بازارهای سهام

  • داده های زنده
  • پیش بینی
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US30
33761 1.27% 424 2.92% 9.71% -4.94% Aug 12 -
US500
4280.15 1.73% 72.88 3.26% 12.58% -4.20% Aug 12 -
USNDX
13566 2.06% 274 2.71% 15.67% -10.38% Aug 12 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
GB100
7501 0.47% 35 0.82% 4.81% 3.91% Aug 12 -
DE40
13796 0.74% 101 1.63% 8.15% -13.65% Aug 12 -
FR40
6554 0.14% 9 1.26% 9.23% -4.96% Aug 12 -
IT40
23163 1.33% 304 2.55% 8.81% -13.09% Aug 12 -
ES35
8400 0.24% 20 2.85% 5.73% -6.66% Aug 12 -
MOEX
2147 0.67% 14 4.53% 3.55% -44.56% Aug 12 -
NL25
726 0.00% 0 0.42% 8.99% -6.33% Aug 12 -
BIST 100
2864 -0.15% 4 4.14% 18.94% 97.86% Aug 12 -
CH20
11128 -0.24% 26 0.05% 2.05% -10.72% Aug 12 -
Stockholm
2033 0.40% 8 1.70% 5.24% -15.56% Aug 12 -
WIG
56070 0.53% 295 4.10% 6.92% -19.04% Aug 12 -
BE20
3844 0.11% 4 2.16% 3.36% -11.87% Aug 12 -
Oslo
1433 -0.34% 5 1.81% 6.67% 15.72% Aug 12 -
ATX
3088 -0.02% 1 2.09% 8.20% -15.35% Aug 12 -
Copenhagen
1724 -2.34% 41 0.70% 1.40% -5.15% Aug 12 -
Helsinki
11085 -0.02% 2 1.78% 7.60% -16.22% Aug 12 -
Helsinki 25
4868 -0.12% 6 2.04% 7.61% -14.89% Aug 12 -
ISEQ
7215 2.71% 190 4.47% 15.17% -17.85% Aug 12 -
Athens General
879 -0.45% 4 3.48% 9.40% -1.85% Aug 12 -
PSI Geral
4809 -1.36% 66 1.32% 6.06% 23.84% Aug 12 -
PSI 20
6168 -1.15% 71 1.50% 5.19% 18.13% Aug 12 -
PX
1262 0.72% 9 2.28% 3.29% -1.06% Aug 12 -
BET
12632 0.49% 62 0.43% 5.07% 4.08% Aug 12 -
BUX
43663 -1.10% 486 0.45% 12.24% -13.33% Aug 12 -
PFTS
519 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.11% Aug 12 -
SAX
375 0.00% 0 -0.03% 0.90% 3.14% Aug 12 -
LuxX
1510 -0.30% 4 2.84% 6.53% -12.02% Aug 12 -
CROBEX
2006 0.42% 8 1.90% 2.97% 1.97% Aug 12 -
SOFIX
619 0.72% 4 1.77% 3.52% 6.28% Aug 12 -
SBITOP
1174 0.09% 1 1.02% 2.90% -1.37% Aug 12 -
Vilnius
936 -0.35% 3 2.49% 5.72% -4.21% Aug 12 -
BELEX 15
846 -0.11% 1 0.29% -2.08% 6.23% Aug 12 -
Riga
1136 -0.73% 8 0.08% 0.66% -10.22% Aug 12 -
ICEX
2431 0.54% 13 1.07% -1.53% -1.49% Aug 12 -
MBI 10
5874 0.00% 0 0.29% 1.45% 7.63% Aug 12 -
MSE
3677 0.52% 19 0.35% -1.32% -5.03% Aug 12 -
SASX-10
1024 -1.58% 16 -0.94% 0.26% 14.44% Aug 12 -
Tallinn
1870 0.26% 5 4.07% 7.43% 1.64% Aug 12 -
EU350
1780.39 0.13% 2.25 1.11% 6.54% -5.84% Aug 12 -
EU1200
3119.63 1.24% 38.12 12.39% 4.89% -6.23% Aug 12 -
CSE General
69 0.93% 1 1.31% 4.88% 1.64% Aug 12 -
EU50
3777 0.53% 20 1.38% 9.35% -10.71% Aug 12 -
EU100
1269 0.06% 1 1.21% 8.96% -4.41% Aug 12 -
EU600
440.87 0.16% 0.71 1.18% 6.80% -7.35% Aug 12 -
Monex
11246.06 0.00% 0 12.90% -0.12% -0.06% Aug 12 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US30
33761 1.27% 424 2.92% 9.71% -4.94% Aug 12 -
US500
4280.15 1.73% 72.88 3.26% 12.58% -4.20% Aug 12 -
USNDX
13566 2.06% 274 2.71% 15.67% -10.38% Aug 12 -
Ecuador General
1257 0.00% 0 -0.65% -0.20% -3.34% Aug 11 -
CATSX
20180 0.94% 188 2.85% 8.41% -1.65% Aug 12 -
IBOVESPA
112764 2.78% 3,046 5.91% 15.21% -6.96% Aug 12 -
IPC Mexico
48853 0.81% 393 4.56% 2.93% -5.12% Aug 12 -
Peru General
20311 -0.30% 61 4.58% 11.10% 21.11% Aug 12 -
Merval
125980 2.15% 2,646 4.11% 23.18% 81.15% Aug 12 -
IBC
7397 1.60% 116 2.62% 9.25% 22.56% Aug 12 -
COLCAP
1331 0.48% 6 2.36% 0.87% 4.89% Aug 12 -
IGPA
28903 1.95% 552 4.74% 6.64% 31.61% Aug 12 -
BVPSI
391 0.00% 0 -0.13% -0.45% 0.68% Aug 11 -
BSX
2363 -0.05% 1 5.92% 7.52% -6.01% Aug 11 -
JSE
380713 0.27% 1,042 -1.37% -3.72% -9.06% Aug 12 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
JP225
28534 2.60% 723 1.34% 7.76% 1.99% Aug 12 -
SHANGHAI
3277 -0.15% 5 1.55% -0.23% -6.81% Aug 12 -
CSI 300
4191 -0.06% 2 0.82% -3.02% -15.26% Aug 12 -
SHANGHAI 50
2797 0.35% 10 0.81% -4.03% -13.08% Aug 12 -
CH50
13709.38 0.34% 46.55 0.57% -4.54% -12.91% Aug 12 -
SENSEX
59463 0.22% 130 1.84% 11.12% 7.26% Aug 12 -
DSE Broad
6149 -0.52% 32 -2.59% -3.25% -8.22% Aug 11 -
JCI
7129 -0.43% 31 0.63% 7.35% 16.12% Aug 12 -
TASI
12531 0.80% 99 1.95% 10.99% 10.66% Aug 11 -
TAIEX
15289 0.60% 91 1.68% 6.73% -9.97% Aug 12 -
ADX General
10246 -0.51% 53 3.32% 11.84% 34.78% Aug 12 -
SET 50
986 0.25% 3 1.90% 3.91% 7.42% Aug 11 -
FKLCI
1506 0.04% 1 0.31% 6.72% 0.07% Aug 12 -
STI
3269 -0.99% 33 -0.41% 4.49% 3.28% Aug 12 -
TA-125
2094 0.84% 17 4.10% 8.84% 18.23% Aug 11 -
HK50
20176 0.46% 93 -0.13% -2.99% -23.55% Aug 12 -
PSEi
6700 0.28% 19 4.59% 7.10% 6.00% Aug 12 -
KSE 100
42858 1.45% 614 1.81% 2.38% -9.14% Aug 12 -
KASE
3022 0.11% 3 1.62% 13.25% -2.70% Aug 12 -
QE
13744 1.29% 175 2.75% 15.66% 25.86% Aug 11 -
HNX
303.42 1.08% 3.24 1.17% 7.84% -9.95% Aug 12 -
VN
1262 0.82% 10 0.77% 7.53% -6.98% Aug 12 -
MSM 30
4622 -0.66% 31 -0.97% 12.33% 15.48% Aug 11 -
ASPI
9027 3.69% 321 8.33% 23.36% 12.90% Aug 12 -
Blom
1390 0.51% 7 0.88% -5.53% 30.48% Aug 12 -
ASE
2580 0.12% 3 0.44% 0.49% 29.03% Aug 11 -
LSX Composite
590 0.25% 1 0.60% 2.74% -5.30% Aug 12 -
MSE 20
34430 0.34% 118 -0.82% 2.39% 2.09% Aug 12 -
DFM General
3395 0.28% 9 2.35% 9.07% 20.56% Aug 12 -
Kuwait All Share
7699.47 0.12% 9.4 -0.43% 4.61% 16.44% Aug 11 -
JPVIX
18.39 -8.87% 1.79 -9.63% -18.41% -0.59% Aug 12 -
NIFTY 50
17698 0.22% 39 1.73% 10.84% 7.07% Aug 12 -
TEDPIX
1520298.00 0.00% 0 -1.41% -1.29% 31.99% Jun 08 -
Estirad
1897.70 0.87% 16.39 -0.14% 1.36% 16.35% Aug 11 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
AUALL
7289 -0.50% 37 0.53% 7.07% -7.71% Aug 12 -
AU50
6808 -0.41% 28 -0.05% 4.83% -7.73% Aug 12 -
AU200
7033 -0.54% 39 0.24% 6.21% -7.82% Aug 12 -
NZX 50
11731 -0.25% 29 0.02% 5.58% -8.10% Aug 12 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share
49664 -0.70% 351 -2.09% -3.69% 25.62% Aug 12 -
SA40
63996 -0.96% 621 1.40% 6.60% 1.15% Aug 12 -
SAALL
70731 -0.75% 533 1.74% 6.94% 1.94% Aug 12 -
EGX 30
9989 0.23% 23 -0.54% 13.86% -9.44% Aug 11 -
CFG 25
12163 0.66% 79 1.80% 3.13% -3.65% Aug 12 -
Nairobi 20
1799 0.18% 3 4.22% 6.76% -8.24% Aug 12 -
Nairobi All Share
147 -1.30% 2 3.43% 5.40% -18.93% Aug 12 -
DSEI
1927 -0.01% 0 0.85% 2.79% -3.54% Aug 12 -
TUN
7805 0.29% 23 0.71% 3.45% 6.92% Aug 12 -
GGSECI
2566 3.65% 90 7.07% 2.36% -6.48% Aug 12 -
SEMDEX
2068 0.20% 4 -0.06% 0.70% 6.57% Aug 12 -
USE All Share
1341.05 -0.60% 8.12 2.54% 6.07% -12.66% Aug 12 -
NSX Overall
1589 -1.51% 24 0.49% 8.84% 4.24% Aug 12 -
Gaborone
7271 -0.14% 10 0.14% 0.56% 8.34% Aug 12 -
ZSI Industrials
49884.34 -1.14% 573.69 -4.05% -5.35% 114.22% Aug 12 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
US30
33761 1.27% 424 31,895 31,012 30,153 29,316
US500
4280.15 1.73% 72.88 4,030.37 3,918.73 3,810.18 3,704.64
USNDX
13566 2.06% 274 12,842 12,486 12,140 11,804
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
GB100
7501 0.47% 35 7,238 7,042 6,851 6,665
DE40
13796 0.74% 101 13,077 12,598 12,138 11,693
FR40
6554 0.14% 9 6,239 6,013 5,797 5,587
IT40
23163 1.33% 304 21,781 20,920 20,090 19,296
ES35
8400 0.24% 20 7,898 7,636 7,384 7,139
MOEX
2147 0.67% 14 1,861 1,686 1,528 1,384
NL25
726 0.00% 0 698 674 651 629
BIST 100
2864 -0.15% 4 2,621 2,499 2,381 2,270
CH20
11128 -0.24% 26 10,833 10,550 10,274 10,006
Stockholm
2033 0.40% 8 1,932 1,867 1,804 1,744
WIG
56070 0.53% 295 51,634 49,495 47,449 45,483
BE20
3844 0.11% 4 3,655 3,550 3,448 3,349
Oslo
1433 -0.34% 5 1,362 1,319 1,277 1,236
ATX
3088 -0.02% 1 2,894 2,769 2,649 2,535
Copenhagen
1724 -2.34% 41 1,645 1,581 1,520 1,460
Helsinki
11085 -0.02% 2 10,492 10,108 9,738 9,382
Helsinki 25
4868 -0.12% 6 4,596 4,428 4,266 4,110
ISEQ
7215 2.71% 190 6,636 6,377 6,127 5,888
Athens General
879 -0.45% 4 818 788 759 732
PSI Geral
4809 -1.36% 66 4,614 4,486 4,360 4,239
PSI 20
6168 -1.15% 71 5,907 5,743 5,582 5,427
PX
1262 0.72% 9 1,197 1,162 1,127 1,094
BET
12632 0.49% 62 12,208 11,850 11,501 11,163
BUX
43663 -1.10% 486 41,312 39,265 37,318 35,466
PFTS
519 0.00% 0 518 517 516 515
SAX
375 0.00% 0 366 358 351 343
LuxX
1510 -0.30% 4 1,413 1,360 1,309 1,260
CROBEX
2006 0.42% 8 1,919 1,878 1,837 1,797
SOFIX
619 0.72% 4 592 576 561 546
SBITOP
1174 0.09% 1 1,128 1,094 1,062 1,031
Vilnius
936 -0.35% 3 892 871 851 831
BELEX 15
846 -0.11% 1 830 817 804 791
Riga
1136 -0.73% 8 1,094 1,055 1,017 980
ICEX
2431 0.54% 13 2,336 2,268 2,203 2,140
MBI 10
5874 0.00% 0 5,717 5,580 5,446 5,315
MSE
3677 0.52% 19 3,595 3,528 3,461 3,396
SASX-10
1024 -1.58% 16 1,008 982 957 932
Tallinn
1870 0.26% 5 1,736 1,677 1,621 1,566
EU350
1780.39 0.13% 2.25 1,694.29 1,630.24 1,568.62 1,509.33
EU1200
3119.63 1.24% 38.12 2,918.19 2,807.88 2,701.74 2,599.62
CSE General
69 0.93% 1 67 65 64 62
EU50
3777 0.53% 20 3,585 3,449 3,319 3,193
EU100
1269 0.06% 1 1,206 1,161 1,117 1,075
EU600
440.87 0.16% 0.71 419.25 403.4 388.15 373.48
Monex
11246.06 0.00% 0 9,662.88 9,374.02 9,094.13 8,822.20
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
US30
33761 1.27% 424 31,895 31,012 30,153 29,316
US500
4280.15 1.73% 72.88 4,030.37 3,918.73 3,810.18 3,704.64
USNDX
13566 2.06% 274 12,842 12,486 12,140 11,804
Ecuador General
1257 0.00% 0 1,242 1,220 1,198 1,176
CATSX
20180 0.94% 188 19,159 18,710 18,268 17,841
IBOVESPA
112764 2.78% 3,046 102,873 99,392 96,038 92,790
IPC Mexico
48853 0.81% 393 45,541 44,387 43,266 42,173
Peru General
20311 -0.30% 61 18,675 17,959 17,269 16,605
Merval
125980 2.15% 2,646 114,288 107,948 101,958 96,295
IBC
7397 1.60% 116 6,855 6,519 6,200 5,896
COLCAP
1331 0.48% 6 1,254 1,209 1,166 1,125
IGPA
28903 1.95% 552 26,528 25,505 24,520 23,573
BVPSI
391 0.00% 0 389 387 385 383
BSX
2363 -0.05% 1 2,157 2,086 2,017 1,951
JSE
380713 0.27% 1,042 379,954 373,970 368,103 362,351
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
JP225
28534 2.60% 723 27,213 26,295 25,411 24,554
SHANGHAI
3277 -0.15% 5 3,135 3,046 2,960 2,876
CSI 300
4191 -0.06% 2 4,039 3,924 3,813 3,704
SHANGHAI 50
2797 0.35% 10 2,696 2,619 2,545 2,472
CH50
13709.38 0.34% 46.55 13,244.88 12,868.73 12,503.25 12,148.16
SENSEX
59463 0.22% 130 56,683 55,031 53,419 51,860
DSE Broad
6149 -0.52% 32 6,181 6,052 5,927 5,803
JCI
7129 -0.43% 31 6,923 6,765 6,611 6,460
TASI
12531 0.80% 99 11,956 11,629 11,312 11,003
TAIEX
15289 0.60% 91 14,592 14,162 13,744 13,338
ADX General
10246 -0.51% 53 9,671 9,432 9,199 8,972
SET 50
986 0.25% 3 950 931 913 895
FKLCI
1506 0.04% 1 1,472 1,444 1,416 1,388
STI
3269 -0.99% 33 3,218 3,155 3,093 3,032
TA-125
2094 0.84% 17 1,955 1,899 1,846 1,794
HK50
20176 0.46% 93 19,295 18,428 17,602 16,810
PSEi
6700 0.28% 19 6,198 5,997 5,803 5,615
KSE 100
42858 1.45% 614 40,913 39,764 38,644 37,558
KASE
3022 0.11% 3 2,892 2,812 2,734 2,658
QE
13744 1.29% 175 13,077 12,784 12,498 12,218
HNX
303.42 1.08% 3.24 289.88 280.2 270.84 261.8
VN
1262 0.82% 10 1,211 1,170 1,131 1,094
MSM 30
4622 -0.66% 31 4,600 4,534 4,468 4,404
ASPI
9027 3.69% 321 7,885 7,461 7,059 6,680
Blom
1390 0.51% 7 1,270 1,171 1,080 995
ASE
2580 0.12% 3 2,529 2,490 2,452 2,414
LSX Composite
590 0.25% 1 564 543 522 502
MSE 20
34430 0.34% 118 33,348 32,035 30,772 29,560
DFM General
3395 0.28% 9 3,235 3,155 3,077 3,001
Kuwait All Share
7699.47 0.12% 9.4 7,585.05 7,440.45 7,298.17 7,158.98
JPVIX
18.39 -8.87% 1.79 19.66 19 18.36 17.74
NIFTY 50
17698 0.22% 39 16,889 16,396 15,918 15,453
TEDPIX
1520298.00 0.00% 0 1,467,087.57 1,415,701.50 1,366,139.78 1,318,402.43
Estirad
1897.70 0.87% 16.39 1,867.62 1,835.51 1,803.96 1,772.99
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
AUALL
7289 -0.50% 37 7,081 6,915 6,753 6,595
AU50
6808 -0.41% 28 6,651 6,496 6,344 6,195
AU200
7033 -0.54% 39 6,851 6,691 6,534 6,381
NZX 50
11731 -0.25% 29 11,489 11,255 11,025 10,801
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
NSE-All Share
49664 -0.70% 351 49,840 48,972 48,120 47,283
SA40
63996 -0.96% 621 61,056 59,066 57,140 55,278
SAALL
70731 -0.75% 533 67,253 65,063 62,943 60,885
EGX 30
9989 0.23% 23 9,730 9,427 9,132 8,847
CFG 25
12163 0.66% 79 11,735 11,526 11,320 11,119
Nairobi 20
1799 0.18% 3 1,702 1,678 1,655 1,631
Nairobi All Share
147 -1.30% 2 140 138 136 134
DSEI
1927 -0.01% 0 1,859 1,809 1,760 1,712
TUN
7805 0.29% 23 7,687 7,625 7,563 7,502
GGSECI
2566 3.65% 90 2,344 2,292 2,242 2,192
SEMDEX
2068 0.20% 4 2,044 2,020 1,996 1,972
USE All Share
1341.05 -0.60% 8.12 1,242.74 1,180.88 1,122.02 1,066.18
NSX Overall
1589 -1.51% 24 1,516 1,453 1,393 1,335
Gaborone
7271 -0.14% 10 7,234 7,207 7,180 7,154
ZSI Industrials
49884.34 -1.14% 573.69 47,830.77 44,004.31 40,484.59 37,245.61
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین