قیمت ریپل (XRP)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
269,860 ریال 266,743 ریال 4,815 (1.82%)
274,876 ریال
256,919 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۷
مشاهده صرافی
266,130 ریال 305,320 ریال 3,130 (1.19%)
270,010 ریال
254,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۶
مشاهده صرافی
270,000 ریال 0 ریال 8,060 (3.08%)
270,000 ریال
257,010 ریال
-
مشاهده صرافی
265,260 ریال 0 ریال 270 (0.1%)
270,000 ریال
253,520 ریال
-
مشاهده صرافی
266,500 ریال 0 ریال 2,600 (0.99%)
268,500 ریال
255,610 ریال
-
مشاهده صرافی
266,020 ریال 215,515 ریال 1,350 (0.51%)
269,998 ریال
255,001 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
266,070 ریال 0 ریال 3,570 (1.36%)
269,680 ریال
253,990 ریال
-
مشاهده صرافی
277,207 ریال 255,447 ریال 4,922 (1.81%)
279,141 ریال
261,561 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
269,894 ریال 267,056 ریال 6,819 (2.59%)
341,320 ریال
254,115 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
275,630 ریال 257,430 ریال 5,570 (2.06%)
276,900 ریال
261,420 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۱
مشاهده صرافی
270,430 ریال 265,570 ریال 6,150 (2.33%)
271,990 ریال
256,630 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۸
مشاهده صرافی
267,600 ریال 0 ریال 5,600 (2.14%)
269,620 ریال
254,140 ریال
-
مشاهده صرافی
277,690 ریال 261,520 ریال 4,810 (1.76%)
279,750 ریال
262,020 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
272,630 ریال 261,940 ریال 5,100 (1.91%)
274,900 ریال
258,800 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
272,430 ریال 0 ریال 5,120 (1.92%)
275,000 ریال
263,210 ریال
-
مشاهده صرافی
275,170 ریال 261,300 ریال 6,730 (2.51%)
277,220 ریال
257,910 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
272,680 ریال 0 ریال 5,380 (2.01%)
274,670 ریال
258,510 ریال
-
مشاهده صرافی
275,390 ریال 0 ریال 6,850 (2.55%)
276,880 ریال
259,720 ریال
-
مشاهده صرافی
270,780 ریال 0 ریال 6,070 (2.29%)
272,630 ریال
256,160 ریال
-
مشاهده صرافی
265,820 ریال 274,150 ریال 5,500 (2.11%)
267,950 ریال
252,380 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۷
مشاهده صرافی
270,500 ریال 264,800 ریال 6,390 (2.42%)
272,740 ریال
253,970 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
269,320 ریال 266,210 ریال 6,210 (2.36%)
272,060 ریال
254,210 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۸
مشاهده صرافی
269,397 ریال 264,821 ریال 4,129 (1.56%)
272,036 ریال
254,174 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۸
مشاهده صرافی
304,270 ریال 290,000 ریال 1,060 (0.35%)
305,940 ریال
303,040 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۳:۱۵
مشاهده صرافی
254,920 ریال 0 ریال 9,860 (3.87%)
266,000 ریال
254,920 ریال
-
مشاهده صرافی
271,831 ریال 264,740 ریال 7,203 (2.72%)
273,843 ریال
255,750 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۷
مشاهده صرافی
270,900 ریال 265,530 ریال 6,190 (2.34%)
272,870 ریال
254,590 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
267,640 ریال 266,040 ریال 6,280 (2.4%)
269,380 ریال
252,250 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
271,420 ریال 266,690 ریال 7,500 (2.84%)
273,400 ریال
254,620 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۸
مشاهده صرافی
267,640 ریال 0 ریال 5,080 (1.93%)
269,160 ریال
253,760 ریال
-
مشاهده صرافی
269,030 ریال 266,650 ریال 6,130 (2.33%)
271,350 ریال
252,540 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۷
مشاهده صرافی
281,670 ریال 144,310 ریال 5,110 (1.85%)
284,420 ریال
274,400 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
267,710 ریال 265,820 ریال 5,620 (2.14%)
269,530 ریال
253,480 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۸
مشاهده صرافی
272,280 ریال 265,130 ریال 5,890 (2.21%)
274,230 ریال
257,700 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
268,886 ریال 265,572 ریال 3,742 (1.41%)
270,750 ریال
254,291 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
267,780 ریال 0 ریال 4,390 (1.67%)
269,910 ریال
252,740 ریال
-
مشاهده صرافی
271,881 ریال 263,528 ریال 5,792 (2.18%)
273,749 ریال
256,589 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۸
مشاهده صرافی
274,070 ریال 0 ریال 4,720 (1.75%)
276,210 ریال
258,710 ریال
-
مشاهده صرافی
169,890 ریال 0 ریال 8,360 (4.92%)
179,330 ریال
169,750 ریال
-
مشاهده صرافی
270,070 ریال 265,300 ریال 6,180 (2.34%)
272,040 ریال
254,940 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
277,980 ریال 0 ریال 5,260 (1.93%)
280,180 ریال
263,520 ریال
-
مشاهده صرافی
353,240 ریال 348,120 ریال 21,840 (6.59%)
353,240 ریال
330,790 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۶:۰۱
مشاهده صرافی
265,000 ریال 260,000 ریال 0 (0%)
271,500 ریال
258,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
270,585 ریال 0 ریال 6,522 (2.47%)
272,529 ریال
254,505 ریال
-
مشاهده صرافی
270,260 ریال 266,460 ریال 6,790 (2.58%)
270,260 ریال
258,280 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۵:۳۹
مشاهده صرافی
270,000 ریال 265,000 ریال 7,000 (2.66%)
271,000 ریال
255,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۳
مشاهده صرافی
271,860 ریال 263,470 ریال 6,390 (2.41%)
273,870 ریال
254,960 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
269,753 ریال 264,547 ریال 10,042 (3.87%)
271,548 ریال
250,041 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۸
مشاهده صرافی
274,000 ریال 11,968,494,040 ریال 5,410 (2.01%)
276,070 ریال
259,580 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
269,500 ریال 264,920 ریال 7,480 (2.85%)
271,490 ریال
256,600 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
273,520 ریال 264,220 ریال 7,220 (2.71%)
275,630 ریال
256,790 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۸
مشاهده صرافی
265,957 ریال 0 ریال 2,981 (1.13%)
284,004 ریال
257,001 ریال
-
مشاهده صرافی
269,670 ریال 266,880 ریال 6,060 (2.3%)
272,200 ریال
254,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۷
مشاهده صرافی
278,030 ریال 254,640 ریال 4,790 (1.75%)
354,360 ریال
263,010 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۷
مشاهده صرافی
270,110 ریال 267,270 ریال 7,670 (2.92%)
272,170 ریال
252,530 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۹
مشاهده صرافی
269,520 ریال 264,800 ریال 6,710 (2.55%)
271,350 ریال
253,080 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۶
مشاهده صرافی
270,500 ریال 260,700 ریال 910 (0.34%)
274,140 ریال
261,120 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۱۰
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی