مقایسه قیمت ریپل در بازارهای داخلی

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
309,487 ریال 282,094 ریال 13,142 (4.43%)
310,992 ریال
288,620 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۲:۴۸
مشاهده صرافی
160,368,430 ریال 305,320 ریال 1,529,700 (0.96%)
169,500,000 ریال
276,300 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۶
مشاهده صرافی
296,310 ریال 0 ریال 10,350 (3.62%)
299,300 ریال
270,330 ریال
-
مشاهده صرافی
300,310 ریال 0 ریال 11,830 (4.1%)
305,820 ریال
277,000 ریال
-
مشاهده صرافی
292,000 ریال 0 ریال 8,200 (2.89%)
300,000 ریال
280,040 ریال
-
مشاهده صرافی
1,043,253,040 ریال 215,515 ریال 15,503,033 (1.51%)
1,048,113,309 ریال
1,020,000,000 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
296,340 ریال 0 ریال 10,880 (3.81%)
312,200 ریال
277,600 ریال
-
مشاهده صرافی
308,910 ریال 284,661 ریال 12,453 (4.2%)
316,059 ریال
287,960 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
301,170 ریال 281,290 ریال 9,820 (3.37%)
307,600 ریال
284,680 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۰
مشاهده صرافی
295,120 ریال 288,400 ریال 9,110 (3.19%)
300,300 ریال
278,320 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
54,086,160 ریال 0 ریال 1,558,400 (2.97%)
55,257,170 ریال
50,892,470 ریال
-
مشاهده صرافی
308,080 ریال 290,130 ریال 12,050 (4.07%)
316,210 ریال
286,990 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
293,750 ریال 282,230 ریال 19,840 (7.24%)
303,930 ریال
272,770 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ - ۲۱:۴۵
مشاهده صرافی
293,000 ریال 0 ریال 5,990 (2.09%)
301,500 ریال
285,300 ریال
-
مشاهده صرافی
302,150 ریال 287,820 ریال 10,870 (3.73%)
310,330 ریال
282,700 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
296,890 ریال 285,240 ریال 8,970 (3.12%)
306,440 ریال
239,520 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
299,100 ریال 0 ریال 9,180 (3.17%)
306,130 ریال
281,870 ریال
-
مشاهده صرافی
297,240 ریال 0 ریال 11,480 (4.02%)
303,990 ریال
277,920 ریال
-
مشاهده صرافی
284,260 ریال 298,930 ریال 9,010 (3.27%)
292,860 ریال
270,020 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۵
مشاهده صرافی
306,950 ریال 292,170 ریال 0 (0%)
306,950 ریال
306,950 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ - ۱۱:۴۶
مشاهده صرافی
295,010 ریال 291,350 ریال 3,550 (1.22%)
304,660 ریال
277,090 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
300,325 ریال 295,224 ریال 16,042 (5.64%)
303,047 ریال
277,291 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۳۳
مشاهده صرافی
286,800 ریال 274,850 ریال 37,700 (13.15%)
324,500 ریال
286,310 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ - ۲۰:۰۷
مشاهده صرافی
292,169 ریال 0 ریال 10,135 (3.59%)
299,194 ریال
278,362 ریال
-
مشاهده صرافی
299,846 ریال 287,734 ریال 9,421 (3.24%)
307,646 ریال
281,801 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
295,970 ریال 290,100 ریال 10,750 (3.77%)
302,200 ریال
275,920 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۵
مشاهده صرافی
292,470 ریال 290,710 ریال 7,790 (2.74%)
314,000 ریال
277,480 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
292,730 ریال 287,470 ریال 12,430 (4.43%)
298,680 ریال
271,760 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
295,000 ریال 0 ریال 10,680 (3.76%)
300,380 ریال
278,510 ریال
-
مشاهده صرافی
296,800 ریال 293,620 ریال 13,490 (4.76%)
302,400 ریال
277,340 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۱۸
مشاهده صرافی
281,670 ریال 144,310 ریال 5,110 (1.85%)
284,420 ریال
274,400 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
295,500 ریال 290,210 ریال 18,380 (6.63%)
295,500 ریال
277,120 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۲۷
مشاهده صرافی
296,110 ریال 288,220 ریال 9,980 (3.49%)
304,280 ریال
279,620 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
297,685 ریال 292,918 ریال 12,888 (4.53%)
302,675 ریال
276,822 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۴۶
مشاهده صرافی
297,800 ریال 0 ریال 12,220 (4.28%)
303,590 ریال
277,590 ریال
-
مشاهده صرافی
295,864 ریال 285,598 ریال 9,166 (3.2%)
302,350 ریال
279,324 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
304,870 ریال 0 ریال 12,790 (4.38%)
311,570 ریال
284,050 ریال
-
مشاهده صرافی
169,890 ریال 0 ریال 8,360 (4.92%)
179,330 ریال
169,750 ریال
-
مشاهده صرافی
294,680 ریال 290,550 ریال 6,450 (2.24%)
305,700 ریال
279,350 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
301,790 ریال 0 ریال 11,210 (3.86%)
309,470 ریال
284,330 ریال
-
مشاهده صرافی
297,630 ریال 293,390 ریال 12,030 (4.21%)
299,710 ریال
281,210 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۱۴
مشاهده صرافی
303,460 ریال 286,000 ریال 9,630 (3.28%)
306,500 ریال
273,740 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۱
مشاهده صرافی
307,381 ریال 0 ریال 8,258 (2.76%)
309,265 ریال
295,225 ریال
-
مشاهده صرافی
294,510 ریال 289,250 ریال 8,430 (2.95%)
304,220 ریال
278,800 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
317,000 ریال 315,000 ریال 12,000 (3.79%)
330,000 ریال
315,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - ۱۹:۳۴
مشاهده صرافی
279,500 ریال 275,300 ریال 1,280 (0.46%)
281,000 ریال
278,650 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۰۰
مشاهده صرافی
299,820 ریال 294,034 ریال 11,514 (3.99%)
308,000 ریال
275,112 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
298,200 ریال 16,519,974,880 ریال 10,180 (3.53%)
306,240 ریال
281,230 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۴
مشاهده صرافی
295,490 ریال 290,480 ریال 10,100 (3.54%)
299,990 ریال
277,600 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
300,550 ریال 288,660 ریال 11,150 (3.85%)
308,250 ریال
281,310 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۵
مشاهده صرافی
290,794 ریال 0 ریال 17,001 (5.85%)
313,352 ریال
284,254 ریال
-
مشاهده صرافی
295,690 ریال 294,000 ریال 4,230 (1.45%)
299,000 ریال
278,150 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۰۴
مشاهده صرافی
317,140 ریال 287,770 ریال 13,650 (4.5%)
324,110 ریال
295,680 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۳
مشاهده صرافی
294,950 ریال 291,270 ریال 8,690 (3.04%)
302,260 ریال
278,010 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۵
مشاهده صرافی
294,990 ریال 289,930 ریال 10,200 (3.58%)
302,500 ریال
277,450 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۵
مشاهده صرافی
304,850 ریال 296,100 ریال 11,900 (4.06%)
319,990 ریال
282,100 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۴۳
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی