شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1658.80 40.4600 2.5000 1660.37 1611.85 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 53.33 1.3008 0.0804 53.38 51.82 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 53331.62 1300.8182 80.3768 53382.10 51822.14 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 622.05 15.1725 0.9375 622.64 604.44 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15.26 0.7400 5.0600 15.29 14.44 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 0.49 0.0238 0.1627 0.49 0.46 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 490.62 23.7915 162.6827 491.58 464.26 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 5.72 0.2775 1.8975 5.73 5.42 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 738.40 13.8000 1.9000 739.00 718.75 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 23.74 0.4437 0.0611 23.76 23.11 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 23740.09 443.6800 61.0864 23759.38 23108.33 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 276.90 5.1750 0.7125 277.13 269.53 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2087.90 30.1000 1.4400 2137.00 2020.00 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 67.13 0.9677 0.0463 68.71 64.94 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 67127.49 967.7367 46.2970 68706.09 64944.46 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 782.96 11.2875 0.5400 801.38 757.50 ۲۳:۰۱:۲۷

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1536.21 37.4700 2.5000 1537.67 1492.73 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 49.39 1.2047 0.0804 49.44 47.99 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 49390.41 1204.6878 80.3768 49437.16 47992.49 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 576.08 14.0513 0.9375 576.63 559.78 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14.13 0.6853 5.0600 14.16 13.37 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 0.45 0.0220 0.1627 0.46 0.43 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 454.36 22.0333 162.6827 455.26 429.95 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 5.30 0.2570 1.8975 5.31 5.01 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 683.83 12.7802 1.9000 684.39 665.63 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 21.99 0.4109 0.0611 22.00 21.40 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 21985.70 410.8920 61.0864 22003.57 21400.63 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 256.44 4.7926 0.7125 256.65 249.61 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1933.60 27.8756 1.4400 1979.08 1870.72 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 62.17 0.8962 0.0463 63.63 60.15 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 62166.77 896.2210 46.2970 63628.71 60145.06 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 725.10 10.4534 0.5400 742.15 701.52 ۲۳:۰۱:۲۷

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1348.11 32.8818 2.5000 1349.38 1309.95 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 43.34 1.0572 0.0804 43.38 42.12 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 43342.61 1057.1750 80.3768 43383.63 42115.85 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 505.54 12.3307 0.9375 506.02 491.23 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12.40 0.6014 5.0600 12.43 11.74 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 0.40 0.0193 0.1627 0.40 0.38 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 398.73 19.3354 162.6827 399.51 377.30 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 4.65 0.2255 1.8975 4.66 4.40 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 600.10 11.2153 1.9000 600.59 584.13 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 19.29 0.3606 0.0611 19.31 18.78 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 19293.57 360.5787 61.0864 19309.25 18780.14 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 225.04 4.2057 0.7125 225.22 219.05 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1696.84 24.4623 1.4400 1736.74 1641.65 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 54.55 0.7865 0.0463 55.84 52.78 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 54554.51 786.4797 46.2970 55837.44 52780.36 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 636.31 9.1734 0.5400 651.28 615.62 ۲۳:۰۱:۲۷

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6093.60 148.6298 2.5000 6099.37 5921.13 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 195.91 4.7786 0.0804 196.10 190.37 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 195913.70 4778.5558 80.3768 196099.13 190368.64 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 2285.10 55.7362 0.9375 2287.27 2220.43 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 56.06 2.7184 5.0600 56.17 53.05 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 1.80 0.0874 0.1627 1.81 1.71 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 1802.29 87.3982 162.6827 1805.84 1705.45 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 21.02 1.0194 1.8975 21.06 19.89 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2712.51 50.6943 1.9000 2714.72 2640.33 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 87.21 1.6299 0.0611 87.28 84.89 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 87209.23 1629.8584 61.0864 87280.10 84888.46 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 1017.19 19.0104 0.7125 1018.02 990.12 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7669.90 110.5724 1.4400 7850.27 7420.47 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 246.59 3.5550 0.0463 252.39 238.57 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 246592.85 3554.9810 46.2970 252391.84 238573.47 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 2876.21 41.4647 0.5400 2943.85 2782.68 ۲۳:۰۱:۲۷

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2342.56 57.1376 2.5000 2344.77 2276.25 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 75.31 1.8370 0.0804 75.39 73.18 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 75314.91 1837.0155 80.3768 75386.19 73183.23 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 878.46 21.4266 0.9375 879.29 853.60 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21.55 1.0450 5.0600 21.59 20.39 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 0.69 0.0336 0.1627 0.69 0.66 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 692.85 33.5984 162.6827 694.22 655.62 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 8.08 0.3919 1.8975 8.10 7.65 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1042.77 19.4884 1.9000 1043.62 1015.02 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 33.53 0.6266 0.0611 33.55 32.63 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 33525.76 626.5649 61.0864 33553.00 32633.59 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 391.04 7.3081 0.7125 391.36 380.63 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2948.53 42.5072 1.4400 3017.87 2852.64 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 94.80 1.3666 0.0463 97.03 91.71 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 94797.45 1366.6378 46.2970 97026.75 91714.57 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 1105.70 15.9402 0.5400 1131.70 1069.74 ۲۳:۰۱:۲۷

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11768.69 287.0516 2.5000 11779.83 11435.59 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 378.37 9.2289 0.0804 378.73 367.66 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 378371.83 9228.9151 80.3768 378729.95 367662.55 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 4413.26 107.6444 0.9375 4417.44 4288.35 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 108.27 5.2501 5.0600 108.48 102.45 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 3.48 0.1688 0.1627 3.49 3.29 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 3480.80 168.7938 162.6827 3487.64 3293.76 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 40.60 1.9688 1.8975 40.68 38.42 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5238.73 97.9069 1.9000 5242.98 5099.32 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 168.43 3.1478 0.0611 168.57 163.95 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 168428.84 3147.7763 61.0864 168565.70 163946.68 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 1964.52 36.7151 0.7125 1966.12 1912.24 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14813.02 213.5505 1.4400 15161.37 14331.29 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 476.25 6.8658 0.0463 487.45 460.76 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 476249.43 6865.8019 46.2970 487449.13 460761.46 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 5554.89 80.0815 0.5400 5685.52 5374.24 ۲۳:۰۱:۲۷

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 180742.85 4408.5216 2.5000 180913.92 175627.18 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 5811.02 141.7373 0.0804 5816.52 5646.54 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 5811013.17 141737.1550 80.3768 5816513.10 5646540.61 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 67778.62 1653.1968 0.9375 67842.77 65860.24 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1662.73 80.6304 5.0600 1666.00 1573.38 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 53.46 2.5923 0.1627 53.56 50.59 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 53457.96 2592.3256 162.6827 53563.05 50585.38 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 623.52 30.2364 1.8975 624.75 590.02 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 80456.06 1503.6480 1.9000 80521.44 78315.00 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 2586.72 48.3434 0.0611 2588.82 2517.89 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 2586720.59 48343.3697 61.0864 2588822.48 2517883.84 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 30171.05 563.8684 0.7125 30195.56 29368.15 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 227497.58 3279.6960 1.4400 232847.52 220099.20 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 7314.22 105.4447 0.0463 7486.22 7076.35 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 7314211.71 105444.5963 46.2970 7486216.02 7076348.32 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 85311.66 1229.8869 0.5400 87317.88 82537.26 ۲۳:۰۱:۲۷

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16805.63 409.9084 2.5000 16821.54 16329.97 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 540.31 13.1789 0.0804 540.83 525.02 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 540313.29 13178.8497 80.3768 540824.68 525020.49 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 6302.12 153.7157 0.9375 6308.08 6123.75 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 154.60 7.4971 5.0600 154.91 146.29 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 4.97 0.2410 0.1627 4.98 4.70 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 4970.57 241.0368 162.6827 4980.34 4703.47 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 57.98 2.8114 1.8975 58.09 54.86 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7480.88 139.8106 1.9000 7486.96 7281.80 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 240.52 4.4950 0.0611 240.71 234.12 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 240515.64 4495.0105 61.0864 240711.07 234115.13 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 2805.33 52.4290 0.7125 2807.61 2730.68 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21152.93 304.9491 1.4400 21650.37 20465.02 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 680.08 9.8043 0.0463 696.08 657.97 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 680082.06 9804.3346 46.2970 696075.18 657965.31 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 7932.36 114.3560 0.5400 8118.90 7674.39 ۲۳:۰۱:۲۷

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1622.64 39.5780 2.5000 1624.17 1576.71 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 52.17 1.2725 0.0804 52.22 50.69 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 52168.99 1272.4604 80.3768 52218.37 50692.42 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 608.49 14.8418 0.9375 609.07 591.27 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14.93 0.7239 5.0600 14.96 14.13 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 0.48 0.0233 0.1627 0.48 0.45 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 479.92 23.2729 162.6827 480.87 454.14 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 5.60 0.2715 1.8975 5.61 5.30 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 722.30 13.4992 1.9000 722.89 703.08 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 23.22 0.4340 0.0611 23.24 22.60 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 23222.56 434.0077 61.0864 23241.43 22604.57 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 270.86 5.0622 0.7125 271.08 263.66 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2042.38 29.4438 1.4400 2090.41 1975.96 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 65.66 0.9466 0.0463 67.21 63.53 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 65664.11 946.6401 46.2970 67208.30 63528.67 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 765.89 11.0414 0.5400 783.91 740.99 ۲۳:۰۱:۲۷

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 126052.21 3074.5554 2.5000 126171.52 122484.48 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 4052.67 98.8493 0.0804 4056.51 3937.97 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 4052669.70 98849.1777 80.3768 4056505.42 3937964.59 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 47269.61 1152.9591 0.9375 47314.35 45931.71 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1159.61 56.2326 5.0600 1161.89 1097.30 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 37.28 1.8079 0.1627 37.36 35.28 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 37282.22 1807.9187 162.6827 37355.51 35278.85 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 434.85 21.0872 1.8975 435.71 411.49 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 56111.02 1048.6620 1.9000 56156.61 54617.81 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 1804.01 33.7153 0.0611 1805.48 1756.00 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 1804009.71 33715.2411 61.0864 1805475.59 1756002.14 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 21041.65 393.2485 0.7125 21058.74 20481.69 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 158659.52 2287.2990 1.4400 162390.63 153499.80 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 5101.02 73.5384 0.0463 5220.98 4935.13 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 5101018.25 73538.3156 46.2970 5220976.10 4935129.49 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 59497.36 857.7378 0.5400 60896.53 57562.47 ۲۳:۰۱:۲۷

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12858.35 313.6297 2.5000 12870.52 12494.42 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 413.41 10.0834 0.0804 413.80 401.70 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 413405.37 10083.4226 80.3768 413796.65 401704.52 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 4821.89 117.6112 0.9375 4826.45 4685.41 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 118.29 5.7362 5.0600 118.52 111.93 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 3.80 0.1844 0.1627 3.81 3.60 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 3803.09 184.4225 162.6827 3810.57 3598.73 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 44.36 2.1511 1.8975 44.45 41.97 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5723.78 106.9721 1.9000 5728.43 5571.46 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 184.02 3.4392 0.0611 184.17 179.13 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 184023.71 3439.2297 61.0864 184173.24 179126.55 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 2146.42 40.1146 0.7125 2148.16 2089.30 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16184.57 233.3232 1.4400 16565.17 15658.23 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 520.35 7.5015 0.0463 532.58 503.42 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 520345.48 7501.5082 46.2970 532582.16 503423.47 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 6069.22 87.4962 0.5400 6211.94 5871.84 ۲۳:۰۱:۲۷

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2723.75 66.4353 2.5000 2726.33 2646.66 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 87.57 2.1359 0.0804 87.65 85.09 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 87570.52 2135.9435 80.3768 87653.40 85091.96 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 1021.41 24.9133 0.9375 1022.37 992.50 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25.06 1.2151 5.0600 25.11 23.71 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 0.81 0.0391 0.1627 0.81 0.76 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 805.60 39.0657 162.6827 807.18 762.31 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 9.40 0.4557 1.8975 9.41 8.89 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1212.45 22.6596 1.9000 1213.44 1180.19 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 38.98 0.7285 0.0611 39.01 37.94 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 38981.23 728.5225 61.0864 39012.91 37943.88 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 454.67 8.4974 0.7125 455.04 442.57 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3428.33 49.4242 1.4400 3508.95 3316.84 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 110.22 1.5890 0.0463 112.82 106.64 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 110223.34 1589.0237 46.2970 112815.41 106638.80 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 1285.63 18.5341 0.5400 1315.86 1243.82 ۲۳:۰۱:۲۷

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11255.12 274.5251 2.5000 11265.78 10936.56 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 361.86 8.8262 0.0804 362.20 351.62 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 361860.37 8826.1818 80.3768 362202.85 351618.42 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 4220.67 102.9470 0.9375 4224.67 4101.21 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 103.54 5.0210 5.0600 103.74 97.98 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 3.33 0.1614 0.1627 3.34 3.15 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 3328.91 161.4279 162.6827 3335.45 3150.03 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 38.83 1.8829 1.8975 38.90 36.74 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5010.12 93.6344 1.9000 5014.19 4876.79 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 161.08 3.0104 0.0611 161.21 156.79 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 161078.91 3010.4130 61.0864 161209.80 156792.34 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 1878.80 35.1129 0.7125 1880.32 1828.80 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14166.61 204.2315 1.4400 14499.76 13705.90 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 455.47 6.5662 0.0463 466.18 440.65 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 455466.76 6566.1906 46.2970 466177.72 440654.65 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 5312.48 76.5869 0.5400 5437.41 5139.72 ۲۳:۰۱:۲۷

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 513.07 12.5143 2.5000 513.55 498.55 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 16.50 0.4023 0.0804 16.51 16.03 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 16495.47 402.3431 80.3768 16511.08 16028.59 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 192.40 4.6929 0.9375 192.58 186.95 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4.72 0.2289 5.0600 4.73 4.47 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 0.15 0.0074 0.1627 0.15 0.14 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 151.75 7.3587 162.6827 152.05 143.59 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 1.77 0.0858 1.8975 1.77 1.67 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 228.39 4.2683 1.9000 228.57 222.31 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 7.34 0.1372 0.0611 7.35 7.15 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 7342.81 137.2302 61.0864 7348.78 7147.41 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 85.65 1.6006 0.7125 85.71 83.37 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 645.79 9.3099 1.4400 660.97 624.79 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 20.76 0.2993 0.0463 21.25 20.09 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 20762.53 299.3210 46.2970 21250.79 20087.32 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 242.17 3.4912 0.5400 247.87 234.29 ۲۳:۰۱:۲۷

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7242.32 176.6484 2.5000 7249.18 7037.34 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 232.85 5.6794 0.0804 233.07 226.26 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 232845.85 5679.3724 80.3768 233066.23 226255.47 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 2715.87 66.2432 0.9375 2718.44 2639.00 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 66.63 3.2308 5.0600 66.76 63.05 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 2.14 0.1039 0.1627 2.15 2.03 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 2142.05 103.8738 162.6827 2146.26 2026.94 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 24.98 1.2116 1.8975 25.03 23.64 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3223.85 60.2508 1.9000 3226.47 3138.06 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 103.65 1.9371 0.0611 103.73 100.89 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 103649.25 1937.1068 61.0864 103733.47 100890.98 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 1208.95 22.5941 0.7125 1209.93 1176.77 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9115.77 131.4166 1.4400 9330.14 8819.32 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 293.08 4.2251 0.0463 299.97 283.55 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 293078.64 4225.1386 46.2970 299970.81 283547.51 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 3418.42 49.2813 0.5400 3498.81 3307.25 ۲۳:۰۱:۲۷

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17297.14 421.8967 2.5000 17313.51 16807.57 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 556.12 13.5643 0.0804 556.64 540.38 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 556115.45 13564.2822 80.3768 556641.80 540375.39 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 6486.43 158.2114 0.9375 6492.57 6302.84 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 159.12 7.7164 5.0600 159.44 150.57 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 5.12 0.2481 0.1627 5.13 4.84 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 5115.94 248.0862 162.6827 5126.00 4841.03 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 59.67 2.8936 1.8975 59.79 56.46 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7699.67 143.8995 1.9000 7705.92 7494.77 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 247.55 4.6265 0.0611 247.75 240.96 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 247549.83 4626.4729 61.0864 247750.98 240962.13 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 2887.38 53.9624 0.7125 2889.72 2810.54 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21771.58 313.8678 1.4400 22283.57 21063.55 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 699.97 10.0911 0.0463 716.43 677.21 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 699971.94 10091.0750 46.2970 716432.80 677208.35 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 8164.35 117.7005 0.5400 8356.34 7898.84 ۲۳:۰۱:۲۷

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 278678.40 6797.2800 2.5000 278942.16 270790.80 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 8959.72 218.5376 0.0804 8968.20 8706.13 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 8959711.93 218537.4636 80.3768 8968192.00 8706119.89 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 104504.48 2548.9819 0.9375 104603.39 101546.62 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2563.68 124.3200 5.0600 2568.72 2425.92 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 82.42 3.9970 0.1627 82.59 78.00 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 82424.16 3996.9778 162.6827 82586.20 77995.08 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 961.38 46.6200 1.8975 963.27 909.72 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 124051.20 2318.4000 1.9000 124152.00 120750.00 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 3988.34 74.5383 0.0611 3991.58 3882.20 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 3988335.72 74538.2352 61.0864 3991576.51 3882199.75 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 46519.23 869.4006 0.7125 46557.03 45281.28 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 350767.20 5056.8000 1.4400 359016.00 339360.00 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 11277.43 162.5799 0.0463 11542.63 10910.68 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 11277418.94 162579.7740 46.2970 11542623.82 10910669.22 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 131537.80 1896.3014 0.5400 134631.10 127260.09 ۲۳:۰۱:۲۷

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6078.34 148.2576 2.5000 6084.09 5906.30 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 195.42 4.7666 0.0804 195.61 189.89 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 195423.05 4766.5883 80.3768 195608.01 189891.88 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 2279.38 55.5966 0.9375 2281.54 2214.86 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 55.92 2.7116 5.0600 56.03 52.91 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 1.80 0.0872 0.1627 1.80 1.70 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 1797.78 87.1793 162.6827 1801.31 1701.17 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 20.97 1.0168 1.8975 21.01 19.84 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2705.72 50.5673 1.9000 2707.92 2633.72 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 86.99 1.6258 0.0611 87.06 84.68 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 86990.82 1625.7765 61.0864 87061.51 84675.86 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 1014.65 18.9628 0.7125 1015.47 987.64 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7650.69 110.2954 1.4400 7830.61 7401.89 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 245.98 3.5461 0.0463 251.76 237.98 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 245975.28 3546.0778 46.2970 251759.74 237975.98 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 2869.01 41.3608 0.5400 2936.48 2775.71 ۲۳:۰۱:۲۷

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 126256.24 3079.5320 2.5000 126375.74 122682.74 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 4059.23 99.0093 0.0804 4063.07 3944.34 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 4059229.49 99009.1784 80.3768 4063071.42 3944338.71 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 47346.13 1154.8253 0.9375 47390.94 46006.06 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1161.48 56.3236 5.0600 1163.77 1099.07 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 37.34 1.8108 0.1627 37.42 35.34 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 37342.56 1810.8451 162.6827 37415.97 35335.95 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 435.56 21.1214 1.8975 436.41 412.15 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 56201.84 1050.3594 1.9000 56247.51 54706.22 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 1806.93 33.7698 0.0611 1808.40 1758.85 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 1806929.74 33769.8137 61.0864 1808397.99 1758844.46 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 21075.71 393.8851 0.7125 21092.83 20514.85 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 158916.33 2291.0013 1.4400 162653.48 153748.26 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 5109.28 73.6574 0.0463 5229.43 4943.12 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 5109274.93 73657.3472 46.2970 5229426.95 4943117.66 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 59593.67 859.1261 0.5400 60995.10 57655.64 ۲۳:۰۱:۲۷

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6240.41 152.2105 2.5000 6246.31 6063.78 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 200.63 4.8937 0.0804 200.82 194.96 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 200633.55 4893.6782 80.3768 200823.44 194954.90 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 2340.15 57.0790 0.9375 2342.37 2273.92 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 57.41 2.7839 5.0600 57.52 54.32 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 1.85 0.0895 0.1627 1.85 1.75 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 1845.71 89.5038 162.6827 1849.34 1746.53 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 21.53 1.0440 1.8975 21.57 20.37 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2777.86 51.9156 1.9000 2780.12 2703.94 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 89.31 1.6691 0.0611 89.38 86.93 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 89310.23 1669.1241 61.0864 89382.80 86933.54 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 1041.70 19.4684 0.7125 1042.55 1013.98 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7854.68 113.2362 1.4400 8039.39 7599.24 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 252.53 3.6406 0.0463 258.47 244.32 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 252533.63 3640.6257 46.2970 258472.33 244321.06 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 2945.51 42.4636 0.5400 3014.77 2849.72 ۲۳:۰۱:۲۷

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2376.23 57.9590 2.5000 2378.48 2308.98 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 76.40 1.8634 0.0804 76.47 74.24 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 76397.54 1863.4221 80.3768 76469.85 74235.22 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 891.09 21.7346 0.9375 891.93 865.87 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21.86 1.0601 5.0600 21.90 20.69 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 0.70 0.0341 0.1627 0.70 0.67 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 702.81 34.0814 162.6827 704.19 665.05 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 8.20 0.3975 1.8975 8.21 7.76 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1057.76 19.7685 1.9000 1058.62 1029.61 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 34.01 0.6356 0.0611 34.04 33.10 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 34007.68 635.5716 61.0864 34035.32 33102.69 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 396.66 7.4132 0.7125 396.98 386.10 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2990.92 43.1183 1.4400 3061.25 2893.65 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 96.16 1.3863 0.0463 98.42 93.03 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 96160.13 1386.2829 46.2970 98421.48 93032.94 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 1121.59 16.1694 0.5400 1147.97 1085.12 ۲۳:۰۱:۲۷

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11470.60 279.7809 2.5000 11481.46 11145.94 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 368.79 8.9952 0.0804 369.14 358.35 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 368788.14 8995.1581 80.3768 369137.19 358350.11 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 4301.48 104.9179 0.9375 4305.55 4179.73 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 105.52 5.1171 5.0600 105.73 99.85 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 3.39 0.1645 0.1627 3.40 3.21 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 3392.64 164.5185 162.6827 3399.31 3210.33 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 39.57 1.9189 1.8975 39.65 37.44 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5106.04 95.4270 1.9000 5110.19 4970.16 ۲۳:۱۰:۵۲
گرم 164.16 3.0680 0.0611 164.30 159.79 ۲۳:۱۰:۵۲
کیلوگرم 164162.75 3068.0470 61.0864 164296.14 159794.11 ۲۳:۱۰:۵۲
تولا 1914.76 35.7852 0.7125 1916.32 1863.81 ۲۳:۱۰:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14437.83 208.1415 1.4400 14777.36 13968.30 ۲۳:۰۱:۲۷
گرم 464.19 6.6919 0.0463 475.10 449.09 ۲۳:۰۱:۲۷
کیلوگرم 464186.62 6691.8996 46.2970 475102.64 449090.94 ۲۳:۰۱:۲۷
تولا 5414.19 78.0531 0.5400 5541.51 5238.12 ۲۳:۰۱:۲۷
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 111.40 2.25 0.81 0.07 63.47 18.54 7.83 0.63
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی