قیمت ترون (TRX)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
27,643 ریال 26,614 ریال 770 (2.87%)
28,089 ریال
26,873 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۵۱
مشاهده صرافی
50,740,000 ریال 23,650 ریال 217,420 (0.43%)
51,030,000 ریال
50,094,110 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۵
مشاهده صرافی
27,050 ریال 0 ریال 270 (1.01%)
27,320 ریال
26,570 ریال
-
مشاهده صرافی
27,320 ریال 0 ریال 390 (1.45%)
27,390 ریال
26,400 ریال
-
مشاهده صرافی
27,010 ریال 0 ریال 460 (1.73%)
27,200 ریال
26,530 ریال
-
مشاهده صرافی
11,452,944 ریال 17,709 ریال 381,884 (3.45%)
11,638,359 ریال
11,071,060 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
27,500 ریال 0 ریال 70 (0.26%)
27,590 ریال
26,960 ریال
-
مشاهده صرافی
29,139 ریال 26,852 ریال 343 (1.19%)
29,449 ریال
28,626 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۹
مشاهده صرافی
27,231 ریال 26,983 ریال 300 (1.11%)
27,570 ریال
24,880 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۹
مشاهده صرافی
0 ریال 25,880 ریال 0 (%)
-
-
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۱
مشاهده صرافی
27,410 ریال 26,950 ریال 570 (2.12%)
27,570 ریال
26,610 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۶
مشاهده صرافی
26,980 ریال 0 ریال 80 (0.3%)
27,210 ریال
26,600 ریال
-
مشاهده صرافی
26,770 ریال 25,720 ریال 1,100 (4.29%)
27,080 ریال
25,570 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ - ۲۱:۴۵
مشاهده صرافی
26,950 ریال 0 ریال 180 (0.67%)
26,950 ریال
26,760 ریال
-
مشاهده صرافی
27,980 ریال 26,460 ریال 350 (1.27%)
28,390 ریال
27,410 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۴:۰۰
مشاهده صرافی
27,530 ریال 0 ریال 450 (1.66%)
27,800 ریال
22,230 ریال
-
مشاهده صرافی
26,030 ریال 0 ریال 1,090 (4.19%)
27,360 ریال
25,640 ریال
-
مشاهده صرافی
27,314 ریال 0 ریال 352 (1.31%)
27,519 ریال
26,800 ریال
-
مشاهده صرافی
26,340 ریال 27,950 ریال 320 (1.23%)
26,560 ریال
25,760 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۳
مشاهده صرافی
53,000 ریال 25,990 ریال 26,610 (100.83%)
53,000 ریال
26,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ - ۱۱:۵۲
مشاهده صرافی
27,190 ریال 26,950 ریال 330 (1.23%)
28,000 ریال
26,640 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۴:۰۰
مشاهده صرافی
27,172 ریال 26,710 ریال 155 (0.57%)
27,562 ریال
26,678 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۴:۰۰
مشاهده صرافی
27,560 ریال 26,490 ریال 120 (0.44%)
27,750 ریال
27,430 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۵
مشاهده صرافی
27,030 ریال 0 ریال 270 (1.01%)
27,247 ریال
26,600 ریال
-
مشاهده صرافی
27,506 ریال 26,610 ریال 58 (0.21%)
27,830 ریال
27,297 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۷
مشاهده صرافی
27,310 ریال 26,770 ریال 220 (0.81%)
27,610 ریال
26,820 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۹
مشاهده صرافی
26,940 ریال 26,780 ریال 320 (1.2%)
27,240 ریال
26,470 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۴:۰۰
مشاهده صرافی
27,150 ریال 26,650 ریال 410 (1.53%)
27,440 ریال
26,670 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۹
مشاهده صرافی
27,260 ریال 0 ریال 410 (1.53%)
27,510 ریال
26,650 ریال
-
مشاهده صرافی
27,920 ریال 13,770 ریال 710 (2.61%)
28,160 ریال
27,210 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
26,690 ریال 26,500 ریال 340 (1.29%)
26,740 ریال
26,340 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ - ۱۳:۱۰
مشاهده صرافی
27,470 ریال 26,780 ریال 380 (1.4%)
27,760 ریال
26,980 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۷
مشاهده صرافی
27,349 ریال 0 ریال 297 (1.1%)
27,638 ریال
26,862 ریال
-
مشاهده صرافی
27,183 ریال 26,835 ریال 257 (0.95%)
27,490 ریال
26,717 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۶
مشاهده صرافی
27,400 ریال 0 ریال 330 (1.22%)
27,670 ریال
26,890 ریال
-
مشاهده صرافی
27,337 ریال 26,678 ریال 404 (1.5%)
27,626 ریال
26,840 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۴:۰۰
مشاهده صرافی
14,330 ریال 0 ریال 390 (2.8%)
14,330 ریال
13,020 ریال
-
مشاهده صرافی
24,800 ریال 0 ریال 580 (2.34%)
25,830 ریال
24,680 ریال
-
مشاهده صرافی
27,380 ریال 26,860 ریال 210 (0.77%)
27,730 ریال
27,010 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۴:۰۰
مشاهده صرافی
27,800 ریال 0 ریال 70 (0.25%)
28,060 ریال
27,800 ریال
-
مشاهده صرافی
28,060 ریال 27,660 ریال 2,570 (10.08%)
28,060 ریال
25,450 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۶:۰۱
مشاهده صرافی
27,390 ریال 27,010 ریال 590 (2.2%)
27,490 ریال
26,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۳
مشاهده صرافی
26,352 ریال 0 ریال 489 (1.89%)
26,677 ریال
25,649 ریال
-
مشاهده صرافی
27,290 ریال 26,790 ریال 410 (1.53%)
27,550 ریال
26,800 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۸
مشاهده صرافی
27,500 ریال 26,500 ریال 800 (2.91%)
29,000 ریال
27,400 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - ۱۹:۳۴
مشاهده صرافی
27,330 ریال 26,900 ریال 80 (0.29%)
27,770 ریال
26,860 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۹
مشاهده صرافی
28,335 ریال 27,788 ریال 285 (1.02%)
28,643 ریال
27,290 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۹
مشاهده صرافی
27,530 ریال 16,229,477,470 ریال 420 (1.55%)
27,790 ریال
27,040 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۹
مشاهده صرافی
27,090 ریال 26,630 ریال 190 (0.71%)
27,490 ریال
26,720 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۴:۰۰
مشاهده صرافی
27,580 ریال 26,660 ریال 290 (1.06%)
27,890 ریال
27,090 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۹
مشاهده صرافی
25,975 ریال 0 ریال 1,012 (3.9%)
27,888 ریال
25,379 ریال
-
مشاهده صرافی
27,440 ریال 27,090 ریال 300 (1.11%)
27,850 ریال
26,850 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۹
مشاهده صرافی
27,250 ریال 26,950 ریال 310 (1.15%)
27,540 ریال
26,760 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۹
مشاهده صرافی
27,270 ریال 26,790 ریال 340 (1.26%)
27,510 ریال
26,760 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۶
مشاهده صرافی
27,300 ریال 27,010 ریال 530 (1.98%)
28,320 ریال
26,720 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۴۵
مشاهده صرافی
26,910 ریال 26,610 ریال 410 (1.55%)
26,930 ریال
26,400 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ - ۰۲:۱۵
مشاهده صرافی
27,470 ریال 26,980 ریال 60 (0.22%)
27,530 ریال
26,650 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۵۴
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی