بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا 1,828.33 (0.08%) 1.51 1,827.94 1,829.36 ۰۱:۳۲:۲۶
انس نقره 25.51 (0.3%) 0.08 25.51 25.57 ۰۱:۳۲:۲۶
انس پلاتین 1,060.50 (0.43%) 4.55 1,060.40 1,064.40 ۰۱:۳۲:۲۶
انس پالادیوم 2,646.50 (0.14%) 3.75 2,644.50 2,651.50 ۰۱:۳۲:۲۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 1828.33 1.5100 0.0800 1829.36 1827.94 ۰۱:۳۲:۲۶
هر گرم طلا 58.78 0.0485 0.0026 58.82 58.77 ۰۱:۳۲:۲۶
هر کیلو طلا 58782.13 48.5476 2.5721 58815.25 58769.59 ۰۱:۳۲:۲۶
هر تولا طلا 685.62 0.5663 0.0300 686.01 685.48 ۰۱:۳۲:۲۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 25.51 0.0800 0.3000 25.57 25.51 ۰۱:۳۲:۲۶
هر گرم طلا 0.82 0.0026 0.0096 0.82 0.82 ۰۱:۳۲:۲۶
هر کیلو طلا 820.16 2.5721 9.6452 822.09 820.16 ۰۱:۳۲:۲۶
هر تولا طلا 9.57 0.0300 0.1125 9.59 9.57 ۰۱:۳۲:۲۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 1060.50 4.5500 0.4300 1064.40 1060.40 ۰۱:۳۲:۲۶
هر گرم طلا 34.10 0.1463 0.0138 34.22 34.09 ۰۱:۳۲:۲۶
هر کیلو طلا 34095.84 146.2858 13.8248 34221.23 34092.63 ۰۱:۳۲:۲۶
هر تولا طلا 397.69 1.7063 0.1613 399.15 397.65 ۰۱:۳۲:۲۶
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 2646.50 3.7500 0.1400 2651.50 2644.50 ۰۱:۳۲:۲۶
هر گرم طلا 85.09 0.1206 0.0045 85.25 85.02 ۰۱:۳۲:۲۶
هر کیلو طلا 85086.89 120.5652 4.5011 85247.64 85022.59 ۰۱:۳۲:۲۶
هر تولا طلا 992.44 1.4063 0.0525 994.31 991.69 ۰۱:۳۲:۲۶

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,828.33
 • بالاترین قیمت روز : 1,829.36
 • پایین ترین قیمت روز : 1,827.94
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.72
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,829.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 1,829.36
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.03
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
1,828.33 دلار 01:32:26
1,828.26 دلار 01:30:12
1,827.96 دلار 01:28:14
1,827.94 دلار 01:28:14
1,827.96 دلار 01:28:10
1,827.94 دلار 01:26:14
1,828.04 دلار 01:23:32
1,828.14 دلار 01:22:15
1,828.33 دلار 01:19:15
1,828.29 دلار 01:16:39
1,828.16 دلار 01:14:09
1,828.28 دلار 01:12:09
1,828.09 دلار 01:10:29
1,828.21 دلار 01:08:28
1,828.09 دلار 01:06:22
1,828 دلار 01:05:14
1,828.01 دلار 01:02:55
1,828.27 دلار 01:00:38
1,828.01 دلار 00:57:33
1,828.2 دلار 00:55:40
1,828.22 دلار 00:53:09
1,828.32 دلار 00:51:20
1,828.32 دلار 00:51:19
1,828.28 دلار 00:49:32
1,828.3 دلار 00:46:19
1,828.32 دلار 00:45:23
1,828.41 دلار 00:43:43
1,828.24 دلار 00:41:20
1,828.15 دلار 00:39:25
1,828.36 دلار 00:36:11
1,828.44 دلار 00:34:21
1,828.69 دلار 00:34:18
1,828.44 دلار 00:34:16
1,828.69 دلار 00:31:53
1,828.47 دلار 00:29:50
1,828.45 دلار 00:27:47
1,828.66 دلار 00:25:35
1,828.65 دلار 00:22:57
1,828.42 دلار 00:21:08
1,828.37 دلار 00:18:27
1,829.09 دلار 00:15:46
1,828.64 دلار 00:13:46
1,829.36 دلار 00:13:09

انس نقره

 • نرخ فعلی : 25.508
 • بالاترین قیمت روز : 25.566
 • پایین ترین قیمت روز : 25.505
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 25.561
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 25.561
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.053
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
25.508 دلار 01:32:26
25.509 دلار 01:30:12
25.514 دلار 01:28:14
25.508 دلار 01:28:14
25.514 دلار 01:28:10
25.508 دلار 01:26:14
25.505 دلار 01:23:32
25.514 دلار 01:22:15
25.534 دلار 01:19:15
25.538 دلار 01:14:09
25.543 دلار 01:12:09
25.535 دلار 01:10:29
25.538 دلار 01:08:28
25.534 دلار 01:05:14
25.549 دلار 01:02:55
25.547 دلار 01:00:38
25.548 دلار 00:57:33
25.552 دلار 00:55:40
25.553 دلار 00:53:09
25.552 دلار 00:51:20
25.552 دلار 00:51:19
25.548 دلار 00:49:32
25.552 دلار 00:45:23
25.556 دلار 00:43:43
25.549 دلار 00:41:20
25.548 دلار 00:39:25
25.552 دلار 00:36:11
25.547 دلار 00:34:21
25.562 دلار 00:34:18
25.547 دلار 00:34:16
25.562 دلار 00:31:53
25.555 دلار 00:29:50
25.549 دلار 00:27:47
25.547 دلار 00:25:35
25.544 دلار 00:22:57
25.542 دلار 00:21:08
25.549 دلار 00:18:27
25.566 دلار 00:15:46
25.547 دلار 00:13:46
25.561 دلار 00:13:10

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 1,060.5
 • بالاترین قیمت روز : 1,064.4
 • پایین ترین قیمت روز : 1,060.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.95
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,064.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 1,064.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.35%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.7
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
1,060.5 دلار 01:32:26
1,060.6 دلار 01:28:10
1,060.4 دلار 01:26:14
1,060.7 دلار 01:22:15
1,061.4 دلار 01:19:15
1,061.45 دلار 01:16:39
1,061.6 دلار 01:14:10
1,061.85 دلار 01:12:09
1,061.95 دلار 01:10:29
1,061.9 دلار 01:06:22
1,061.7 دلار 01:05:14
1,062.1 دلار 01:02:55
1,063.05 دلار 01:00:38
1,063.15 دلار 00:57:33
1,063.4 دلار 00:51:20
1,063.4 دلار 00:51:19
1,063.35 دلار 00:49:32
1,063.5 دلار 00:46:19
1,063.6 دلار 00:45:23
1,063.8 دلار 00:43:43
1,063.4 دلار 00:41:20
1,063.8 دلار 00:39:25
1,063.45 دلار 00:36:11
1,063.1 دلار 00:31:53
1,063.05 دلار 00:29:50
1,063.55 دلار 00:27:47
1,063.7 دلار 00:25:35
1,063.65 دلار 00:22:57
1,063.5 دلار 00:21:08
1,063.8 دلار 00:18:27
1,064.4 دلار 00:15:46
1,064.25 دلار 00:13:46
1,064.2 دلار 00:13:10

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 2,646.5
 • بالاترین قیمت روز : 2,651.5
 • پایین ترین قیمت روز : 2,644.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,650.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 2,650.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.25
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
2,646.5 دلار 01:32:26
2,644.75 دلار 01:30:13
2,644.5 دلار 01:22:15
2,645.5 دلار 01:19:15
2,645.75 دلار 01:16:39
2,647.25 دلار 01:10:29
2,647.5 دلار 01:02:55
2,648.75 دلار 01:00:39
2,649.5 دلار 00:57:33
2,649.75 دلار 00:55:40
2,651.5 دلار 00:49:32
2,650.25 دلار 00:43:43
2,646.5 دلار 00:31:53
2,648.25 دلار 00:29:50
2,649.25 دلار 00:27:47
2,649.5 دلار 00:25:35
2,649 دلار 00:22:57
2,649.25 دلار 00:21:08
2,651.25 دلار 00:15:46
2,651 دلار 00:13:46
2,650.75 دلار 00:13:10

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,808
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.33 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,805
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 23.33 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,829
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.67 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,795
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 33.33 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.86%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / طلا 1832.4 (0.17%) 3.1 1832.4 1834.9 ۰۱:۳۵:۱۶
بازار آمریکا / نقره 25.605 (0.33%) 0.085 25.605 25.67 ۰۱:۳۵:۱۶
بازار آمریکا / پلاتین 1061.9 (0.39%) 4.1 1061.8 1065.3 ۰۱:۳۵:۱۶
بازار آمریکا / پالادیوم 2647.5 (0.06%) 1.5 2646.5 2651.5 ۰۱:۲۵:۱۸
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1831.2 (0.25%) 4.6 1831.2 1835.8 ۰۱:۲۵:۱۸
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 25.782 (0%) 0 24.877 25.782 ۷ مرداد
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1376.8 (0%) 0 1373.4 1376.8 ۲۷ تیر