قیمت ترون (TRX)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
25,380 ریال 24,720 ریال 201 (0.79%)
25,982 ریال
24,277 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
24,940 ریال 23,650 ریال 520 (2.09%)
25,730 ریال
23,900 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۵
مشاهده صرافی
25,280 ریال 0 ریال 320 (1.27%)
25,870 ریال
23,640 ریال
-
مشاهده صرافی
25,230 ریال 0 ریال 320 (1.27%)
25,730 ریال
23,840 ریال
-
مشاهده صرافی
24,970 ریال 0 ریال 580 (2.32%)
25,670 ریال
23,820 ریال
-
مشاهده صرافی
25,250 ریال 17,709 ریال 250 (0.99%)
25,867 ریال
24,002 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
25,210 ریال 0 ریال 360 (1.43%)
25,840 ریال
23,950 ریال
-
مشاهده صرافی
25,875 ریال 23,844 ریال 536 (2.07%)
26,637 ریال
24,451 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
25,210 ریال 24,936 ریال 240 (0.95%)
25,760 ریال
23,722 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
0 ریال 23,870 ریال 0 (%)
-
-
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
25,220 ریال 25,000 ریال 410 (1.63%)
26,010 ریال
23,970 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۳
مشاهده صرافی
25,800 ریال 0 ریال 2,080 (8.06%)
27,900 ریال
23,900 ریال
-
مشاهده صرافی
25,430 ریال 24,430 ریال 450 (1.77%)
26,160 ریال
24,180 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
25,830 ریال 0 ریال 560 (2.17%)
26,450 ریال
24,330 ریال
-
مشاهده صرافی
25,800 ریال 24,250 ریال 260 (1.01%)
26,440 ریال
24,150 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
25,410 ریال 0 ریال 460 (1.81%)
26,150 ریال
24,170 ریال
-
مشاهده صرافی
25,660 ریال 0 ریال 310 (1.21%)
26,310 ریال
24,300 ریال
-
مشاهده صرافی
25,273 ریال 0 ریال 374 (1.48%)
25,881 ریال
23,975 ریال
-
مشاهده صرافی
24,830 ریال 25,590 ریال 340 (1.37%)
25,500 ریال
23,570 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
25,290 ریال 24,710 ریال 310 (1.23%)
25,680 ریال
23,750 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
25,150 ریال 25,000 ریال 300 (1.19%)
25,980 ریال
23,730 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۲
مشاهده صرافی
25,151 ریال 24,724 ریال 524 (2.08%)
25,914 ریال
23,759 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
30,220 ریال 28,690 ریال 20 (0.07%)
30,280 ریال
29,740 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ - ۰۴:۲۳
مشاهده صرافی
25,010 ریال 0 ریال 380 (1.52%)
25,710 ریال
24,110 ریال
-
مشاهده صرافی
25,362 ریال 24,700 ریال 235 (0.93%)
25,867 ریال
23,890 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
25,270 ریال 24,770 ریال 320 (1.27%)
25,860 ریال
23,790 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
24,960 ریال 24,810 ریال 330 (1.32%)
25,650 ریال
23,560 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
25,310 ریال 24,870 ریال 280 (1.11%)
25,820 ریال
23,780 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
24,920 ریال 0 ریال 430 (1.73%)
25,650 ریال
23,720 ریال
-
مشاهده صرافی
27,920 ریال 13,770 ریال 710 (2.61%)
28,160 ریال
27,210 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
24,940 ریال 24,760 ریال 470 (1.88%)
25,650 ریال
23,710 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۰
مشاهده صرافی
25,410 ریال 24,740 ریال 370 (1.46%)
26,080 ریال
24,040 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
25,399 ریال 0 ریال 392 (1.54%)
26,077 ریال
23,929 ریال
-
مشاهده صرافی
25,164 ریال 24,854 ریال 466 (1.85%)
25,828 ریال
23,810 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۰
مشاهده صرافی
24,960 ریال 0 ریال 520 (2.08%)
25,760 ریال
23,610 ریال
-
مشاهده صرافی
25,324 ریال 24,645 ریال 372 (1.47%)
26,076 ریال
23,927 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
14,330 ریال 0 ریال 390 (2.8%)
14,330 ریال
13,020 ریال
-
مشاهده صرافی
24,800 ریال 0 ریال 580 (2.34%)
25,830 ریال
24,680 ریال
-
مشاهده صرافی
25,310 ریال 24,670 ریال 320 (1.26%)
25,960 ریال
23,930 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
25,930 ریال 0 ریال 460 (1.77%)
26,680 ریال
24,640 ریال
-
مشاهده صرافی
28,060 ریال 27,660 ریال 2,570 (10.08%)
28,060 ریال
25,450 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۶:۰۱
مشاهده صرافی
25,540 ریال 24,900 ریال 450 (1.76%)
26,000 ریال
24,380 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۵
مشاهده صرافی
25,234 ریال 0 ریال 312 (1.24%)
25,824 ریال
23,769 ریال
-
مشاهده صرافی
25,240 ریال 24,880 ریال 260 (1.03%)
25,760 ریال
24,120 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
25,700 ریال 24,500 ریال 300 (1.17%)
26,500 ریال
24,300 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۲
مشاهده صرافی
25,190 ریال 24,770 ریال 350 (1.39%)
25,810 ریال
23,670 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
25,171 ریال 24,685 ریال 52 (0.21%)
25,915 ریال
23,430 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
25,440 ریال 11,976,009,750 ریال 460 (1.81%)
26,180 ریال
24,190 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
25,130 ریال 24,700 ریال 230 (0.92%)
25,840 ریال
23,920 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
25,520 ریال 24,660 ریال 240 (0.94%)
26,140 ریال
23,960 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
25,123 ریال 0 ریال 57 (0.23%)
25,780 ریال
24,884 ریال
-
مشاهده صرافی
25,170 ریال 24,830 ریال 310 (1.23%)
25,820 ریال
23,840 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
25,190 ریال 24,930 ریال 230 (0.91%)
25,690 ریال
23,580 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
25,130 ریال 24,690 ریال 290 (1.15%)
25,710 ریال
23,630 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۸
مشاهده صرافی
25,120 ریال 24,780 ریال 450 (1.79%)
25,850 ریال
20 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
25,090 ریال 24,820 ریال 0 (0%)
25,090 ریال
25,090 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۳:۳۳
مشاهده صرافی
25,500 ریال 24,550 ریال 900 (3.53%)
26,400 ریال
24,300 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی