صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1898.53 3.0300 0.1600 1904.07 1891.66 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 61.04 0.0974 0.0051 61.22 60.82 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 61039.11 97.4167 5.1441 61217.23 60818.24 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 711.95 1.1363 0.0600 714.03 709.37 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.34 0.2700 1.1100 24.66 24.20 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 0.78 0.0087 0.0357 0.79 0.78 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 782.55 8.6807 35.6873 792.84 778.05 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 9.13 0.1013 0.4163 9.25 9.08 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 894.70 13.9000 1.5500 910.30 892.00 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 28.77 0.4469 0.0498 29.27 28.68 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 28765.25 446.8950 49.8336 29266.80 28678.44 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 335.51 5.2125 0.5813 341.36 334.50 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2387.00 22.6000 0.9500 2409.60 2379.00 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 76.74 0.7266 0.0305 77.47 76.49 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 76743.77 726.6063 30.5432 77470.38 76486.57 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 895.13 8.4750 0.3563 903.60 892.13 ۰۷:۱۸:۲۶

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1604.64 2.5610 0.1600 1609.32 1598.83 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 51.59 0.0823 0.0051 51.74 51.40 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 51590.26 82.3366 5.1441 51740.80 51403.57 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 601.74 0.9604 0.0600 603.50 599.56 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.57 0.2282 1.1100 20.84 20.45 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 0.66 0.0073 0.0357 0.67 0.66 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 661.41 7.3369 35.6873 670.11 657.61 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 7.71 0.0856 0.4163 7.82 7.67 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 756.20 11.7483 1.5500 769.39 753.92 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 24.31 0.3777 0.0498 24.74 24.24 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 24312.39 377.7157 49.8336 24736.30 24239.02 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 283.58 4.4056 0.5813 288.52 282.72 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2017.49 19.1015 0.9500 2036.59 2010.73 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 64.86 0.6141 0.0305 65.48 64.65 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 64863.84 614.1277 30.5432 65477.97 64646.45 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 756.56 7.1631 0.3563 763.72 754.02 ۰۷:۱۸:۲۶

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1458.07 2.3270 0.1600 1462.33 1452.79 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 46.88 0.0748 0.0051 47.01 46.71 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 46878.04 74.8160 5.1441 47014.83 46708.41 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 546.78 0.8726 0.0600 548.37 544.80 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.69 0.2074 1.1100 18.94 18.59 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 0.60 0.0067 0.0357 0.61 0.60 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 601.00 6.6668 35.6873 608.90 597.54 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 7.01 0.0778 0.4163 7.10 6.97 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 687.13 10.6752 1.5500 699.11 685.06 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 22.09 0.3432 0.0498 22.48 22.03 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 22091.71 343.2154 49.8336 22476.90 22025.05 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 257.67 4.0032 0.5813 262.17 256.90 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1833.22 17.3568 0.9500 1850.57 1827.07 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 58.94 0.5580 0.0305 59.50 58.74 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 58939.22 558.0337 30.5432 59497.25 58741.69 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 687.46 6.5088 0.3563 693.97 685.15 ۰۷:۱۸:۲۶

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6973.49 11.1295 0.1600 6993.84 6948.26 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 224.20 0.3578 0.0051 224.86 223.39 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 224202.76 357.8212 5.1441 224856.99 223391.46 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 2615.06 4.1736 0.0600 2622.69 2605.60 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 89.40 0.9917 1.1100 90.58 88.89 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 2.87 0.0319 0.0357 2.91 2.86 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 2874.38 31.8851 35.6873 2912.17 2857.85 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 33.53 0.3719 0.4163 33.97 33.33 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3286.32 51.0561 1.5500 3343.62 3276.41 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 105.66 1.6415 0.0498 107.50 105.34 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 105657.65 1641.4902 49.8336 107499.89 105338.79 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 1232.37 19.1460 0.5813 1253.86 1228.65 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8767.69 83.0121 0.9500 8850.70 8738.30 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 281.89 2.6689 0.0305 284.56 280.94 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 281887.56 2668.8977 30.5432 284556.46 280942.82 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 3287.89 31.1295 0.3563 3319.02 3276.87 ۰۷:۱۸:۲۶

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2497.90 3.9866 0.1600 2505.18 2488.86 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 80.31 0.1282 0.0051 80.54 80.02 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 80309.16 128.1711 5.1441 80543.50 80018.55 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 936.71 1.4950 0.0600 939.45 933.32 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32.02 0.3552 1.1100 32.45 31.84 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 1.03 0.0114 0.0357 1.04 1.02 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 1029.60 11.4212 35.6873 1043.14 1023.68 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 12.01 0.1332 0.4163 12.17 11.94 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1177.16 18.2882 1.5500 1197.68 1173.60 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 37.85 0.5880 0.0498 38.51 37.73 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 37846.44 587.9798 49.8336 38506.33 37732.23 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 441.43 6.8581 0.5813 449.13 440.10 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3140.58 29.7348 0.9500 3170.31 3130.05 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 100.97 0.9560 0.0305 101.93 100.63 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 100971.78 955.9959 30.5432 101927.78 100633.38 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 1177.72 11.1506 0.3563 1188.87 1173.77 ۰۷:۱۸:۲۶

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12696.80 20.2637 0.1600 12733.85 12650.85 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 408.21 0.6515 0.0051 409.40 406.73 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 408211.27 651.4936 5.1441 409402.44 406734.12 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 4761.30 7.5989 0.0600 4775.20 4744.07 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 162.78 1.8057 1.1100 164.92 161.84 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 5.23 0.0581 0.0357 5.30 5.20 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 5233.45 58.0539 35.6873 5302.25 5203.35 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 61.04 0.6771 0.4163 61.84 60.69 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5983.49 92.9590 1.5500 6087.81 5965.43 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 192.37 2.9887 0.0498 195.73 191.79 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 192373.37 2988.7000 49.8336 195727.60 191792.83 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 2243.81 34.8597 0.5813 2282.93 2237.04 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15963.54 151.1420 0.9500 16114.68 15910.04 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 513.24 4.8593 0.0305 518.10 511.52 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 513239.34 4859.3252 30.5432 518098.67 511519.23 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 5986.33 56.6783 0.3563 6043.01 5966.27 ۰۷:۱۸:۲۶

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 199136.81 317.8167 0.1600 199717.90 198416.22 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 6402.40 10.2180 0.0051 6421.08 6379.23 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 6402392.39 10218.0366 5.1441 6421074.87 6379224.76 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 74676.36 119.1814 0.0600 74894.27 74406.14 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2553.02 28.3203 1.1100 2586.59 2538.34 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 82.08 0.9105 0.0357 83.16 81.61 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 82081.52 910.5181 35.6873 83160.65 81609.40 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 957.38 10.6201 0.4163 969.97 951.88 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 93845.08 1457.9710 1.5500 95481.37 93561.88 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 3017.19 46.8749 0.0498 3069.80 3008.08 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 3017187.23 46874.8212 49.8336 3069794.94 3008082.05 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 35191.93 546.7395 0.5813 35805.54 35085.73 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 250372.43 2370.5140 0.9500 252742.94 249533.31 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 8049.66 76.2138 0.0305 8125.87 8022.68 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 8049654.54 76213.7380 30.5432 8125868.28 8022676.23 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 93889.73 888.9434 0.3563 94778.67 93575.06 ۰۷:۱۸:۲۶

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16650.49 26.5737 0.1600 16699.07 16590.24 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 535.33 0.8544 0.0051 536.89 533.39 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 535325.21 854.3638 5.1441 536887.32 533388.09 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 6243.94 9.9651 0.0600 6262.16 6221.34 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 213.47 2.3680 1.1100 216.27 212.24 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 6.86 0.0761 0.0357 6.95 6.82 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 6863.11 76.1314 35.6873 6953.34 6823.63 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 80.05 0.8880 0.4163 81.10 79.59 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7846.70 121.9058 1.5500 7983.51 7823.02 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 252.28 3.9194 0.0498 256.68 251.52 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 252277.01 3919.3589 49.8336 256675.71 251515.69 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 2942.51 45.7147 0.5813 2993.82 2933.63 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20934.47 198.2065 0.9500 21132.67 20864.31 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 673.06 6.3725 0.0305 679.43 670.80 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 673058.25 6372.4828 30.5432 679430.74 670802.51 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 7850.43 74.3275 0.3563 7924.76 7824.12 ۰۷:۱۸:۲۶

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1718.36 2.7425 0.1600 1723.37 1712.14 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 55.25 0.0882 0.0051 55.41 55.05 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 55246.50 88.1718 5.1441 55407.71 55046.59 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 644.39 1.0284 0.0600 646.27 642.05 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.03 0.2444 1.1100 22.32 21.90 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 0.71 0.0079 0.0357 0.72 0.70 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 708.28 7.8569 35.6873 717.60 704.21 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 8.26 0.0916 0.4163 8.37 8.21 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 809.79 12.5809 1.5500 823.91 807.35 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 26.04 0.4045 0.0498 26.49 25.96 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 26035.43 404.4847 49.8336 26489.38 25956.86 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 303.67 4.7178 0.5813 308.97 302.76 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2160.47 20.4553 0.9500 2180.93 2153.23 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 69.46 0.6577 0.0305 70.12 69.23 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 69460.79 657.6514 30.5432 70118.44 69227.99 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 810.18 7.6707 0.3563 817.85 807.46 ۰۷:۱۸:۲۶

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 140100.12 223.5958 0.1600 140508.94 139593.16 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 4504.32 7.1888 0.0051 4517.47 4488.02 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 4504320.18 7188.7672 5.1441 4517464.00 4488020.90 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 52537.58 83.8485 0.0600 52690.89 52347.47 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1796.15 19.9244 1.1100 1819.76 1785.81 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 57.75 0.6406 0.0357 58.51 57.42 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 57747.39 640.5832 35.6873 58506.60 57415.24 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 673.56 7.4716 0.4163 682.41 669.68 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 66023.49 1025.7366 1.5500 67174.68 65824.25 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 2122.70 32.9782 0.0498 2159.72 2116.30 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 2122702.97 32978.1729 49.8336 2159714.44 2116297.14 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 24758.83 384.6515 0.5813 25190.52 24684.11 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 176146.28 1667.7444 0.9500 177814.02 175555.93 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 5663.23 53.6192 0.0305 5716.85 5644.25 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 5663230.12 53619.1876 30.5432 5716849.31 5644249.88 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 66054.90 625.4046 0.3563 66680.31 65833.52 ۰۷:۱۸:۲۶

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14713.80 23.4828 0.1600 14756.73 14660.55 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 473.06 0.7550 0.0051 474.44 471.35 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 473059.22 754.9891 5.1441 474439.63 471347.41 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 5517.68 8.8061 0.0600 5533.78 5497.71 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 188.64 2.0925 1.1100 191.12 187.55 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 6.06 0.0673 0.0357 6.14 6.03 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 6064.83 67.2763 35.6873 6144.56 6029.95 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 70.74 0.7847 0.4163 71.67 70.33 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6934.01 107.7264 1.5500 7054.92 6913.09 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 222.93 3.4635 0.0498 226.82 222.26 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 222933.58 3463.4813 49.8336 226820.65 222260.81 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 2600.26 40.3974 0.5813 2645.60 2592.41 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18499.49 175.1523 0.9500 18674.64 18437.49 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 594.77 5.6313 0.0305 600.40 592.78 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 594771.93 5631.2717 30.5432 600403.20 592778.56 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 6937.31 65.6821 0.3563 7003.00 6914.06 ۰۷:۱۸:۲۶

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2669.14 4.2599 0.1600 2676.93 2659.48 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 85.81 0.1370 0.0051 86.07 85.50 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 85814.89 136.9581 5.1441 86065.30 85504.36 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 1000.93 1.5975 0.0600 1003.85 997.31 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 34.22 0.3796 1.1100 34.67 34.02 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 1.10 0.0122 0.0357 1.11 1.09 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 1100.19 12.2042 35.6873 1114.65 1093.86 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 12.83 0.1423 0.4163 13.00 12.76 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1257.86 19.5420 1.5500 1279.79 1254.06 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 40.44 0.6283 0.0498 41.15 40.32 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 40441.07 628.2897 49.8336 41146.20 40319.03 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 471.70 7.3283 0.5813 479.92 470.27 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3355.88 31.7733 0.9500 3387.66 3344.64 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 107.89 1.0215 0.0305 108.92 107.53 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 107894.07 1021.5358 30.5432 108915.61 107532.47 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 1258.46 11.9150 0.3563 1270.37 1254.24 ۰۷:۱۸:۲۶

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15151.22 24.1809 0.1600 15195.43 15096.39 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 487.12 0.7774 0.0051 488.54 485.36 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 487122.63 777.4339 5.1441 488544.07 485359.93 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 5681.71 9.0678 0.0600 5698.29 5661.15 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 194.25 2.1547 1.1100 196.80 193.13 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 6.25 0.0693 0.0357 6.33 6.21 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 6245.13 69.2763 35.6873 6327.23 6209.21 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 72.84 0.8080 0.4163 73.80 72.42 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7140.15 110.9290 1.5500 7264.65 7118.61 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 229.56 3.5664 0.0498 233.56 228.87 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 229561.09 3566.4459 49.8336 233563.72 228868.33 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 2677.56 41.5984 0.5813 2724.25 2669.48 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19049.45 180.3593 0.9500 19229.81 18985.61 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 612.45 5.7987 0.0305 618.25 610.40 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 612453.69 5798.6818 30.5432 618252.38 610401.06 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 7143.55 67.6348 0.3563 7211.19 7119.61 ۰۷:۱۸:۲۶

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 580.95 0.9272 0.1600 582.65 578.85 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 18.68 0.0298 0.0051 18.73 18.61 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 18677.97 29.8095 5.1441 18732.47 18610.38 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 217.86 0.3477 0.0600 218.49 217.07 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7.45 0.0826 1.1100 7.55 7.41 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 0.24 0.0027 0.0357 0.24 0.24 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 239.46 2.6563 35.6873 242.61 238.08 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 2.79 0.0310 0.4163 2.83 2.78 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 273.78 4.2534 1.5500 278.55 272.95 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 8.80 0.1367 0.0498 8.96 8.78 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 8802.17 136.7499 49.8336 8955.64 8775.60 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 102.67 1.5950 0.5813 104.46 102.36 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 730.42 6.9156 0.9500 737.34 727.97 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 23.48 0.2223 0.0305 23.71 23.40 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 23483.60 222.3415 30.5432 23705.94 23404.89 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 273.91 2.5934 0.3563 276.50 272.99 ۰۷:۱۸:۲۶

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7911.17 12.6260 0.1600 7934.26 7882.55 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 254.35 0.4059 0.0051 255.09 253.43 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 254349.98 405.9353 5.1441 255092.18 253429.59 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 2966.69 4.7348 0.0600 2975.35 2955.96 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 101.42 1.1251 1.1100 102.76 100.84 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 3.26 0.0362 0.0357 3.30 3.24 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 3260.88 36.1725 35.6873 3303.75 3242.12 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 38.03 0.4219 0.4163 38.53 37.82 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3728.21 57.9213 1.5500 3793.22 3716.96 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 119.86 1.8622 0.0498 121.95 119.50 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 119864.80 1862.2116 49.8336 121954.77 119503.08 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 1398.08 21.7205 0.5813 1422.46 1393.86 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9946.63 94.1742 0.9500 10040.80 9913.29 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 319.79 3.0278 0.0305 322.82 318.72 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 319791.31 3027.7686 30.5432 322819.08 318719.53 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 3729.99 35.3154 0.3563 3765.30 3717.49 ۰۷:۱۸:۲۶

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17608.30 28.1023 0.1600 17659.68 17544.58 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 566.12 0.9035 0.0051 567.77 564.07 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 566119.45 903.5106 5.1441 567771.41 564070.89 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 6603.12 10.5384 0.0600 6622.38 6579.22 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 225.75 2.5042 1.1100 228.71 224.45 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 7.26 0.0805 0.0357 7.35 7.22 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 7257.90 80.5108 35.6873 7353.32 7216.16 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 84.65 0.9391 0.4163 85.77 84.17 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8298.07 128.9183 1.5500 8442.76 8273.03 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 266.79 4.1448 0.0498 271.44 265.98 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 266789.08 4144.8175 49.8336 271440.82 265983.97 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 3111.78 48.3444 0.5813 3166.04 3102.39 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22138.71 209.6082 0.9500 22348.32 22064.51 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 711.78 6.7391 0.0305 718.52 709.39 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 711775.49 6739.0557 30.5432 718514.54 709389.98 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 8302.02 78.6031 0.3563 8380.63 8274.20 ۰۷:۱۸:۲۶

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 307466.93 490.7085 0.1600 308364.14 306354.34 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 9885.29 15.7766 0.0051 9914.14 9849.52 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 9885284.08 15776.6329 5.1441 9914129.81 9849513.30 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 115300.19 184.0158 0.0600 115636.64 114882.96 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3941.86 43.7265 1.1100 3993.69 3919.19 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 126.73 1.4058 0.0357 128.40 126.00 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 126733.74 1405.8386 35.6873 128399.92 126004.79 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 1478.20 16.3974 0.4163 1497.63 1469.70 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 144896.67 2251.1050 1.5500 147423.09 144459.40 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 4658.54 72.3747 0.0498 4739.76 4644.48 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 4658532.48 72374.6524 49.8336 4739758.71 4644474.09 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 54336.29 844.1650 0.5813 55283.70 54172.31 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 386574.65 3660.0700 0.9500 390234.72 385279.05 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 12428.66 117.6740 0.0305 12546.34 12387.01 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 12428654.33 117673.8952 30.5432 12546328.23 12386999.86 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 144965.60 1372.5273 0.3563 146338.13 144479.75 ۰۷:۱۸:۲۶

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6914.45 11.0353 0.1600 6934.62 6889.43 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 222.30 0.3548 0.0051 222.95 221.50 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 222304.44 354.7916 5.1441 222953.14 221500.02 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 2592.92 4.1382 0.0600 2600.49 2583.54 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 88.65 0.9833 1.1100 89.81 88.14 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 2.85 0.0316 0.0357 2.89 2.83 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 2850.04 31.6151 35.6873 2887.51 2833.65 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 33.24 0.3688 0.4163 33.68 33.05 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3258.50 50.6238 1.5500 3315.31 3248.66 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 104.76 1.6276 0.0498 106.59 104.45 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 104763.05 1627.5918 49.8336 106589.70 104446.90 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 1221.94 18.9839 0.5813 1243.24 1218.25 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8693.45 82.3092 0.9500 8775.76 8664.32 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 279.50 2.6463 0.0305 282.15 278.56 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 279500.83 2646.3003 30.5432 282147.13 278564.08 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 3260.05 30.8660 0.3563 3290.91 3249.12 ۰۷:۱۸:۲۶

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 145307.79 231.9071 0.1600 145731.81 144781.98 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 4671.75 7.4560 0.0051 4685.39 4654.85 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 4671750.47 7455.9812 5.1441 4685382.85 4654845.32 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 54490.46 86.9652 0.0600 54649.47 54293.28 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1862.91 20.6650 1.1100 1887.40 1852.20 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 59.89 0.6644 0.0357 60.68 59.55 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 59893.92 664.3944 35.6873 60681.35 59549.42 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 698.59 7.7494 0.4163 707.78 694.57 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 68477.65 1063.8643 1.5500 69671.63 68271.00 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 2201.61 34.2040 0.0498 2239.99 2194.96 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 2201606.05 34204.0060 49.8336 2239993.28 2194962.11 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 25679.14 398.9494 0.5813 26126.88 25601.65 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 182693.82 1729.7362 0.9500 184423.56 182081.52 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 5873.74 55.6123 0.0305 5929.35 5854.06 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 5873738.29 55612.2687 30.5432 5929350.56 5854052.53 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 68510.23 648.6516 0.3563 69158.88 68280.62 ۰۷:۱۸:۲۶

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7120.44 11.3640 0.1600 7141.21 7094.67 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 228.93 0.3654 0.0051 229.60 228.10 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 228927.19 365.3613 5.1441 229595.21 228098.79 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 2670.17 4.2615 0.0600 2677.96 2660.50 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 91.29 1.0126 1.1100 92.49 90.76 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 2.93 0.0326 0.0357 2.97 2.92 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 2934.95 32.5569 35.6873 2973.53 2918.07 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 34.23 0.3797 0.4163 34.68 34.04 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3355.57 52.1320 1.5500 3414.08 3345.45 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 107.88 1.6761 0.0498 109.77 107.56 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 107884.08 1676.0799 49.8336 109765.14 107558.51 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 1258.34 19.5495 0.5813 1280.28 1254.54 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8952.44 84.7613 0.9500 9037.20 8922.44 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 287.83 2.7251 0.0305 290.55 286.86 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 287827.53 2725.1370 30.5432 290552.66 286862.88 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 3357.17 31.7855 0.3563 3388.95 3345.92 ۰۷:۱۸:۲۶

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2581.05 4.1193 0.1600 2588.58 2571.71 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 82.98 0.1324 0.0051 83.22 82.68 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 82982.67 132.4380 5.1441 83224.82 82682.39 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 967.90 1.5447 0.0600 970.72 964.39 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 33.09 0.3671 1.1100 33.53 32.90 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 1.06 0.0118 0.0357 1.08 1.06 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 1063.87 11.8014 35.6873 1077.86 1057.76 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 12.41 0.1376 0.4163 12.57 12.34 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1216.34 18.8971 1.5500 1237.55 1212.67 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 39.11 0.6076 0.0498 39.79 38.99 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 39106.36 607.5538 49.8336 39788.22 38988.35 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 456.13 7.0864 0.5813 464.08 454.75 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3245.13 30.7247 0.9500 3275.85 3234.25 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 104.33 0.9878 0.0305 105.32 103.98 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 104333.16 987.8213 30.5432 105320.98 103983.49 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 1216.92 11.5218 0.3563 1228.45 1212.84 ۰۷:۱۸:۲۶

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11939.86 19.0557 0.1600 11974.70 11896.65 ۰۷:۳۵:۵۴
گرم 383.88 0.6127 0.0051 385.00 382.49 ۰۷:۳۵:۵۴
کیلوگرم 383874.97 612.6536 5.1441 384995.14 382485.89 ۰۷:۳۵:۵۴
تولا 4477.45 7.1459 0.0600 4490.51 4461.25 ۰۷:۳۵:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 153.07 1.6980 1.1100 155.09 152.19 ۰۷:۳۵:۴۸
گرم 4.92 0.0546 0.0357 4.99 4.89 ۰۷:۳۵:۴۸
کیلوگرم 4921.45 54.5929 35.6873 4986.15 4893.14 ۰۷:۳۵:۴۸
تولا 57.40 0.6368 0.4163 58.16 57.07 ۰۷:۳۵:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5626.77 87.4171 1.5500 5724.88 5609.79 ۰۷:۳۵:۵۹
گرم 180.90 2.8105 0.0498 184.06 180.36 ۰۷:۳۵:۵۹
کیلوگرم 180904.67 2810.5229 49.8336 184058.92 180358.74 ۰۷:۳۵:۵۹
تولا 2110.04 32.7814 0.5813 2146.83 2103.67 ۰۷:۳۵:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15011.84 142.1314 0.9500 15153.97 14961.53 ۰۷:۱۸:۲۶
گرم 482.64 4.5696 0.0305 487.21 481.02 ۰۷:۱۸:۲۶
کیلوگرم 482641.60 4569.6272 30.5432 487211.23 481024.03 ۰۷:۱۸:۲۶
تولا 5629.45 53.2993 0.3563 5682.74 5610.58 ۰۷:۱۸:۲۶
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 76.02 2.14 0.99 0.08 1,402.67 12.78 5.64 0.62
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی