شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اوراق قرضه

  • داده های زنده
  • پیش بینی
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
0.59 0.04 -0.04% -0.22% -0.43% -1.93% Apr 02 -
UK
0.31 0 0.00% -0.13% -0.10% -0.79% Apr 01 -
Japan
0.02 0.01 0.01% 0.01% 0.13% 0.07% Apr 02 -
Germany
-0.46 0 -0.01% -0.16% 0.16% -0.46% Apr 01 -
France
0.01 0.02 0.01% -0.18% 0.32% -0.37% Apr 01 -
Greece
1.77 0.12 0.12% -0.67% 0.38% -1.89% Apr 01 -
India
6.14 0.07 -0.07% -0.17% -0.21% -1.13% Mar 31 -
Netherlands
-0.28 0 0.02% -0.29% 0.21% -0.48% Apr 01 -
Spain
0.71 0.02 0.02% -0.17% 0.42% -0.43% Apr 01 -
Portugal
0.86 0.03 0.00% -0.14% 0.56% -0.41% Apr 01 -
New Zealand
1.14 0 0.00% 0.02% 0.06% -0.79% Apr 02 -
Australia
0.77 0.08 0.08% -0.16% -0.01% -1.07% Apr 02 -
Italy
1.55 0.01 0.02% -0.03% 0.40% -0.99% Apr 01 -
Canada
0.61 0.08 -0.08% -0.29% -0.49% -1.05% Apr 01 -
Brazil
7.96 0.31 0.31% -0.54% 1.39% -0.95% Apr 01 -
Switzerland
-0.34 0.01 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% Apr 01 -
Mexico
7.12 0.02 -0.02% -0.72% 0.54% -0.92% Apr 01 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
0.59 0.04 -0.04% -0.22% -0.43% -1.93% Apr 02 -
US 1M
0.03 0.01 -0.01% 0.07% -1.09% -2.39% Apr 02 -
US 3M
0.08 0.01 0.01% 0.12% -0.87% -2.36% Apr 02 -
US 6M
0.14 0.01 0.01% 0.10% -0.88% -2.31% Apr 02 -
US 52W
0.15 0.01 -0.01% 0.02% -0.57% -2.27% Apr 02 -
US 2Y
0.21 0.02 -0.02% -0.06% -0.52% -2.12% Apr 02 -
US 3Y
0.27 0.01 -0.01% -0.08% -0.48% -2.03% Apr 02 -
US 5Y
0.36 0.01 -0.01% -0.12% -0.41% -1.96% Apr 02 -
US 7Y
0.50 0.03 -0.03% -0.18% -0.42% -1.92% Apr 02 -
US 20Y
1.21 0.06 -0.06% -0.17% -0.51% -1.65% Apr 01 -
US 30Y
1.23 0.06 -0.06% -0.17% -0.40% -1.70% Apr 02 -
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.31 0 0.00% -0.13% -0.10% -0.79% Apr 01 -
UK 1M
0.20 0.02 -0.02% -0.07% -0.45% -0.32% Apr 01 -
UK 3M
0.22 0.01 -0.01% -0.06% -0.35% -0.54% Apr 01 -
UK 6M
0.21 0.01 -0.01% -0.06% -0.30% -0.58% Apr 01 -
UK 52W
0.11 0.01 -0.01% 0.02% -0.33% -0.62% Apr 01 -
UK 3Y
0.13 0.01 -0.01% 0.00% -0.15% -0.59% Apr 01 -
UK 5Y
0.18 0.01 -0.01% -0.06% -0.12% -0.67% Apr 01 -
UK 7Y
0.15 0.01 -0.01% -0.09% -0.13% -0.76% Apr 01 -
UK 20Y
0.69 0.01 -0.01% -0.10% -0.13% -0.87% Apr 01 -
UK 30Y
0.76 0.01 -0.01% -0.11% -0.16% -0.86% Apr 01 -
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
0.02 0.01 0.01% 0.01% 0.13% 0.07% Apr 02 -
Japan 1M
-0.19 0.02 0.02% 0.14% -0.10% -0.07% Apr 01 -
Japan 3M
-0.23 0.02 -0.02% 0.21% -0.03% -0.07% Apr 01 -
Japan 6M
-0.17 0.06 0.06% 0.18% 0.03% -0.02% Apr 01 -
Japan 52W
-0.12 0.02 0.02% 0.10% 0.08% 0.03% Apr 02 -
Japan 2Y
-0.12 0.01 0.01% 0.12% 0.12% 0.03% Apr 02 -
Japan 3Y
-0.13 0.02 0.02% 0.04% 0.13% 0.04% Apr 02 -
Japan 5Y
-0.10 0.02 0.02% 0.01% 0.13% 0.07% Apr 02 -
Japan 7Y
-0.13 0.02 0.02% 0.02% 0.12% 0.05% Apr 02 -
Japan 20Y
0.30 0.01 0.01% 0.00% 0.11% -0.06% Apr 02 -
Japan 30Y
0.41 0 0.00% -0.01% 0.10% -0.10% Apr 02 -
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Germany
-0.46 0 -0.01% -0.16% 0.16% -0.46% Apr 01 -
Germany 3M
-0.65 0.03 0.03% 0.00% -0.03% -0.16% Apr 01 -
Germany 6M
-0.68 0.03 0.03% -0.01% -0.05% -0.17% Apr 01 -
Germany 52W
-0.62 0.1 0.10% -0.04% 0.12% -0.07% Apr 01 -
Germany 2Y
-0.65 0.05 0.04% -0.05% 0.17% -0.07% Apr 01 -
Germany 3Y
-0.67 0.04 0.04% -0.08% 0.18% -0.07% Apr 01 -
Germany 5Y
-0.62 0.02 0.03% -0.15% 0.17% -0.17% Apr 01 -
Germany 7Y
-0.60 0 0.01% -0.17% 0.16% -0.32% Apr 01 -
Germany 30Y
-0.02 0.06 -0.05% -0.15% 0.15% -0.68% Apr 01 -
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
France 1M
-0.52 0.01 -0.01% 0.05% 0.09% -0.03% Apr 01 -
France 52W
-0.52 0.04 -0.05% -0.04% 0.13% 0.02% Apr 01 -
France 2Y
-0.52 0.06 0.02% -0.06% 0.22% -0.01% Apr 01 -
France 3M
-0.52 0.03 -0.03% -0.05% 0.10% -0.01% Apr 01 -
France 3Y
-0.44 0.04 0.03% -0.08% 0.25% -0.01% Apr 01 -
France 5Y
-0.31 0.02 0.02% -0.18% 0.28% -0.10% Apr 01 -
France 6M
-0.53 0.04 -0.04% -0.05% 0.10% 0.04% Apr 01 -
France 20Y
0.53 0 0.00% -0.14% 0.37% -0.53% Apr 01 -
France 30Y
0.81 0.03 -0.03% -0.12% 0.35% -0.64% Apr 01 -
France
0.01 0.02 0.01% -0.18% 0.32% -0.37% Apr 01 -
France 7Y
-0.13 0.01 0.01% -0.19% 0.32% -0.09% Apr 01 -
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Italy 1M
-0.05 0.12 0.12% -0.12% 0.27% 0.18% Apr 01 -
Italy 3M
-0.01 0.01 0.01% -0.31% 0.30% 0.20% Apr 01 -
Italy 3Y
0.47 0.03 -0.03% -0.08% 0.43% -0.58% Apr 01 -
Italy 6M
0.02 0 0.00% -0.30% 0.27% 0.10% Mar 31 -
Italy 7Y
1.15 0.01 0.02% -0.08% 0.37% -0.96% Apr 01 -
Italy
1.55 0.01 0.02% -0.03% 0.40% -0.99% Apr 01 -
Italy 5Y
0.89 0 0.00% -0.07% 0.44% -0.68% Apr 01 -
Italy 52W
0.13 0 0.00% -0.25% 0.28% 0.10% Apr 01 -
Italy 20Y
2.20 0.03 0.02% 0.05% 0.42% -1.10% Apr 01 -
Italy 2Y
0.46 0.04 0.04% -0.07% 0.47% -0.15% Apr 01 -
Italy 30Y
2.49 0.04 0.03% 0.01% 0.37% -1.03% Apr 01 -
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Russia
6.82 0.01 0.01% -0.39% 0.37% -1.61% Apr 01 -
Russia 1M
5.87 0.03 0.03% -0.21% 0.02% -1.73% Mar 27 -
Russia 52W
5.90 0.12 -0.12% -0.29% 0.25% -1.61% Apr 01 -
Russia 3M
5.94 0.02 0.02% -0.61% 0.11% -1.71% Mar 27 -
Russia 3Y
6.51 0.02 -0.02% -0.36% 0.71% -1.52% Apr 01 -
Russia 5Y
6.69 0.02 -0.02% -0.30% 0.51% -1.46% Apr 01 -
Russia 6M
6.38 0.02 -0.02% -0.49% 0.53% -1.37% Mar 27 -
Russia 7Y
6.65 0.06 0.06% -0.38% 0.47% -1.59% Apr 01 -
Russia 2Y
6.53 0.19 0.19% -0.32% 0.80% -1.20% Apr 01 -
Russia 20Y
7.24 0.03 -0.03% -0.39% 0.39% -1.29% Apr 01 -
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australia 5Y
0.41 0.02 0.02% -0.08% -0.13% -1.07% Apr 02 -
New Zealand
1.14 0 0.00% 0.02% 0.06% -0.79% Apr 02 -
Australia 52W
0.25 0.03 0.03% -0.04% -0.24% -1.30% Apr 02 -
Australia 2Y
0.24 0.03 0.03% -0.03% -0.23% -1.22% Apr 02 -
Australia
0.77 0.08 0.08% -0.16% -0.01% -1.07% Apr 02 -
Australia 20Y
1.37 0.05 0.05% -0.22% 0.15% -0.90% Apr 02 -
Australia 7Y
0.58 0.07 0.07% -0.08% -0.08% -1.09% Apr 02 -
Australia 3Y
0.25 0.02 0.02% -0.05% -0.21% -1.17% Apr 02 -
Australia 30Y
1.53 0.03 0.03% -0.27% 0.12% -0.94% Apr 02 -
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Canada
0.61 0.08 -0.08% -0.29% -0.49% -1.05% Apr 01 -
Canada 1M
0.20 0.05 -0.05% -0.43% -1.22% -1.47% Apr 01 -
Canada 20Y
1.05 0.1 0.00% -0.19% -0.25% -0.91% Apr 01 -
Canada 2Y
0.39 0.03 -0.03% -0.26% -0.76% -1.17% Apr 01 -
Canada 3M
0.25 0.01 -0.01% -0.28% -1.12% -1.42% Apr 01 -
Canada 3Y
0.46 0.04 -0.04% -0.26% -0.65% -1.10% Apr 01 -
Canada 30Y
1.21 0.1 -0.10% -0.17% -0.12% -0.75% Apr 01 -
Canada 5Y
0.54 0.05 -0.05% -0.28% -0.51% -1.01% Apr 01 -
Canada 7Y
0.56 0.07 -0.07% -0.27% -0.49% -1.02% Apr 01 -
Canada 52W
0.36 0.02 -0.02% -0.07% -0.94% -1.34% Apr 01 -
Canada 6M
0.33 0.03 -0.03% -0.14% -1.02% -1.36% Apr 01 -
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
China 30Y
3.28 0.01 0.01% -0.02% -0.13% -0.49% Apr 02 -
China 2Y
1.99 0.01 0.01% -0.05% -0.37% -0.65% Apr 02 -
China 20Y
3.09 0.05 -0.05% -0.07% -0.13% -0.40% Apr 01 -
China 3Y
2.12 0.08 -0.08% -0.08% -0.29% -0.66% Apr 01 -
China 52W
1.73 0.1 -0.10% -0.22% -0.34% -0.67% Apr 01 -
China 5Y
2.29 0.01 0.01% -0.11% -0.25% -0.74% Apr 02 -
China 7Y
2.58 0.01 0.01% -0.05% -0.19% -0.71% Apr 02 -
China
2.67 0.04 0.04% 0.06% -0.09% -0.57% Apr 02 -
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
India 2Y
5.04 0.18 -0.18% -0.30% -0.39% -1.44% Mar 31 -
India 30Y
6.76 0 0.00% -0.09% -0.06% -0.83% Mar 31 -
India 3Y
5.47 0.07 0.07% -0.31% -0.16% -1.23% Mar 31 -
India 7Y
6.51 0.02 -0.02% -0.27% 0.06% -0.71% Mar 31 -
India 5Y
5.68 0.04 -0.04% -0.34% -0.15% -1.19% Mar 31 -
India 52W
4.80 0.1 0.10% -0.19% -0.40% -1.59% Mar 31 -
India 3M
4.25 0.05 -0.05% -0.80% -0.83% -1.93% Mar 31 -
India 6M
4.60 0.06 -0.06% -0.55% -0.57% -1.66% Mar 31 -
India
6.14 0.07 -0.07% -0.17% -0.21% -1.13% Mar 31 -
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Brazil
7.96 0.31 0.31% -0.54% 1.39% -0.95% Apr 01 -
Brazil 52W
3.65 0.02 0.02% 0.03% -0.41% -2.89% Apr 01 -
Brazil 2Y
4.58 0.15 0.15% 0.35% 0.27% -2.67% Apr 01 -
Brazil 3M
3.43 0 0.00% -0.31% -0.73% -3.00% Apr 01 -
Brazil 3Y
6.14 0.27 0.27% 0.83% 1.42% -1.54% Apr 01 -
Brazil 5Y
6.97 0.29 0.29% -0.46% 1.17% -1.10% Apr 01 -
Brazil 6M
3.30 0.06 0.06% -0.11% -0.71% -3.11% Apr 01 -
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Indonesia 1M
3.20 0 -0.10% -0.10% -0.62% -2.70% Apr 02 -
Indonesia
8.00 0.06 0.06% -0.27% 1.15% 0.40% Apr 02 -
Indonesia 20Y
8.42 0.05 0.05% -0.17% 0.91% 0.27% Apr 02 -
Indonesia 3Y
6.82 0.09 0.09% 0.27% 1.33% -0.22% Apr 02 -
Indonesia 52W
5.76 0.04 -0.04% 0.26% 0.86% -0.93% Apr 02 -
Indonesia 30Y
8.40 0.03 -0.03% -0.10% 0.71% -0.08% Apr 02 -
Indonesia 3M
3.30 0 -0.48% -0.48% -0.63% -2.75% Apr 02 -
Indonesia 6M
3.48 0 0.00% -0.40% -0.36% -2.85% Apr 02 -
Indonesia 5Y
7.34 0.04 -0.04% -0.04% 1.30% 0.23% Apr 02 -
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Korea 5Y
1.31 0.02 -0.02% 0.02% 0.11% -0.45% Apr 02 -
South Korea 20Y
1.65 0.02 -0.02% 0.05% 0.22% -0.27% Apr 02 -
South Korea
1.53 0.01 -0.01% 0.03% 0.16% -0.36% Apr 02 -
South Korea 30Y
1.66 0 0.00% 0.07% 0.22% -0.25% Apr 02 -
South Korea 3Y
1.07 0.03 -0.03% 0.00% -0.04% -0.66% Apr 02 -
South Korea 52W
0.99 0 0.00% 0.01% -0.12% -0.74% Apr 01 -
South Korea 2Y
1.09 0.02 0.02% -0.01% -0.03% -0.64% Apr 01 -
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
7.08 0.12 0.12% -0.22% 0.64% 0.17% Apr 01 -
South Africa 3M
3.80 0.26 0.26% -2.20% -2.20% -3.15% Apr 01 -
South Africa 5Y
9.99 0.12 0.12% -0.63% 1.84% 2.33% Apr 01 -
South Africa
11.07 0.11 0.11% -0.63% 1.90% 2.55% Apr 01 -
South Africa 20Y
11.85 0.1 0.10% -0.52% 1.61% 2.18% Apr 01 -
South Africa 30Y
11.86 0.1 0.10% -0.48% 1.55% 2.25% Apr 01 -
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Greece 1M
3.39 0.18 0.18% 0.99% 2.71% 2.04% Mar 13 -
Greece 3M
1.04 0.02 0.02% 0.12% 0.36% -0.38% Mar 13 -
Greece 6M
0.40 0.01 0.01% 0.02% 0.07% -1.12% Mar 13 -
Greece 20Y
1.94 0.17 0.14% -0.79% -0.01% -2.46% Apr 01 -
Greece
1.77 0.12 0.12% -0.67% 0.38% -1.89% Apr 01 -
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Portugal 52W
-0.08 0 0.00% 0.00% 0.32% 0.27% Apr 01 -
Portugal 2Y
-0.05 0.04 0.04% -0.06% 0.29% 0.27% Apr 01 -
Portugal 3M
-0.08 0.02 0.02% 0.10% 0.40% 0.31% Apr 01 -
Portugal 6M
-0.09 0.01 0.01% 0.06% 0.26% 0.25% Apr 01 -
Portugal 20Y
1.28 0.02 -0.01% -0.14% 0.52% -0.76% Apr 01 -
Portugal 5Y
0.45 0.03 -0.01% -0.09% 0.46% 0.27% Apr 01 -
Portugal
0.86 0.03 0.00% -0.14% 0.56% -0.41% Apr 01 -
Portugal 30Y
1.60 0.01 -0.01% -0.15% 0.50% -0.78% Apr 01 -
Portugal 3Y
0.12 0.09 -0.01% -0.03% 0.33% 0.26% Apr 01 -
Portugal 7Y
0.59 0.03 0.03% -0.13% 0.51% -0.17% Apr 01 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.31 0 0.00% -0.13% -0.10% -0.79% Apr 01 -
UK 1M
0.20 0.02 -0.02% -0.07% -0.45% -0.32% Apr 01 -
UK 3M
0.22 0.01 -0.01% -0.06% -0.35% -0.54% Apr 01 -
UK 6M
0.21 0.01 -0.01% -0.06% -0.30% -0.58% Apr 01 -
UK 52W
0.11 0.01 -0.01% 0.02% -0.33% -0.62% Apr 01 -
UK 3Y
0.13 0.01 -0.01% 0.00% -0.15% -0.59% Apr 01 -
UK 5Y
0.18 0.01 -0.01% -0.06% -0.12% -0.67% Apr 01 -
UK 7Y
0.15 0.01 -0.01% -0.09% -0.13% -0.76% Apr 01 -
UK 20Y
0.69 0.01 -0.01% -0.10% -0.13% -0.87% Apr 01 -
UK 30Y
0.76 0.01 -0.01% -0.11% -0.16% -0.86% Apr 01 -
Germany
-0.46 0 -0.01% -0.16% 0.16% -0.46% Apr 01 -
Germany 3M
-0.65 0.03 0.03% 0.00% -0.03% -0.16% Apr 01 -
Germany 6M
-0.68 0.03 0.03% -0.01% -0.05% -0.17% Apr 01 -
Germany 52W
-0.62 0.1 0.10% -0.04% 0.12% -0.07% Apr 01 -
Germany 2Y
-0.65 0.05 0.04% -0.05% 0.17% -0.07% Apr 01 -
Germany 3Y
-0.67 0.04 0.04% -0.08% 0.18% -0.07% Apr 01 -
Germany 5Y
-0.62 0.02 0.03% -0.15% 0.17% -0.17% Apr 01 -
Germany 7Y
-0.60 0 0.01% -0.17% 0.16% -0.32% Apr 01 -
Germany 30Y
-0.02 0.06 -0.05% -0.15% 0.15% -0.68% Apr 01 -
Denmark
-0.23 0.02 -0.02% -0.19% 0.38% -0.30% Apr 01 -
Finland
0.00 0 0.00% -0.25% 0.35% -0.35% Apr 01 -
France 20Y
0.53 0 0.00% -0.14% 0.37% -0.53% Apr 01 -
France 30Y
0.81 0.03 -0.03% -0.12% 0.35% -0.64% Apr 01 -
Ireland
0.16 0.06 0.07% -0.17% 0.34% -0.47% Apr 01 -
Portugal 20Y
1.28 0.02 -0.01% -0.14% 0.52% -0.76% Apr 01 -
Portugal 5Y
0.45 0.03 -0.01% -0.09% 0.46% 0.27% Apr 01 -
Poland
1.84 0 0.03% -0.13% 0.06% -1.18% Apr 01 -
Russia 20Y
7.24 0.03 -0.03% -0.39% 0.39% -1.29% Apr 01 -
Portugal
0.86 0.03 0.00% -0.14% 0.56% -0.41% Apr 01 -
Portugal 30Y
1.60 0.01 -0.01% -0.15% 0.50% -0.78% Apr 01 -
Portugal 3Y
0.12 0.09 -0.01% -0.03% 0.33% 0.26% Apr 01 -
Portugal 7Y
0.59 0.03 0.03% -0.13% 0.51% -0.17% Apr 01 -
Slovenia
0.45 0.02 0.02% -0.17% 0.45% -0.27% Apr 01 -
France 1M
-0.52 0.01 -0.01% 0.05% 0.09% -0.03% Apr 01 -
France 52W
-0.52 0.04 -0.05% -0.04% 0.13% 0.02% Apr 01 -
France 2Y
-0.52 0.06 0.02% -0.06% 0.22% -0.01% Apr 01 -
France 3M
-0.52 0.03 -0.03% -0.05% 0.10% -0.01% Apr 01 -
France 3Y
-0.44 0.04 0.03% -0.08% 0.25% -0.01% Apr 01 -
France 5Y
-0.31 0.02 0.02% -0.18% 0.28% -0.10% Apr 01 -
France 6M
-0.53 0.04 -0.04% -0.05% 0.10% 0.04% Apr 01 -
Hungary
2.82 0.22 0.22% 0.25% 0.69% -0.21% Apr 01 -
Bulgaria
0.33 0 0.00% 0.04% 0.08% -0.34% Mar 27 -
Italy 1M
-0.05 0.12 0.12% -0.12% 0.27% 0.18% Apr 01 -
Italy 3M
-0.01 0.01 0.01% -0.31% 0.30% 0.20% Apr 01 -
Italy 3Y
0.47 0.03 -0.03% -0.08% 0.43% -0.58% Apr 01 -
Iceland
2.69 0.04 0.04% 0.00% -0.23% -1.58% Apr 01 -
Latvia
0.55 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Apr 01 -
Lithuania
0.40 0 0.00% 0.00% 0.23% -0.60% Apr 01 -
Russia
6.82 0.01 0.01% -0.39% 0.37% -1.61% Apr 01 -
Russia 1M
5.87 0.03 0.03% -0.21% 0.02% -1.73% Mar 27 -
Russia 52W
5.90 0.12 -0.12% -0.29% 0.25% -1.61% Apr 01 -
Russia 3M
5.94 0.02 0.02% -0.61% 0.11% -1.71% Mar 27 -
Russia 3Y
6.51 0.02 -0.02% -0.36% 0.71% -1.52% Apr 01 -
Russia 5Y
6.69 0.02 -0.02% -0.30% 0.51% -1.46% Apr 01 -
Russia 6M
6.38 0.02 -0.02% -0.49% 0.53% -1.37% Mar 27 -
Russia 7Y
6.65 0.06 0.06% -0.38% 0.47% -1.59% Apr 01 -
Turkey
13.42 0.3 0.30% 0.41% 1.00% -4.17% Apr 01 -
Austria
0.05 0.02 0.02% -0.20% 0.41% -0.28% Apr 01 -
Russia 2Y
6.53 0.19 0.19% -0.32% 0.80% -1.20% Apr 01 -
Italy 52W
0.13 0 0.00% -0.25% 0.28% 0.10% Apr 01 -
Greece 20Y
1.94 0.17 0.14% -0.79% -0.01% -2.46% Apr 01 -
Slovakia
0.40 0.01 -0.01% 0.01% 0.49% -0.25% Apr 01 -
Belgium
0.10 0.04 0.02% -0.18% 0.33% -0.38% Apr 01 -
Italy 20Y
2.20 0.03 0.02% 0.05% 0.42% -1.10% Apr 01 -
Italy 2Y
0.46 0.04 0.04% -0.07% 0.47% -0.15% Apr 01 -
Italy 30Y
2.49 0.04 0.03% 0.01% 0.37% -1.03% Apr 01 -
France
0.01 0.02 0.01% -0.18% 0.32% -0.37% Apr 01 -
France 7Y
-0.13 0.01 0.01% -0.19% 0.32% -0.09% Apr 01 -
Greece
1.77 0.12 0.12% -0.67% 0.38% -1.89% Apr 01 -
Netherlands
-0.28 0 0.02% -0.29% 0.21% -0.48% Apr 01 -
Sweden
-0.15 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% Apr 01 -
Spain
0.71 0.02 0.02% -0.17% 0.42% -0.43% Apr 01 -
Croatia
1.20 0 0.00% 0.26% 0.58% -0.52% Mar 20 -
Italy
1.55 0.01 0.02% -0.03% 0.40% -0.99% Apr 01 -
Italy 5Y
0.89 0 0.00% -0.07% 0.44% -0.68% Apr 01 -
Portugal 52W
-0.08 0 0.00% 0.00% 0.32% 0.27% Apr 01 -
Portugal 2Y
-0.05 0.04 0.04% -0.06% 0.29% 0.27% Apr 01 -
Portugal 3M
-0.08 0.02 0.02% 0.10% 0.40% 0.31% Apr 01 -
Portugal 6M
-0.09 0.01 0.01% 0.06% 0.26% 0.25% Apr 01 -
Switzerland
-0.34 0.01 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% Apr 01 -
Greece 1M
3.39 0.18 0.18% 0.99% 2.71% 2.04% Mar 13 -
Greece 3M
1.04 0.02 0.02% 0.12% 0.36% -0.38% Mar 13 -
Greece 6M
0.40 0.01 0.01% 0.02% 0.07% -1.12% Mar 13 -
Norway
0.82 0.07 -0.11% -0.32% -0.26% -0.95% Apr 01 -
Romania
5.00 0.16 -0.51% 0.00% 0.55% -0.32% Apr 01 -
Czech Republic
1.48 0.03 -0.05% -0.07% 0.17% -0.40% Apr 01 -
Italy 7Y
1.15 0.01 0.02% -0.08% 0.37% -0.96% Apr 01 -
Spain 5Y
0.23 0.05 0.09% -0.09% 0.47% 0.19% Apr 01 -
Netherlands 6M
-0.54 0.07 0.07% 0.02% 0.16% -0.02% Apr 01 -
Spain 52W
-0.08 0.06 0.06% 0.08% 0.39% 0.26% Apr 01 -
Netherlands 3M
-0.49 0.12 0.12% 0.12% 0.21% 0.07% Apr 01 -
Spain 3M
-0.15 0.02 -0.02% 0.02% 0.37% 0.22% Apr 01 -
Spain 3Y
-0.16 0.04 0.00% -0.03% 0.27% 0.03% Apr 01 -
Spain 6M
-0.06 0.01 0.01% 0.11% 0.40% 0.30% Apr 01 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
0.59 0.04 -0.04% -0.22% -0.43% -1.93% Apr 02 -
US 1M
0.03 0.01 -0.01% 0.07% -1.09% -2.39% Apr 02 -
US 3M
0.08 0.01 0.01% 0.12% -0.87% -2.36% Apr 02 -
US 6M
0.14 0.01 0.01% 0.10% -0.88% -2.31% Apr 02 -
US 52W
0.15 0.01 -0.01% 0.02% -0.57% -2.27% Apr 02 -
US 2Y
0.21 0.02 -0.02% -0.06% -0.52% -2.12% Apr 02 -
US 3Y
0.27 0.01 -0.01% -0.08% -0.48% -2.03% Apr 02 -
US 5Y
0.36 0.01 -0.01% -0.12% -0.41% -1.96% Apr 02 -
US 7Y
0.50 0.03 -0.03% -0.18% -0.42% -1.92% Apr 02 -
US 20Y
1.21 0.06 -0.06% -0.17% -0.51% -1.65% Apr 01 -
US 30Y
1.23 0.06 -0.06% -0.17% -0.40% -1.70% Apr 02 -
Chile
3.61 0.02 -0.02% -0.28% 0.08% -0.55% Mar 31 -
Canada 52W
0.36 0.02 -0.02% -0.07% -0.94% -1.34% Apr 01 -
Canada 6M
0.33 0.03 -0.03% -0.14% -1.02% -1.36% Apr 01 -
Colombia
7.52 0.52 0.52% -0.08% 1.76% 1.08% Apr 01 -
Canada
0.61 0.08 -0.08% -0.29% -0.49% -1.05% Apr 01 -
Canada 1M
0.20 0.05 -0.05% -0.43% -1.22% -1.47% Apr 01 -
Canada 20Y
1.05 0.1 0.00% -0.19% -0.25% -0.91% Apr 01 -
Canada 2Y
0.39 0.03 -0.03% -0.26% -0.76% -1.17% Apr 01 -
Canada 3M
0.25 0.01 -0.01% -0.28% -1.12% -1.42% Apr 01 -
Canada 3Y
0.46 0.04 -0.04% -0.26% -0.65% -1.10% Apr 01 -
Brazil
7.96 0.31 0.31% -0.54% 1.39% -0.95% Apr 01 -
Brazil 52W
3.65 0.02 0.02% 0.03% -0.41% -2.89% Apr 01 -
Brazil 2Y
4.58 0.15 0.15% 0.35% 0.27% -2.67% Apr 01 -
Brazil 3M
3.43 0 0.00% -0.31% -0.73% -3.00% Apr 01 -
Brazil 3Y
6.14 0.27 0.27% 0.83% 1.42% -1.54% Apr 01 -
Brazil 5Y
6.97 0.29 0.29% -0.46% 1.17% -1.10% Apr 01 -
Brazil 6M
3.30 0.06 0.06% -0.11% -0.71% -3.11% Apr 01 -
Peru 9y
5.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% Mar 22 01:00
Venezuela
10.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Apr 01 -
Mexico
7.12 0.02 -0.02% -0.72% 0.54% -0.92% Apr 01 -
Canada 30Y
1.21 0.1 -0.10% -0.17% -0.12% -0.75% Apr 01 -
Canada 5Y
0.54 0.05 -0.05% -0.28% -0.51% -1.01% Apr 01 -
Canada 7Y
0.56 0.07 -0.07% -0.27% -0.49% -1.02% Apr 01 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
0.02 0.01 0.01% 0.01% 0.13% 0.07% Apr 02 -
Japan 1M
-0.19 0.02 0.02% 0.14% -0.10% -0.07% Apr 01 -
Japan 3M
-0.23 0.02 -0.02% 0.21% -0.03% -0.07% Apr 01 -
Japan 6M
-0.17 0.06 0.06% 0.18% 0.03% -0.02% Apr 01 -
Japan 52W
-0.12 0.02 0.02% 0.10% 0.08% 0.03% Apr 02 -
Japan 2Y
-0.12 0.01 0.01% 0.12% 0.12% 0.03% Apr 02 -
Japan 3Y
-0.13 0.02 0.02% 0.04% 0.13% 0.04% Apr 02 -
Japan 5Y
-0.10 0.02 0.02% 0.01% 0.13% 0.07% Apr 02 -
Japan 7Y
-0.13 0.02 0.02% 0.02% 0.12% 0.05% Apr 02 -
Japan 20Y
0.30 0.01 0.01% 0.00% 0.11% -0.06% Apr 02 -
Japan 30Y
0.41 0 0.00% -0.01% 0.10% -0.10% Apr 02 -
Indonesia
8.00 0.06 0.06% -0.27% 1.15% 0.40% Apr 02 -
Indonesia 20Y
8.42 0.05 0.05% -0.17% 0.91% 0.27% Apr 02 -
Indonesia 3Y
6.82 0.09 0.09% 0.27% 1.33% -0.22% Apr 02 -
Indonesia 52W
5.76 0.04 -0.04% 0.26% 0.86% -0.93% Apr 02 -
Indonesia 30Y
8.40 0.03 -0.03% -0.10% 0.71% -0.08% Apr 02 -
Indonesia 3M
3.30 0 -0.48% -0.48% -0.63% -2.75% Apr 02 -
Indonesia 6M
3.48 0 0.00% -0.40% -0.36% -2.85% Apr 02 -
China 52W
1.73 0.1 -0.10% -0.22% -0.34% -0.67% Apr 01 -
China 5Y
2.29 0.01 0.01% -0.11% -0.25% -0.74% Apr 02 -
China 7Y
2.58 0.01 0.01% -0.05% -0.19% -0.71% Apr 02 -
Singapore
1.19 0.07 -0.07% -0.22% -0.27% -0.91% Apr 02 -
India 52W
4.80 0.1 0.10% -0.19% -0.40% -1.59% Mar 31 -
Qatar
3.12 0.04 0.04% -0.13% 0.95% -0.64% Apr 02 -
South Korea 52W
0.99 0 0.00% 0.01% -0.12% -0.74% Apr 01 -
South Korea 2Y
1.09 0.02 0.02% -0.01% -0.03% -0.64% Apr 01 -
Indonesia 5Y
7.34 0.04 -0.04% -0.04% 1.30% 0.23% Apr 02 -
India 3M
4.25 0.05 -0.05% -0.80% -0.83% -1.93% Mar 31 -
India 6M
4.60 0.06 -0.06% -0.55% -0.57% -1.66% Mar 31 -
China
2.67 0.04 0.04% 0.06% -0.09% -0.57% Apr 02 -
India
6.14 0.07 -0.07% -0.17% -0.21% -1.13% Mar 31 -
Malaysia
3.36 0.01 0.01% -0.18% 0.53% -0.41% Apr 02 -
Vietnam
3.62 0 0.11% 0.65% 0.82% -1.20% Apr 02 -
Hong Kong
0.73 0 -0.02% -0.15% -0.25% -0.87% Apr 02 -
South Korea 5Y
1.31 0.02 -0.02% 0.02% 0.11% -0.45% Apr 02 -
South Korea 20Y
1.65 0.02 -0.02% 0.05% 0.22% -0.27% Apr 02 -
South Korea
1.53 0.01 -0.01% 0.03% 0.16% -0.36% Apr 02 -
South Korea 30Y
1.66 0 0.00% 0.07% 0.22% -0.25% Apr 02 -
South Korea 3Y
1.07 0.03 -0.03% 0.00% -0.04% -0.66% Apr 02 -
China 2Y
1.99 0.01 0.01% -0.05% -0.37% -0.65% Apr 02 -
China 20Y
3.09 0.05 -0.05% -0.07% -0.13% -0.40% Apr 01 -
China 3Y
2.12 0.08 -0.08% -0.08% -0.29% -0.66% Apr 01 -
Thailand
1.60 0.03 0.03% 0.15% 0.51% -0.89% Apr 02 -
Taiwan
0.48 0 -0.03% -0.08% -0.06% -0.31% Apr 02 -
Philippine
5.00 0 0.00% -0.02% 0.62% -0.91% Apr 02 -
India 5Y
5.68 0.04 -0.04% -0.34% -0.15% -1.19% Mar 31 -
China 30Y
3.28 0.01 0.01% -0.02% -0.13% -0.49% Apr 02 -
Indonesia 1M
3.20 0 -0.10% -0.10% -0.62% -2.70% Apr 02 -
India 2Y
5.04 0.18 -0.18% -0.30% -0.39% -1.44% Mar 31 -
India 30Y
6.76 0 0.00% -0.09% -0.06% -0.83% Mar 31 -
India 3Y
5.47 0.07 0.07% -0.31% -0.16% -1.23% Mar 31 -
India 7Y
6.51 0.02 -0.02% -0.27% 0.06% -0.71% Mar 31 -
Pakistan
9.66 0 0.00% 0.00% -1.32% -3.75% Apr 02 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
7.08 0.12 0.12% -0.22% 0.64% 0.17% Apr 01 -
Nigeria
12.67 0.08 -0.08% -0.24% 2.27% -1.71% Apr 01 -
South Africa 3M
3.80 0.26 0.26% -2.20% -2.20% -3.15% Apr 01 -
South Africa 5Y
9.99 0.12 0.12% -0.63% 1.84% 2.33% Apr 01 -
South Africa
11.07 0.11 0.11% -0.63% 1.90% 2.55% Apr 01 -
South Africa 20Y
11.85 0.1 0.10% -0.52% 1.61% 2.18% Apr 01 -
South Africa 30Y
11.86 0.1 0.10% -0.48% 1.55% 2.25% Apr 01 -
Kenya
12.25 0.45 -0.45% -0.10% -0.10% 0.00% Apr 01 -
Zambia Government Bond 10y
35.50 1.5 -1.50% -1.50% 2.00% 9.50% Apr 01 -
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
0.59 0.04 -0.04% 0.72 0.74 0.76 0.79
UK
0.31 0 0.00% 0.36 0.38 0.41 0.44
Japan
0.02 0.01 0.01% 0.02 0.02 0.02 0.02
Germany
-0.46 0 -0.01% 0.05 0.11 0.18 0.25
France
0.01 0.02 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
Greece
1.77 0.12 0.12% 1.71 1.79 1.87 1.95
India
6.14 0.07 -0.07% 6.19 6.25 6.3 6.36
Netherlands
-0.28 0 0.02% 0.03 0.07 0.11 0.16
Spain
0.71 0.02 0.02% 0.68 0.74 0.82 0.9
Portugal
0.86 0.03 0.00% 0.79 0.87 0.96 1.06
New Zealand
1.14 0 0.00% 1.15 1.19 1.23 1.27
Australia
0.77 0.08 0.08% 0.82 0.86 0.89 0.93
Italy
1.55 0.01 0.02% 1.58 1.67 1.76 1.86
Canada
0.61 0.08 -0.08% 0.81 0.85 0.88 0.92
Brazil
7.96 0.31 0.31% 7.8 7.91 8.01 8.12
Switzerland
-0.34 0.01 0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
Mexico
7.12 0.02 -0.02% 7.48 7.56 7.64 7.72
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
0.59 0.04 -0.04% 0.72 0.74 0.76 0.79
US 1M
0.03 0.01 -0.01% 0.03 0.03 0.03 0.03
US 3M
0.08 0.01 0.01% 0.11 0.11 0.11 0.11
US 6M
0.14 0.01 0.01% 0.11 0.11 0.11 0.11
US 52W
0.15 0.01 -0.01% 0.26 0.26 0.27 0.27
US 2Y
0.21 0.02 -0.02% 0.24 0.25 0.26 0.27
US 3Y
0.27 0.01 -0.01% 0.29 0.3 0.31 0.32
US 5Y
0.36 0.01 -0.01% 0.36 0.38 0.39 0.4
US 7Y
0.50 0.03 -0.03% 0.58 0.59 0.61 0.63
US 20Y
1.21 0.06 -0.06% 1.32 1.36 1.39 1.42
US 30Y
1.23 0.06 -0.06% 1.35 1.39 1.42 1.45
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
UK
0.31 0 0.00% 0.36 0.38 0.41 0.44
UK 1M
0.20 0.02 -0.02% 0.25 0.27 0.28 0.29
UK 3M
0.22 0.01 -0.01% 0.21 0.22 0.24 0.25
UK 6M
0.21 0.01 -0.01% 0.25 0.26 0.27 0.28
UK 52W
0.11 0.01 -0.01% 0.13 0.14 0.15 0.16
UK 3Y
0.13 0.01 -0.01% 0.15 0.16 0.18 0.19
UK 5Y
0.18 0.01 -0.01% 0.21 0.23 0.25 0.28
UK 7Y
0.15 0.01 -0.01% 0.15 0.17 0.19 0.2
UK 20Y
0.69 0.01 -0.01% 0.72 0.75 0.78 0.82
UK 30Y
0.76 0.01 -0.01% 0.78 0.81 0.85 0.89
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Japan
0.02 0.01 0.01% 0.02 0.02 0.02 0.02
Japan 1M
-0.19 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.07 0.1
Japan 3M
-0.23 0.02 -0.02% 0.02 0.04 0.07 0.1
Japan 6M
-0.17 0.06 0.06% 0.02 0.04 0.06 0.08
Japan 52W
-0.12 0.02 0.02% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.12 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 3Y
-0.13 0.02 0.02% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 5Y
-0.10 0.02 0.02% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 7Y
-0.13 0.02 0.02% 0.01 0.03 0.05 0.07
Japan 20Y
0.30 0.01 0.01% 0.35 0.38 0.42 0.46
Japan 30Y
0.41 0 0.00% 0.46 0.5 0.54 0.59
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Germany
-0.46 0 -0.01% 0.05 0.11 0.18 0.25
Germany 3M
-0.65 0.03 0.03% 0.03 0.07 0.1 0.14
Germany 6M
-0.68 0.03 0.03% 0.03 0.07 0.1 0.14
Germany 52W
-0.62 0.1 0.10% 0.02 0.05 0.07 0.1
Germany 2Y
-0.65 0.05 0.04% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 3Y
-0.67 0.04 0.04% 0.02 0.05 0.07 0.1
Germany 5Y
-0.62 0.02 0.03% 0.04 0.07 0.11 0.16
Germany 7Y
-0.60 0 0.01% 0.06 0.12 0.19 0.26
Germany 30Y
-0.02 0.06 -0.05% 0.01 0.01 0.02 0.03
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
France 1M
-0.52 0.01 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
France 52W
-0.52 0.04 -0.05% 0.02 0.04 0.06 0.07
France 2Y
-0.52 0.06 0.02% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 3M
-0.52 0.03 -0.03% 0.02 0.03 0.05 0.07
France 3Y
-0.44 0.04 0.03% 0.02 0.04 0.06 0.09
France 5Y
-0.31 0.02 0.02% 0.04 0.09 0.14 0.19
France 6M
-0.53 0.04 -0.04% 0.01 0.03 0.04 0.06
France 20Y
0.53 0 0.00% 0.55 0.61 0.67 0.73
France 30Y
0.81 0.03 -0.03% 0.77 0.82 0.88 0.94
France
0.01 0.02 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
France 7Y
-0.13 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Italy 1M
-0.05 0.12 0.12% 0.02 0.05 0.08 0.11
Italy 3M
-0.01 0.01 0.01% 0.01 0.01 0.02 0.02
Italy 3Y
0.47 0.03 -0.03% 0.47 0.52 0.57 0.62
Italy 7Y
1.15 0.01 0.02% 1.19 1.28 1.38 1.48
Italy
1.55 0.01 0.02% 1.58 1.67 1.76 1.86
Italy 5Y
0.89 0 0.00% 0.92 1.02 1.12 1.23
Italy 52W
0.13 0 0.00% 0.12 0.13 0.15 0.16
Italy 20Y
2.20 0.03 0.02% 2.18 2.25 2.33 2.41
Italy 2Y
0.46 0.04 0.04% 0.37 0.41 0.45 0.5
Italy 30Y
2.49 0.04 0.03% 2.47 2.54 2.62 2.69
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Russia
6.82 0.01 0.01% 7.07 7.13 7.18 7.24
Russia 1M
5.87 0.03 0.03% 5.89 5.9 5.92 5.94
Russia 52W
5.90 0.12 -0.12% 6.09 6.17 6.26 6.35
Russia 3M
5.94 0.02 0.02% 5.95 5.97 5.98 6
Russia 3Y
6.51 0.02 -0.02% 6.73 6.78 6.82 6.87
Russia 5Y
6.69 0.02 -0.02% 6.92 6.98 7.04 7.09
Russia 6M
6.38 0.02 -0.02% 6.4 6.41 6.43 6.45
Russia 7Y
6.65 0.06 0.06% 6.87 6.93 6.98 7.03
Russia 2Y
6.53 0.19 0.19% 6.65 6.69 6.74 6.79
Russia 20Y
7.24 0.03 -0.03% 7.52 7.57 7.62 7.66
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Australia 5Y
0.41 0.02 0.02% 0.46 0.48 0.5 0.52
New Zealand
1.14 0 0.00% 1.15 1.19 1.23 1.27
Australia 52W
0.25 0.03 0.03% 0.27 0.28 0.29 0.3
Australia 2Y
0.24 0.03 0.03% 0.26 0.27 0.29 0.3
Australia
0.77 0.08 0.08% 0.82 0.86 0.89 0.93
Australia 20Y
1.37 0.05 0.05% 1.53 1.58 1.63 1.68
Australia 7Y
0.58 0.07 0.07% 0.66 0.69 0.73 0.76
Australia 3Y
0.25 0.02 0.02% 0.29 0.3 0.31 0.33
Australia 30Y
1.53 0.03 0.03% 1.73 1.77 1.82 1.87
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Canada
0.61 0.08 -0.08% 0.81 0.85 0.88 0.92
Canada 1M
0.20 0.05 -0.05% 0.2 0.21 0.21 0.21
Canada 20Y
1.05 0.1 0.00% 1.19 1.23 1.27 1.31
Canada 2Y
0.39 0.03 -0.03% 0.46 0.48 0.49 0.51
Canada 3M
0.25 0.01 -0.01% 0.25 0.25 0.25 0.25
Canada 3Y
0.46 0.04 -0.04% 0.54 0.56 0.58 0.6
Canada 30Y
1.21 0.1 -0.10% 1.37 1.41 1.45 1.5
Canada 5Y
0.54 0.05 -0.05% 0.67 0.7 0.73 0.76
Canada 7Y
0.56 0.07 -0.07% 0.69 0.72 0.75 0.78
Canada 52W
0.36 0.02 -0.02% 0.3 0.31 0.31 0.32
Canada 6M
0.33 0.03 -0.03% 0.3 0.3 0.31 0.31
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
China 30Y
3.28 0.01 0.01% 3.32 3.34 3.36 3.39
China 2Y
1.99 0.01 0.01% 1.99 2.01 2.04 2.06
China 20Y
3.09 0.05 -0.05% 3.15 3.18 3.22 3.25
China 3Y
2.12 0.08 -0.08% 2.22 2.24 2.27 2.29
China 52W
1.73 0.1 -0.10% 1.85 1.87 1.9 1.93
China 5Y
2.29 0.01 0.01% 2.41 2.43 2.46 2.48
China 7Y
2.58 0.01 0.01% 2.61 2.63 2.65 2.67
China
2.67 0.04 0.04% 2.7 2.72 2.74 2.77
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
India 2Y
5.04 0.18 -0.18% 5.08 5.12 5.16 5.2
India 30Y
6.76 0 0.00% 6.79 6.83 6.88 6.92
India 3Y
5.47 0.07 0.07% 5.44 5.48 5.53 5.57
India 7Y
6.51 0.02 -0.02% 6.62 6.68 6.74 6.8
India 5Y
5.68 0.04 -0.04% 5.71 5.76 5.82 5.87
India 52W
4.80 0.1 0.10% 5.01 5.08 5.15 5.22
India 3M
4.25 0.05 -0.05% 4.43 4.47 4.51 4.54
India 6M
4.60 0.06 -0.06% 4.79 4.83 4.86 4.9
India
6.14 0.07 -0.07% 6.19 6.25 6.3 6.36
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Brazil
7.96 0.31 0.31% 7.8 7.91 8.01 8.12
Brazil 52W
3.65 0.02 0.02% 3.74 3.79 3.84 3.89
Brazil 2Y
4.58 0.15 0.15% 4.63 4.69 4.76 4.83
Brazil 3M
3.43 0 0.00% 3.47 3.51 3.56 3.6
Brazil 3Y
6.14 0.27 0.27% 6.06 6.16 6.26 6.36
Brazil 5Y
6.97 0.29 0.29% 6.88 6.98 7.09 7.2
Brazil 6M
3.30 0.06 0.06% 3.38 3.41 3.44 3.47
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Indonesia 1M
3.20 0 -0.10% 3.36 3.43 3.49 3.56
Indonesia
8.00 0.06 0.06% 7.94 8.01 8.07 8.14
Indonesia 20Y
8.42 0.05 0.05% 8.43 8.5 8.56 8.62
Indonesia 3Y
6.82 0.09 0.09% 6.77 6.84 6.9 6.97
Indonesia 52W
5.76 0.04 -0.04% 5.98 6.11 6.24 6.37
Indonesia 30Y
8.40 0.03 -0.03% 8.55 8.59 8.63 8.67
Indonesia 3M
3.30 0 -0.48% 3.85 3.93 4.01 4.09
Indonesia 6M
3.48 0 0.00% 3.95 4.03 4.11 4.19
Indonesia 5Y
7.34 0.04 -0.04% 7.26 7.33 7.39 7.45
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Korea 5Y
1.31 0.02 -0.02% 1.35 1.39 1.42 1.46
South Korea 20Y
1.65 0.02 -0.02% 1.71 1.76 1.8 1.84
South Korea
1.53 0.01 -0.01% 1.6 1.64 1.68 1.72
South Korea 30Y
1.66 0 0.00% 1.72 1.76 1.8 1.84
South Korea 3Y
1.07 0.03 -0.03% 1.09 1.12 1.15 1.17
South Korea 52W
0.99 0 0.00% 1.03 1.04 1.06 1.07
South Korea 2Y
1.09 0.02 0.02% 1.12 1.14 1.17 1.19
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
7.08 0.12 0.12% 7.35 7.41 7.48 7.55
South Africa 3M
3.80 0.26 0.26% 6.09 6.69 7.35 8.07
South Africa 5Y
9.99 0.12 0.12% 10.64 10.8 10.97 11.14
South Africa
11.07 0.11 0.11% 11.76 11.89 12.03 12.16
South Africa 20Y
11.85 0.1 0.10% 12.48 12.57 12.67 12.76
South Africa 30Y
11.86 0.1 0.10% 12.48 12.57 12.66 12.76
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Greece 1M
3.39 0.18 0.18% 3.73 4.1 4.51 4.96
Greece 3M
1.04 0.02 0.02% 1.14 1.26 1.38 1.52
Greece 6M
0.40 0.01 0.01% 0.44 0.48 0.53 0.59
Greece 20Y
1.94 0.17 0.14% 1.89 1.93 1.98 2.02
Greece
1.77 0.12 0.12% 1.71 1.79 1.87 1.95
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Portugal 52W
-0.08 0 0.00% 0 0.01 0.01 0.02
Portugal 2Y
-0.05 0.04 0.04% 0.01 0.02 0.03 0.04
Portugal 3M
-0.08 0.02 0.02% 0.01 0.01 0.02 0.03
Portugal 6M
-0.09 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.02 0.03
Portugal 20Y
1.28 0.02 -0.01% 1.19 1.26 1.32 1.39
Portugal 5Y
0.45 0.03 -0.01% 0.35 0.38 0.42 0.46
Portugal
0.86 0.03 0.00% 0.79 0.87 0.96 1.06
Portugal 30Y
1.60 0.01 -0.01% 1.52 1.58 1.64 1.71
Portugal 3Y
0.12 0.09 -0.01% 0 0.01 0.01 0.01
Portugal 7Y
0.59 0.03 0.03% 0.51 0.56 0.62 0.68
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
UK
0.31 0 0.00% 0.36 0.38 0.41 0.44
UK 1M
0.20 0.02 -0.02% 0.25 0.27 0.28 0.29
UK 3M
0.22 0.01 -0.01% 0.21 0.22 0.24 0.25
UK 6M
0.21 0.01 -0.01% 0.25 0.26 0.27 0.28
UK 52W
0.11 0.01 -0.01% 0.13 0.14 0.15 0.16
UK 3Y
0.13 0.01 -0.01% 0.15 0.16 0.18 0.19
UK 5Y
0.18 0.01 -0.01% 0.21 0.23 0.25 0.28
UK 7Y
0.15 0.01 -0.01% 0.15 0.17 0.19 0.2
UK 20Y
0.69 0.01 -0.01% 0.72 0.75 0.78 0.82
UK 30Y
0.76 0.01 -0.01% 0.78 0.81 0.85 0.89
Germany
-0.46 0 -0.01% 0.05 0.11 0.18 0.25
Germany 3M
-0.65 0.03 0.03% 0.03 0.07 0.1 0.14
Germany 6M
-0.68 0.03 0.03% 0.03 0.07 0.1 0.14
Germany 52W
-0.62 0.1 0.10% 0.02 0.05 0.07 0.1
Germany 2Y
-0.65 0.05 0.04% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 3Y
-0.67 0.04 0.04% 0.02 0.05 0.07 0.1
Germany 5Y
-0.62 0.02 0.03% 0.04 0.07 0.11 0.16
Germany 7Y
-0.60 0 0.01% 0.06 0.12 0.19 0.26
Germany 30Y
-0.02 0.06 -0.05% 0.01 0.01 0.02 0.03
Denmark
-0.23 0.02 -0.02% 0.03 0.06 0.09 0.13
Finland
0.00 0 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
France 20Y
0.53 0 0.00% 0.55 0.61 0.67 0.73
France 30Y
0.81 0.03 -0.03% 0.77 0.82 0.88 0.94
Ireland
0.16 0.06 0.07% 0.06 0.07 0.08 0.08
Portugal 20Y
1.28 0.02 -0.01% 1.19 1.26 1.32 1.39
Portugal 5Y
0.45 0.03 -0.01% 0.35 0.38 0.42 0.46
Poland
1.84 0 0.03% 1.81 1.88 1.94 2.01
Russia 20Y
7.24 0.03 -0.03% 7.52 7.57 7.62 7.66
Portugal
0.86 0.03 0.00% 0.79 0.87 0.96 1.06
Portugal 30Y
1.60 0.01 -0.01% 1.52 1.58 1.64 1.71
Portugal 3Y
0.12 0.09 -0.01% 0 0.01 0.01 0.01
Portugal 7Y
0.59 0.03 0.03% 0.51 0.56 0.62 0.68
Slovenia
0.45 0.02 0.02% 0.41 0.45 0.5 0.55
France 1M
-0.52 0.01 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
France 52W
-0.52 0.04 -0.05% 0.02 0.04 0.06 0.07
France 2Y
-0.52 0.06 0.02% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 3M
-0.52 0.03 -0.03% 0.02 0.03 0.05 0.07
France 3Y
-0.44 0.04 0.03% 0.02 0.04 0.06 0.09
France 5Y
-0.31 0.02 0.02% 0.04 0.09 0.14 0.19
France 6M
-0.53 0.04 -0.04% 0.01 0.03 0.04 0.06
Hungary
2.82 0.22 0.22% 2.7 2.81 2.91 3.03
Bulgaria
0.33 0 0.00% 0.35 0.37 0.39 0.41
Italy 1M
-0.05 0.12 0.12% 0.02 0.05 0.08 0.11
Italy 3M
-0.01 0.01 0.01% 0.01 0.01 0.02 0.02
Italy 3Y
0.47 0.03 -0.03% 0.47 0.52 0.57 0.62
Iceland
2.69 0.04 0.04% 2.74 2.79 2.84 2.89
Latvia
0.55 0 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
Lithuania
0.40 0 0.00% 0.43 0.46 0.5 0.53
Russia
6.82 0.01 0.01% 7.07 7.13 7.18 7.24
Russia 1M
5.87 0.03 0.03% 5.89 5.9 5.92 5.94
Russia 52W
5.90 0.12 -0.12% 6.09 6.17 6.26 6.35
Russia 3M
5.94 0.02 0.02% 5.95 5.97 5.98 6
Russia 3Y
6.51 0.02 -0.02% 6.73 6.78 6.82 6.87
Russia 5Y
6.69 0.02 -0.02% 6.92 6.98 7.04 7.09
Russia 6M
6.38 0.02 -0.02% 6.4 6.41 6.43 6.45
Russia 7Y
6.65 0.06 0.06% 6.87 6.93 6.98 7.03
Turkey
13.42 0.3 0.30% 13.46 13.81 14.17 14.54
Austria
0.05 0.02 0.02% 0.01 0.01 0.02 0.03
Russia 2Y
6.53 0.19 0.19% 6.65 6.69 6.74 6.79
Italy 52W
0.13 0 0.00% 0.12 0.13 0.15 0.16
Greece 20Y
1.94 0.17 0.14% 1.89 1.93 1.98 2.02
Slovakia
0.40 0.01 -0.01% 0.41 0.45 0.5 0.55
Belgium
0.10 0.04 0.02% 0.04 0.04 0.05 0.05
Italy 20Y
2.20 0.03 0.02% 2.18 2.25 2.33 2.41
Italy 2Y
0.46 0.04 0.04% 0.37 0.41 0.45 0.5
Italy 30Y
2.49 0.04 0.03% 2.47 2.54 2.62 2.69
France
0.01 0.02 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
France 7Y
-0.13 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
Greece
1.77 0.12 0.12% 1.71 1.79 1.87 1.95
Netherlands
-0.28 0 0.02% 0.03 0.07 0.11 0.16
Sweden
-0.15 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.05 0.07
Spain
0.71 0.02 0.02% 0.68 0.74 0.82 0.9
Croatia
1.20 0 0.00% 1.25 1.29 1.35 1.4
Italy
1.55 0.01 0.02% 1.58 1.67 1.76 1.86
Italy 5Y
0.89 0 0.00% 0.92 1.02 1.12 1.23
Portugal 52W
-0.08 0 0.00% 0 0.01 0.01 0.02
Portugal 2Y
-0.05 0.04 0.04% 0.01 0.02 0.03 0.04
Portugal 3M
-0.08 0.02 0.02% 0.01 0.01 0.02 0.03
Portugal 6M
-0.09 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.02 0.03
Switzerland
-0.34 0.01 0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
Greece 1M
3.39 0.18 0.18% 3.73 4.1 4.51 4.96
Greece 3M
1.04 0.02 0.02% 1.14 1.26 1.38 1.52
Greece 6M
0.40 0.01 0.01% 0.44 0.48 0.53 0.59
Norway
0.82 0.07 -0.11% 0.92 0.96 0.99 1.02
Romania
5.00 0.16 -0.51% 5.09 5.17 5.26 5.34
Czech Republic
1.48 0.03 -0.05% 1.48 1.53 1.58 1.64
Italy 7Y
1.15 0.01 0.02% 1.19 1.28 1.38 1.48
Spain 5Y
0.23 0.05 0.09% 0.12 0.13 0.14 0.16
Netherlands 6M
-0.54 0.07 0.07% 0.03 0.05 0.08 0.11
Spain 52W
-0.08 0.06 0.06% 0.01 0.02 0.03 0.04
Netherlands 3M
-0.49 0.12 0.12% 0.03 0.06 0.1 0.14
Spain 3M
-0.15 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.04 0.05
Spain 3Y
-0.16 0.04 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Spain 6M
-0.06 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
0.59 0.04 -0.04% 0.72 0.74 0.76 0.79
US 1M
0.03 0.01 -0.01% 0.03 0.03 0.03 0.03
US 3M
0.08 0.01 0.01% 0.11 0.11 0.11 0.11
US 6M
0.14 0.01 0.01% 0.11 0.11 0.11 0.11
US 52W
0.15 0.01 -0.01% 0.26 0.26 0.27 0.27
US 2Y
0.21 0.02 -0.02% 0.24 0.25 0.26 0.27
US 3Y
0.27 0.01 -0.01% 0.29 0.3 0.31 0.32
US 5Y
0.36 0.01 -0.01% 0.36 0.38 0.39 0.4
US 7Y
0.50 0.03 -0.03% 0.58 0.59 0.61 0.63
US 20Y
1.21 0.06 -0.06% 1.32 1.36 1.39 1.42
US 30Y
1.23 0.06 -0.06% 1.35 1.39 1.42 1.45
Chile
3.61 0.02 -0.02% 3.71 3.8 3.9 3.99
Canada 52W
0.36 0.02 -0.02% 0.3 0.31 0.31 0.32
Canada 6M
0.33 0.03 -0.03% 0.3 0.3 0.31 0.31
Colombia
7.52 0.52 0.52% 7.07 7.18 7.3 7.41
Canada
0.61 0.08 -0.08% 0.81 0.85 0.88 0.92
Canada 1M
0.20 0.05 -0.05% 0.2 0.21 0.21 0.21
Canada 20Y
1.05 0.1 0.00% 1.19 1.23 1.27 1.31
Canada 2Y
0.39 0.03 -0.03% 0.46 0.48 0.49 0.51
Canada 3M
0.25 0.01 -0.01% 0.25 0.25 0.25 0.25
Canada 3Y
0.46 0.04 -0.04% 0.54 0.56 0.58 0.6
Brazil
7.96 0.31 0.31% 7.8 7.91 8.01 8.12
Brazil 52W
3.65 0.02 0.02% 3.74 3.79 3.84 3.89
Brazil 2Y
4.58 0.15 0.15% 4.63 4.69 4.76 4.83
Brazil 3M
3.43 0 0.00% 3.47 3.51 3.56 3.6
Brazil 3Y
6.14 0.27 0.27% 6.06 6.16 6.26 6.36
Brazil 5Y
6.97 0.29 0.29% 6.88 6.98 7.09 7.2
Brazil 6M
3.30 0.06 0.06% 3.38 3.41 3.44 3.47
Peru 9y
5.43 0 0.00% 5.47 5.51 5.56 5.6
Venezuela
10.43 0 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Mexico
7.12 0.02 -0.02% 7.48 7.56 7.64 7.72
Canada 30Y
1.21 0.1 -0.10% 1.37 1.41 1.45 1.5
Canada 5Y
0.54 0.05 -0.05% 0.67 0.7 0.73 0.76
Canada 7Y
0.56 0.07 -0.07% 0.69 0.72 0.75 0.78
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Japan
0.02 0.01 0.01% 0.02 0.02 0.02 0.02
Japan 1M
-0.19 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.07 0.1
Japan 3M
-0.23 0.02 -0.02% 0.02 0.04 0.07 0.1
Japan 6M
-0.17 0.06 0.06% 0.02 0.04 0.06 0.08
Japan 52W
-0.12 0.02 0.02% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.12 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 3Y
-0.13 0.02 0.02% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 5Y
-0.10 0.02 0.02% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 7Y
-0.13 0.02 0.02% 0.01 0.03 0.05 0.07
Japan 20Y
0.30 0.01 0.01% 0.35 0.38 0.42 0.46
Japan 30Y
0.41 0 0.00% 0.46 0.5 0.54 0.59
Indonesia
8.00 0.06 0.06% 7.94 8.01 8.07 8.14
Indonesia 20Y
8.42 0.05 0.05% 8.43 8.5 8.56 8.62
Indonesia 3Y
6.82 0.09 0.09% 6.77 6.84 6.9 6.97
Indonesia 52W
5.76 0.04 -0.04% 5.98 6.11 6.24 6.37
Indonesia 30Y
8.40 0.03 -0.03% 8.55 8.59 8.63 8.67
Indonesia 3M
3.30 0 -0.48% 3.85 3.93 4.01 4.09
Indonesia 6M
3.48 0 0.00% 3.95 4.03 4.11 4.19
China 52W
1.73 0.1 -0.10% 1.85 1.87 1.9 1.93
China 5Y
2.29 0.01 0.01% 2.41 2.43 2.46 2.48
China 7Y
2.58 0.01 0.01% 2.61 2.63 2.65 2.67
Singapore
1.19 0.07 -0.07% 1.26 1.29 1.31 1.33
India 52W
4.80 0.1 0.10% 5.01 5.08 5.15 5.22
Qatar
3.12 0.04 0.04% 3.33 3.4 3.48 3.56
South Korea 52W
0.99 0 0.00% 1.03 1.04 1.06 1.07
South Korea 2Y
1.09 0.02 0.02% 1.12 1.14 1.17 1.19
Indonesia 5Y
7.34 0.04 -0.04% 7.26 7.33 7.39 7.45
India 3M
4.25 0.05 -0.05% 4.43 4.47 4.51 4.54
India 6M
4.60 0.06 -0.06% 4.79 4.83 4.86 4.9
China
2.67 0.04 0.04% 2.7 2.72 2.74 2.77
India
6.14 0.07 -0.07% 6.19 6.25 6.3 6.36
Malaysia
3.36 0.01 0.01% 3.4 3.43 3.46 3.49
Vietnam
3.62 0 0.11% 3.56 3.6 3.64 3.69
Hong Kong
0.73 0 -0.02% 0.78 0.81 0.83 0.86
South Korea 5Y
1.31 0.02 -0.02% 1.35 1.39 1.42 1.46
South Korea 20Y
1.65 0.02 -0.02% 1.71 1.76 1.8 1.84
South Korea
1.53 0.01 -0.01% 1.6 1.64 1.68 1.72
South Korea 30Y
1.66 0 0.00% 1.72 1.76 1.8 1.84
South Korea 3Y
1.07 0.03 -0.03% 1.09 1.12 1.15 1.17
China 2Y
1.99 0.01 0.01% 1.99 2.01 2.04 2.06
China 20Y
3.09 0.05 -0.05% 3.15 3.18 3.22 3.25
China 3Y
2.12 0.08 -0.08% 2.22 2.24 2.27 2.29
Thailand
1.60 0.03 0.03% 1.49 1.53 1.56 1.6
Taiwan
0.48 0 -0.03% 0.49 0.5 0.51 0.52
Philippine
5.00 0 0.00% 5.02 5.1 5.18 5.25
India 5Y
5.68 0.04 -0.04% 5.71 5.76 5.82 5.87
China 30Y
3.28 0.01 0.01% 3.32 3.34 3.36 3.39
Indonesia 1M
3.20 0 -0.10% 3.36 3.43 3.49 3.56
India 2Y
5.04 0.18 -0.18% 5.08 5.12 5.16 5.2
India 30Y
6.76 0 0.00% 6.79 6.83 6.88 6.92
India 3Y
5.47 0.07 0.07% 5.44 5.48 5.53 5.57
India 7Y
6.51 0.02 -0.02% 6.62 6.68 6.74 6.8
Pakistan
9.66 0 0.00% 9.77 9.88 10 10.12
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
7.08 0.12 0.12% 7.35 7.41 7.48 7.55
Nigeria
12.67 0.08 -0.08% 13.2 13.38 13.55 13.74
South Africa 3M
3.80 0.26 0.26% 6.09 6.69 7.35 8.07
South Africa 5Y
9.99 0.12 0.12% 10.64 10.8 10.97 11.14
South Africa
11.07 0.11 0.11% 11.76 11.89 12.03 12.16
South Africa 20Y
11.85 0.1 0.10% 12.48 12.57 12.67 12.76
South Africa 30Y
11.86 0.1 0.10% 12.48 12.57 12.66 12.76
Kenya
12.25 0.45 -0.45% 12.92 13.15 13.38 13.61
Zambia Government Bond 10y
35.50 1.5 -1.50% 38.09 39.22 40.37 41.56
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی