93 63.82 ۲۸ دی
کیلوگرم 63857.28 0.0000 0.0000 63928.11 63821.86 ۲۸ دی
تولا 744.82 0.0000 0.0000 745.65 744.41 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 113139.83 0.0000 0.0000 113332.61 112985.60 ۲۸ دی
گرم 3637.53 0.0000 0.0000 3643.73 3632.57 ۲۸ دی
کیلوگرم 3637527.22 0.0000 0.0000 3643725.24 3632568.81 ۲۸ دی
تولا 42427.47 0.0000 0.0000 42499.76 42369.63 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 247904.06 0.0000 0.0000 249815.34 245899.15 ۲۸ دی
گرم 7970.30 0.0000 0.0000 8031.75 7905.84 ۲۸ دی
کیلوگرم 7970294.79 0.0000 0.0000 8031743.69 7905835.42 ۲۸ دی
تولا 92964.09 0.0000 0.0000 93680.82 92212.25 ۲۸ دی

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14828.67 0.0000 0.0000 14846.86 14818.01 ۲۸ دی
گرم 476.75 0.0000 0.0000 477.34 476.41 ۲۸ دی
کیلوگرم 476752.52 0.0000 0.0000 477337.18 476409.68 ۲۸ دی
تولا 5560.76 0.0000 0.0000 5567.58 5556.76 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 171.66 0.0000 0.0000 171.85 171.57 ۲۸ دی
گرم 5.52 0.0000 0.0000 5.53 5.52 ۲۸ دی
کیلوگرم 5519.11 0.0000 0.0000 5525.23 5516.05 ۲۸ دی
تولا 64.37 0.0000 0.0000 64.45 64.34 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9778.54 0.0000 0.0000 9795.20 9765.21 ۲۸ دی
گرم 314.39 0.0000 0.0000 314.92 313.96 ۲۸ دی
کیلوگرم 314387.22 0.0000 0.0000 314922.91 313958.68 ۲۸ دی
تولا 3666.96 0.0000 0.0000 3673.20 3661.96 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21426.06 0.0000 0.0000 21591.25 21252.78 ۲۸ دی
گرم 688.86 0.0000 0.0000 694.17 683.29 ۲۸ دی
کیلوگرم 688863.26 0.0000 0.0000 694174.22 683292.11 ۲۸ دی
تولا 8034.78 0.0000 0.0000 8096.72 7969.80 ۲۸ دی

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1507.63 0.0000 0.0000 1509.48 1506.55 ۲۸ دی
گرم 48.47 0.0000 0.0000 48.53 48.44 ۲۸ دی
کیلوگرم 48471.42 0.0000 0.0000 48530.87 48436.57 ۲۸ دی
تولا 565.36 0.0000 0.0000 566.06 564.96 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17.45 0.0000 0.0000 17.47 17.44 ۲۸ دی
گرم 0.56 0.0000 0.0000 0.56 0.56 ۲۸ دی
کیلوگرم 561.13 0.0000 0.0000 561.75 560.82 ۲۸ دی
تولا 6.54 0.0000 0.0000 6.55 6.54 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 994.18 0.0000 0.0000 995.88 992.83 ۲۸ دی
گرم 31.96 0.0000 0.0000 32.02 31.92 ۲۸ دی
کیلوگرم 31963.75 0.0000 0.0000 32018.21 31920.18 ۲۸ دی
تولا 372.82 0.0000 0.0000 373.45 372.31 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2178.39 0.0000 0.0000 2195.18 2160.77 ۲۸ دی
گرم 70.04 0.0000 0.0000 70.58 69.47 ۲۸ دی
کیلوگرم 70036.72 0.0000 0.0000 70576.69 69470.30 ۲۸ دی
تولا 816.90 0.0000 0.0000 823.19 810.29 ۲۸ دی

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 110708.08 0.0000 0.0000 110843.85 110628.47 ۲۸ دی
گرم 3559.35 0.0000 0.0000 3563.71 3556.79 ۲۸ دی
کیلوگرم 3559344.85 0.0000 0.0000 3563709.84 3556785.27 ۲۸ دی
تولا 41515.56 0.0000 0.0000 41566.47 41485.71 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1281.61 0.0000 0.0000 1283.03 1280.90 ۲۸ دی
گرم 41.20 0.0000 0.0000 41.25 41.18 ۲۸ دی
کیلوگرم 41204.64 0.0000 0.0000 41250.34 41181.78 ۲۸ دی
تولا 480.60 0.0000 0.0000 481.14 480.34 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 73004.77 0.0000 0.0000 73129.16 72905.25 ۲۸ دی
گرم 2347.16 0.0000 0.0000 2351.16 2343.96 ۲۸ دی
کیلوگرم 2347156.05 0.0000 0.0000 2351155.39 2343956.57 ۲۸ دی
تولا 27376.81 0.0000 0.0000 27423.46 27339.49 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 159962.93 0.0000 0.0000 161196.21 158669.24 ۲۸ دی
گرم 5142.93 0.0000 0.0000 5182.58 5101.33 ۲۸ دی
کیلوگرم 5142923.88 0.0000 0.0000 5182574.49 5101330.73 ۲۸ دی
تولا 59986.14 0.0000 0.0000 60448.62 59501.01 ۲۸ دی

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12098.58 0.0000 0.0000 12113.42 12089.88 ۲۸ دی
گرم 388.98 0.0000 0.0000 389.46 388.70 ۲۸ دی
کیلوگرم 388978.18 0.0000 0.0000 389455.20 388698.46 ۲۸ دی
تولا 4536.97 0.0000 0.0000 4542.54 4533.71 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 140.06 0.0000 0.0000 140.21 139.98 ۲۸ دی
گرم 4.50 0.0000 0.0000 4.51 4.50 ۲۸ دی
کیلوگرم 4502.99 0.0000 0.0000 4507.99 4500.50 ۲۸ دی
تولا 52.52 0.0000 0.0000 52.58 52.49 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7978.23 0.0000 0.0000 7991.82 7967.35 ۲۸ دی
گرم 256.51 0.0000 0.0000 256.94 256.16 ۲۸ دی
کیلوگرم 256505.77 0.0000 0.0000 256942.83 256156.12 ۲۸ دی
تولا 2991.84 0.0000 0.0000 2996.94 2987.76 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17481.33 0.0000 0.0000 17616.11 17339.95 ۲۸ دی
گرم 562.04 0.0000 0.0000 566.37 557.49 ۲۸ دی
کیلوگرم 562037.46 0.0000 0.0000 566370.63 557492.01 ۲۸ دی
تولا 6555.50 0.0000 0.0000 6606.05 6502.49 ۲۸ دی

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2266.12 0.0000 0.0000 2268.90 2264.49 ۲۸ دی
گرم 72.86 0.0000 0.0000 72.95 72.81 ۲۸ دی
کیلوگرم 72857.36 0.0000 0.0000 72946.71 72804.97 ۲۸ دی
تولا 849.80 0.0000 0.0000 850.84 849.18 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 26.23 0.0000 0.0000 26.26 26.22 ۲۸ دی
گرم 0.84 0.0000 0.0000 0.84 0.84 ۲۸ دی
کیلوگرم 843.43 0.0000 0.0000 844.37 842.96 ۲۸ دی
تولا 9.84 0.0000 0.0000 9.85 9.83 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1494.36 0.0000 0.0000 1496.90 1492.32 ۲۸ دی
گرم 48.04 0.0000 0.0000 48.13 47.98 ۲۸ دی
کیلوگرم 48044.68 0.0000 0.0000 48126.55 47979.19 ۲۸ دی
تولا 560.38 0.0000 0.0000 561.34 559.62 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3274.33 0.0000 0.0000 3299.58 3247.85 ۲۸ دی
گرم 105.27 0.0000 0.0000 106.08 104.42 ۲۸ دی
کیلوگرم 105272.14 0.0000 0.0000 106083.76 104420.76 ۲۸ دی
تولا 1227.88 0.0000 0.0000 1237.34 1217.95 ۲۸ دی

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9177.39 0.0000 0.0000 9188.65 9170.79 ۲۸ دی
گرم 295.06 0.0000 0.0000 295.42 294.85 ۲۸ دی
کیلوگرم 295059.78 0.0000 0.0000 295421.63 294847.60 ۲۸ دی
تولا 3441.52 0.0000 0.0000 3445.75 3439.05 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 106.24 0.0000 0.0000 106.36 106.18 ۲۸ دی
گرم 3.42 0.0000 0.0000 3.42 3.41 ۲۸ دی
کیلوگرم 3415.75 0.0000 0.0000 3419.54 3413.86 ۲۸ دی
تولا 39.84 0.0000 0.0000 39.88 39.82 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6051.89 0.0000 0.0000 6062.20 6043.64 ۲۸ دی
گرم 194.57 0.0000 0.0000 194.90 194.31 ۲۸ دی
کیلوگرم 194572.70 0.0000 0.0000 194904.24 194307.48 ۲۸ دی
تولا 2269.46 0.0000 0.0000 2273.33 2266.37 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13260.48 0.0000 0.0000 13362.72 13153.24 ۲۸ دی
گرم 426.33 0.0000 0.0000 429.62 422.89 ۲۸ دی
کیلوگرم 426334.08 0.0000 0.0000 429621.00 422886.12 ۲۸ دی
تولا 4972.68 0.0000 0.0000 5011.02 4932.47 ۲۸ دی

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 473.16 0.0000 0.0000 473.74 472.82 ۲۸ دی
گرم 15.21 0.0000 0.0000 15.23 15.20 ۲۸ دی
کیلوگرم 15212.42 0.0000 0.0000 15231.07 15201.48 ۲۸ دی
تولا 177.43 0.0000 0.0000 177.65 177.31 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5.48 0.0000 0.0000 5.48 5.47 ۲۸ دی
گرم 0.18 0.0000 0.0000 0.18 0.18 ۲۸ دی
کیلوگرم 176.11 0.0000 0.0000 176.30 176.01 ۲۸ دی
تولا 2.05 0.0000 0.0000 2.06 2.05 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 312.02 0.0000 0.0000 312.55 311.59 ۲۸ دی
گرم 10.03 0.0000 0.0000 10.05 10.02 ۲۸ دی
کیلوگرم 10031.60 0.0000 0.0000 10048.69 10017.92 ۲۸ دی
تولا 117.01 0.0000 0.0000 117.21 116.85 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 683.67 0.0000 0.0000 688.94 678.14 ۲۸ دی
گرم 21.98 0.0000 0.0000 22.15 21.80 ۲۸ دی
کیلوگرم 21980.53 0.0000 0.0000 22150.00 21802.77 ۲۸ دی
تولا 256.38 0.0000 0.0000 258.35 254.30 ۲۸ دی

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6323.33 0.0000 0.0000 6331.08 6318.78 ۲۸ دی
گرم 203.30 0.0000 0.0000 203.55 203.15 ۲۸ دی
کیلوگرم 203299.57 0.0000 0.0000 203548.89 203153.38 ۲۸ دی
تولا 2371.25 0.0000 0.0000 2374.16 2369.54 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 73.20 0.0000 0.0000 73.28 73.16 ۲۸ دی
گرم 2.35 0.0000 0.0000 2.36 2.35 ۲۸ دی
کیلوگرم 2353.49 0.0000 0.0000 2356.10 2352.19 ۲۸ دی
تولا 27.45 0.0000 0.0000 27.48 27.44 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4169.82 0.0000 0.0000 4176.93 4164.14 ۲۸ دی
گرم 134.06 0.0000 0.0000 134.29 133.88 ۲۸ دی
کیلوگرم 134062.82 0.0000 0.0000 134291.25 133880.08 ۲۸ دی
تولا 1563.68 0.0000 0.0000 1566.35 1561.55 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9136.62 0.0000 0.0000 9207.07 9062.73 ۲۸ دی
گرم 293.75 0.0000 0.0000 296.01 291.37 ۲۸ دی
کیلوگرم 293749.06 0.0000 0.0000 296013.79 291373.38 ۲۸ دی
تولا 3426.24 0.0000 0.0000 3452.65 3398.53 ۲۸ دی

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13880.80 0.0000 0.0000 13897.82 13870.81 ۲۸ دی
گرم 446.28 0.0000 0.0000 446.83 445.96 ۲۸ دی
کیلوگرم 446277.61 0.0000 0.0000 446824.90 445956.68 ۲۸ دی
تولا 5205.30 0.0000 0.0000 5211.69 5201.56 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 160.69 0.0000 0.0000 160.87 160.60 ۲۸ دی
گرم 5.17 0.0000 0.0000 5.17 5.16 ۲۸ دی
کیلوگرم 5166.32 0.0000 0.0000 5172.05 5163.45 ۲۸ دی
تولا 60.26 0.0000 0.0000 60.33 60.23 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9153.48 0.0000 0.0000 9169.08 9141.00 ۲۸ دی
گرم 294.29 0.0000 0.0000 294.79 293.89 ۲۸ دی
کیلوگرم 294291.01 0.0000 0.0000 294792.45 293889.85 ۲۸ دی
تولا 3432.56 0.0000 0.0000 3438.41 3427.88 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20056.46 0.0000 0.0000 20211.10 19894.26 ۲۸ دی
گرم 644.83 0.0000 0.0000 649.80 639.62 ۲۸ دی
کیلوگرم 644829.84 0.0000 0.0000 649801.31 639614.81 ۲۸ دی
تولا 7521.18 0.0000 0.0000 7579.17 7460.35 ۲۸ دی

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 241516.87 0.0000 0.0000 241813.06 241343.19 ۲۸ دی
گرم 7764.95 0.0000 0.0000 7774.47 7759.36 ۲۸ دی
کیلوگرم 7764941.98 0.0000 0.0000 7774464.50 7759358.09 ۲۸ دی
تولا 90568.89 0.0000 0.0000 90679.96 90503.76 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2795.91 0.0000 0.0000 2799.01 2794.36 ۲۸ دی
گرم 89.89 0.0000 0.0000 89.99 89.84 ۲۸ دی
کیلوگرم 89890.59 0.0000 0.0000 89990.31 89840.74 ۲۸ دی
تولا 1048.47 0.0000 0.0000 1049.63 1047.89 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 159264.64 0.0000 0.0000 159536.02 159047.55 ۲۸ دی
گرم 5120.48 0.0000 0.0000 5129.20 5113.50 ۲۸ دی
کیلوگرم 5120473.37 0.0000 0.0000 5129198.19 5113493.51 ۲۸ دی
تولا 59724.29 0.0000 0.0000 59826.05 59642.87 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 348969.53 0.0000 0.0000 351659.99 346147.25 ۲۸ دی
گرم 11219.63 0.0000 0.0000 11306.13 11128.89 ۲۸ دی
کیلوگرم 11219622.49 0.0000 0.0000 11306122.86 11128884.34 ۲۸ دی
تولا 130863.67 0.0000 0.0000 131872.59 129805.32 ۲۸ دی

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5704.39 0.0000 0.0000 5711.39 5700.29 ۲۸ دی
گرم 183.40 0.0000 0.0000 183.63 183.27 ۲۸ دی
کیلوگرم 183400.25 0.0000 0.0000 183625.16 183268.36 ۲۸ دی
تولا 2139.15 0.0000 0.0000 2141.77 2137.61 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 66.04 0.0000 0.0000 66.11 66.00 ۲۸ دی
گرم 2.12 0.0000 0.0000 2.13 2.12 ۲۸ دی
کیلوگرم 2123.13 0.0000 0.0000 2125.48 2121.95 ۲۸ دی
تولا 24.76 0.0000 0.0000 24.79 24.75 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3761.67 0.0000 0.0000 3768.08 3756.55 ۲۸ دی
گرم 120.94 0.0000 0.0000 121.15 120.78 ۲۸ دی
کیلوگرم 120940.52 0.0000 0.0000 121146.59 120775.66 ۲۸ دی
تولا 1410.63 0.0000 0.0000 1413.03 1408.71 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8242.32 0.0000 0.0000 8305.86 8175.66 ۲۸ دی
گرم 265.00 0.0000 0.0000 267.04 262.85 ۲۸ دی
کیلوگرم 264996.38 0.0000 0.0000 267039.44 262853.24 ۲۸ دی
تولا 3090.87 0.0000 0.0000 3114.70 3065.87 ۲۸ دی

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 95941.55 0.0000 0.0000 96059.21 95872.56 ۲۸ دی
گرم 3084.59 0.0000 0.0000 3088.38 3082.37 ۲۸ دی
کیلوگرم 3084590.28 0.0000 0.0000 3088373.06 3082372.10 ۲۸ دی
تولا 35978.11 0.0000 0.0000 36022.23 35952.24 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1110.66 0.0000 0.0000 1111.90 1110.05 ۲۸ دی
گرم 35.71 0.0000 0.0000 35.75 35.69 ۲۸ دی
کیلوگرم 35708.66 0.0000 0.0000 35748.27 35688.85 ۲۸ دی
تولا 416.50 0.0000 0.0000 416.96 416.27 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 63267.20 0.0000 0.0000 63375.01 63180.96 ۲۸ دی
گرم 2034.09 0.0000 0.0000 2037.55 2031.32 ۲۸ دی
کیلوگرم 2034086.34 0.0000 0.0000 2037552.23 2031313.62 ۲۸ دی
تولا 23725.22 0.0000 0.0000 23765.64 23692.88 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 138626.67 0.0000 0.0000 139695.44 137505.53 ۲۸ دی
گرم 4456.95 0.0000 0.0000 4491.31 4420.91 ۲۸ دی
کیلوگرم 4456947.46 0.0000 0.0000 4491309.37 4420902.12 ۲۸ دی
تولا 51985.04 0.0000 0.0000 52385.83 51564.61 ۲۸ دی

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5843.16 0.0000 0.0000 5850.33 5838.96 ۲۸ دی
گرم 187.86 0.0000 0.0000 188.09 187.73 ۲۸ دی
کیلوگرم 187861.82 0.0000 0.0000 188092.21 187726.73 ۲۸ دی
تولا 2191.19 0.0000 0.0000 2193.87 2189.61 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 67.64 0.0000 0.0000 67.72 67.61 ۲۸ دی
گرم 2.17 0.0000 0.0000 2.18 2.17 ۲۸ دی
کیلوگرم 2174.78 0.0000 0.0000 2177.19 2173.57 ۲۸ دی
تولا 25.37 0.0000 0.0000 25.39 25.35 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3853.18 0.0000 0.0000 3859.75 3847.93 ۲۸ دی
گرم 123.88 0.0000 0.0000 124.09 123.71 ۲۸ دی
کیلوگرم 123882.63 0.0000 0.0000 124093.72 123713.77 ۲۸ دی
تولا 1444.94 0.0000 0.0000 1447.41 1442.98 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8442.83 0.0000 0.0000 8507.92 8374.54 ۲۸ دی
گرم 271.44 0.0000 0.0000 273.54 269.25 ۲۸ دی
کیلوگرم 271442.95 0.0000 0.0000 273535.70 269247.66 ۲۸ دی
تولا 3166.06 0.0000 0.0000 3190.47 3140.46 ۲۸ دی

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2099.16 0.0000 0.0000 2101.73 2097.65 ۲۸ دی
گرم 67.49 0.0000 0.0000 67.57 67.44 ۲۸ دی
کیلوگرم 67489.45 0.0000 0.0000 67572.21 67440.92 ۲۸ دی
تولا 787.18 0.0000 0.0000 788.15 786.62 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.30 0.0000 0.0000 24.33 24.29 ۲۸ دی
گرم 0.78 0.0000 0.0000 0.78 0.78 ۲۸ دی
کیلوگرم 781.29 0.0000 0.0000 782.16 780.86 ۲۸ دی
تولا 9.11 0.0000 0.0000 9.12 9.11 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1384.26 0.0000 0.0000 1386.62 1382.37 ۲۸ دی
گرم 44.50 0.0000 0.0000 44.58 44.44 ۲۸ دی
کیلوگرم 44504.89 0.0000 0.0000 44580.73 44444.23 ۲۸ دی
تولا 519.10 0.0000 0.0000 519.98 518.39 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3033.09 0.0000 0.0000 3056.47 3008.56 ۲۸ دی
گرم 97.52 0.0000 0.0000 98.27 96.73 ۲۸ دی
کیلوگرم 97516.01 0.0000 0.0000 98267.83 96727.35 ۲۸ دی
تولا 1137.41 0.0000 0.0000 1146.18 1128.21 ۲۸ دی

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10493.30 0.0000 0.0000 10506.17 10485.75 ۲۸ دی
گرم 337.37 0.0000 0.0000 337.78 337.12 ۲۸ دی
کیلوگرم 337367.13 0.0000 0.0000 337780.85 337124.52 ۲۸ دی
تولا 3934.99 0.0000 0.0000 3939.82 3932.16 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 121.48 0.0000 0.0000 121.61 121.41 ۲۸ دی
گرم 3.91 0.0000 0.0000 3.91 3.90 ۲۸ دی
کیلوگرم 3905.52 0.0000 0.0000 3909.85 3903.35 ۲۸ دی
تولا 45.55 0.0000 0.0000 45.60 45.53 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6919.65 0.0000 0.0000 6931.44 6910.21 ۲۸ دی
گرم 222.47 0.0000 0.0000 222.85 222.17 ۲۸ دی
کیلوگرم 222471.64 0.0000 0.0000 222850.71 222168.38 ۲۸ دی
تولا 2594.87 0.0000 0.0000 2599.29 2591.33 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15161.84 0.0000 0.0000 15278.74 15039.22 ۲۸ دی
گرم 487.46 0.0000 0.0000 491.22 483.52 ۲۸ دی
کیلوگرم 487464.27 0.0000 0.0000 491222.49 483521.93 ۲۸ دی
تولا 5685.70 0.0000 0.0000 5729.53 5639.71 ۲۸ دی
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 86.48 1.52 0.68 0.05 26.47 15.29 12.13 0.47