شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اوراق قرضه

  • داده های زنده
  • پیش بینی
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
0.65 0.02 0.02% -0.03% -0.05% -1.44% Jul 13 -
UK
0.19 0.04 0.04% -0.01% -0.02% -0.61% Jul 13 -
Japan
0.03 0.01 0.01% -0.01% 0.03% 0.15% Jul 13 -
Germany
-0.41 0.06 0.06% 0.02% 0.03% -0.12% Jul 13 -
France
-0.10 0.05 0.05% 0.02% -0.06% -0.11% Jul 13 -
Greece
1.23 0.13 0.13% 0.03% 0.02% -1.09% Jul 13 -
India
5.79 0.03 0.03% -0.05% -0.01% -0.65% Jul 13 -
Netherlands
-0.27 0.06 0.06% 0.02% 0.04% -0.14% Jul 13 -
Spain
0.45 0.02 0.02% 0.02% -0.05% -0.07% Jul 13 -
Portugal
0.46 0.03 0.03% 0.04% -0.10% -0.13% Jul 13 -
New Zealand
1.01 0.01 -0.01% -0.02% 0.17% -0.68% Jul 13 -
Australia
0.92 0.03 0.03% -0.01% 0.04% -0.54% Jul 13 -
Italy
1.29 0.01 0.01% -0.01% -0.11% -0.35% Jul 13 -
Canada
0.58 0.03 0.03% 0.04% 0.06% -1.01% Jul 13 -
Brazil
6.42 0.05 0.05% 0.03% -0.27% -0.84% Jul 13 -
Switzerland
-0.43 0.05 0.05% -0.05% -0.01% 0.09% Jul 13 -
Mexico
5.68 0.08 -0.08% -0.05% -0.37% -1.93% Jul 10 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
0.65 0.02 0.02% -0.03% -0.05% -1.44% Jul 13 -
US 1M
0.10 0 0.00% -0.02% -0.06% -2.07% Jul 13 -
US 3M
0.14 0.01 0.01% -0.01% -0.03% -2.01% Jul 13 -
US 6M
0.16 0.01 0.01% -0.01% -0.03% -1.90% Jul 13 -
US 52W
0.16 0.01 0.01% 0.00% -0.02% -1.81% Jul 13 -
US 2Y
0.16 0.01 0.01% 0.00% -0.03% -1.67% Jul 13 -
US 3Y
0.19 0.01 0.01% 0.00% -0.03% -1.62% Jul 13 -
US 5Y
0.31 0.01 0.01% 0.00% -0.02% -1.57% Jul 13 -
US 7Y
0.50 0.01 0.01% -0.02% -0.04% -1.47% Jul 13 -
US 20Y
1.31 0.02 0.02% -0.08% -0.12% -1.28% Jul 13 -
US 30Y
1.35 0.02 0.02% -0.09% -0.10% -1.26% Jul 13 -
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.19 0.04 0.04% -0.01% -0.02% -0.61% Jul 13 -
UK 1M
-0.04 0.01 -0.01% -0.07% -0.09% -0.80% Jul 13 -
UK 3M
0.01 0 0.00% 0.00% -0.04% -0.74% Jul 13 -
UK 6M
0.00 0.01 0.01% -0.01% -0.03% -0.76% Jul 13 -
UK 52W
0.02 0.01 0.01% -0.02% -0.03% -0.60% Jul 13 -
UK 3Y
-0.08 0.01 0.01% -0.03% -0.08% -0.62% Jul 13 -
UK 5Y
-0.05 0.03 0.03% -0.02% -0.06% -0.64% Jul 13 -
UK 7Y
0.03 0.03 0.03% -0.01% -0.01% -0.61% Jul 13 -
UK 20Y
0.57 0.04 0.04% 0.00% 0.03% -0.72% Jul 13 -
UK 30Y
0.66 0.04 0.04% 0.01% 0.05% -0.75% Jul 13 -
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
0.03 0.01 0.01% -0.01% 0.03% 0.15% Jul 13 -
Japan 1M
-0.08 0.02 0.02% 0.05% 0.08% 0.03% Jul 13 -
Japan 3M
-0.08 0.01 0.01% 0.03% 0.04% 0.06% Jul 13 -
Japan 6M
-0.14 0.04 0.04% 0.07% 0.04% 0.10% Jul 13 -
Japan 52W
-0.16 0 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% Jul 13 -
Japan 2Y
-0.14 0 0.00% 0.00% 0.03% 0.05% Jul 13 -
Japan 3Y
-0.14 0 0.00% -0.02% 0.01% 0.05% Jul 13 -
Japan 5Y
-0.10 0.01 0.01% -0.01% 0.02% 0.12% Jul 13 -
Japan 7Y
-0.09 0.01 0.01% -0.02% 0.03% 0.13% Jul 13 -
Japan 20Y
0.43 0.03 0.03% -0.01% 0.07% 0.19% Jul 13 -
Japan 30Y
0.60 0.03 0.03% -0.03% 0.09% 0.22% Jul 13 -
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Germany
-0.41 0.06 0.06% 0.02% 0.03% -0.12% Jul 13 -
Germany 3M
-0.57 0.01 0.01% 0.00% -0.07% -0.03% Jul 13 -
Germany 6M
-0.63 0 0.00% -0.01% -0.09% -0.03% Jul 13 -
Germany 52W
-0.58 0.01 0.01% -0.01% -0.01% 0.09% Jul 13 -
Germany 2Y
-0.66 0.03 0.04% 0.02% 0.00% 0.08% Jul 13 -
Germany 3Y
-0.68 0.05 0.05% 0.03% 0.03% 0.06% Jul 13 -
Germany 5Y
-0.62 0.06 0.06% 0.06% 0.03% 0.01% Jul 13 -
Germany 7Y
-0.55 0.06 0.06% 0.03% -0.01% -0.05% Jul 13 -
Germany 30Y
0.02 0.08 0.08% -0.01% -0.03% -0.31% Jul 13 -
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
France 1M
-0.57 0 0.01% 0.00% -0.04% -0.02% Jul 13 -
France 52W
-0.54 0.01 0.01% -0.01% -0.07% 0.06% Jul 13 -
France 2Y
-0.57 0.03 0.03% 0.03% -0.01% 0.07% Jul 13 -
France 3M
-0.55 0 0.00% -0.02% -0.05% 0.01% Jul 13 -
France 3Y
-0.56 0.04 0.04% 0.03% -0.02% 0.10% Jul 13 -
France 5Y
-0.48 0.04 0.04% 0.04% -0.01% 0.02% Jul 13 -
France 6M
-0.54 0.02 0.02% 0.00% -0.04% 0.06% Jul 13 -
France 20Y
0.34 0.06 0.06% -0.01% -0.12% -0.29% Jul 13 -
France 30Y
0.62 0.06 0.06% 0.00% -0.09% -0.37% Jul 13 -
France
-0.10 0.05 0.05% 0.02% -0.06% -0.11% Jul 13 -
France 7Y
-0.34 0.04 0.04% 0.03% -0.04% -0.05% Jul 13 -
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Italy 1M
-0.34 0.03 0.03% 0.01% -0.08% -0.06% Jul 13 -
Italy 3M
-0.23 0 0.00% 0.01% -0.03% 0.04% Jul 13 -
Italy 3Y
0.25 0 0.00% -0.02% -0.11% -0.11% Jul 13 -
Italy 6M
-0.25 0.02 -0.02% 0.00% -0.10% -0.05% Jul 13 -
Italy 7Y
0.89 0 0.00% -0.01% -0.18% -0.28% Jul 13 -
Italy
1.29 0.01 0.01% -0.01% -0.11% -0.35% Jul 13 -
Italy 5Y
0.71 0 0.00% -0.01% -0.14% -0.20% Jul 13 -
Italy 52W
-0.21 0 0.00% 0.01% -0.20% -0.10% Jul 13 -
Italy 20Y
1.84 0.02 0.02% -0.01% -0.25% -0.50% Jul 13 -
Italy 2Y
0.10 0.01 -0.01% -0.02% -0.10% 0.10% Jul 13 -
Italy 30Y
2.19 0.02 0.02% -0.03% -0.23% -0.52% Jul 13 -
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Russia
5.78 0.01 -0.01% -0.23% 0.15% -1.59% Jul 13 -
Russia 1M
4.28 0.01 -0.01% -0.09% -0.79% -3.05% Jul 10 -
Russia 52W
4.11 0.08 0.08% 0.02% -0.13% -2.81% Jul 13 -
Russia 3M
4.23 0 0.00% -0.02% -0.51% -3.01% Jul 10 -
Russia 3Y
4.54 0.01 -0.01% -0.16% -0.23% -2.61% Jul 13 -
Russia 5Y
5.12 0.04 -0.04% -0.23% -0.03% -2.11% Jul 13 -
Russia 6M
4.21 0 0.00% 0.01% -0.37% -2.98% Jul 10 -
Russia 7Y
5.47 0.03 -0.03% -0.17% 0.10% -1.86% Jul 13 -
Russia 2Y
4.50 0.02 -0.02% -0.14% -0.23% -2.63% Jul 13 -
Russia 20Y
6.28 0 0.00% -0.05% 0.15% -1.50% Jul 13 -
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australia 5Y
0.43 0.01 0.01% 0.01% 0.05% -0.66% Jul 13 -
New Zealand
1.01 0.01 -0.01% -0.02% 0.17% -0.68% Jul 13 -
Australia 52W
0.26 0.01 0.01% -0.01% -0.01% -0.79% Jul 13 -
Australia 2Y
0.28 0.02 0.02% 0.01% 0.00% -0.73% Jul 13 -
Australia
0.92 0.03 0.03% -0.01% 0.04% -0.54% Jul 13 -
Australia 20Y
1.58 0.04 0.04% -0.03% 0.07% -0.34% Jul 13 -
Australia 7Y
0.63 0.02 0.02% 0.01% 0.05% -0.64% Jul 13 -
Australia 3Y
0.28 0.01 0.01% 0.01% 0.02% -0.72% Jul 13 -
Australia 30Y
1.84 0.04 0.04% 0.00% 0.13% -0.28% Jul 13 -
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Canada
0.58 0.03 0.03% 0.04% 0.06% -1.01% Jul 13 -
Canada 1M
0.18 0 0.00% -0.01% 0.01% -1.45% Jul 13 -
Canada 20Y
0.89 0.03 0.03% 0.04% 0.06% -0.87% Jul 13 -
Canada 2Y
0.30 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -1.26% Jul 13 -
Canada 3M
0.19 0 0.00% -0.02% 0.01% -1.47% Jul 13 -
Canada 3Y
0.31 0.06 0.06% 0.00% 0.04% -1.22% Jul 13 -
Canada 30Y
1.10 0.03 0.03% 0.08% 0.08% -0.69% Jul 13 -
Canada 5Y
0.39 0.02 0.02% 0.02% 0.03% -1.13% Jul 13 -
Canada 7Y
0.38 0.02 0.02% 0.00% 0.02% -1.17% Jul 13 -
Canada 52W
0.28 0 0.00% 0.00% 0.01% -1.44% Jul 13 -
Canada 6M
0.23 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -1.48% Jul 13 -
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
China 30Y
3.77 0.02 -0.02% 0.07% 0.24% -0.04% Jul 13 -
China 2Y
2.49 0.04 0.04% 0.13% 0.29% -0.33% Jul 13 -
China 20Y
3.66 0.06 0.06% 0.06% 0.21% 0.11% Jul 11 -
China 3Y
2.68 0.02 0.02% 0.20% 0.38% -0.21% Jul 13 -
China 52W
2.28 0.09 0.09% 0.13% 0.15% -0.32% Jul 11 -
China 5Y
2.89 0.02 0.02% 0.18% 0.39% -0.14% Jul 13 -
China 7Y
3.13 0.06 0.06% 0.19% 0.37% -0.09% Jul 13 -
China
3.15 0.01 -0.01% 0.10% 0.33% -0.04% Jul 13 -
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
India 2Y
4.15 0.04 0.04% 0.00% -0.14% -2.01% Jul 13 -
India 30Y
6.42 0.02 -0.02% -0.09% -0.16% -0.29% Jul 13 -
India 3Y
4.28 0 0.00% -0.08% -0.26% -2.03% Jul 13 -
India 7Y
5.62 0 0.00% -0.16% -0.28% -0.91% Jul 13 -
India 5Y
4.84 0 0.00% -0.22% -0.58% -1.56% Jul 13 -
India 52W
3.65 0.02 0.02% -0.06% -0.14% -2.37% Jul 13 -
India 3M
3.21 0.02 0.02% 0.04% -0.14% -2.61% Jul 13 -
India 6M
3.37 0 0.00% -0.02% -0.10% -2.60% Jul 13 -
India
5.79 0.03 0.03% -0.05% -0.01% -0.65% Jul 13 -
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Brazil
6.42 0.05 0.05% 0.03% -0.27% -0.84% Jul 13 -
Brazil 52W
2.45 0.02 -0.02% 0.07% -0.09% -3.19% Jul 13 -
Brazil 2Y
3.40 0.08 -0.08% 0.12% -0.05% -2.34% Jul 11 -
Brazil 3M
2.10 0.03 -0.03% -0.01% -0.33% -3.95% Jul 13 -
Brazil 3Y
4.66 0.09 -0.09% 0.09% -0.05% -1.48% Jul 11 -
Brazil 5Y
5.36 0.02 -0.02% 0.03% -0.14% -1.46% Jul 13 -
Brazil 6M
2.17 0.02 -0.02% -0.01% 0.02% -3.54% Jul 13 -
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Indonesia 1M
3.50 0 0.00% 0.00% 0.05% -2.41% Jul 13 -
Indonesia
7.08 0.03 -0.03% -0.17% -0.16% -0.04% Jul 13 -
Indonesia 20Y
7.62 0 0.00% -0.06% -0.10% -0.06% Jul 13 -
Indonesia 3Y
5.92 0.07 -0.07% -0.25% -0.52% -0.41% Jul 13 -
Indonesia 52W
4.70 0.02 -0.02% -0.02% -0.62% -1.58% Jul 13 -
Indonesia 30Y
7.66 0.01 -0.01% -0.07% -0.10% -0.33% Jul 13 -
Indonesia 3M
3.58 0 0.00% 0.00% 0.05% -2.33% Jul 13 -
Indonesia 6M
3.75 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.20% Jul 13 -
Indonesia 5Y
6.42 0.01 -0.01% -0.14% -0.44% -0.11% Jul 13 -
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Korea 5Y
1.15 0.02 0.02% 0.01% 0.03% -0.34% Jul 13 -
South Korea 20Y
1.59 0.02 0.02% 0.00% 0.07% -0.01% Jul 13 -
South Korea
1.42 0.02 0.02% 0.01% 0.04% -0.16% Jul 13 -
South Korea 30Y
1.60 0.02 0.02% -0.01% 0.04% 0.00% Jul 13 -
South Korea 3Y
0.86 0.02 0.02% 0.01% 0.02% -0.57% Jul 13 -
South Korea 52W
0.58 0.01 0.01% 0.01% -0.03% -0.89% Jul 13 -
South Korea 2Y
0.78 0.01 0.01% 0.00% -0.02% -0.65% Jul 13 -
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
4.96 0.02 -0.02% -0.05% -0.24% -1.27% Jul 13 -
South Africa 3M
3.81 0.21 0.21% 0.01% 0.21% -2.77% Jul 13 -
South Africa 5Y
7.72 0.04 -0.04% -0.05% -0.15% 0.61% Jul 13 -
South Africa
9.45 0.05 -0.05% -0.07% 0.07% 1.41% Jul 13 -
South Africa 20Y
11.47 0.02 -0.02% -0.13% 0.11% 1.83% Jul 13 -
South Africa 30Y
11.53 0.03 -0.03% -0.17% 0.14% 1.83% Jul 13 -
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Greece 1M
0.39 0.01 0.01% 0.03% -0.30% -0.51% Jul 08 -
Greece 3M
0.37 0.01 0.01% 0.03% 0.01% -0.74% Jul 13 -
Greece 6M
0.27 0 0.00% 0.01% -0.13% -0.99% Jul 13 -
Greece 20Y
1.42 0.01 0.01% 0.06% -0.11% -1.56% Jul 13 -
Greece
1.23 0.13 0.13% 0.03% 0.02% -1.09% Jul 13 -
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Portugal 52W
-0.38 0.03 0.03% 0.03% 0.00% 0.00% Jul 13 -
Portugal 2Y
-0.41 0.07 0.07% 0.07% -0.04% 0.03% Jul 13 -
Portugal 3M
-0.41 0 0.00% 0.02% 0.00% -0.02% Jul 13 -
Portugal 6M
-0.40 0 0.00% 0.04% -0.01% -0.01% Jul 13 -
Portugal 20Y
0.89 0.03 0.03% 0.04% -0.11% -0.28% Jul 13 -
Portugal 5Y
-0.04 0.03 0.03% 0.06% -0.09% 0.07% Jul 13 -
Portugal
0.46 0.03 0.03% 0.04% -0.10% -0.13% Jul 13 -
Portugal 30Y
1.21 0.03 0.03% 0.04% -0.14% -0.32% Jul 13 -
Portugal 3Y
-0.27 0.09 0.09% 0.10% -0.01% 0.02% Jul 13 -
Portugal 7Y
0.18 0.01 0.01% 0.03% -0.10% -0.02% Jul 13 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.19 0.04 0.04% -0.01% -0.02% -0.61% Jul 13 -
UK 1M
-0.04 0.01 -0.01% -0.07% -0.09% -0.80% Jul 13 -
UK 3M
0.01 0 0.00% 0.00% -0.04% -0.74% Jul 13 -
UK 6M
0.00 0.01 0.01% -0.01% -0.03% -0.76% Jul 13 -
UK 52W
0.02 0.01 0.01% -0.02% -0.03% -0.60% Jul 13 -
UK 3Y
-0.08 0.01 0.01% -0.03% -0.08% -0.62% Jul 13 -
UK 5Y
-0.05 0.03 0.03% -0.02% -0.06% -0.64% Jul 13 -
UK 7Y
0.03 0.03 0.03% -0.01% -0.01% -0.61% Jul 13 -
UK 20Y
0.57 0.04 0.04% 0.00% 0.03% -0.72% Jul 13 -
UK 30Y
0.66 0.04 0.04% 0.01% 0.05% -0.75% Jul 13 -
Germany
-0.41 0.06 0.06% 0.02% 0.03% -0.12% Jul 13 -
Germany 3M
-0.57 0.01 0.01% 0.00% -0.07% -0.03% Jul 13 -
Germany 6M
-0.63 0 0.00% -0.01% -0.09% -0.03% Jul 13 -
Germany 52W
-0.58 0.01 0.01% -0.01% -0.01% 0.09% Jul 13 -
Germany 2Y
-0.66 0.03 0.04% 0.02% 0.00% 0.08% Jul 13 -
Germany 3Y
-0.68 0.05 0.05% 0.03% 0.03% 0.06% Jul 13 -
Germany 5Y
-0.62 0.06 0.06% 0.06% 0.03% 0.01% Jul 13 -
Germany 7Y
-0.55 0.06 0.06% 0.03% -0.01% -0.05% Jul 13 -
Germany 30Y
0.02 0.08 0.08% -0.01% -0.03% -0.31% Jul 13 -
Denmark
-0.29 0.06 0.06% 0.02% -0.04% -0.07% Jul 13 -
Finland
-0.23 0.05 0.05% 0.01% -0.03% -0.22% Jul 13 -
France 20Y
0.34 0.06 0.06% -0.01% -0.12% -0.29% Jul 13 -
France 30Y
0.62 0.06 0.06% 0.00% -0.09% -0.37% Jul 13 -
Ireland
0.01 0.04 0.04% -0.01% 0.00% -0.19% Jul 13 -
Portugal 20Y
0.89 0.03 0.03% 0.04% -0.11% -0.28% Jul 13 -
Portugal 5Y
-0.04 0.03 0.03% 0.06% -0.09% 0.07% Jul 13 -
Poland
1.40 0.06 0.06% 0.03% 0.14% -0.87% Jul 13 -
Russia 20Y
6.28 0 0.00% -0.05% 0.15% -1.50% Jul 13 -
Portugal
0.46 0.03 0.03% 0.04% -0.10% -0.13% Jul 13 -
Portugal 30Y
1.21 0.03 0.03% 0.04% -0.14% -0.32% Jul 13 -
Portugal 3Y
-0.27 0.09 0.09% 0.10% -0.01% 0.02% Jul 13 -
Portugal 7Y
0.18 0.01 0.01% 0.03% -0.10% -0.02% Jul 13 -
Slovenia
0.12 0.03 0.03% -0.14% -0.20% -0.19% Jul 13 -
France 1M
-0.57 0 0.01% 0.00% -0.04% -0.02% Jul 13 -
France 52W
-0.54 0.01 0.01% -0.01% -0.07% 0.06% Jul 13 -
France 2Y
-0.57 0.03 0.03% 0.03% -0.01% 0.07% Jul 13 -
France 3M
-0.55 0 0.00% -0.02% -0.05% 0.01% Jul 13 -
France 3Y
-0.56 0.04 0.04% 0.03% -0.02% 0.10% Jul 13 -
France 5Y
-0.48 0.04 0.04% 0.04% -0.01% 0.02% Jul 13 -
France 6M
-0.54 0.02 0.02% 0.00% -0.04% 0.06% Jul 13 -
Hungary
2.41 0.03 0.03% 0.07% 0.14% -0.14% Jul 13 -
Bulgaria
0.80 0.2 -0.20% -0.20% -0.20% 0.30% Jul 02 -
Italy 1M
-0.34 0.03 0.03% 0.01% -0.08% -0.06% Jul 13 -
Italy 3M
-0.23 0 0.00% 0.01% -0.03% 0.04% Jul 13 -
Italy 3Y
0.25 0 0.00% -0.02% -0.11% -0.11% Jul 13 -
Iceland
2.52 0 0.00% -0.07% 0.09% -1.47% Jul 13 -
Latvia
0.55 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jul 10 -
Lithuania
0.22 0.01 0.01% -0.03% -0.18% -0.33% Jul 13 -
Russia
5.78 0.01 -0.01% -0.23% 0.15% -1.59% Jul 13 -
Russia 1M
4.28 0.01 -0.01% -0.09% -0.79% -3.05% Jul 10 -
Russia 52W
4.11 0.08 0.08% 0.02% -0.13% -2.81% Jul 13 -
Russia 3M
4.23 0 0.00% -0.02% -0.51% -3.01% Jul 10 -
Russia 3Y
4.54 0.01 -0.01% -0.16% -0.23% -2.61% Jul 13 -
Russia 5Y
5.12 0.04 -0.04% -0.23% -0.03% -2.11% Jul 13 -
Russia 6M
4.21 0 0.00% 0.01% -0.37% -2.98% Jul 10 -
Russia 7Y
5.47 0.03 -0.03% -0.17% 0.10% -1.86% Jul 13 -
Turkey
12.31 0.08 -0.08% 0.38% 0.37% -4.48% Jul 13 -
Austria
-0.20 0.06 0.06% 0.01% -0.05% -0.17% Jul 13 -
Russia 2Y
4.50 0.02 -0.02% -0.14% -0.23% -2.63% Jul 13 -
Italy 52W
-0.21 0 0.00% 0.01% -0.20% -0.10% Jul 13 -
Greece 20Y
1.42 0.01 0.01% 0.06% -0.11% -1.56% Jul 13 -
Slovakia
-0.02 0.03 0.03% -0.02% -0.09% -0.17% Jul 13 -
Belgium
-0.11 0.05 0.05% 0.02% -0.07% -0.20% Jul 13 -
Italy 20Y
1.84 0.02 0.02% -0.01% -0.25% -0.50% Jul 13 -
Italy 2Y
0.10 0.01 -0.01% -0.02% -0.10% 0.10% Jul 13 -
Italy 30Y
2.19 0.02 0.02% -0.03% -0.23% -0.52% Jul 13 -
France
-0.10 0.05 0.05% 0.02% -0.06% -0.11% Jul 13 -
France 7Y
-0.34 0.04 0.04% 0.03% -0.04% -0.05% Jul 13 -
Greece
1.23 0.13 0.13% 0.03% 0.02% -1.09% Jul 13 -
Netherlands
-0.27 0.06 0.06% 0.02% 0.04% -0.14% Jul 13 -
Sweden
-0.06 0.04 0.04% -0.01% -0.05% -0.18% Jul 13 -
Spain
0.45 0.02 0.02% 0.02% -0.05% -0.07% Jul 13 -
Croatia
1.12 0 0.00% -0.16% -0.33% -0.12% Jul 13 -
Italy
1.29 0.01 0.01% -0.01% -0.11% -0.35% Jul 13 -
Italy 5Y
0.71 0 0.00% -0.01% -0.14% -0.20% Jul 13 -
Portugal 52W
-0.38 0.03 0.03% 0.03% 0.00% 0.00% Jul 13 -
Portugal 2Y
-0.41 0.07 0.07% 0.07% -0.04% 0.03% Jul 13 -
Portugal 3M
-0.41 0 0.00% 0.02% 0.00% -0.02% Jul 13 -
Portugal 6M
-0.40 0 0.00% 0.04% -0.01% -0.01% Jul 13 -
Switzerland
-0.43 0.05 0.05% -0.05% -0.01% 0.09% Jul 13 -
Greece 1M
0.39 0.01 0.01% 0.03% -0.30% -0.51% Jul 08 -
Greece 3M
0.37 0.01 0.01% 0.03% 0.01% -0.74% Jul 13 -
Greece 6M
0.27 0 0.00% 0.01% -0.13% -0.99% Jul 13 -
Norway
0.68 0.06 0.06% -0.01% 0.16% -0.87% Jul 13 -
Romania
4.09 0.08 -0.25% -0.08% -0.05% -0.73% Jul 13 -
Czech Republic
0.86 0.05 0.05% 0.07% -0.03% -0.62% Jul 13 -
Italy 7Y
0.89 0 0.00% -0.01% -0.18% -0.28% Jul 13 -
Spain 5Y
-0.22 0 0.00% 0.02% -0.12% -0.10% Jul 13 -
Netherlands 6M
-0.56 0.02 -0.02% -0.01% -0.06% 0.05% Jul 13 -
Spain 52W
-0.42 0.03 0.03% 0.03% -0.03% 0.03% Jul 13 -
Netherlands 3M
-0.56 0.01 -0.01% -0.02% -0.05% 0.00% Jul 13 -
Spain 3M
-0.51 0.01 -0.01% -0.01% -0.06% -0.06% Jul 13 -
Spain 3Y
-0.41 0.03 0.03% 0.00% -0.05% -0.03% Jul 13 -
Spain 6M
-0.47 0 0.00% 0.04% -0.03% 0.01% Jul 13 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
0.65 0.02 0.02% -0.03% -0.05% -1.44% Jul 13 -
US 1M
0.10 0 0.00% -0.02% -0.06% -2.07% Jul 13 -
US 3M
0.14 0.01 0.01% -0.01% -0.03% -2.01% Jul 13 -
US 6M
0.16 0.01 0.01% -0.01% -0.03% -1.90% Jul 13 -
US 52W
0.16 0.01 0.01% 0.00% -0.02% -1.81% Jul 13 -
US 2Y
0.16 0.01 0.01% 0.00% -0.03% -1.67% Jul 13 -
US 3Y
0.19 0.01 0.01% 0.00% -0.03% -1.62% Jul 13 -
US 5Y
0.31 0.01 0.01% 0.00% -0.02% -1.57% Jul 13 -
US 7Y
0.50 0.01 0.01% -0.02% -0.04% -1.47% Jul 13 -
US 20Y
1.31 0.02 0.02% -0.08% -0.12% -1.28% Jul 13 -
US 30Y
1.35 0.02 0.02% -0.09% -0.10% -1.26% Jul 13 -
Chile
2.50 0 0.00% 0.06% -0.03% -0.75% Jul 10 -
Canada 52W
0.28 0 0.00% 0.00% 0.01% -1.44% Jul 13 -
Canada 6M
0.23 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -1.48% Jul 13 -
Colombia
5.45 0.02 0.02% -0.05% -0.42% -0.39% Jul 13 -
Canada
0.58 0.03 0.03% 0.04% 0.06% -1.01% Jul 13 -
Canada 1M
0.18 0 0.00% -0.01% 0.01% -1.45% Jul 13 -
Canada 20Y
0.89 0.03 0.03% 0.04% 0.06% -0.87% Jul 13 -
Canada 2Y
0.30 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -1.26% Jul 13 -
Canada 3M
0.19 0 0.00% -0.02% 0.01% -1.47% Jul 13 -
Canada 3Y
0.31 0.06 0.06% 0.00% 0.04% -1.22% Jul 13 -
Brazil
6.42 0.05 0.05% 0.03% -0.27% -0.84% Jul 13 -
Brazil 52W
2.45 0.02 -0.02% 0.07% -0.09% -3.19% Jul 13 -
Brazil 2Y
3.40 0.08 -0.08% 0.12% -0.05% -2.34% Jul 11 -
Brazil 3M
2.10 0.03 -0.03% -0.01% -0.33% -3.95% Jul 13 -
Brazil 3Y
4.66 0.09 -0.09% 0.09% -0.05% -1.48% Jul 11 -
Brazil 5Y
5.36 0.02 -0.02% 0.03% -0.14% -1.46% Jul 13 -
Brazil 6M
2.17 0.02 -0.02% -0.01% 0.02% -3.54% Jul 13 -
Peru 9y
5.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% Mar 22 01:00
Venezuela
10.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jul 10 -
Mexico
5.68 0.08 -0.08% -0.05% -0.37% -1.93% Jul 10 -
Canada 30Y
1.10 0.03 0.03% 0.08% 0.08% -0.69% Jul 13 -
Canada 5Y
0.39 0.02 0.02% 0.02% 0.03% -1.13% Jul 13 -
Canada 7Y
0.38 0.02 0.02% 0.00% 0.02% -1.17% Jul 13 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
0.03 0.01 0.01% -0.01% 0.03% 0.15% Jul 13 -
Japan 1M
-0.08 0.02 0.02% 0.05% 0.08% 0.03% Jul 13 -
Japan 3M
-0.08 0.01 0.01% 0.03% 0.04% 0.06% Jul 13 -
Japan 6M
-0.14 0.04 0.04% 0.07% 0.04% 0.10% Jul 13 -
Japan 52W
-0.16 0 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% Jul 13 -
Japan 2Y
-0.14 0 0.00% 0.00% 0.03% 0.05% Jul 13 -
Japan 3Y
-0.14 0 0.00% -0.02% 0.01% 0.05% Jul 13 -
Japan 5Y
-0.10 0.01 0.01% -0.01% 0.02% 0.12% Jul 13 -
Japan 7Y
-0.09 0.01 0.01% -0.02% 0.03% 0.13% Jul 13 -
Japan 20Y
0.43 0.03 0.03% -0.01% 0.07% 0.19% Jul 13 -
Japan 30Y
0.60 0.03 0.03% -0.03% 0.09% 0.22% Jul 13 -
Indonesia
7.08 0.03 -0.03% -0.17% -0.16% -0.04% Jul 13 -
Indonesia 20Y
7.62 0 0.00% -0.06% -0.10% -0.06% Jul 13 -
Indonesia 3Y
5.92 0.07 -0.07% -0.25% -0.52% -0.41% Jul 13 -
Indonesia 52W
4.70 0.02 -0.02% -0.02% -0.62% -1.58% Jul 13 -
Indonesia 30Y
7.66 0.01 -0.01% -0.07% -0.10% -0.33% Jul 13 -
Indonesia 3M
3.58 0 0.00% 0.00% 0.05% -2.33% Jul 13 -
Indonesia 6M
3.75 0 0.00% 0.00% 0.00% -2.20% Jul 13 -
China 52W
2.28 0.09 0.09% 0.13% 0.15% -0.32% Jul 11 -
China 5Y
2.89 0.02 0.02% 0.18% 0.39% -0.14% Jul 13 -
China 7Y
3.13 0.06 0.06% 0.19% 0.37% -0.09% Jul 13 -
Singapore
0.89 0 0.00% 0.00% -0.03% -1.10% Jul 13 -
India 52W
3.65 0.02 0.02% -0.06% -0.14% -2.37% Jul 13 -
Qatar
1.95 0.04 -0.04% 0.05% -0.43% -1.12% Jul 13 -
South Korea 52W
0.58 0.01 0.01% 0.01% -0.03% -0.89% Jul 13 -
South Korea 2Y
0.78 0.01 0.01% 0.00% -0.02% -0.65% Jul 13 -
Indonesia 5Y
6.42 0.01 -0.01% -0.14% -0.44% -0.11% Jul 13 -
India 3M
3.21 0.02 0.02% 0.04% -0.14% -2.61% Jul 13 -
India 6M
3.37 0 0.00% -0.02% -0.10% -2.60% Jul 13 -
China
3.15 0.01 -0.01% 0.10% 0.33% -0.04% Jul 13 -
India
5.79 0.03 0.03% -0.05% -0.01% -0.65% Jul 13 -
Malaysia
2.80 0.01 0.01% -0.13% -0.26% -0.82% Jul 13 -
Vietnam
2.91 0.01 -0.01% -0.08% -0.16% -1.63% Jul 13 -
Hong Kong
0.58 0.01 0.01% -0.12% 0.02% -1.06% Jul 13 -
South Korea 5Y
1.15 0.02 0.02% 0.01% 0.03% -0.34% Jul 13 -
South Korea 20Y
1.59 0.02 0.02% 0.00% 0.07% -0.01% Jul 13 -
South Korea
1.42 0.02 0.02% 0.01% 0.04% -0.16% Jul 13 -
South Korea 30Y
1.60 0.02 0.02% -0.01% 0.04% 0.00% Jul 13 -
South Korea 3Y
0.86 0.02 0.02% 0.01% 0.02% -0.57% Jul 13 -
China 2Y
2.49 0.04 0.04% 0.13% 0.29% -0.33% Jul 13 -
China 20Y
3.66 0.06 0.06% 0.06% 0.21% 0.11% Jul 11 -
China 3Y
2.68 0.02 0.02% 0.20% 0.38% -0.21% Jul 13 -
Thailand
1.32 0.05 0.05% -0.02% 0.11% -0.68% Jul 13 -
Taiwan
0.47 0 0.00% 0.00% -0.01% -0.21% Jul 13 -
Philippine
2.68 0.08 -0.08% -0.09% -0.61% -2.36% Jul 13 -
India 5Y
4.84 0 0.00% -0.22% -0.58% -1.56% Jul 13 -
China 30Y
3.77 0.02 -0.02% 0.07% 0.24% -0.04% Jul 13 -
Indonesia 1M
3.50 0 0.00% 0.00% 0.05% -2.41% Jul 13 -
India 2Y
4.15 0.04 0.04% 0.00% -0.14% -2.01% Jul 13 -
India 30Y
6.42 0.02 -0.02% -0.09% -0.16% -0.29% Jul 13 -
India 3Y
4.28 0 0.00% -0.08% -0.26% -2.03% Jul 13 -
India 7Y
5.62 0 0.00% -0.16% -0.28% -0.91% Jul 13 -
Pakistan
8.66 0 0.00% 0.03% 0.13% -5.53% Jul 13 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
4.96 0.02 -0.02% -0.05% -0.24% -1.27% Jul 13 -
Nigeria
9.05 0.02 0.02% 0.11% -1.95% -4.85% Jul 10 -
South Africa 3M
3.81 0.21 0.21% 0.01% 0.21% -2.77% Jul 13 -
South Africa 5Y
7.72 0.04 -0.04% -0.05% -0.15% 0.61% Jul 13 -
South Africa
9.45 0.05 -0.05% -0.07% 0.07% 1.41% Jul 13 -
South Africa 20Y
11.47 0.02 -0.02% -0.13% 0.11% 1.83% Jul 13 -
South Africa 30Y
11.53 0.03 -0.03% -0.17% 0.14% 1.83% Jul 13 -
Kenya
11.95 0.1 -0.10% -0.10% -0.30% 0.30% Jul 13 -
Zambia Government Bond 10y
38.00 0 0.00% 0.00% 0.00% 6.87% Jul 13 -
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
US
0.65 0.02 0.02% 0.66 0.68 0.7 0.72
UK
0.19 0.04 0.04% 0.16 0.17 0.18 0.2
Japan
0.03 0.01 0.01% 0.03 0.04 0.04 0.05
Germany
-0.41 0.06 0.06% 0.04 0.09 0.15 0.21
France
-0.10 0.05 0.05% 0.01 0.03 0.05 0.07
Greece
1.23 0.13 0.13% 1.31 1.37 1.43 1.49
India
5.79 0.03 0.03% 5.83 5.88 5.94 5.99
Netherlands
-0.27 0.06 0.06% 0.03 0.07 0.11 0.15
Spain
0.45 0.02 0.02% 0.48 0.53 0.58 0.64
Portugal
0.46 0.03 0.03% 0.5 0.55 0.6 0.66
New Zealand
1.01 0.01 -0.01% 1.04 1.07 1.11 1.15
Australia
0.92 0.03 0.03% 0.94 0.98 1.03 1.07
Italy
1.29 0.01 0.01% 1.39 1.46 1.54 1.63
Canada
0.58 0.03 0.03% 0.57 0.6 0.62 0.65
Brazil
6.42 0.05 0.05% 6.45 6.54 6.63 6.72
Switzerland
-0.43 0.05 0.05% 0.05 0.1 0.16 0.22
Mexico
5.68 0.08 -0.08% 5.74 5.8 5.86 5.92
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
US
0.65 0.02 0.02% 0.66 0.68 0.7 0.72
US 1M
0.10 0 0.00% 0.1 0.11 0.11 0.11
US 3M
0.14 0.01 0.01% 0.13 0.14 0.14 0.14
US 6M
0.16 0.01 0.01% 0.16 0.16 0.16 0.16
US 52W
0.16 0.01 0.01% 0.15 0.15 0.16 0.16
US 2Y
0.16 0.01 0.01% 0.16 0.16 0.17 0.17
US 3Y
0.19 0.01 0.01% 0.19 0.2 0.21 0.21
US 5Y
0.31 0.01 0.01% 0.31 0.32 0.33 0.34
US 7Y
0.50 0.01 0.01% 0.5 0.51 0.53 0.55
US 20Y
1.31 0.02 0.02% 1.32 1.36 1.39 1.42
US 30Y
1.35 0.02 0.02% 1.36 1.4 1.43 1.46
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
UK
0.19 0.04 0.04% 0.16 0.17 0.18 0.2
UK 1M
-0.04 0.01 -0.01% 0 0 0 0.01
UK 3M
0.01 0 0.00% 0.01 0.01 0.02 0.02
UK 6M
0.00 0.01 0.01% 0 0 0 0
UK 52W
0.02 0.01 0.01% 0.01 0.01 0.01 0.01
UK 3Y
-0.08 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
UK 5Y
-0.05 0.03 0.03% 0.01 0.01 0.02 0.03
UK 7Y
0.03 0.03 0.03% 0 0 0 0
UK 20Y
0.57 0.04 0.04% 0.56 0.58 0.61 0.64
UK 30Y
0.66 0.04 0.04% 0.65 0.67 0.7 0.73
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
Japan
0.03 0.01 0.01% 0.03 0.04 0.04 0.05
Japan 1M
-0.08 0.02 0.02% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3M
-0.08 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 6M
-0.14 0.04 0.04% 0.01 0.03 0.05 0.07
Japan 52W
-0.16 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 2Y
-0.14 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3Y
-0.14 0 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 5Y
-0.10 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 7Y
-0.09 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 20Y
0.43 0.03 0.03% 0.47 0.51 0.57 0.62
Japan 30Y
0.60 0.03 0.03% 0.65 0.71 0.77 0.84
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
Germany
-0.41 0.06 0.06% 0.04 0.09 0.15 0.21
Germany 3M
-0.57 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 6M
-0.63 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 52W
-0.58 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
Germany 2Y
-0.66 0.03 0.04% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 3Y
-0.68 0.05 0.05% 0.02 0.05 0.07 0.1
Germany 5Y
-0.62 0.06 0.06% 0.03 0.07 0.11 0.15
Germany 7Y
-0.55 0.06 0.06% 0.05 0.11 0.17 0.24
Germany 30Y
0.02 0.08 0.08% 0.01 0.01 0.02 0.03
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
France 1M
-0.57 0 0.01% 0.04 0.08 0.12 0.16
France 52W
-0.54 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
France 2Y
-0.57 0.03 0.03% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 3M
-0.55 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 3Y
-0.56 0.04 0.04% 0.02 0.05 0.07 0.1
France 5Y
-0.48 0.04 0.04% 0.05 0.11 0.17 0.24
France 6M
-0.54 0.02 0.02% 0.02 0.03 0.05 0.07
France 20Y
0.34 0.06 0.06% 0.33 0.37 0.4 0.45
France 30Y
0.62 0.06 0.06% 0.62 0.67 0.71 0.76
France
-0.10 0.05 0.05% 0.01 0.03 0.05 0.07
France 7Y
-0.34 0.04 0.04% 0.04 0.08 0.13 0.18
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
Italy 1M
-0.34 0.03 0.03% 0.03 0.06 0.1 0.14
Italy 3M
-0.23 0 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Italy 3Y
0.25 0 0.00% 0.3 0.33 0.36 0.4
Italy 7Y
0.89 0 0.00% 0.98 1.06 1.14 1.23
Italy
1.29 0.01 0.01% 1.39 1.46 1.54 1.63
Italy 5Y
0.71 0 0.00% 0.8 0.88 0.97 1.07
Italy 52W
-0.21 0 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.1
Italy 20Y
1.84 0.02 0.02% 1.91 1.98 2.04 2.11
Italy 2Y
0.10 0.01 -0.01% 0.13 0.15 0.16 0.18
Italy 30Y
2.19 0.02 0.02% 2.25 2.32 2.38 2.45
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
Russia
5.78 0.01 -0.01% 5.83 5.88 5.92 5.97
Russia 1M
4.28 0.01 -0.01% 4.29 4.3 4.32 4.33
Russia 52W
4.11 0.08 0.08% 4.09 4.15 4.21 4.27
Russia 3M
4.23 0 0.00% 4.24 4.25 4.26 4.27
Russia 3Y
4.54 0.01 -0.01% 4.61 4.64 4.67 4.7
Russia 5Y
5.12 0.04 -0.04% 5.2 5.24 5.28 5.33
Russia 6M
4.21 0 0.00% 4.22 4.23 4.24 4.26
Russia 7Y
5.47 0.03 -0.03% 5.54 5.59 5.63 5.67
Russia 2Y
4.50 0.02 -0.02% 4.55 4.58 4.62 4.65
Russia 20Y
6.28 0 0.00% 6.32 6.36 6.39 6.43
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
Australia 5Y
0.43 0.01 0.01% 0.44 0.46 0.49 0.51
New Zealand
1.01 0.01 -0.01% 1.04 1.07 1.11 1.15
Australia 52W
0.26 0.01 0.01% 0.27 0.27 0.28 0.29
Australia 2Y
0.28 0.02 0.02% 0.28 0.29 0.3 0.32
Australia
0.92 0.03 0.03% 0.94 0.98 1.03 1.07
Australia 20Y
1.58 0.04 0.04% 1.6 1.65 1.7 1.75
Australia 7Y
0.63 0.02 0.02% 0.65 0.67 0.71 0.74
Australia 3Y
0.28 0.01 0.01% 0.29 0.3 0.32 0.33
Australia 30Y
1.84 0.04 0.04% 1.88 1.93 1.98 2.04
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
Canada
0.58 0.03 0.03% 0.57 0.6 0.62 0.65
Canada 1M
0.18 0 0.00% 0.18 0.18 0.18 0.18
Canada 20Y
0.89 0.03 0.03% 0.88 0.91 0.94 0.97
Canada 2Y
0.30 0.01 0.01% 0.31 0.32 0.33 0.34
Canada 3M
0.19 0 0.00% 0.19 0.19 0.19 0.19
Canada 3Y
0.31 0.06 0.06% 0.26 0.27 0.28 0.29
Canada 30Y
1.10 0.03 0.03% 1.11 1.14 1.17 1.21
Canada 5Y
0.39 0.02 0.02% 0.39 0.4 0.42 0.44
Canada 7Y
0.38 0.02 0.02% 0.38 0.39 0.41 0.42
Canada 52W
0.28 0 0.00% 0.28 0.29 0.29 0.3
Canada 6M
0.23 0.01 -0.01% 0.23 0.23 0.24 0.24
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
China 30Y
3.77 0.02 -0.02% 3.8 3.83 3.85 3.88
China 2Y
2.49 0.04 0.04% 2.5 2.53 2.56 2.59
China 20Y
3.66 0.06 0.06% 3.7 3.74 3.77 3.81
China 3Y
2.68 0.02 0.02% 2.73 2.75 2.78 2.81
China 52W
2.28 0.09 0.09% 2.31 2.35 2.38 2.42
China 5Y
2.89 0.02 0.02% 2.92 2.94 2.97 3
China 7Y
3.13 0.06 0.06% 3.12 3.15 3.17 3.2
China
3.15 0.01 -0.01% 3.18 3.2 3.23 3.25
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
India 2Y
4.15 0.04 0.04% 4.16 4.19 4.22 4.25
India 30Y
6.42 0.02 -0.02% 6.47 6.52 6.56 6.6
India 3Y
4.28 0 0.00% 4.36 4.39 4.43 4.46
India 7Y
5.62 0 0.00% 5.68 5.73 5.79 5.84
India 5Y
4.84 0 0.00% 4.9 4.94 4.99 5.04
India 52W
3.65 0.02 0.02% 3.73 3.78 3.83 3.88
India 3M
3.21 0.02 0.02% 3.21 3.24 3.26 3.29
India 6M
3.37 0 0.00% 3.38 3.4 3.43 3.46
India
5.79 0.03 0.03% 5.83 5.88 5.94 5.99
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
Brazil
6.42 0.05 0.05% 6.45 6.54 6.63 6.72
Brazil 52W
2.45 0.02 -0.02% 2.49 2.53 2.56 2.6
Brazil 2Y
3.40 0.08 -0.08% 3.44 3.49 3.54 3.6
Brazil 3M
2.10 0.03 -0.03% 2.12 2.15 2.18 2.2
Brazil 3Y
4.66 0.09 -0.09% 4.73 4.81 4.89 4.97
Brazil 5Y
5.36 0.02 -0.02% 5.46 5.54 5.63 5.72
Brazil 6M
2.17 0.02 -0.02% 2.21 2.23 2.25 2.27
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
Indonesia 1M
3.50 0 0.00% 3.57 3.63 3.7 3.77
Indonesia
7.08 0.03 -0.03% 7.14 7.2 7.26 7.32
Indonesia 20Y
7.62 0 0.00% 7.67 7.72 7.78 7.84
Indonesia 3Y
5.92 0.07 -0.07% 6.01 6.07 6.13 6.19
Indonesia 52W
4.70 0.02 -0.02% 4.82 4.93 5.03 5.14
Indonesia 30Y
7.66 0.01 -0.01% 7.7 7.74 7.78 7.82
Indonesia 3M
3.58 0 0.00% 3.65 3.72 3.8 3.87
Indonesia 6M
3.75 0 0.00% 3.83 3.9 3.98 4.06
Indonesia 5Y
6.42 0.01 -0.01% 6.46 6.52 6.58 6.64
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
South Korea 5Y
1.15 0.02 0.02% 1.18 1.21 1.24 1.27
South Korea 20Y
1.59 0.02 0.02% 1.63 1.67 1.71 1.76
South Korea
1.42 0.02 0.02% 1.46 1.5 1.53 1.57
South Korea 30Y
1.60 0.02 0.02% 1.64 1.68 1.72 1.76
South Korea 3Y
0.86 0.02 0.02% 0.88 0.9 0.92 0.94
South Korea 52W
0.58 0.01 0.01% 0.58 0.58 0.59 0.6
South Korea 2Y
0.78 0.01 0.01% 0.79 0.8 0.82 0.84
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
4.96 0.02 -0.02% 5.03 5.08 5.12 5.17
South Africa 3M
3.81 0.21 0.21% 4.18 4.59 5.04 5.54
South Africa 5Y
7.72 0.04 -0.04% 7.87 7.99 8.11 8.24
South Africa
9.45 0.05 -0.05% 9.61 9.72 9.83 9.95
South Africa 20Y
11.47 0.02 -0.02% 11.57 11.66 11.74 11.83
South Africa 30Y
11.53 0.03 -0.03% 11.64 11.73 11.81 11.9
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
Greece 1M
0.39 0.01 0.01% 0.42 0.47 0.51 0.57
Greece 3M
0.37 0.01 0.01% 0.4 0.44 0.48 0.53
Greece 6M
0.27 0 0.00% 0.3 0.33 0.36 0.39
Greece 20Y
1.42 0.01 0.01% 1.46 1.49 1.53 1.56
Greece
1.23 0.13 0.13% 1.31 1.37 1.43 1.49
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
Portugal 52W
-0.38 0.03 0.03% 0.02 0.04 0.06 0.08
Portugal 2Y
-0.41 0.07 0.07% 0.03 0.07 0.11 0.14
Portugal 3M
-0.41 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
Portugal 6M
-0.40 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Portugal 20Y
0.89 0.03 0.03% 0.92 0.96 1.01 1.06
Portugal 5Y
-0.04 0.03 0.03% 0.01 0.02 0.02 0.03
Portugal
0.46 0.03 0.03% 0.5 0.55 0.6 0.66
Portugal 30Y
1.21 0.03 0.03% 1.25 1.29 1.34 1.4
Portugal 3Y
-0.27 0.09 0.09% 0.04 0.07 0.12 0.16
Portugal 7Y
0.18 0.01 0.01% 0.18 0.2 0.22 0.24
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
UK
0.19 0.04 0.04% 0.16 0.17 0.18 0.2
UK 1M
-0.04 0.01 -0.01% 0 0 0 0.01
UK 3M
0.01 0 0.00% 0.01 0.01 0.02 0.02
UK 6M
0.00 0.01 0.01% 0 0 0 0
UK 52W
0.02 0.01 0.01% 0.01 0.01 0.01 0.01
UK 3Y
-0.08 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
UK 5Y
-0.05 0.03 0.03% 0.01 0.01 0.02 0.03
UK 7Y
0.03 0.03 0.03% 0 0 0 0
UK 20Y
0.57 0.04 0.04% 0.56 0.58 0.61 0.64
UK 30Y
0.66 0.04 0.04% 0.65 0.67 0.7 0.73
Germany
-0.41 0.06 0.06% 0.04 0.09 0.15 0.21
Germany 3M
-0.57 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 6M
-0.63 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 52W
-0.58 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
Germany 2Y
-0.66 0.03 0.04% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 3Y
-0.68 0.05 0.05% 0.02 0.05 0.07 0.1
Germany 5Y
-0.62 0.06 0.06% 0.03 0.07 0.11 0.15
Germany 7Y
-0.55 0.06 0.06% 0.05 0.11 0.17 0.24
Germany 30Y
0.02 0.08 0.08% 0.01 0.01 0.02 0.03
Denmark
-0.29 0.06 0.06% 0.03 0.07 0.11 0.15
Finland
-0.23 0.05 0.05% 0.03 0.06 0.09 0.13
France 20Y
0.34 0.06 0.06% 0.33 0.37 0.4 0.45
France 30Y
0.62 0.06 0.06% 0.62 0.67 0.71 0.76
Ireland
0.01 0.04 0.04% 0 0.01 0.01 0.01
Portugal 20Y
0.89 0.03 0.03% 0.92 0.96 1.01 1.06
Portugal 5Y
-0.04 0.03 0.03% 0.01 0.02 0.02 0.03
Poland
1.40 0.06 0.06% 1.39 1.44 1.49 1.54
Russia 20Y
6.28 0 0.00% 6.32 6.36 6.39 6.43
Portugal
0.46 0.03 0.03% 0.5 0.55 0.6 0.66
Portugal 30Y
1.21 0.03 0.03% 1.25 1.29 1.34 1.4
Portugal 3Y
-0.27 0.09 0.09% 0.04 0.07 0.12 0.16
Portugal 7Y
0.18 0.01 0.01% 0.18 0.2 0.22 0.24
Slovenia
0.12 0.03 0.03% 0.13 0.14 0.15 0.17
France 1M
-0.57 0 0.01% 0.04 0.08 0.12 0.16
France 52W
-0.54 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
France 2Y
-0.57 0.03 0.03% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 3M
-0.55 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 3Y
-0.56 0.04 0.04% 0.02 0.05 0.07 0.1
France 5Y
-0.48 0.04 0.04% 0.05 0.11 0.17 0.24
France 6M
-0.54 0.02 0.02% 0.02 0.03 0.05 0.07
Hungary
2.41 0.03 0.03% 2.47 2.57 2.67 2.77
Bulgaria
0.80 0.2 -0.20% 0.85 0.9 0.95 1.01
Italy 1M
-0.34 0.03 0.03% 0.03 0.06 0.1 0.14
Italy 3M
-0.23 0 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Italy 3Y
0.25 0 0.00% 0.3 0.33 0.36 0.4
Iceland
2.52 0 0.00% 2.57 2.62 2.67 2.72
Latvia
0.55 0 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
Lithuania
0.22 0.01 0.01% 0.23 0.25 0.27 0.29
Russia
5.78 0.01 -0.01% 5.83 5.88 5.92 5.97
Russia 1M
4.28 0.01 -0.01% 4.29 4.3 4.32 4.33
Russia 52W
4.11 0.08 0.08% 4.09 4.15 4.21 4.27
Russia 3M
4.23 0 0.00% 4.24 4.25 4.26 4.27
Russia 3Y
4.54 0.01 -0.01% 4.61 4.64 4.67 4.7
Russia 5Y
5.12 0.04 -0.04% 5.2 5.24 5.28 5.33
Russia 6M
4.21 0 0.00% 4.22 4.23 4.24 4.26
Russia 7Y
5.47 0.03 -0.03% 5.54 5.59 5.63 5.67
Turkey
12.31 0.08 -0.08% 12.71 13.05 13.39 13.74
Austria
-0.20 0.06 0.06% 0.03 0.05 0.08 0.12
Russia 2Y
4.50 0.02 -0.02% 4.55 4.58 4.62 4.65
Italy 52W
-0.21 0 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.1
Greece 20Y
1.42 0.01 0.01% 1.46 1.49 1.53 1.56
Slovakia
-0.02 0.03 0.03% 0 0.01 0.01 0.01
Belgium
-0.11 0.05 0.05% 0.02 0.03 0.05 0.07
Italy 20Y
1.84 0.02 0.02% 1.91 1.98 2.04 2.11
Italy 2Y
0.10 0.01 -0.01% 0.13 0.15 0.16 0.18
Italy 30Y
2.19 0.02 0.02% 2.25 2.32 2.38 2.45
France
-0.10 0.05 0.05% 0.01 0.03 0.05 0.07
France 7Y
-0.34 0.04 0.04% 0.04 0.08 0.13 0.18
Greece
1.23 0.13 0.13% 1.31 1.37 1.43 1.49
Netherlands
-0.27 0.06 0.06% 0.03 0.07 0.11 0.15
Sweden
-0.06 0.04 0.04% 0.01 0.02 0.04 0.05
Spain
0.45 0.02 0.02% 0.48 0.53 0.58 0.64
Croatia
1.12 0 0.00% 1.16 1.21 1.26 1.31
Italy
1.29 0.01 0.01% 1.39 1.46 1.54 1.63
Italy 5Y
0.71 0 0.00% 0.8 0.88 0.97 1.07
Portugal 52W
-0.38 0.03 0.03% 0.02 0.04 0.06 0.08
Portugal 2Y
-0.41 0.07 0.07% 0.03 0.07 0.11 0.14
Portugal 3M
-0.41 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
Portugal 6M
-0.40 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Switzerland
-0.43 0.05 0.05% 0.05 0.1 0.16 0.22
Greece 1M
0.39 0.01 0.01% 0.42 0.47 0.51 0.57
Greece 3M
0.37 0.01 0.01% 0.4 0.44 0.48 0.53
Greece 6M
0.27 0 0.00% 0.3 0.33 0.36 0.39
Norway
0.68 0.06 0.06% 0.64 0.66 0.68 0.7
Romania
4.09 0.08 -0.25% 4.26 4.33 4.4 4.47
Czech Republic
0.86 0.05 0.05% 0.83 0.86 0.89 0.92
Italy 7Y
0.89 0 0.00% 0.98 1.06 1.14 1.23
Spain 5Y
-0.22 0 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Netherlands 6M
-0.56 0.02 -0.02% 0.02 0.04 0.07 0.09
Spain 52W
-0.42 0.03 0.03% 0.02 0.04 0.06 0.09
Netherlands 3M
-0.56 0.01 -0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
Spain 3M
-0.51 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.1 0.13
Spain 3Y
-0.41 0.03 0.03% 0.04 0.09 0.14 0.2
Spain 6M
-0.47 0 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.1
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
US
0.65 0.02 0.02% 0.66 0.68 0.7 0.72
US 1M
0.10 0 0.00% 0.1 0.11 0.11 0.11
US 3M
0.14 0.01 0.01% 0.13 0.14 0.14 0.14
US 6M
0.16 0.01 0.01% 0.16 0.16 0.16 0.16
US 52W
0.16 0.01 0.01% 0.15 0.15 0.16 0.16
US 2Y
0.16 0.01 0.01% 0.16 0.16 0.17 0.17
US 3Y
0.19 0.01 0.01% 0.19 0.2 0.21 0.21
US 5Y
0.31 0.01 0.01% 0.31 0.32 0.33 0.34
US 7Y
0.50 0.01 0.01% 0.5 0.51 0.53 0.55
US 20Y
1.31 0.02 0.02% 1.32 1.36 1.39 1.42
US 30Y
1.35 0.02 0.02% 1.36 1.4 1.43 1.46
Chile
2.50 0 0.00% 2.56 2.63 2.69 2.76
Canada 52W
0.28 0 0.00% 0.28 0.29 0.29 0.3
Canada 6M
0.23 0.01 -0.01% 0.23 0.23 0.24 0.24
Colombia
5.45 0.02 0.02% 5.51 5.6 5.69 5.78
Canada
0.58 0.03 0.03% 0.57 0.6 0.62 0.65
Canada 1M
0.18 0 0.00% 0.18 0.18 0.18 0.18
Canada 20Y
0.89 0.03 0.03% 0.88 0.91 0.94 0.97
Canada 2Y
0.30 0.01 0.01% 0.31 0.32 0.33 0.34
Canada 3M
0.19 0 0.00% 0.19 0.19 0.19 0.19
Canada 3Y
0.31 0.06 0.06% 0.26 0.27 0.28 0.29
Brazil
6.42 0.05 0.05% 6.45 6.54 6.63 6.72
Brazil 52W
2.45 0.02 -0.02% 2.49 2.53 2.56 2.6
Brazil 2Y
3.40 0.08 -0.08% 3.44 3.49 3.54 3.6
Brazil 3M
2.10 0.03 -0.03% 2.12 2.15 2.18 2.2
Brazil 3Y
4.66 0.09 -0.09% 4.73 4.81 4.89 4.97
Brazil 5Y
5.36 0.02 -0.02% 5.46 5.54 5.63 5.72
Brazil 6M
2.17 0.02 -0.02% 2.21 2.23 2.25 2.27
Peru 9y
5.43 0 0.00% 5.47 5.51 5.56 5.6
Venezuela
10.43 0 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Mexico
5.68 0.08 -0.08% 5.74 5.8 5.86 5.92
Canada 30Y
1.10 0.03 0.03% 1.11 1.14 1.17 1.21
Canada 5Y
0.39 0.02 0.02% 0.39 0.4 0.42 0.44
Canada 7Y
0.38 0.02 0.02% 0.38 0.39 0.41 0.42
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
Japan
0.03 0.01 0.01% 0.03 0.04 0.04 0.05
Japan 1M
-0.08 0.02 0.02% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3M
-0.08 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 6M
-0.14 0.04 0.04% 0.01 0.03 0.05 0.07
Japan 52W
-0.16 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 2Y
-0.14 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3Y
-0.14 0 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 5Y
-0.10 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 7Y
-0.09 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 20Y
0.43 0.03 0.03% 0.47 0.51 0.57 0.62
Japan 30Y
0.60 0.03 0.03% 0.65 0.71 0.77 0.84
Indonesia
7.08 0.03 -0.03% 7.14 7.2 7.26 7.32
Indonesia 20Y
7.62 0 0.00% 7.67 7.72 7.78 7.84
Indonesia 3Y
5.92 0.07 -0.07% 6.01 6.07 6.13 6.19
Indonesia 52W
4.70 0.02 -0.02% 4.82 4.93 5.03 5.14
Indonesia 30Y
7.66 0.01 -0.01% 7.7 7.74 7.78 7.82
Indonesia 3M
3.58 0 0.00% 3.65 3.72 3.8 3.87
Indonesia 6M
3.75 0 0.00% 3.83 3.9 3.98 4.06
China 52W
2.28 0.09 0.09% 2.31 2.35 2.38 2.42
China 5Y
2.89 0.02 0.02% 2.92 2.94 2.97 3
China 7Y
3.13 0.06 0.06% 3.12 3.15 3.17 3.2
Singapore
0.89 0 0.00% 0.91 0.93 0.94 0.96
India 52W
3.65 0.02 0.02% 3.73 3.78 3.83 3.88
Qatar
1.95 0.04 -0.04% 2.06 2.11 2.16 2.2
South Korea 52W
0.58 0.01 0.01% 0.58 0.58 0.59 0.6
South Korea 2Y
0.78 0.01 0.01% 0.79 0.8 0.82 0.84
Indonesia 5Y
6.42 0.01 -0.01% 6.46 6.52 6.58 6.64
India 3M
3.21 0.02 0.02% 3.21 3.24 3.26 3.29
India 6M
3.37 0 0.00% 3.38 3.4 3.43 3.46
China
3.15 0.01 -0.01% 3.18 3.2 3.23 3.25
India
5.79 0.03 0.03% 5.83 5.88 5.94 5.99
Malaysia
2.80 0.01 0.01% 2.83 2.85 2.88 2.9
Vietnam
2.91 0.01 -0.01% 2.95 2.98 3.02 3.05
Hong Kong
0.58 0.01 0.01% 0.61 0.63 0.65 0.68
South Korea 5Y
1.15 0.02 0.02% 1.18 1.21 1.24 1.27
South Korea 20Y
1.59 0.02 0.02% 1.63 1.67 1.71 1.76
South Korea
1.42 0.02 0.02% 1.46 1.5 1.53 1.57
South Korea 30Y
1.60 0.02 0.02% 1.64 1.68 1.72 1.76
South Korea 3Y
0.86 0.02 0.02% 0.88 0.9 0.92 0.94
China 2Y
2.49 0.04 0.04% 2.5 2.53 2.56 2.59
China 20Y
3.66 0.06 0.06% 3.7 3.74 3.77 3.81
China 3Y
2.68 0.02 0.02% 2.73 2.75 2.78 2.81
Thailand
1.32 0.05 0.05% 1.34 1.37 1.4 1.43
Taiwan
0.47 0 0.00% 0.48 0.49 0.5 0.51
Philippine
2.68 0.08 -0.08% 2.74 2.79 2.83 2.87
India 5Y
4.84 0 0.00% 4.9 4.94 4.99 5.04
China 30Y
3.77 0.02 -0.02% 3.8 3.83 3.85 3.88
Indonesia 1M
3.50 0 0.00% 3.57 3.63 3.7 3.77
India 2Y
4.15 0.04 0.04% 4.16 4.19 4.22 4.25
India 30Y
6.42 0.02 -0.02% 6.47 6.52 6.56 6.6
India 3Y
4.28 0 0.00% 4.36 4.39 4.43 4.46
India 7Y
5.62 0 0.00% 5.68 5.73 5.79 5.84
Pakistan
8.66 0 0.00% 8.76 8.86 8.97 9.07
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
4.96 0.02 -0.02% 5.03 5.08 5.12 5.17
Nigeria
9.05 0.02 0.02% 9.17 9.29 9.42 9.54
South Africa 3M
3.81 0.21 0.21% 4.18 4.59 5.04 5.54
South Africa 5Y
7.72 0.04 -0.04% 7.87 7.99 8.11 8.24
South Africa
9.45 0.05 -0.05% 9.61 9.72 9.83 9.95
South Africa 20Y
11.47 0.02 -0.02% 11.57 11.66 11.74 11.83
South Africa 30Y
11.53 0.03 -0.03% 11.64 11.73 11.81 11.9
Kenya
11.95 0.1 -0.10% 12.26 12.48 12.69 12.92
Zambia Government Bond 10y
38.00 0 0.00% 39.12 40.28 41.46 42.69
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی