شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

26.50 2021 09 40.4 -63.9 : 89.6

انگلستان

60.40 2021 03 35.8 -80.6 : 61

ایتالیا

59.70 2021 03 56.8 -61.6 : 80.4

سوئیس

-7.80 2021 08 42.8 -91.1 : 72.2

فرانسه

66.70 2021 03 63.4 -63.9 : 79.8

منطقه یورو

31.10 2021 09 42.7 -63.7 : 89.9
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

26.50 2021 09 5 12 15 29

انگلستان

60.40 2021 03 25 5 14 55

ایتالیا

59.70 2021 03 15 20 12 38

سوئیس

-7.80 2021 08 1 15 12 -12

فرانسه

66.70 2021 03 12 15 14 36

منطقه یورو

31.10 2021 09 10 5 12 30
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی