قیمت تتر (USDT)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
286,413 ریال 274,120 ریال 100 (0.03%)
286,413 ریال
273,372 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۰:۱۰
مشاهده صرافی
9,151,910 ریال 274,320 ریال 121,400 (1.34%)
9,295,000 ریال
8,888,880 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۵
مشاهده صرافی
271,990 ریال 0 ریال 1,230 (0.45%)
272,390 ریال
270,760 ریال
-
مشاهده صرافی
270,710 ریال 0 ریال 280 (0.1%)
271,990 ریال
270,000 ریال
-
مشاهده صرافی
271,300 ریال 0 ریال 1,090 (0.4%)
271,850 ریال
270,120 ریال
-
مشاهده صرافی
272,100 ریال 244,650 ریال 936 (0.35%)
274,458 ریال
271,023 ریال
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ - ۰۱:۴۰
مشاهده صرافی
274,000 ریال 0 ریال 10 (0%)
274,720 ریال
272,800 ریال
-
مشاهده صرافی
293,000 ریال 270,000 ریال 0 (0%)
293,000 ریال
293,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ - ۱۹:۵۹
مشاهده صرافی
274,500 ریال 272,000 ریال 350 (0.13%)
276,840 ریال
274,150 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۱۰
مشاهده صرافی
275,820 ریال 268,230 ریال 1,170 (0.43%)
276,230 ریال
274,650 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۲۱
مشاهده صرافی
272,500 ریال 272,160 ریال 1,320 (0.49%)
274,070 ریال
270,870 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۲۸
مشاهده صرافی
271,370 ریال 0 ریال 1,220 (0.45%)
271,800 ریال
270,120 ریال
-
مشاهده صرافی
277,000 ریال 268,690 ریال 3,000 (1.08%)
280,000 ریال
277,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ - ۱۳:۳۰
مشاهده صرافی
271,160 ریال 0 ریال 500 (0.18%)
271,750 ریال
266,050 ریال
-
مشاهده صرافی
286,310 ریال 275,080 ریال 3,570 (1.25%)
290,860 ریال
285,020 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ - ۲۱:۴۴
مشاهده صرافی
270,210 ریال 0 ریال 1,500 (0.56%)
271,720 ریال
270,210 ریال
-
مشاهده صرافی
277,000 ریال 270,000 ریال 0 (0%)
277,000 ریال
277,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۰۹:۳۱
مشاهده صرافی
276,770 ریال 0 ریال 1,220 (0.44%)
277,230 ریال
224,400 ریال
-
مشاهده صرافی
273,250 ریال 0 ریال 3,500 (1.28%)
276,750 ریال
273,250 ریال
-
مشاهده صرافی
273,890 ریال 0 ریال 20 (0.01%)
273,980 ریال
273,860 ریال
-
مشاهده صرافی
269,950 ریال 275,300 ریال 1,150 (0.43%)
270,440 ریال
268,800 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ - ۱۰:۴۶
مشاهده صرافی
284,710 ریال 279,950 ریال 440 (0.15%)
284,710 ریال
284,270 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ - ۲۲:۴۹
مشاهده صرافی
273,860 ریال 272,100 ریال 890 (0.33%)
277,000 ریال
271,910 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۰:۳۵
مشاهده صرافی
273,100 ریال 269,823 ریال 240 (0.09%)
273,200 ریال
272,860 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۱۰
مشاهده صرافی
275,800 ریال 268,100 ریال 100 (0.04%)
275,830 ریال
275,700 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۲۷
مشاهده صرافی
271,470 ریال 0 ریال 1,370 (0.51%)
271,690 ریال
268,030 ریال
-
مشاهده صرافی
276,497 ریال 267,497 ریال 0 (0%)
276,497 ریال
276,497 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۱:۴۴
مشاهده صرافی
273,360 ریال 270,090 ریال 0 (0%)
273,360 ریال
273,360 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۰۱:۱۲
مشاهده صرافی
270,900 ریال 270,880 ریال 250 (0.09%)
271,170 ریال
270,560 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۲۷
مشاهده صرافی
274,500 ریال 0 ریال 1,650 (0.6%)
274,510 ریال
272,000 ریال
-
مشاهده صرافی
273,290 ریال 270,290 ریال 970 (0.36%)
276,240 ریال
271,850 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۲۶
مشاهده صرافی
281,060 ریال 247,710 ریال 2,060 (0.74%)
281,060 ریال
278,760 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
275,000 ریال 270,500 ریال 500 (0.18%)
275,500 ریال
274,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۱۳
مشاهده صرافی
275,000 ریال 0 ریال 0 (0%)
275,000 ریال
275,000 ریال
-
مشاهده صرافی
273,774 ریال 270,270 ریال 226 (0.08%)
274,000 ریال
273,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۲۶
مشاهده صرافی
275,500 ریال 0 ریال 0 (0%)
275,500 ریال
275,500 ریال
-
مشاهده صرافی
274,000 ریال 269,000 ریال 0 (0%)
274,000 ریال
274,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۰:۴۶
مشاهده صرافی
289,800 ریال 0 ریال 0 (0%)
289,800 ریال
289,800 ریال
-
مشاهده صرافی
283,350 ریال 0 ریال 1,210 (0.43%)
284,950 ریال
282,140 ریال
-
مشاهده صرافی
275,000 ریال 274,700 ریال 500 (0.18%)
275,000 ریال
274,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۱۲
مشاهده صرافی
279,490 ریال 0 ریال 0 (0%)
279,520 ریال
279,160 ریال
-
مشاهده صرافی
276,250 ریال 272,250 ریال 950 (0.35%)
276,250 ریال
275,300 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۴:۵۷
مشاهده صرافی
276,300 ریال 265,500 ریال 900 (0.33%)
276,800 ریال
275,400 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ - ۲۳:۳۸
مشاهده صرافی
275,000 ریال 0 ریال 0 (0%)
275,000 ریال
273,500 ریال
-
مشاهده صرافی
274,310 ریال 269,310 ریال 1,180 (0.43%)
274,720 ریال
273,070 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۲۸
مشاهده صرافی
275,290 ریال 274,720 ریال 1,580 (0.57%)
278,840 ریال
275,270 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - ۱۹:۵۲
مشاهده صرافی
284,560 ریال 270,490 ریال 0 (0%)
284,560 ریال
284,560 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۱:۰۹
مشاهده صرافی
279,500 ریال 2,845,000 ریال 0 (0%)
2,845,000 ریال
279,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۲۸
مشاهده صرافی
271,660 ریال 16,139,294,790 ریال 1,160 (0.43%)
272,070 ریال
270,390 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۲۶
مشاهده صرافی
286,510 ریال 0 ریال 0 (0%)
286,510 ریال
286,510 ریال
-
مشاهده صرافی
273,290 ریال 270,290 ریال 1,400 (0.51%)
274,690 ریال
273,290 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ - ۱۴:۴۳
مشاهده صرافی
275,090 ریال 270,180 ریال 0 (0%)
275,090 ریال
275,090 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ - ۱۲:۱۳
مشاهده صرافی
275,816 ریال 0 ریال 599 (0.22%)
279,200 ریال
273,779 ریال
-
مشاهده صرافی
274,080 ریال 272,450 ریال 970 (0.35%)
281,440 ریال
274,080 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۱:۴۱
مشاهده صرافی
279,340 ریال 267,100 ریال 10 (0%)
279,350 ریال
279,340 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۰۳:۴۳
مشاهده صرافی
270,977 ریال 0 ریال 780 (0.29%)
271,010 ریال
270,197 ریال
-
مشاهده صرافی
274,000 ریال 271,000 ریال 0 (0%)
274,000 ریال
274,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ - ۰۹:۴۵
مشاهده صرافی
273,800 ریال 269,000 ریال 0 (0%)
273,800 ریال
273,800 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ - ۱۰:۲۱
مشاهده صرافی
273,830 ریال 271,360 ریال 3,710 (1.37%)
273,920 ریال
270,120 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۲۶
مشاهده صرافی
276,990 ریال 273,950 ریال 1,000 (0.36%)
277,990 ریال
275,990 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ - ۰۱:۳۹
مشاهده صرافی
275,000 ریال 274,000 ریال 220 (0.08%)
275,590 ریال
272,140 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۱:۴۴
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی