شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا 1,584.88 (0.48%) 7.65 1,584.88 1,592.59 ۰۵:۵۹:۴۱
انس نقره 14.03 (0.76%) 0.11 14.03 14.09 ۰۵:۵۹:۴۱
انس پلاتین 715.50 (1.1%) 7.90 715.30 719.30 ۰۵:۵۹:۴۱
انس پالادیوم 2,197.50 (1.62%) 35.00 2,130.00 2,197.50 ۰۵:۱۸:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 1584.88 7.6500 0.4800 1592.59 1584.88 ۰۵:۵۹:۴۱
هر گرم طلا 50.96 0.2460 0.0154 51.20 50.96 ۰۵:۵۹:۴۱
هر کیلو طلا 50955.04 245.9530 15.4323 51202.92 50955.04 ۰۵:۵۹:۴۱
هر تولا طلا 594.33 2.8688 0.1800 597.22 594.33 ۰۵:۵۹:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 14.03 0.1100 0.7600 14.09 14.03 ۰۵:۵۹:۴۱
هر گرم طلا 0.45 0.0035 0.0244 0.45 0.45 ۰۵:۵۹:۴۱
هر کیلو طلا 451.07 3.5366 24.4345 453.00 451.07 ۰۵:۵۹:۴۱
هر تولا طلا 5.26 0.0413 0.2850 5.28 5.26 ۰۵:۵۹:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 715.50 7.9000 1.1000 719.30 715.30 ۰۵:۵۹:۴۱
هر گرم طلا 23.00 0.2540 0.0354 23.13 23.00 ۰۵:۵۹:۴۱
هر کیلو طلا 23003.84 253.9907 35.3658 23126.01 22997.41 ۰۵:۵۹:۴۱
هر تولا طلا 268.31 2.9625 0.4125 269.74 268.24 ۰۵:۵۹:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 2197.50 35.0000 1.6200 2197.50 2130.00 ۰۵:۱۸:۲۹
هر گرم طلا 70.65 1.1253 0.0521 70.65 68.48 ۰۵:۱۸:۲۹
هر کیلو طلا 70651.21 1125.2753 52.0842 70651.21 68481.04 ۰۵:۱۸:۲۹
هر تولا طلا 824.06 13.1250 0.6075 824.06 798.75 ۰۵:۱۸:۲۹

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,584.88
 • بالاترین قیمت روز : 1,592.59
 • پایین ترین قیمت روز : 1,584.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4.56
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,588.86
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۵۹:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 1,592.53
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.48%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.65
جدول نرخ های امروز زمان
1,584.88 دلار 05:59:41
1,589.44 دلار 05:18:29
1,591.31 دلار 03:13:17
1,592.56 دلار 02:54:32
1,592.59 دلار 02:54:23
1,592.58 دلار 02:54:13
1,592.55 دلار 02:54:10
1,592.53 دلار 02:54:05
1,592.49 دلار 02:53:48
1,592.4 دلار 02:53:44
1,592.38 دلار 02:53:35
1,592.37 دلار 02:53:33
1,592.19 دلار 02:53:29
1,592.23 دلار 02:53:24
1,592.03 دلار 02:53:20
1,591.99 دلار 02:53:08
1,591.24 دلار 01:27:57
1,588.28 دلار 00:59:51
1,588.86 دلار 00:04:31

انس نقره

 • نرخ فعلی : 14.027
 • بالاترین قیمت روز : 14.092
 • پایین ترین قیمت روز : 14.027
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 14.033
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۵۹:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 14.133
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.76%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.106
جدول نرخ های امروز زمان
14.027 دلار 05:59:41
14.045 دلار 05:18:29
14.09 دلار 03:13:17
14.092 دلار 02:53:33
14.088 دلار 02:53:16
14.085 دلار 02:53:08
14.062 دلار 01:27:57
14.047 دلار 00:59:51
14.033 دلار 00:04:31

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 715.5
 • بالاترین قیمت روز : 719.3
 • پایین ترین قیمت روز : 715.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.65
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 717.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۵۹:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 723.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.9
جدول نرخ های امروز زمان
715.5 دلار 05:59:41
715.3 دلار 05:18:29
718.95 دلار 03:13:17
719.3 دلار 01:27:57
718.65 دلار 00:59:51
717.8 دلار 00:04:31

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 2,197.5
 • بالاترین قیمت روز : 2,197.5
 • پایین ترین قیمت روز : 2,130
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 35.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.49%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,147
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۱۸:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 2,162.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.62%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 35
جدول نرخ های امروز زمان
2,197.5 دلار 05:18:29
2,165.2 دلار 02:53:16
2,130 دلار 02:53:08
2,159.6 دلار 01:27:57
2,155.1 دلار 00:59:51
2,147 دلار 00:04:31

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,585 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,594 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 9.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,584 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,533 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 51.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.38%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / طلا 1592.5 (0.53%) 8.4 1592.5 1592.5 ۰۲:۵۴:۱۵
بازار آمریکا / نقره 14.024 (1.48%) 0.208 14.024 14.024 ۰۲:۵۴:۱۵
بازار آمریکا / پلاتین 718.2 (1.75%) 12.6 718.2 718.2 ۰۲:۵۴:۱۵
بازار آمریکا / پالادیوم 2127.2 (8.35%) 177.6 2127.2 2127.2 ۰۲:۵۴:۱۵
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1591.4 (0.33%) 5.2 1591.4 1591.4 ۰۲:۵۴:۱۵
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 13.984 (1.23%) 0.172 13.984 13.984 ۰۲:۵۴:۱۵
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1339.5 (0%) 0 1339.5 1339.5 ۸ فروردین