مقایسه قیمت اتریوم در بازارهای داخلی

eth

اتریوم
ETH

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
1,384,917,600 ریال 1,332,059,724 ریال 60,693,600 (4.58%)
1,385,419,200 ریال
1,274,064,000 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۳۸
مشاهده صرافی
1,370,850,430 ریال 1,368,796,200 ریال 75,773,540 (5.85%)
1,370,850,430 ریال
1,266,466,310 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۱
مشاهده صرافی
1,219,983,250 ریال 1,184,568,830 ریال 17,698,780 (1.45%)
1,281,012,340 ریال
1,209,783,050 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ - ۱۰:۳۳
مشاهده صرافی
1,348,300,000 ریال 870,000,000 ریال 36,300,050 (2.77%)
1,348,990,000 ریال
1,283,600,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۵
مشاهده صرافی
1,358,700,000 ریال 0 ریال 65,200,000 (5.04%)
1,358,700,000 ریال
1,267,000,000 ریال
-
مشاهده صرافی
12,409,141,160 ریال 0 ریال 0 (0%)
12,409,141,160 ریال
12,409,141,160 ریال
-
مشاهده صرافی
1,360,250,000 ریال 0 ریال 66,200,000 (5.12%)
1,360,250,000 ریال
1,280,050,000 ریال
-
مشاهده صرافی
1,372,165,620 ریال 0 ریال 67,074,280 (5.14%)
1,372,165,620 ریال
1,286,611,410 ریال
-
مشاهده صرافی
1,396,238,580 ریال 1,297,514,640 ریال 85,132,080 (6.49%)
1,398,222,540 ریال
1,291,947,030 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۲
مشاهده صرافی
1,407,434,100 ریال 1,324,081,210 ریال 69,028,670 (5.16%)
1,407,434,100 ریال
1,310,359,760 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۳۳
مشاهده صرافی
1,370,000,000 ریال 1,365,402,510 ریال 54,872,980 (4.17%)
1,370,000,000 ریال
1,277,816,990 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۱
مشاهده صرافی
1,453,095,080 ریال 1,381,864,930 ریال 88,746,700 (6.5%)
1,453,571,050 ریال
1,343,292,160 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۲
مشاهده صرافی
1,376,538,830 ریال 0 ریال 86,082,090 (6.67%)
1,376,538,830 ریال
1,267,260,310 ریال
-
مشاهده صرافی
1,266,137,890 ریال 0 ریال 25,614,500 (2.06%)
1,269,657,910 ریال
1,239,178,930 ریال
-
مشاهده صرافی
1,354,877,060 ریال 0 ریال 33,127,060 (2.51%)
1,355,062,880 ریال
1,306,849,890 ریال
-
مشاهده صرافی
1,407,050,000 ریال 1,355,520,000 ریال 71,850,000 (5.38%)
1,407,050,000 ریال
1,311,090,000 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۲
مشاهده صرافی
1,256,609,010 ریال 1,207,337,520 ریال 1,264,370 (0.1%)
1,278,405,720 ریال
1,247,844,340 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ - ۱۵:۳۵
مشاهده صرافی
1,258,363,150 ریال 0 ریال 3,606,390 (0.29%)
1,287,468,510 ریال
1,252,490,820 ریال
-
مشاهده صرافی
1,393,272,900 ریال 0 ریال 69,833,100 (5.28%)
1,393,272,900 ریال
1,307,675,460 ریال
-
مشاهده صرافی
1,254,216,190 ریال 1,240,962,860 ریال 14,786,120 (1.19%)
1,259,858,170 ریال
1,229,952,820 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ - ۱۲:۰۴
مشاهده صرافی
1,385,000,000 ریال 1,365,933,080 ریال 65,289,470 (4.95%)
1,385,000,000 ریال
1,285,275,050 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۱
مشاهده صرافی
1,391,910,641 ریال 1,358,982,711 ریال 53,437,273 (3.99%)
1,391,910,641 ریال
1,299,232,083 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۱
مشاهده صرافی
1,407,982,610 ریال 1,380,101,760 ریال 72,645,660 (5.44%)
1,408,677,370 ریال
1,313,656,500 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۲
مشاهده صرافی
1,394,112,825 ریال 1,375,989,358 ریال 83,188,785 (6.35%)
1,394,112,825 ریال
1,288,467,038 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۱
مشاهده صرافی
1,394,953,550 ریال 0 ریال 66,375,370 (5%)
1,394,953,550 ریال
1,290,000,000 ریال
-
مشاهده صرافی
1,399,073,800 ریال 1,380,199,280 ریال 74,495,800 (5.62%)
1,399,073,800 ریال
1,303,133,300 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۲
مشاهده صرافی
1,388,374,170 ریال 1,371,977,150 ریال 30,413,310 (2.24%)
1,389,788,000 ریال
1,350,675,590 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۲
مشاهده صرافی
1,365,833,293 ریال 0 ریال 67,151,427 (5.17%)
1,365,833,293 ریال
1,269,548,541 ریال
-
مشاهده صرافی
1,350,000,000 ریال 0 ریال 41,243,580 (3.15%)
1,350,000,000 ریال
1,254,404,530 ریال
-
مشاهده صرافی
1,403,206,632 ریال 1,374,560,178 ریال 61,344,552 (4.57%)
1,403,206,632 ریال
1,313,563,809 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۱
مشاهده صرافی
1,410,971,560 ریال 0 ریال 57,057,860 (4.21%)
1,416,854,160 ریال
1,321,578,650 ریال
-
مشاهده صرافی
1,267,177,040 ریال 0 ریال 10,935,620 (0.87%)
1,278,389,990 ریال
1,252,984,770 ریال
-
مشاهده صرافی
1,401,440,590 ریال 1,366,751,470 ریال 70,061,730 (5.26%)
1,401,440,590 ریال
1,301,624,000 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۲
مشاهده صرافی
1,394,415,000 ریال 1,370,940,000 ریال 74,482,490 (5.64%)
1,394,415,000 ریال
1,287,668,080 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۰
مشاهده صرافی
1,365,364,570 ریال 0 ریال 80,564,570 (6.27%)
1,367,023,790 ریال
1,267,522,610 ریال
-
مشاهده صرافی
1,382,685,650 ریال 1,368,624,440 ریال 58,875,650 (4.45%)
1,382,685,650 ریال
1,291,095,120 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۳۸
مشاهده صرافی
1,376,068,040 ریال 1,362,326,110 ریال 69,553,520 (5.32%)
1,377,724,620 ریال
1,274,528,250 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۱
مشاهده صرافی
1,378,340,570 ریال 1,357,253,820 ریال 85,582,770 (6.62%)
1,382,665,750 ریال
1,278,612,490 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۱
مشاهده صرافی
1,399,693,320 ریال 1,367,818,250 ریال 75,708,040 (5.72%)
1,399,693,320 ریال
1,294,946,890 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۲
مشاهده صرافی
1,398,663,525 ریال 0 ریال 61,092,961 (4.57%)
1,400,436,625 ریال
1,303,356,425 ریال
-
مشاهده صرافی
1,389,158,307 ریال 1,365,692,795 ریال 71,575,146 (5.43%)
1,390,927,365 ریال
1,305,527,753 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۳۷
مشاهده صرافی
1,404,927,460 ریال 0 ریال 84,339,470 (6.39%)
1,405,190,840 ریال
1,302,722,840 ریال
-
مشاهده صرافی
1,394,663,951 ریال 1,365,971,062 ریال 74,057,994 (5.61%)
1,394,663,951 ریال
1,285,360,076 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۲
مشاهده صرافی
1,210,918,920 ریال 1,188,448,490 ریال 128,617,730 (10.62%)
1,352,655,140 ریال
1,180,612,880 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ - ۱۶:۴۲
مشاهده صرافی
1,456,645,720 ریال 0 ریال 90,812,850 (6.65%)
1,456,645,720 ریال
1,347,690,730 ریال
-
مشاهده صرافی
798,996,000 ریال 0 ریال 20,118,120 (2.52%)
831,387,340 ریال
795,287,060 ریال
-
مشاهده صرافی
1,396,482,390 ریال 1,381,325,470 ریال 72,294,390 (5.46%)
1,396,482,390 ریال
1,290,498,460 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۲
مشاهده صرافی
1,424,602,950 ریال 0 ریال 75,228,560 (5.58%)
1,424,602,950 ریال
1,318,096,550 ریال
-
مشاهده صرافی
1,375,328,010 ریال 1,356,729,930 ریال 36,322,350 (2.71%)
1,375,328,010 ریال
1,303,480,300 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۷:۵۱
مشاهده صرافی
1,370,000,000 ریال 1,328,598,000 ریال 62,520,000 (4.78%)
1,370,000,000 ریال
1,290,000,000 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۲
مشاهده صرافی
1,376,337,000 ریال 1,357,880,000 ریال 75,677,000 (5.82%)
1,384,800,000 ریال
1,269,950,000 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۲۴
مشاهده صرافی
1,383,752,430 ریال 1,355,560,530 ریال 85,448,430 (6.58%)
1,386,629,910 ریال
1,283,204,220 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۲
مشاهده صرافی
1,396,807,610 ریال 1,378,459,520 ریال 70,253,370 (5.3%)
1,397,775,510 ریال
1,304,104,910 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۱
مشاهده صرافی
1,369,123,000 ریال 1,368,439,000 ریال 70,192,000 (5.4%)
1,369,123,000 ریال
1,268,897,000 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۲
مشاهده صرافی
1,187,490,920 ریال 1,160,448,900 ریال 191,220 (0.02%)
1,275,624,870 ریال
1,187,490,920 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۷
مشاهده صرافی
1,364,515,160 ریال 16,684,219,370 ریال 70,307,660 (5.43%)
1,364,515,160 ریال
1,262,682,820 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۰
مشاهده صرافی
1,228,817,977 ریال 0 ریال 1,008,047 (0.08%)
1,241,180,722 ریال
1,222,013,246 ریال
-
مشاهده صرافی
1,389,782,290 ریال 1,366,200,420 ریال 79,135,220 (6.04%)
1,389,782,290 ریال
1,282,572,250 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۱
مشاهده صرافی
1,399,705,030 ریال 1,363,956,130 ریال 69,085,990 (5.19%)
1,399,705,030 ریال
1,306,595,280 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۱
مشاهده صرافی
1,195,377,066 ریال 0 ریال 16,398,290 (1.37%)
1,211,775,356 ریال
1,177,438,592 ریال
-
مشاهده صرافی
1,398,850,950 ریال 1,354,479,398 ریال 75,554,196 (5.71%)
1,400,040,950 ریال
1,293,631,150 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۲
مشاهده صرافی
1,370,000,000 ریال 1,369,655,850 ریال 56,541,320 (4.3%)
1,370,000,000 ریال
1,287,496,120 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۰
مشاهده صرافی
1,456,933,570 ریال 1,311,106,420 ریال 95,891,480 (7.05%)
1,456,933,570 ریال
1,343,850,430 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۳۸
مشاهده صرافی
1,111,363,846 ریال 0 ریال 15,559,937 (1.42%)
1,118,168,503 ریال
39,663 ریال
-
مشاهده صرافی
1,389,891,680 ریال 1,373,457,150 ریال 65,712,680 (4.96%)
1,393,917,280 ریال
1,283,052,350 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۱
مشاهده صرافی
1,392,912,180 ریال 1,364,772,540 ریال 66,357,930 (5%)
1,394,138,790 ریال
1,279,163,250 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۰
مشاهده صرافی
1,372,000,000 ریال 1,360,194,510 ریال 66,052,360 (5.06%)
1,372,000,000 ریال
880 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۳۳
مشاهده صرافی
1,395,329,000 ریال 1,369,446,000 ریال 44,492,000 (3.29%)
1,395,329,000 ریال
1,306,880,080 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۱۸:۴۰
مشاهده صرافی
1,329,959,470 ریال 1,318,011,970 ریال 3,480,880 (0.26%)
1,335,584,930 ریال
1,329,959,470 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ - ۰۰:۲۶
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی