شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا 1,580.99 (0.61%) 9.54 1,579.55 1,582.51 ۰۲:۳۵:۴۷
انس نقره 18.27 (0.86%) 0.16 18.12 18.37 ۰۲:۳۵:۴۷
انس پلاتین 1,010.80 (0.05%) 0.55 1,010.55 1,015.05 ۰۲:۳۵:۴۷
انس پالادیوم 2,306.70 (0.66%) 15.30 2,305.70 2,324.95 ۰۲:۳۵:۴۰
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 1580.99 9.5400 0.6100 1582.51 1579.55 ۰۲:۳۴:۵۵
هر گرم طلا 50.83 0.3067 0.0196 50.88 50.78 ۰۲:۳۴:۵۵
هر کیلو طلا 50829.97 306.7179 19.6119 50878.84 50783.67 ۰۲:۳۴:۵۵
هر تولا طلا 592.87 3.5775 0.2288 593.44 592.33 ۰۲:۳۴:۵۵
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 18.27 0.1600 0.8600 18.37 18.12 ۰۲:۳۴:۵۵
هر گرم طلا 0.59 0.0051 0.0276 0.59 0.58 ۰۲:۳۴:۵۵
هر کیلو طلا 587.39 5.1441 27.6496 590.61 582.57 ۰۲:۳۴:۵۵
هر تولا طلا 6.85 0.0600 0.3225 6.89 6.80 ۰۲:۳۴:۵۵
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 1010.80 0.5500 0.0500 1015.05 1010.55 ۰۲:۳۴:۴۳
هر گرم طلا 32.50 0.0177 0.0016 32.63 32.49 ۰۲:۳۴:۴۳
هر کیلو طلا 32497.95 17.6829 1.6075 32634.59 32489.91 ۰۲:۳۴:۴۳
هر تولا طلا 379.05 0.2063 0.0188 380.64 378.96 ۰۲:۳۴:۴۳
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 2306.70 15.3000 0.6600 2324.95 2305.70 ۰۲:۳۴:۵۱
هر گرم طلا 74.16 0.4919 0.0212 74.75 74.13 ۰۲:۳۴:۵۱
هر کیلو طلا 74162.07 491.9061 21.2195 74748.82 74129.92 ۰۲:۳۴:۵۱
هر تولا طلا 865.01 5.7375 0.2475 871.86 864.64 ۰۲:۳۴:۵۱

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,581.99
 • بالاترین قیمت روز : 1,582.85
 • پایین ترین قیمت روز : 1,579.55
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,581.35
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۳۵:۴۷
 • نرخ روز گذشته : 1,571.45
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.67%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10.54
جدول نرخ های امروز زمان
1,581.99 دلار 02:35:47
1,581.8 دلار 02:35:43
1,581.99 دلار 02:35:40
1,582.37 دلار 02:35:35
1,582.2 دلار 02:35:31
1,582.47 دلار 02:35:26
1,582.59 دلار 02:35:24
1,582.58 دلار 02:35:19
1,582.85 دلار 02:35:17
1,582.56 دلار 02:35:12
1,582.05 دلار 02:35:07
1,581.46 دلار 02:35:04
1,580.99 دلار 02:34:55
1,580.95 دلار 02:34:51
1,581.01 دلار 02:34:43
1,580.79 دلار 02:34:39
1,580.74 دلار 02:34:35
1,581 دلار 02:34:31
1,581.15 دلار 02:34:27
1,581.14 دلار 02:34:23
1,581.55 دلار 02:34:19
1,581.6 دلار 02:34:15
1,581.73 دلار 02:34:11
1,581.46 دلار 02:34:06
1,581.16 دلار 02:34:04
1,581.27 دلار 02:33:47
1,581.14 دلار 02:33:43
1,580.97 دلار 02:33:39
1,580.74 دلار 02:33:35
1,580.8 دلار 02:33:31
1,580.96 دلار 02:33:28
1,581.42 دلار 02:33:24
1,581.74 دلار 02:33:19
1,581.4 دلار 02:33:15
1,581.32 دلار 02:33:13
1,581.61 دلار 02:33:08
1,581.76 دلار 02:33:04
1,582.51 دلار 02:32:55
1,580.76 دلار 02:32:51
1,581.69 دلار 02:32:49
1,582.08 دلار 02:32:44
1,581.34 دلار 02:32:40
1,580.95 دلار 02:32:36
1,581.16 دلار 02:32:32
1,580.99 دلار 02:32:28
1,581.03 دلار 02:32:24
1,580.85 دلار 02:32:21
1,580.9 دلار 02:32:11
1,581.05 دلار 02:32:09
1,580.85 دلار 02:32:04
1,581.39 دلار 02:31:47
1,581.68 دلار 02:31:43
1,582.24 دلار 02:31:39
1,582.19 دلار 02:31:37
1,582.26 دلار 02:31:32
1,581.99 دلار 02:31:27
1,581.87 دلار 02:31:22
1,581.99 دلار 02:31:20
1,581.62 دلار 02:31:17
1,581.2 دلار 02:31:11
1,582.01 دلار 02:31:08
1,580.71 دلار 02:31:06
1,580.37 دلار 02:30:50
1,581.03 دلار 02:30:48
1,580.22 دلار 02:30:43
1,580.66 دلار 02:30:38
1,580.14 دلار 02:30:36
1,580.03 دلار 02:30:32
1,579.55 دلار 02:30:27
1,580.32 دلار 02:30:22
1,581.35 دلار 02:30:05

انس نقره

 • نرخ فعلی : 18.282
 • بالاترین قیمت روز : 18.37
 • پایین ترین قیمت روز : 18.122
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.16
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 18.122
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۳۵:۴۷
 • نرخ روز گذشته : 18.115
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.92%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.167
جدول نرخ های امروز زمان
18.282 دلار 02:35:47
18.277 دلار 02:35:40
18.282 دلار 02:35:35
18.288 دلار 02:35:19
18.293 دلار 02:35:17
18.288 دلار 02:35:12
18.277 دلار 02:35:07
18.273 دلار 02:35:05
18.27 دلار 02:34:55
18.273 دلار 02:34:47
18.267 دلار 02:34:39
18.265 دلار 02:34:31
18.267 دلار 02:34:27
18.273 دلار 02:34:23
18.277 دلار 02:34:04
18.267 دلار 02:33:43
18.262 دلار 02:33:35
18.265 دلار 02:33:28
18.27 دلار 02:33:24
18.273 دلار 02:33:19
18.277 دلار 02:33:15
18.273 دلار 02:33:08
18.277 دلار 02:32:55
18.275 دلار 02:32:51
18.273 دلار 02:32:44
18.265 دلار 02:32:32
18.267 دلار 02:32:21
18.275 دلار 02:32:16
18.282 دلار 02:32:09
18.285 دلار 02:32:04
18.305 دلار 02:31:43
18.31 دلار 02:31:39
18.308 دلار 02:31:37
18.312 دلار 02:31:27
18.317 دلار 02:31:22
18.32 دلار 02:31:20
18.31 دلار 02:31:17
18.315 دلار 02:31:11
18.328 دلار 02:31:08
18.37 دلار 02:31:06
18.348 دلار 02:30:55
18.288 دلار 02:30:50
18.273 دلار 02:30:48
18.265 دلار 02:30:43
18.267 دلار 02:30:38
18.262 دلار 02:30:36
18.258 دلار 02:30:32
18.253 دلار 02:30:27
18.255 دلار 02:30:22
18.258 دلار 02:30:19
18.265 دلار 02:30:16
18.262 دلار 02:30:11
18.288 دلار 02:30:08
18.128 دلار 02:12:18
18.125 دلار 02:09:43
18.122 دلار 02:04:36

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 1,011.05
 • بالاترین قیمت روز : 1,015.05
 • پایین ترین قیمت روز : 1,010.55
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,010.55
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۳۵:۴۷
 • نرخ روز گذشته : 1,010.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.8
جدول نرخ های امروز زمان
1,011.05 دلار 02:35:47
1,010.95 دلار 02:35:43
1,011.1 دلار 02:35:40
1,011.45 دلار 02:35:31
1,011.7 دلار 02:35:19
1,011.75 دلار 02:35:17
1,011.2 دلار 02:35:07
1,010.85 دلار 02:35:05
1,010.8 دلار 02:34:43
1,010.7 دلار 02:34:39
1,011 دلار 02:34:31
1,010.9 دلار 02:34:27
1,011.05 دلار 02:34:23
1,011.35 دلار 02:34:19
1,011.4 دلار 02:34:11
1,011.45 دلار 02:34:04
1,011.2 دلار 02:33:47
1,011.4 دلار 02:33:43
1,011.2 دلار 02:33:39
1,011.4 دلار 02:33:28
1,011.75 دلار 02:33:04
1,011.95 دلار 02:32:55
1,011.75 دلار 02:32:51
1,011.7 دلار 02:32:49
1,011.8 دلار 02:32:40
1,011.85 دلار 02:32:24
1,012.1 دلار 02:32:11
1,011.85 دلار 02:32:09
1,012.25 دلار 02:32:04
1,012.35 دلار 02:31:43
1,012.3 دلار 02:31:39
1,012.35 دلار 02:31:37
1,012.4 دلار 02:31:32
1,012.65 دلار 02:31:27
1,013.2 دلار 02:31:22
1,013.5 دلار 02:31:20
1,013.35 دلار 02:31:17
1,013.7 دلار 02:31:11
1,013.75 دلار 02:31:08
1,014.8 دلار 02:31:06
1,014.45 دلار 02:30:55
1,013.5 دلار 02:30:43
1,013.85 دلار 02:30:38
1,013.2 دلار 02:30:36
1,010.8 دلار 02:30:32
1,013 دلار 02:30:27
1,013.85 دلار 02:30:22
1,013.75 دلار 02:30:19
1,014.85 دلار 02:30:16
1,014.9 دلار 02:30:11
1,013.45 دلار 02:30:08
1,015.05 دلار 02:29:04
1,012.8 دلار 02:27:44
1,012.7 دلار 02:25:04
1,012.75 دلار 02:15:05
1,012.7 دلار 02:14:55
1,012.65 دلار 02:14:48
1,012.6 دلار 02:14:40
1,012.55 دلار 02:14:32
1,012.5 دلار 02:14:20
1,012.45 دلار 02:14:09
1,012.4 دلار 02:14:04
1,012.35 دلار 02:13:47
1,012.3 دلار 02:13:34
1,012.25 دلار 02:13:23
1,012.2 دلار 02:13:19
1,010.9 دلار 02:13:07
1,010.85 دلار 02:12:43
1,010.8 دلار 02:12:11
1,010.75 دلار 02:11:40
1,010.7 دلار 02:11:04
1,010.65 دلار 02:10:20
1,010.6 دلار 02:09:27
1,010.55 دلار 01:45:08

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 2,306.5
 • بالاترین قیمت روز : 2,324.95
 • پایین ترین قیمت روز : 2,305.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 12.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,318.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۳۵:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 2,322
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.67%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 15.5
جدول نرخ های امروز زمان
2,306.5 دلار 02:35:40
2,306.7 دلار 02:35:35
2,306.95 دلار 02:35:31
2,307.15 دلار 02:35:26
2,309.8 دلار 02:35:24
2,307.5 دلار 02:35:19
2,308.2 دلار 02:35:17
2,305.7 دلار 02:35:12
2,306.55 دلار 02:35:07
2,305.9 دلار 02:35:05
2,306.7 دلار 02:34:51
2,308.25 دلار 02:34:35
2,308.5 دلار 02:34:31
2,309 دلار 02:34:27
2,308.95 دلار 02:34:19
2,310.75 دلار 02:34:15
2,309.9 دلار 02:34:11
2,310.85 دلار 02:34:04
2,310.1 دلار 02:33:24
2,311.25 دلار 02:33:19
2,311.2 دلار 02:32:55
2,311.3 دلار 02:32:51
2,311.2 دلار 02:32:44
2,310 دلار 02:32:40
2,311.25 دلار 02:32:36
2,307.75 دلار 02:32:28
2,305.7 دلار 02:32:16
2,317.9 دلار 02:31:32
2,318.7 دلار 02:31:20
2,317.05 دلار 02:31:17
2,318 دلار 02:31:08
2,322.1 دلار 02:30:55
2,315.8 دلار 02:30:27
2,318.1 دلار 02:30:16
2,318.15 دلار 02:30:11
2,323.4 دلار 02:30:08
2,324.95 دلار 02:30:05
2,315.8 دلار 02:28:08
2,315.2 دلار 02:21:07
2,316.1 دلار 02:20:06
2,318.2 دلار 02:12:11
2,318.1 دلار 02:11:29

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,559 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22.99 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,550 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 31.99 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,499 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 82.99 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,499 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 82.99 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 5.54%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / طلا 1571.9 (0%) 0 1571.3 1571.9 ۰۱:۴۹:۱۱
بازار آمریکا / نقره 18.113 (0.04%) 0.007 18.113 18.12 ۰۱:۴۵:۱۲
بازار آمریکا / پلاتین 1010.6 (0%) 0 1010.1 1010.6 ۰۱:۴۹:۱۱
بازار آمریکا / پالادیوم 2316.3 (0%) 0 2316.3 2322 ۰۱:۴۵:۱۲
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1571.9 (0%) 0 1568 1571.9 ۵ بهمن
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 18.113 (0%) 0 18.064 18.121 ۵ بهمن
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1330.3 (0%) 0 1327.1 1330.3 ۰۲:۳۵:۱۵