چشم گربه ای Cat’s Eye

چشم گربه ای Cat’s Eye

توصیف کلی

بازگشت به فهرست سنگ‌ها

شناسنامه سنگ

عنوان مقدار
رنگ چشم گربه ای Cat’s Eye رنگ
شفافیت نیمه شفاف تا کدر
سختی مو ۸٫۵
وزن مخصوص ۳٫۷۵-۳٫۷۱
ضریب شکست نوری ۱٫۷۶-۱٫۷۴
خواص نوری B دو محوره(+)
بازگشت نوری DR
شکست دوگانه ۰٫۰۱۰-۰٫۰۰۸
تفرق نور ۰٫۰۱۵
سیستم کریستالی اورتورومبیک
رنگ سائیدگی سفید
فرم شکستگی صدفی
کیلواژ ندارد
جلاء شیشه ای
ترکیب شیمیایی BeAL2o4
فلورسانس ضعیف

طیف نوری

طیف نوری

مشاهده سایر گوهرها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی