شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

10.70 2019 12 -2.1 -63.9 : 89.6

انگلستان

-38.30 2019 12 -47.2 -80.6 : 61

ایتالیا

-9.20 2019 12 -7.6 -61.6 : 80.4

سوئیس

12.50 2019 12 -3.9 -91.1 : 65

فرانسه

-3.70 2019 12 -4.8 -63.9 : 79.8

منطقه یورو

11.20 2019 12 -1 -63.7 : 89.9
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

10.70 2019 12 -4 -8 -4 -8

انگلستان

-38.30 2019 12 -40 -20 -17 -60

ایتالیا

-9.20 2019 12 -24 -17 -8 -24

سوئیس

12.50 2019 12 -9 -7 -6 -6

فرانسه

-3.70 2019 12 -14 -10 -6 -17

منطقه یورو

11.20 2019 12 -6 -8 -4 -10