قیمت استلار (XLM)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
78,751 ریال 78,049 ریال 301 (0.38%)
84,268 ریال
74,939 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۵:۴۹
مشاهده صرافی
78,700 ریال 91,180 ریال 700 (0.9%)
78,770 ریال
74,370 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۶
مشاهده صرافی
78,160 ریال 0 ریال 1,350 (1.76%)
78,160 ریال
76,810 ریال
-
مشاهده صرافی
79,540 ریال 0 ریال 2,340 (3.03%)
79,540 ریال
74,100 ریال
-
مشاهده صرافی
78,330 ریال 0 ریال 30 (0.04%)
78,660 ریال
74,400 ریال
-
مشاهده صرافی
76,200 ریال 95,000 ریال 1,752 (2.3%)
78,501 ریال
75,300 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
78,860 ریال 0 ریال 1,010 (1.3%)
79,590 ریال
74,000 ریال
-
مشاهده صرافی
104,840 ریال 103,150 ریال 26,917 (34.54%)
104,840 ریال
74,226 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
79,030 ریال 77,720 ریال 590 (0.75%)
79,210 ریال
74,810 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
79,650 ریال 76,530 ریال 500 (0.63%)
80,110 ریال
75,570 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
80,020 ریال 0 ریال 490 (0.61%)
80,800 ریال
77,200 ریال
-
مشاهده صرافی
79,600 ریال 0 ریال 440 (0.56%)
80,140 ریال
75,590 ریال
-
مشاهده صرافی
80,250 ریال 0 ریال 740 (0.93%)
80,810 ریال
75,810 ریال
-
مشاهده صرافی
79,066 ریال 0 ریال 723 (0.92%)
79,374 ریال
74,932 ریال
-
مشاهده صرافی
77,680 ریال 80,040 ریال 660 (0.86%)
78,090 ریال
73,730 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
78,970 ریال 77,410 ریال 500 (0.64%)
79,340 ریال
74,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
78,757 ریال 77,419 ریال 66 (0.08%)
79,600 ریال
74,326 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
79,280 ریال 75,270 ریال 0 (0%)
79,680 ریال
79,070 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
78,050 ریال 0 ریال 160 (0.2%)
78,460 ریال
74,910 ریال
-
مشاهده صرافی
79,438 ریال 77,364 ریال 1,174 (1.5%)
79,838 ریال
74,572 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
79,140 ریال 77,570 ریال 790 (1.01%)
79,540 ریال
74,460 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
0 ریال 77,740 ریال 0 (%)
-
-
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
79,300 ریال 77,920 ریال 1,170 (1.5%)
79,730 ریال
74,360 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
78,180 ریال 0 ریال 500 (0.64%)
78,970 ریال
74,000 ریال
-
مشاهده صرافی
82,880 ریال 57,790 ریال 1,920 (2.37%)
83,200 ریال
80,830 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
78,000 ریال 77,450 ریال 380 (0.49%)
78,600 ریال
74,120 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
79,490 ریال 77,400 ریال 600 (0.76%)
79,960 ریال
75,330 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
78,652 ریال 77,683 ریال 109 (0.14%)
79,218 ریال
74,441 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۰
مشاهده صرافی
78,240 ریال 0 ریال 290 (0.37%)
78,890 ریال
73,930 ریال
-
مشاهده صرافی
56,657 ریال 0 ریال 0 (0%)
56,657 ریال
56,657 ریال
-
مشاهده صرافی
65,590 ریال 0 ریال 2,750 (4.19%)
68,720 ریال
65,260 ریال
-
مشاهده صرافی
78,810 ریال 77,420 ریال 700 (0.9%)
79,320 ریال
74,480 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
81,190 ریال 0 ریال 510 (0.63%)
81,740 ریال
77,090 ریال
-
مشاهده صرافی
100,830 ریال 99,370 ریال 4,390 (4.55%)
100,830 ریال
96,160 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۶:۰۱
مشاهده صرافی
78,993 ریال 0 ریال 865 (1.11%)
79,451 ریال
74,357 ریال
-
مشاهده صرافی
78,880 ریال 77,770 ریال 1,100 (1.41%)
78,890 ریال
75,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
78,400 ریال 77,700 ریال 200 (0.26%)
79,200 ریال
74,400 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۶
مشاهده صرافی
78,360 ریال 70,090 ریال 560 (0.72%)
78,960 ریال
73,530 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
78,660 ریال 77,142 ریال 1,797 (2.34%)
79,401 ریال
72,950 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
80,060 ریال 11,998,890,260 ریال 520 (0.65%)
80,540 ریال
75,980 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
78,680 ریال 77,340 ریال 1,140 (1.47%)
79,220 ریال
74,670 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
79,830 ریال 77,100 ریال 1,030 (1.31%)
80,350 ریال
75,060 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
77,653 ریال 0 ریال 96 (0.12%)
78,812 ریال
74,001 ریال
-
مشاهده صرافی
82,770 ریال 73,660 ریال 360 (0.44%)
106,380 ریال
78,250 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
78,720 ریال 77,340 ریال 950 (1.22%)
79,060 ریال
73,990 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۴
مشاهده صرافی
79,300 ریال 76,490 ریال 290 (0.37%)
79,790 ریال
75,590 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی