مقایسه قیمت نئو در بازارهای داخلی

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
11,424,620 ریال 0 ریال 163,620 (1.45%)
11,459,870 ریال
10,987,110 ریال
-
مشاهده صرافی
11,573,500 ریال 11,436,440 ریال 143,940 (1.26%)
11,710,700 ریال
11,024,730 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۲:۵۰
مشاهده صرافی
11,947,880 ریال 11,479,330 ریال 691,690 (6.14%)
12,126,780 ریال
11,158,400 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ - ۲۱:۴۵
مشاهده صرافی
11,702,280 ریال 11,243,650 ریال 290,220 (2.54%)
11,817,950 ریال
9,269,960 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۴۱
مشاهده صرافی
11,849,800 ریال 0 ریال 356,340 (3.1%)
11,857,340 ریال
11,252,560 ریال
-
مشاهده صرافی
11,697,010 ریال 0 ریال 405,620 (3.59%)
11,710,200 ریال
11,075,640 ریال
-
مشاهده صرافی
11,210,040 ریال 11,803,700 ریال 300,130 (2.75%)
11,293,140 ریال
10,645,780 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۴۰
مشاهده صرافی
12,455,120 ریال 11,967,760 ریال 201,400 (1.64%)
12,699,780 ریال
12,207,630 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ - ۲۰:۱۷
مشاهده صرافی
11,726,705 ریال 11,527,550 ریال 451,089 (4%)
11,759,919 ریال
11,107,995 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۳۳
مشاهده صرافی
12,207,100 ریال 11,694,910 ریال 125,010 (1.02%)
12,357,230 ریال
12,207,100 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۸:۱۳
مشاهده صرافی
11,834,979 ریال 11,356,924 ریال 320,544 (2.78%)
11,871,990 ریال
11,250,855 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۴۰
مشاهده صرافی
11,669,210 ریال 11,438,140 ریال 355,350 (3.14%)
11,705,710 ریال
11,009,380 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۴۱
مشاهده صرافی
11,625,510 ریال 11,504,050 ریال 291,000 (2.57%)
11,656,980 ریال
11,088,310 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۴۱
مشاهده صرافی
11,562,020 ریال 11,354,070 ریال 448,780 (4.04%)
11,587,040 ریال
10,863,940 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۳۹
مشاهده صرافی
8,733,110 ریال 0 ریال 70,270 (0.81%)
8,733,110 ریال
8,502,220 ریال
-
مشاهده صرافی
12,111,170 ریال 7,283,280 ریال 234,100 (1.97%)
12,176,580 ریال
11,757,690 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
11,642,460 ریال 11,386,490 ریال 274,880 (2.42%)
11,735,940 ریال
11,057,820 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۴۱
مشاهده صرافی
11,734,460 ریال 0 ریال 414,960 (3.67%)
11,768,330 ریال
11,085,210 ریال
-
مشاهده صرافی
11,697,798 ریال 11,235,124 ریال 330,222 (2.9%)
11,733,928 ریال
11,086,196 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۳۹
مشاهده صرافی
7,337,610 ریال 0 ریال 204,880 (2.87%)
7,367,640 ریال
6,700,767 ریال
-
مشاهده صرافی
9,181,380 ریال 0 ریال 484,020 (5.27%)
9,817,160 ریال
9,163,010 ریال
-
مشاهده صرافی
11,618,820 ریال 11,494,110 ریال 210,370 (1.84%)
11,780,250 ریال
11,121,440 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۴۰
مشاهده صرافی
11,605,300 ریال 11,440,100 ریال 308,710 (2.73%)
11,605,300 ریال
11,141,770 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۱۰
مشاهده صرافی
12,135,720 ریال 0 ریال 159,285 (1.33%)
12,350,665 ریال
11,800,755 ریال
-
مشاهده صرافی
11,657,480 ریال 11,449,630 ریال 315,960 (2.79%)
11,699,140 ریال
11,028,060 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۳۹
مشاهده صرافی
12,127,400 ریال 11,708,610 ریال 482,670 (4.14%)
12,152,800 ریال
11,352,400 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۴۱
مشاهده صرافی
11,850,300 ریال 11,621,610 ریال 421,800 (3.69%)
11,875,950 ریال
10,975,965 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۴۱
مشاهده صرافی
11,822,940 ریال 16,548,422,850 ریال 324,380 (2.82%)
11,898,600 ریال
11,204,330 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۴۱
مشاهده صرافی
11,501,808 ریال 0 ریال 300,533 (2.68%)
11,576,938 ریال
10,930,777 ریال
-
مشاهده صرافی
11,568,010 ریال 11,371,720 ریال 254,910 (2.25%)
11,598,620 ریال
11,054,080 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۳۷
مشاهده صرافی
11,861,020 ریال 11,390,190 ریال 386,330 (3.37%)
11,900,950 ریال
11,217,380 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۴۱
مشاهده صرافی
12,100,390 ریال 11,354,390 ریال 437,950 (3.76%)
12,141,850 ریال
11,445,220 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۳۴
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی