قیمت تتر (USDT)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
285,410 ریال 281,596 ریال 301 (0.11%)
287,517 ریال
285,109 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۸
مشاهده صرافی
282,900 ریال 274,320 ریال 500 (0.18%)
285,680 ریال
281,570 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۵
مشاهده صرافی
284,300 ریال 0 ریال 2,520 (0.89%)
285,060 ریال
281,200 ریال
-
مشاهده صرافی
283,100 ریال 0 ریال 1,420 (0.5%)
286,010 ریال
281,680 ریال
-
مشاهده صرافی
282,660 ریال 0 ریال 510 (0.18%)
284,800 ریال
281,600 ریال
-
مشاهده صرافی
283,009 ریال 244,650 ریال 1,675 (0.6%)
287,830 ریال
281,333 ریال
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ - ۰۱:۴۰
مشاهده صرافی
283,650 ریال 0 ریال 560 (0.2%)
285,800 ریال
281,240 ریال
-
مشاهده صرافی
293,000 ریال 270,000 ریال 0 (0%)
293,000 ریال
293,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ - ۱۹:۵۹
مشاهده صرافی
285,600 ریال 282,500 ریال 8,760 (3.16%)
286,000 ریال
276,840 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۸
مشاهده صرافی
287,310 ریال 276,920 ریال 460 (0.16%)
289,510 ریال
286,100 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
284,110 ریال 283,680 ریال 1,170 (0.41%)
286,000 ریال
282,640 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
97,474,680 ریال 0 ریال 533,040 (0.55%)
99,035,360 ریال
90,931,910 ریال
-
مشاهده صرافی
285,000 ریال 276,450 ریال 0 (0%)
285,000 ریال
285,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ - ۱۱:۱۸
مشاهده صرافی
283,140 ریال 0 ریال 1,550 (0.55%)
284,050 ریال
281,000 ریال
-
مشاهده صرافی
288,150 ریال 276,850 ریال 510 (0.18%)
290,560 ریال
286,970 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
280,230 ریال 0 ریال 1,490 (0.53%)
281,040 ریال
278,740 ریال
-
مشاهده صرافی
288,000 ریال 279,000 ریال 1,000 (0.35%)
288,000 ریال
287,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۱:۵۹
مشاهده صرافی
288,160 ریال 0 ریال 520 (0.18%)
290,560 ریال
287,030 ریال
-
مشاهده صرافی
286,070 ریال 0 ریال 1,350 (0.47%)
286,570 ریال
284,720 ریال
-
مشاهده صرافی
286,200 ریال 0 ریال 1,490 (0.52%)
287,000 ریال
284,650 ریال
-
مشاهده صرافی
281,100 ریال 284,010 ریال 1,000 (0.36%)
283,180 ریال
280,010 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
284,500 ریال 281,400 ریال 2,270 (0.8%)
285,500 ریال
281,800 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
284,690 ریال 283,000 ریال 2,240 (0.79%)
289,990 ریال
281,980 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۶
مشاهده صرافی
284,550 ریال 281,135 ریال 50 (0.02%)
284,950 ریال
284,550 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۴:۱۶
مشاهده صرافی
277,500 ریال 275,100 ریال 1,000 (0.36%)
278,630 ریال
277,500 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - ۲۱:۴۲
مشاهده صرافی
282,800 ریال 0 ریال 560 (0.2%)
284,613 ریال
263,790 ریال
-
مشاهده صرافی
287,513 ریال 280,008 ریال 800 (0.28%)
287,713 ریال
285,712 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
284,910 ریال 281,510 ریال 2,010 (0.71%)
284,910 ریال
282,900 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۲:۴۶
مشاهده صرافی
282,530 ریال 282,510 ریال 1,510 (0.54%)
283,450 ریال
281,020 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۹
مشاهده صرافی
282,650 ریال 0 ریال 550 (0.19%)
284,900 ریال
281,350 ریال
-
مشاهده صرافی
283,500 ریال 281,000 ریال 820 (0.29%)
290,980 ریال
280,830 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۱۵
مشاهده صرافی
281,060 ریال 247,710 ریال 2,060 (0.74%)
281,060 ریال
278,760 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
286,000 ریال 281,000 ریال 0 (0%)
288,500 ریال
285,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
288,000 ریال 0 ریال 0 (0%)
288,000 ریال
288,000 ریال
-
مشاهده صرافی
284,000 ریال 280,500 ریال 140 (0.05%)
285,000 ریال
282,864 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۳:۳۴
مشاهده صرافی
283,000 ریال 0 ریال 2,000 (0.71%)
285,000 ریال
283,000 ریال
-
مشاهده صرافی
286,000 ریال 280,000 ریال 0 (0%)
287,000 ریال
286,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۲:۴۳
مشاهده صرافی
289,800 ریال 0 ریال 200 (0.07%)
290,000 ریال
289,800 ریال
-
مشاهده صرافی
283,350 ریال 0 ریال 1,210 (0.43%)
284,950 ریال
282,140 ریال
-
مشاهده صرافی
285,000 ریال 281,000 ریال 1,000 (0.35%)
286,000 ریال
284,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۵:۳۹
مشاهده صرافی
293,800 ریال 0 ریال 520 (0.18%)
296,260 ریال
292,600 ریال
-
مشاهده صرافی
276,250 ریال 272,250 ریال 950 (0.35%)
276,250 ریال
275,300 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۴:۵۷
مشاهده صرافی
288,000 ریال 277,910 ریال 8,100 (2.89%)
290,100 ریال
279,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۵:۰۸
مشاهده صرافی
285,000 ریال 0 ریال 500 (0.18%)
286,000 ریال
283,500 ریال
-
مشاهده صرافی
284,560 ریال 280,570 ریال 250 (0.09%)
286,110 ریال
283,910 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
282,730 ریال 282,240 ریال 340 (0.12%)
284,810 ریال
281,800 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۹
مشاهده صرافی
284,500 ریال 281,300 ریال 800 (0.28%)
284,500 ریال
283,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۲:۵۷
مشاهده صرافی
279,500 ریال 2,845,000 ریال 0 (0%)
2,845,000 ریال
279,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۹
مشاهده صرافی
286,270 ریال 11,965,177,330 ریال 470 (0.16%)
288,470 ریال
285,260 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۹
مشاهده صرافی
284,590 ریال 281,470 ریال 3,600 (1.28%)
288,790 ریال
280,990 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۴:۳۸
مشاهده صرافی
286,980 ریال 281,730 ریال 2,300 (0.81%)
286,980 ریال
284,680 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۲:۱۰
مشاهده صرافی
283,658 ریال 0 ریال 115 (0.04%)
284,800 ریال
282,503 ریال
-
مشاهده صرافی
285,150 ریال 282,650 ریال 2,090 (0.74%)
285,850 ریال
281,440 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
288,190 ریال 271,980 ریال 7,050 (2.51%)
288,470 ریال
281,140 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۰۸:۴۸
مشاهده صرافی
282,535 ریال 0 ریال 2,001 (0.71%)
283,994 ریال
280,534 ریال
-
مشاهده صرافی
285,500 ریال 282,500 ریال 1,500 (0.53%)
285,500 ریال
284,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۴:۲۶
مشاهده صرافی
285,000 ریال 280,000 ریال 1,500 (0.53%)
285,000 ریال
283,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۲:۵۲
مشاهده صرافی
283,640 ریال 282,030 ریال 140 (0.05%)
285,630 ریال
260 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۳:۲۱
مشاهده صرافی
283,490 ریال 280,380 ریال 0 (0%)
283,490 ریال
283,490 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۳:۳۳
مشاهده صرافی
285,990 ریال 283,510 ریال 1,990 (0.7%)
286,790 ریال
283,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی