قیمت اتریوم (ETH)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
853,630,905 ریال 843,653,641 ریال 24,846,254 (3%)
858,247,632 ریال
784,445,217 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۰
مشاهده صرافی
847,900,000 ریال 870,000,000 ریال 32,379,980 (3.97%)
858,008,080 ریال
784,857,890 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۵
مشاهده صرافی
841,787,760 ریال 0 ریال 26,387,080 (3.24%)
850,000,000 ریال
780,000,000 ریال
-
مشاهده صرافی
841,000,000 ریال 0 ریال 19,150,000 (2.33%)
856,950,000 ریال
785,100,000 ریال
-
مشاهده صرافی
842,155,000 ریال 0 ریال 22,155,000 (2.7%)
852,000,000 ریال
785,000,100 ریال
-
مشاهده صرافی
849,092,190 ریال 596,100,000 ریال 32,734,206 (4.01%)
852,000,000 ریال
795,708,060 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
843,369,910 ریال 0 ریال 20,548,000 (2.5%)
859,101,380 ریال
790,000,000 ریال
-
مشاهده صرافی
875,750,630 ریال 807,005,700 ریال 24,682,320 (2.9%)
885,583,710 ریال
803,467,530 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
853,064,352 ریال 843,804,900 ریال 30,621,199 (3.72%)
910,629,560 ریال
779,370,680 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
872,203,570 ریال 820,548,790 ریال 28,055,650 (3.32%)
877,904,650 ریال
804,007,400 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
857,231,600 ریال 842,533,450 ریال 30,323,810 (3.67%)
858,452,520 ریال
785,826,640 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۵
مشاهده صرافی
845,356,770 ریال 0 ریال 26,455,060 (3.23%)
855,557,670 ریال
779,608,660 ریال
-
مشاهده صرافی
869,190,090 ریال 826,582,730 ریال 24,093,190 (2.85%)
879,364,590 ریال
797,009,260 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۹
مشاهده صرافی
852,849,080 ریال 0 ریال 33,849,080 (4.13%)
852,849,080 ریال
785,078,720 ریال
-
مشاهده صرافی
858,998,100 ریال 828,080,390 ریال 22,598,100 (2.7%)
868,122,000 ریال
800,700,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
833,411,330 ریال 0 ریال 8,080,120 (0.98%)
855,155,860 ریال
800,799,170 ریال
-
مشاهده صرافی
865,972,000 ریال 830,563,000 ریال 30,854,000 (3.69%)
875,389,000 ریال
787,672,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
861,288,990 ریال 0 ریال 25,628,630 (3.07%)
870,249,600 ریال
794,215,660 ریال
-
مشاهده صرافی
871,014,320 ریال 0 ریال 30,367,890 (3.61%)
876,857,350 ریال
796,754,210 ریال
-
مشاهده صرافی
856,647,050 ریال 0 ریال 28,776,060 (3.48%)
863,684,990 ریال
787,530,840 ریال
-
مشاهده صرافی
840,578,950 ریال 862,019,990 ریال 26,202,210 (3.22%)
848,676,690 ریال
775,351,390 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۸
مشاهده صرافی
856,092,990 ریال 838,687,580 ریال 29,807,650 (3.61%)
856,092,990 ریال
778,560,520 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
851,685,020 ریال 841,066,270 ریال 29,224,700 (3.55%)
858,585,850 ریال
780,349,760 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
849,814,266 ریال 837,067,052 ریال 22,949,741 (2.78%)
862,329,937 ریال
779,806,846 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
845,218,350 ریال 830,673,380 ریال 3,505,510 (0.41%)
854,503,770 ریال
844,623,090 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
849,987,500 ریال 0 ریال 36,991,000 (4.55%)
849,987,500 ریال
785,612,550 ریال
-
مشاهده صرافی
860,969,148 ریال 838,493,448 ریال 33,548,385 (4.05%)
869,000,375 ریال
783,509,070 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
856,138,780 ریال 839,185,540 ریال 28,315,150 (3.42%)
866,114,690 ریال
782,275,550 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
846,045,120 ریال 844,777,330 ریال 29,191,400 (3.57%)
854,755,250 ریال
773,898,510 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
858,640,860 ریال 843,681,960 ریال 33,666,300 (4.08%)
868,347,200 ریال
780,968,400 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
846,866,930 ریال 0 ریال 26,863,210 (3.28%)
854,807,940 ریال
778,800,720 ریال
-
مشاهده صرافی
870,175,210 ریال 0 ریال 0 (0%)
870,175,210 ریال
870,175,210 ریال
-
مشاهده صرافی
852,064,920 ریال 844,551,120 ریال 31,796,440 (3.88%)
863,475,380 ریال
775,578,330 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۵
مشاهده صرافی
877,908,090 ریال 465,797,340 ریال 34,341,490 (4.07%)
879,132,820 ریال
843,566,600 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
844,279,980 ریال 838,306,160 ریال 24,809,160 (3.03%)
855,728,730 ریال
778,160,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
856,821,900 ریال 836,806,550 ریال 25,133,810 (3.02%)
868,822,830 ریال
789,473,190 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
861,258,240 ریال 0 ریال 27,966,510 (3.36%)
870,336,000 ریال
786,653,648 ریال
-
مشاهده صرافی
852,059,554 ریال 841,558,820 ریال 22,358,537 (2.69%)
856,787,695 ریال
780,944,427 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۰
مشاهده صرافی
846,367,450 ریال 0 ریال 22,348,200 (2.71%)
855,625,140 ریال
776,677,000 ریال
-
مشاهده صرافی
855,339,546 ریال 835,722,242 ریال 26,680,765 (3.22%)
864,970,207 ریال
784,841,618 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۹
مشاهده صرافی
867,953,900 ریال 0 ریال 25,621,220 (3.04%)
876,642,110 ریال
794,854,750 ریال
-
مشاهده صرافی
798,996,000 ریال 0 ریال 20,118,120 (2.52%)
831,387,340 ریال
795,287,060 ریال
-
مشاهده صرافی
852,278,250 ریال 839,332,950 ریال 28,330,860 (3.44%)
863,210,850 ریال
781,327,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
293,800 ریال 0 ریال 520 (0.18%)
296,260 ریال
292,600 ریال
-
مشاهده صرافی
1,036,012,080 ریال 1,021,011,000 ریال 16,584,330 (1.63%)
1,047,051,500 ریال
1,017,497,250 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۶:۰۱
مشاهده صرافی
842,000,000 ریال 810,000,000 ریال 2,000,000 (0.24%)
844,801,000 ریال
810,000,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۶
مشاهده صرافی
855,140,000 ریال 0 ریال 29,350,360 (3.55%)
865,404,540 ریال
780,902,850 ریال
-
مشاهده صرافی
855,612,360 ریال 843,589,000 ریال 32,055,370 (3.89%)
855,612,360 ریال
794,531,270 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
844,747,000 ریال 844,110,000 ریال 24,978,000 (3.05%)
856,573,000 ریال
779,132,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
855,177,050 ریال 837,144,660 ریال 29,080,630 (3.52%)
864,912,710 ریال
779,371,640 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۹
مشاهده صرافی
851,041,350 ریال 834,617,745 ریال 39,337,015 (4.85%)
861,999,600 ریال
766,534,340 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
845,150,570 ریال 11,960,836,370 ریال 25,054,840 (3.06%)
855,678,920 ریال
778,687,600 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
844,356,692 ریال 0 ریال 16,748,828 (2.02%)
852,654,163 ریال
776,929,041 ریال
-
مشاهده صرافی
850,950,300 ریال 841,599,200 ریال 32,754,480 (4%)
861,491,870 ریال
786,445,220 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
864,225,510 ریال 835,181,460 ریال 31,492,030 (3.78%)
875,044,920 ریال
787,679,800 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۹
مشاهده صرافی
844,685,699 ریال 0 ریال 31,367,021 (3.86%)
850,055,783 ریال
812,807,867 ریال
-
مشاهده صرافی
852,960,260 ریال 843,711,670 ریال 30,125,570 (3.66%)
863,739,180 ریال
780,136,240 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۹
مشاهده صرافی
862,725,420 ریال 805,210,390 ریال 25,292,800 (3.02%)
906,210,330 ریال
791,563,610 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
845,712,824 ریال 0 ریال 25,936,145 (3.16%)
855,069,946 ریال
28,085 ریال
-
مشاهده صرافی
853,793,460 ریال 844,821,900 ریال 33,238,310 (4.05%)
864,339,830 ریال
774,778,850 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
853,577,850 ریال 838,602,800 ریال 32,137,170 (3.91%)
859,317,750 ریال
777,470,400 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
850,837,330 ریال 843,733,410 ریال 24,293,290 (2.94%)
861,211,070 ریال
880 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۵
مشاهده صرافی
850,679,790 ریال 841,347,490 ریال 0 (0%)
850,679,790 ریال
850,679,790 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۳:۳۳
مشاهده صرافی
863,541,400 ریال 845,000,000 ریال 32,454,880 (3.91%)
873,089,860 ریال
789,413,670 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۷
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی