خبر

بازار اوراق قرضه

ترین‌های جهان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
United States
4.5600 0.0242 0.0242 0.14% 0.22% 0.97% Apr 15 -
United Kingdom
4.2290 0.062 0.062 0.14% 0.14% 0.54% Apr 15 -
Japan
0.8660 0.0005 0.0005 0.08% 0.11% 0.38% Apr 15 -
Australia
4.3090 0.046 0.046 0.11% 0.17% 0.94% Apr 15 -
Germany
2.3955 0.0355 0.0355 -0.04% -0.06% -0.08% Apr 15 -
Brazil
11.4300 0.127 0.127 0.13% 0.72% -0.93% Apr 12 -
India
7.1650 0.014 0.014 0.01% 0.08% -0.08% Apr 15 -
Canada
3.6800 0.0855 0.0855 0.09% 0.26% 0.71% Apr 12 -
Italy
3.7630 0.034 0.034 -0.04% 0.08% -0.54% Apr 15 -
France
2.9020 0.036 0.036 -0.03% 0.01% -0.07% Apr 15 -
Switzerland
0.6920 0.036 0.036 -0.05% -0.14% -0.47% Apr 15 -
Mexico
10.2000 0.04 0.04 0.26% 0.99% 1.33% Apr 13 -
Netherlands
2.6420 0.024 0.024 -0.05% -0.06% -0.19% Apr 15 -
New Zealand
4.7860 0.0608 0.0608 0.02% 0.07% 0.66% Apr 15 -
Portugal
3.0730 0.026 0.026 -0.04% -0.01% -0.26% Apr 15 -
Spain
3.2190 0.031 0.031 -0.04% -0.02% -0.28% Apr 15 -
Greece
3.3320 0.059 0.059 -0.05% 0.07% -1.02% Apr 15 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
United Kingdom
4.2290 0.062 0.062 0.14% 0.14% 0.54% Apr 15 -
Germany
2.3955 0.0355 0.0355 -0.04% -0.06% -0.08% Apr 15 -
Russia
14.3750 0.045 0.045 0.13% 0.60% 3.82% Apr 15 -
Italy
3.7630 0.034 0.034 -0.04% 0.08% -0.54% Apr 15 -
France
2.9020 0.036 0.036 -0.03% 0.01% -0.07% Apr 15 -
Switzerland
0.6920 0.036 0.036 -0.05% -0.14% -0.47% Apr 15 -
Turkey
25.6200 0 0 0.93% -0.26% 13.90% Apr 09 -
Slovakia
3.4400 0.014 0.014 -0.07% -0.17% -0.34% Apr 15 -
Slovenia
2.9510 0.039 0.039 -0.10% -0.17% -0.43% Apr 15 -
Spain
3.2190 0.031 0.031 -0.04% -0.02% -0.28% Apr 15 -
Sweden
2.4170 0.136 0.136 -0.08% 0.08% 0.07% Apr 12 -
Latvia
0.5490 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Apr 09 -
Lithuania
3.6520 0.005 0.005 0.02% 0.03% -0.55% Apr 09 -
Netherlands
2.6420 0.024 0.024 -0.05% -0.06% -0.19% Apr 15 -
Norway
3.7420 0.029 0.029 -0.04% 0.02% 0.50% Apr 15 -
Poland
5.6880 0.0335 0.0335 0.12% 0.13% -0.51% Apr 15 -
Portugal
3.0730 0.026 0.026 -0.04% -0.01% -0.26% Apr 15 -
Romania
6.6500 0.13 0.13 -0.10% -0.10% -0.86% Apr 15 -
Greece
3.3320 0.059 0.059 -0.05% 0.07% -1.02% Apr 15 -
Hungary
6.8350 0.18 0.18 -0.04% 0.30% -1.99% Apr 12 -
Iceland
7.3050 0 0 0.15% 0.73% 0.95% Apr 15 -
Ireland
2.8210 0.043 0.043 -0.05% -0.02% -0.08% Apr 15 -
Austria
2.9110 0.006 0.006 -0.03% -0.02% -0.20% Apr 15 -
Belgium
2.9520 0.033 0.033 -0.05% -0.02% -0.20% Apr 15 -
Bulgaria
4.5000 0 0 0.00% 0.00% -1.10% Feb 26 -
Croatia
3.3210 0 0 0.00% 0.02% -0.45% Apr 12 -
Czech Republic
4.2040 0.075 0.075 0.12% 0.32% -0.66% Apr 15 -
Denmark
2.4250 0.0545 0.0545 -0.06% -0.07% -0.35% Apr 15 -
Finland
2.8530 0.031 0.031 -0.05% -0.04% -0.18% Apr 15 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
United States
4.5600 0.0242 0.0242 0.14% 0.22% 0.97% Apr 15 -
Brazil
11.4300 0.127 0.127 0.13% 0.72% -0.93% Apr 12 -
Canada
3.6800 0.0855 0.0855 0.09% 0.26% 0.71% Apr 12 -
Chile
6.0600 0.03 0.03 0.12% 0.34% 0.68% Apr 12 -
Colombia
10.7050 0 0 0.34% 0.73% -0.80% Apr 15 -
Mexico
10.2000 0.04 0.04 0.26% 0.99% 1.33% Apr 13 -
Venezuela
10.4290 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Apr 09 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
0.8660 0.0005 0.0005 0.08% 0.11% 0.38% Apr 15 -
India
7.1650 0.014 0.014 0.01% 0.08% -0.08% Apr 15 -
China
2.2900 0.007 0.007 0.00% 0.00% -0.55% Apr 15 -
Hong Kong
3.8840 0.0015 0.0015 -0.03% 0.00% 0.80% Apr 15 -
Indonesia
6.6430 0.04 0.04 -0.06% 0.00% -0.04% Apr 05 -
Malaysia
3.9530 0.003 0.003 0.05% 0.07% 0.05% Apr 15 -
Pakistan
14.6530 0.021 0.021 0.48% 0.45% -0.46% Apr 15 -
Philippines
6.8125 0.0175 0.0175 0.39% 0.59% 0.56% Apr 12 -
Qatar
4.0300 0.05 0.05 -0.02% -0.21% 1.61% Feb 01 -
Singapore
3.3380 0.001 0.001 0.04% 0.23% 0.54% Apr 15 -
South Korea
3.5610 0.02 0.02 0.07% 0.15% 0.21% Apr 15 -
Taiwan
1.5650 0.03 0.03 0.07% 0.33% 0.33% Apr 12 -
Thailand
2.7630 0.007 0.007 0.18% 0.26% 0.22% Apr 12 -
Vietnam
2.8440 0.017 0.017 -0.03% 0.21% -0.57% Apr 15 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australia
4.3090 0.046 0.046 0.11% 0.17% 0.94% Apr 15 -
New Zealand
4.7860 0.0608 0.0608 0.02% 0.07% 0.66% Apr 15 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa
11.0220 0.006 0.006 0.44% 0.53% 0.97% Apr 15 -
Zambia
25.1040 0.001 0.001 -0.01% -0.04% -5.45% Apr 12 -
Kenya
19.3970 0.817 0.817 0.82% 0.73% 5.14% Apr 15 -
Nigeria
19.7170 0.01 0.01 0.00% 1.31% 5.25% Apr 12 -
ترین‌های جهان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
United States
4.5600 0.0242 0.0242 4.1083 4.0197 3.9328 3.848
United Kingdom
4.2290 0.062 0.062 3.8936 3.8093 3.7265 3.6457
Japan
0.8660 0.0005 0.0005 0.701 0.6623 0.6258 0.5912
Australia
4.3090 0.046 0.046 3.9151 3.8347 3.7564 3.6792
Germany
2.3955 0.0355 0.0355 2.2279 2.1608 2.0958 2.0326
Brazil
11.4300 0.127 0.127 10.8453 10.7147 10.5862 10.46
India
7.1650 0.014 0.014 7.0189 6.9857 6.9533 6.9201
Canada
3.6800 0.0855 0.0855 3.398 3.3054 3.2157 3.1283
Italy
3.7630 0.034 0.034 3.5968 3.5185 3.4417 3.3667
France
2.9020 0.036 0.036 2.7375 2.6687 2.6019 2.5365
Switzerland
0.6920 0.036 0.036 0.5814 0.5426 0.5064 0.4727
Mexico
10.2000 0.04 0.04 9.1808 9.0815 8.9831 8.8866
Netherlands
2.6420 0.024 0.024 2.4914 2.4246 2.3596 2.2963
New Zealand
4.7860 0.0608 0.0608 4.473 4.3993 4.3265 4.2551
Portugal
3.0730 0.026 0.026 2.9201 2.851 2.7834 2.7173
Spain
3.2190 0.031 0.031 3.0834 3.0143 2.9468 2.8809
Greece
3.3320 0.059 0.059 3.171 3.1062 3.0428 2.981
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
United Kingdom
4.2290 0.062 0.062 3.8936 3.8093 3.7265 3.6457
Germany
2.3955 0.0355 0.0355 2.2279 2.1608 2.0958 2.0326
Russia
14.3750 0.045 0.045 13.8048 13.671 13.5385 13.4075
Italy
3.7630 0.034 0.034 3.5968 3.5185 3.4417 3.3667
France
2.9020 0.036 0.036 2.7375 2.6687 2.6019 2.5365
Switzerland
0.6920 0.036 0.036 0.5814 0.5426 0.5064 0.4727
Turkey
25.6200 0 0 24.0335 22.8851 21.7897 20.7498
Slovakia
3.4400 0.014 0.014 3.2868 3.2152 3.145 3.0764
Slovenia
2.9510 0.039 0.039 2.8175 2.7514 2.6871 2.6242
Spain
3.2190 0.031 0.031 3.0834 3.0143 2.9468 2.8809
Sweden
2.4170 0.136 0.136 2.2946 2.2243 2.1563 2.0903
Latvia
0.5490 0 0 0.549 0.549 0.549 0.549
Lithuania
3.6520 0.005 0.005 3.5128 3.3991 3.2895 3.1831
Netherlands
2.6420 0.024 0.024 2.4914 2.4246 2.3596 2.2963
Norway
3.7420 0.029 0.029 3.4829 3.4133 3.345 3.2782
Poland
5.6880 0.0335 0.0335 5.3515 5.2711 5.1923 5.1141
Portugal
3.0730 0.026 0.026 2.9201 2.851 2.7834 2.7173
Romania
6.6500 0.13 0.13 6.4339 6.3492 6.2651 6.1823
Greece
3.3320 0.059 0.059 3.171 3.1062 3.0428 2.981
Hungary
6.8350 0.18 0.18 6.6027 6.4631 6.3268 6.1933
Iceland
7.3050 0 0 6.83 6.7415 6.6536 6.5671
Ireland
2.8210 0.043 0.043 2.6698 2.5968 2.5254 2.4562
Austria
2.9110 0.006 0.006 2.7453 2.6763 2.6093 2.5437
Belgium
2.9520 0.033 0.033 2.8125 2.7448 2.6785 2.614
Bulgaria
4.5000 0 0 4.4397 4.3803 4.3214 4.2638
Croatia
3.3210 0 0 3.2825 3.2443 3.2068 3.1696
Czech Republic
4.2040 0.075 0.075 3.8196 3.7503 3.6827 3.6158
Denmark
2.4250 0.0545 0.0545 2.2604 2.1967 2.1348 2.0746
Finland
2.8530 0.031 0.031 2.7098 2.6423 2.5764 2.5125
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
United States
4.5600 0.0242 0.0242 4.1083 4.0197 3.9328 3.848
Brazil
11.4300 0.127 0.127 10.8453 10.7147 10.5862 10.46
Canada
3.6800 0.0855 0.0855 3.398 3.3054 3.2157 3.1283
Chile
6.0600 0.03 0.03 5.7763 5.7133 5.6514 5.5895
Colombia
10.7050 0 0 9.7975 9.6249 9.4554 9.2889
Mexico
10.2000 0.04 0.04 9.1808 9.0815 8.9831 8.8866
Venezuela
10.4290 0 0 10.429 10.429 10.429 10.429
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Japan
0.8660 0.0005 0.0005 0.701 0.6623 0.6258 0.5912
India
7.1650 0.014 0.014 7.0189 6.9857 6.9533 6.9201
China
2.2900 0.007 0.007 2.3013 2.2818 2.2623 2.243
Hong Kong
3.8840 0.0015 0.0015 3.6137 3.5312 3.4506 3.3722
Indonesia
6.6430 0.04 0.04 6.6338 6.5762 6.5187 6.4625
Malaysia
3.9530 0.003 0.003 3.858 3.8304 3.8028 3.7752
Pakistan
14.6530 0.021 0.021 14.5627 14.4703 14.3795 14.2886
Philippines
6.8125 0.0175 0.0175 6.2546 6.1735 6.093 6.0138
Qatar
4.0300 0.05 0.05 4.109 4.1896 4.2718 4.3552
Singapore
3.3380 0.001 0.001 3.0564 2.9991 2.9427 2.8873
South Korea
3.5610 0.02 0.02 3.3129 3.2508 3.19 3.1306
Taiwan
1.5650 0.03 0.03 1.3834 1.3431 1.3037 1.2657
Thailand
2.7630 0.007 0.007 2.4664 2.4091 2.3533 2.2988
Vietnam
2.8440 0.017 0.017 2.6537 2.6014 2.5503 2.4999
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Australia
4.3090 0.046 0.046 3.9151 3.8347 3.7564 3.6792
New Zealand
4.7860 0.0608 0.0608 4.473 4.3993 4.3265 4.2551
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
South Africa
11.0220 0.006 0.006 10.7603 10.6417 10.5253 10.4089
Zambia
25.1040 0.001 0.001 24.9717 24.8185 24.6677 24.517
Kenya
19.3970 0.817 0.817 18.3706 18.1531 17.9394 17.7274
Nigeria
19.7170 0.01 0.01 19.7634 19.3599 18.9645 18.5792
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین