شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1813.48 4.4100 0.2400 1813.65 1805.91 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 58.30 0.1418 0.0077 58.31 58.06 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 58304.69 141.7847 7.7162 58310.16 58061.31 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 680.06 1.6538 0.0900 680.12 677.22 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19.36 0.1700 0.8700 19.36 19.21 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 0.62 0.0055 0.0280 0.62 0.62 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 622.44 5.4656 27.9711 622.44 617.62 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 7.26 0.0638 0.3263 7.26 7.20 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 846.55 7.4000 0.8800 847.25 839.30 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 27.22 0.2379 0.0283 27.24 26.98 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 27217.19 237.9153 28.2926 27239.70 26984.10 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 317.46 2.7750 0.3300 317.72 314.74 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1993.10 8.9000 0.4500 1998.95 1987.50 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 64.08 0.2861 0.0145 64.27 63.90 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 64079.61 286.1414 14.4678 64267.69 63899.56 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 747.41 3.3375 0.1688 749.61 745.31 ۱۲:۴۸:۰۸

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1585.53 3.8557 0.2400 1585.67 1578.91 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 50.98 0.1240 0.0077 50.98 50.76 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 50975.79 123.9624 7.7162 50980.57 50763.00 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 594.57 1.4459 0.0900 594.63 592.09 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16.93 0.1486 0.8700 16.93 16.80 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 0.54 0.0048 0.0280 0.54 0.54 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 544.20 4.7786 27.9711 544.20 539.98 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 6.35 0.0557 0.3263 6.35 6.30 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 740.14 6.4698 0.8800 740.75 733.80 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 23.80 0.2080 0.0283 23.82 23.59 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 23795.99 208.0094 28.2926 23815.67 23592.20 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 277.55 2.4262 0.3300 277.78 275.18 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1742.57 7.7813 0.4500 1747.68 1737.67 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 56.02 0.2502 0.0145 56.19 55.87 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 56024.80 250.1735 14.4678 56189.24 55867.39 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 653.46 2.9180 0.1688 655.38 651.63 ۱۲:۴۸:۰۸

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1438.45 3.4980 0.2400 1438.59 1432.45 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 46.25 0.1125 0.0077 46.25 46.05 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 46247.28 112.4636 7.7162 46251.62 46054.23 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 539.42 1.3118 0.0900 539.47 537.17 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15.36 0.1348 0.8700 15.36 15.24 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 0.49 0.0043 0.0280 0.49 0.49 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 493.72 4.3353 27.9711 493.72 489.89 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 5.76 0.0506 0.3263 5.76 5.71 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 671.48 5.8697 0.8800 672.04 665.73 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 21.59 0.1887 0.0283 21.61 21.40 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 21588.68 188.7145 28.2926 21606.53 21403.79 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 251.81 2.2011 0.3300 252.01 249.65 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1580.93 7.0595 0.4500 1585.57 1576.49 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 50.83 0.2270 0.0145 50.98 50.69 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 50827.94 226.9674 14.4678 50977.13 50685.13 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 592.85 2.6473 0.1688 594.59 591.18 ۱۲:۴۸:۰۸

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6661.82 16.2001 0.2400 6662.44 6634.01 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 214.18 0.5208 0.0077 214.20 213.29 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 214182.29 520.8460 7.7162 214202.37 213288.23 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 2498.18 6.0751 0.0900 2498.42 2487.76 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 71.12 0.6245 0.8700 71.12 70.57 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 2.29 0.0201 0.0280 2.29 2.27 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 2286.53 20.0780 27.9711 2286.53 2268.81 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 26.67 0.2342 0.3263 26.67 26.46 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3109.80 27.1839 0.8800 3112.37 3083.17 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 99.98 0.8740 0.0283 100.07 99.13 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 99982.36 873.9820 28.2926 100065.04 99126.10 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 1166.18 10.1940 0.3300 1167.14 1156.19 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7321.65 32.6942 0.4500 7343.14 7301.08 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 235.40 1.0511 0.0145 236.09 234.74 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 235396.43 1051.1405 14.4678 236087.35 234735.04 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 2745.62 12.2603 0.1688 2753.68 2737.91 ۱۲:۴۸:۰۸

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2464.16 5.9923 0.2400 2464.39 2453.87 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 79.22 0.1927 0.0077 79.23 78.89 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 79224.42 192.6570 7.7162 79231.84 78893.71 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 924.06 2.2471 0.0900 924.15 920.20 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 26.31 0.2310 0.8700 26.31 26.10 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 0.85 0.0074 0.0280 0.85 0.84 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 845.77 7.4267 27.9711 845.77 839.22 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 9.86 0.0866 0.3263 9.86 9.79 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1150.29 10.0551 0.8800 1151.24 1140.44 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 36.98 0.3233 0.0283 37.01 36.67 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 36982.72 323.2794 28.2926 37013.30 36666.00 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 431.36 3.7707 0.3300 431.72 427.67 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2708.22 12.0933 0.4500 2716.17 2700.62 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 87.07 0.3888 0.0145 87.33 86.83 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 87071.37 388.8090 14.4678 87326.93 86826.72 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 1015.58 4.5350 0.1688 1018.57 1012.73 ۱۲:۴۸:۰۸

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12679.31 30.8334 0.2400 12680.50 12626.38 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 407.65 0.9913 0.0077 407.69 405.95 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 407648.92 991.3160 7.7162 407687.13 405947.27 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 4754.74 11.5625 0.0900 4755.19 4734.90 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 135.36 1.1886 0.8700 135.36 134.31 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 4.35 0.0382 0.0280 4.35 4.32 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 4351.90 38.2140 27.9711 4351.90 4318.18 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 50.76 0.4457 0.3263 50.76 50.37 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5918.82 51.7386 0.8800 5923.72 5868.13 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 190.29 1.6634 0.0283 190.45 188.66 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 190294.46 1663.4327 28.2926 190451.81 188664.74 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 2219.56 19.4020 0.3300 2221.40 2200.55 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13935.16 62.2261 0.4500 13976.06 13896.00 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 448.03 2.0006 0.0145 449.34 446.77 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 448025.38 2000.6150 14.4678 449340.39 446766.56 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 5225.69 23.3348 0.1688 5241.03 5211.01 ۱۲:۴۸:۰۸

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 194060.49 471.9141 0.2400 194078.69 193250.43 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 6239.19 15.1724 0.0077 6239.77 6213.15 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 6239185.13 15172.3793 7.7162 6239770.01 6213140.94 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 72772.74 176.9679 0.0900 72779.56 72468.96 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2071.71 18.1917 0.8700 2071.71 2055.66 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 66.61 0.5849 0.0280 66.61 66.09 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 66607.09 584.8763 27.9711 66607.09 66091.02 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 776.89 6.8219 0.3263 776.89 770.87 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 90589.32 791.8740 0.8800 90664.22 89813.49 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 2912.51 25.4593 0.0283 2914.92 2887.57 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 2912511.95 25459.3213 28.2926 2914920.27 2887568.70 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 33971.02 296.9530 0.3300 33999.11 33680.08 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 213281.63 952.3890 0.4500 213907.64 212682.38 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 6857.16 30.6200 0.0145 6877.29 6837.90 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 6857158.55 30619.9945 14.4678 6877285.18 6837892.04 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 79980.67 357.1461 0.1688 80215.42 79755.95 ۱۲:۴۸:۰۸

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16427.05 39.9471 0.2400 16428.59 16358.47 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 528.14 1.2843 0.0077 528.19 525.94 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 528141.40 1284.3282 7.7162 528190.90 525936.78 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 6160.15 14.9802 0.0900 6160.72 6134.43 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 175.37 1.5399 0.8700 175.37 174.01 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 5.64 0.0495 0.0280 5.64 5.59 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 5638.23 49.5093 27.9711 5638.23 5594.55 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 65.76 0.5775 0.3263 65.76 65.25 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7668.30 67.0314 0.8800 7674.64 7602.63 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 246.54 2.1551 0.0283 246.75 244.43 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 246541.51 2155.1086 28.2926 246745.37 244430.09 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 2875.62 25.1368 0.3300 2877.99 2850.99 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18054.10 80.6189 0.4500 18107.09 18003.37 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 580.45 2.5920 0.0145 582.16 578.82 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 580452.29 2591.9549 14.4678 582155.99 578821.39 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 6770.29 30.2321 0.1688 6790.16 6751.27 ۱۲:۴۸:۰۸

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1700.86 4.1361 0.2400 1701.02 1693.76 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 54.68 0.1330 0.0077 54.69 54.46 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 54683.97 132.9799 7.7162 54689.10 54455.70 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 637.82 1.5511 0.0900 637.88 635.16 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.16 0.1594 0.8700 18.16 18.02 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 0.58 0.0051 0.0280 0.58 0.58 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 583.78 5.1262 27.9711 583.78 579.26 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 6.81 0.0598 0.3263 6.81 6.76 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 793.98 6.9405 0.8800 794.64 787.18 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 25.53 0.2231 0.0283 25.55 25.31 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 25527.01 223.1408 28.2926 25548.11 25308.39 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 297.74 2.6027 0.3300 297.99 295.19 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1869.33 8.3473 0.4500 1874.82 1864.08 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 60.10 0.2684 0.0145 60.28 59.93 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 60100.26 268.3720 14.4678 60276.66 59931.40 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 701.00 3.1302 0.1688 703.06 699.03 ۱۲:۴۸:۰۸

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 136335.61 331.5394 0.2400 136348.39 135766.51 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 4383.29 10.6592 0.0077 4383.70 4364.99 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 4383288.47 10659.2310 7.7162 4383699.37 4364991.33 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 51125.89 124.3274 0.0900 51130.69 50912.48 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1455.47 12.7804 0.8700 1455.47 1444.19 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 46.79 0.4109 0.0280 46.79 46.43 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 46794.27 410.9001 27.9711 46794.27 46431.71 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 545.80 4.7927 0.3263 545.80 541.57 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 63642.78 556.3246 0.8800 63695.41 63097.73 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 2046.16 17.8863 0.0283 2047.85 2028.64 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 2046161.44 17886.2379 28.2926 2047853.38 2028637.76 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 23866.06 208.6219 0.3300 23885.80 23661.67 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 149839.26 669.0931 0.4500 150279.06 149418.26 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 4817.44 21.5118 0.0145 4831.58 4803.91 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 4817440.64 21511.8266 14.4678 4831580.43 4803905.11 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 56189.77 250.9101 0.1688 56354.69 56031.89 ۱۲:۴۸:۰۸

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14057.55 34.1850 0.2400 14058.87 13998.87 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 451.96 1.0991 0.0077 452.00 450.07 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 451960.48 1099.0724 7.7162 452002.85 450073.87 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 5271.59 12.8194 0.0900 5272.08 5249.58 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 150.07 1.3178 0.8700 150.07 148.91 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 4.82 0.0424 0.0280 4.82 4.79 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 4824.95 42.3679 27.9711 4824.95 4787.57 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 56.28 0.4942 0.3263 56.28 55.84 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6562.20 57.3626 0.8800 6567.63 6506.00 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 210.98 1.8442 0.0283 211.15 209.17 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 210979.52 1844.2484 28.2926 211153.98 209172.66 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 2460.83 21.5110 0.3300 2462.86 2439.75 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15449.91 68.9901 0.4500 15495.26 15406.50 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 496.73 2.2181 0.0145 498.18 495.33 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 496725.88 2218.0825 14.4678 498183.83 495330.23 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 5793.72 25.8713 0.1688 5810.73 5777.44 ۱۲:۴۸:۰۸

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2589.29 6.2966 0.2400 2589.53 2578.48 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 83.25 0.2024 0.0077 83.26 82.90 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 83247.44 202.4402 7.7162 83255.24 82899.94 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 970.98 2.3612 0.0900 971.07 966.93 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 27.64 0.2427 0.8700 27.64 27.43 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 0.89 0.0078 0.0280 0.89 0.88 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 888.72 7.8038 27.9711 888.72 881.83 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 10.37 0.0910 0.3263 10.37 10.29 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1208.70 10.5657 0.8800 1209.70 1198.35 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 38.86 0.3397 0.0283 38.89 38.53 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 38860.71 339.6955 28.2926 38892.84 38527.90 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 453.26 3.9621 0.3300 453.64 449.38 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2845.75 12.7074 0.4500 2854.10 2837.75 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 91.49 0.4086 0.0145 91.76 91.24 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 91492.86 408.5527 14.4678 91761.40 91235.79 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 1067.16 4.7653 0.1688 1070.29 1064.16 ۱۲:۴۸:۰۸

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12448.63 30.2724 0.2400 12449.80 12396.67 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 400.23 0.9733 0.0077 400.27 398.56 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 400232.56 973.2810 7.7162 400270.08 398561.87 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 4668.24 11.3522 0.0900 4668.68 4648.75 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 132.90 1.1670 0.8700 132.90 131.87 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 4.27 0.0375 0.0280 4.27 4.24 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 4272.73 37.5188 27.9711 4272.73 4239.62 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 49.84 0.4376 0.3263 49.84 49.45 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5811.14 50.7973 0.8800 5815.95 5761.37 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 186.83 1.6332 0.0283 186.99 185.23 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 186832.43 1633.1699 28.2926 186986.92 185232.36 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 2179.18 19.0490 0.3300 2180.98 2160.52 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13681.63 61.0941 0.4500 13721.79 13643.19 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 439.87 1.9642 0.0145 441.17 438.64 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 439874.45 1964.2179 14.4678 441165.54 438638.54 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 5130.62 22.9103 0.1688 5145.68 5116.20 ۱۲:۴۸:۰۸

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 558.19 1.3574 0.2400 558.24 555.86 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 17.95 0.0436 0.0077 17.95 17.87 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 17946.18 43.6413 7.7162 17947.87 17871.27 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 209.32 0.5090 0.0900 209.34 208.45 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5.96 0.0523 0.8700 5.96 5.91 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 0.19 0.0017 0.0280 0.19 0.19 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 191.59 1.6823 27.9711 191.59 190.10 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 2.23 0.0196 0.3263 2.23 2.22 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 260.57 2.2777 0.8800 260.78 258.34 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 8.38 0.0732 0.0283 8.38 8.31 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 8377.45 73.2303 28.2926 8384.38 8305.71 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 97.71 0.8541 0.3300 97.79 96.88 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 613.48 2.7394 0.4500 615.28 611.75 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 19.72 0.0881 0.0145 19.78 19.67 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 19723.70 88.0743 14.4678 19781.59 19668.28 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 230.05 1.0273 0.1688 230.73 229.41 ۱۲:۴۸:۰۸

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7734.49 18.8087 0.2400 7735.22 7702.21 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 248.67 0.6047 0.0077 248.69 247.63 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 248669.51 604.7117 7.7162 248692.82 247631.49 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 2900.44 7.0532 0.0900 2900.71 2888.33 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 82.57 0.7251 0.8700 82.57 81.93 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 2.65 0.0233 0.0280 2.65 2.63 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 2654.70 23.3109 27.9711 2654.70 2634.13 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 30.96 0.2719 0.3263 30.96 30.72 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3610.54 31.5610 0.8800 3613.52 3579.61 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 116.08 1.0147 0.0283 116.18 115.09 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 116081.33 1014.7090 28.2926 116177.32 115087.19 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 1353.95 11.8354 0.3300 1355.07 1342.36 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8500.57 37.9585 0.4500 8525.52 8476.69 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 273.30 1.2204 0.0145 274.10 272.53 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 273299.52 1220.3932 14.4678 274101.68 272531.63 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 3187.72 14.2344 0.1688 3197.07 3178.76 ۱۲:۴۸:۰۸

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16914.87 41.1334 0.2400 16916.46 16844.26 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 543.83 1.3225 0.0077 543.88 541.56 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 543825.36 1322.4683 7.7162 543876.34 541555.27 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 6343.08 15.4250 0.0900 6343.68 6316.60 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 180.58 1.5856 0.8700 180.58 179.18 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 5.81 0.0510 0.0280 5.81 5.76 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 5805.67 50.9795 27.9711 5805.67 5760.68 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 67.72 0.5946 0.3263 67.72 67.19 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7896.03 69.0220 0.8800 7902.55 7828.40 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 253.86 2.2191 0.0283 254.07 251.69 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 253862.94 2219.1078 28.2926 254072.85 251688.81 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 2961.01 25.8833 0.3300 2963.46 2935.65 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18590.24 83.0130 0.4500 18644.81 18538.01 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 597.69 2.6689 0.0145 599.44 596.01 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 597689.70 2668.9270 14.4678 599444.00 596010.38 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 6971.35 31.1299 0.1688 6991.81 6951.76 ۱۲:۴۸:۰۸

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 304664.64 740.8800 0.2400 304693.20 303392.88 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 9795.20 23.8198 0.0077 9796.11 9754.31 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 9795188.32 23819.8274 7.7162 9796106.55 9754300.32 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 114249.32 277.8302 0.0900 114260.03 113772.41 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3252.48 28.5600 0.8700 3252.48 3227.28 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 104.57 0.9182 0.0280 104.57 103.76 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 104569.58 918.2246 27.9711 104569.58 103759.38 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 1219.68 10.7100 0.3263 1219.68 1210.23 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 142220.40 1243.2000 0.8800 142338.00 141002.40 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 4572.49 39.9698 0.0283 4576.27 4533.33 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 4572488.63 39969.7783 28.2926 4576269.55 4533329.05 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 53332.69 466.2003 0.3300 53376.79 52875.94 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 334840.80 1495.2000 0.4500 335823.60 333900.00 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 10765.38 48.0718 0.0145 10796.98 10735.13 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 10765373.67 48071.7604 14.4678 10796971.40 10735126.27 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 125565.39 560.7004 0.1688 125933.94 125212.59 ۱۲:۴۸:۰۸

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6605.60 16.0634 0.2400 6606.22 6578.03 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 212.38 0.5165 0.0077 212.39 211.49 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 212374.84 516.4507 7.7162 212394.75 211488.33 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 2477.10 6.0238 0.0900 2477.33 2466.76 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 70.52 0.6192 0.8700 70.52 69.97 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 2.27 0.0199 0.0280 2.27 2.25 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 2267.23 19.9085 27.9711 2267.23 2249.66 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 26.44 0.2322 0.3263 26.44 26.24 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3083.56 26.9545 0.8800 3086.11 3057.15 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 99.14 0.8666 0.0283 99.22 98.29 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 99138.63 866.6067 28.2926 99220.61 98289.59 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 1156.34 10.1079 0.3300 1157.29 1146.43 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7259.87 32.4183 0.4500 7281.18 7239.47 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 233.41 1.0423 0.0145 234.10 232.75 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 233409.96 1042.2702 14.4678 234095.05 232754.15 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 2722.45 12.1569 0.1688 2730.44 2714.80 ۱۲:۴۸:۰۸

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 128332.73 312.0781 0.2400 128344.76 127797.03 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 4125.99 10.0335 0.0077 4126.38 4108.77 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 4125989.86 10033.5351 7.7162 4126376.64 4108766.76 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 48124.81 117.0294 0.0900 48129.32 47923.92 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1370.03 12.0302 0.8700 1370.03 1359.41 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 44.05 0.3868 0.0280 44.05 43.71 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 44047.45 386.7803 27.9711 44047.45 43706.17 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 513.76 4.5113 0.3263 513.76 509.78 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 59906.96 523.6684 0.8800 59956.49 59393.90 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 1926.05 16.8363 0.0283 1927.65 1909.56 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 1926051.97 16836.3175 28.2926 1927644.59 1909556.92 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 22465.13 196.3758 0.3300 22483.70 22272.73 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 141043.71 629.8174 0.4500 141457.70 140647.43 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 4534.66 20.2491 0.0145 4547.97 4521.92 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 4534657.34 20249.0845 14.4678 4547967.13 4521916.34 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 52891.43 236.1817 0.1688 53046.68 52742.82 ۱۲:۴۸:۰۸

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6802.36 16.5419 0.2400 6803.00 6773.97 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 218.70 0.5318 0.0077 218.72 217.79 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 218700.90 531.8344 7.7162 218721.40 217787.98 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 2550.89 6.2032 0.0900 2551.13 2540.24 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 72.62 0.6377 0.8700 72.62 72.06 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 2.33 0.0205 0.0280 2.33 2.32 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 2334.76 20.5016 27.9711 2334.76 2316.68 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 27.23 0.2391 0.3263 27.23 27.02 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3175.41 27.7574 0.8800 3178.03 3148.21 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 102.09 0.8924 0.0283 102.18 101.22 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 102091.70 892.4205 28.2926 102176.11 101217.36 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 1190.78 10.4090 0.3300 1191.76 1180.58 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7476.12 33.3839 0.4500 7498.06 7455.11 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 240.36 1.0733 0.0145 241.07 239.69 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 240362.60 1073.3165 14.4678 241068.09 239687.25 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 2803.55 12.5190 0.1688 2811.78 2795.67 ۱۲:۴۸:۰۸

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2518.02 6.1233 0.2400 2518.25 2507.51 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 80.96 0.1969 0.0077 80.96 80.62 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 80956.07 196.8680 7.7162 80963.65 80618.13 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 944.26 2.2962 0.0900 944.35 940.32 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 26.88 0.2360 0.8700 26.88 26.67 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 0.86 0.0076 0.0280 0.86 0.86 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 864.26 7.5890 27.9711 864.26 857.56 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 10.08 0.0885 0.3263 10.08 10.00 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1175.43 10.2749 0.8800 1176.41 1165.37 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 37.79 0.3303 0.0283 37.82 37.47 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 37791.07 330.3455 28.2926 37822.32 37467.42 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 440.79 3.8531 0.3300 441.15 437.01 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2767.42 12.3577 0.4500 2775.54 2759.64 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 88.97 0.3973 0.0145 89.24 88.72 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 88974.53 397.3074 14.4678 89235.68 88724.54 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 1037.78 4.6341 0.1688 1040.83 1034.87 ۱۲:۴۸:۰۸

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11802.49 28.7012 0.2400 11803.60 11753.22 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 379.46 0.9228 0.0077 379.49 377.87 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 379458.60 922.7631 7.7162 379494.17 377874.63 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 4425.94 10.7629 0.0900 4426.35 4407.46 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 126.00 1.1064 0.8700 126.00 125.02 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 4.05 0.0356 0.0280 4.05 4.02 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 4050.95 35.5714 27.9711 4050.95 4019.56 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 47.25 0.4149 0.3263 47.25 46.88 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5509.52 48.1607 0.8800 5514.07 5462.33 ۱۲:۵۲:۴۲
گرم 177.14 1.5484 0.0283 177.28 175.62 ۱۲:۵۲:۴۲
کیلوگرم 177134.94 1548.4007 28.2926 177281.41 175617.93 ۱۲:۵۲:۴۲
تولا 2066.07 18.0603 0.3300 2067.78 2048.38 ۱۲:۵۲:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12971.49 57.9230 0.4500 13009.57 12935.05 ۱۲:۴۸:۰۸
گرم 417.04 1.8623 0.0145 418.27 415.87 ۱۲:۴۸:۰۸
کیلوگرم 417042.89 1862.2657 14.4678 418266.96 415871.12 ۱۲:۴۸:۰۸
تولا 4864.31 21.7211 0.1688 4878.59 4850.65 ۱۲:۴۸:۰۸
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 93.76 2.19 0.95 0.07 1,402.67 13.24 5.81 0.57
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی