مقایسه قیمت اتریوم کلاسیک در بازارهای داخلی

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
14,279,000 ریال 0 ریال 272,040 (1.94%)
14,651,000 ریال
13,688,100 ریال
-
مشاهده صرافی
51,341,999 ریال 16,220,002 ریال 1,362,664 (2.73%)
51,500,000 ریال
49,120,621 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
14,435,380 ریال 0 ریال 510,750 (3.67%)
14,985,000 ریال
13,529,850 ریال
-
مشاهده صرافی
14,324,460 ریال 14,195,220 ریال 79,390 (0.56%)
14,778,140 ریال
13,752,590 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
14,581,970 ریال 14,010,120 ریال 1,053,090 (7.78%)
15,004,830 ریال
13,450,840 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ - ۲۱:۴۵
مشاهده صرافی
14,593,040 ریال 14,020,650 ریال 377,770 (2.66%)
14,922,710 ریال
11,682,260 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۹
مشاهده صرافی
14,619,410 ریال 0 ریال 311,580 (2.18%)
14,993,850 ریال
13,907,090 ریال
-
مشاهده صرافی
14,528,800 ریال 0 ریال 442,400 (3.14%)
14,762,570 ریال
13,721,570 ریال
-
مشاهده صرافی
13,972,620 ریال 14,688,750 ریال 382,850 (2.82%)
14,231,580 ریال
13,312,330 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۸
مشاهده صرافی
14,450,160 ریال 14,262,760 ریال 434,660 (3.1%)
15,444,980 ریال
13,629,930 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۹
مشاهده صرافی
14,713,113 ریال 14,463,240 ریال 653,776 (4.65%)
14,824,063 ریال
13,746,041 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۳۳
مشاهده صرافی
15,201,170 ریال 14,520,470 ریال 376,030 (2.47%)
15,577,200 ریال
15,201,170 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ - ۱۰:۲۹
مشاهده صرافی
14,670,591 ریال 14,181,056 ریال 339,861 (2.37%)
14,983,761 ریال
13,900,980 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۹
مشاهده صرافی
14,491,050 ریال 14,204,100 ریال 407,190 (2.89%)
14,777,450 ریال
13,603,790 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۸
مشاهده صرافی
14,397,420 ریال 14,325,610 ریال 318,710 (2.26%)
20,500,000 ریال
13,674,600 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۹
مشاهده صرافی
14,342,020 ریال 14,084,070 ریال 505,870 (3.66%)
14,631,140 ریال
13,431,730 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۹
مشاهده صرافی
13,083,320 ریال 0 ریال 1,319,310 (11.21%)
13,664,110 ریال
11,764,010 ریال
-
مشاهده صرافی
14,361,660 ریال 0 ریال 239,170 (1.69%)
14,454,180 ریال
14,038,980 ریال
-
مشاهده صرافی
14,477,300 ریال 14,159,420 ریال 379,840 (2.69%)
14,807,000 ریال
13,779,630 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۹
مشاهده صرافی
14,551,630 ریال 0 ریال 443,180 (3.14%)
14,859,320 ریال
13,727,370 ریال
-
مشاهده صرافی
14,500,542 ریال 14,048,624 ریال 347,046 (2.45%)
14,740,366 ریال
13,774,219 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۸
مشاهده صرافی
13,959,540 ریال 0 ریال 603,260 (4.32%)
14,785,780 ریال
13,943,900 ریال
-
مشاهده صرافی
1,184,102,850 ریال 0 ریال 42,690,670 (3.74%)
1,190,636,710 ریال
1,125,642,800 ریال
-
مشاهده صرافی
14,395,550 ریال 14,189,310 ریال 272,700 (1.93%)
14,671,010 ریال
13,804,760 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۶
مشاهده صرافی
14,440,320 ریال 0 ریال 108,675 (0.76%)
14,671,250 ریال
14,103,810 ریال
-
مشاهده صرافی
14,464,470 ریال 14,206,820 ریال 349,760 (2.48%)
14,768,250 ریال
13,737,080 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۹
مشاهده صرافی
15,150,000 ریال 14,795,000 ریال 383,000 (2.53%)
15,533,000 ریال
14,677,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - ۱۹:۳۸
مشاهده صرافی
14,688,900 ریال 14,405,430 ریال 456,000 (3.2%)
14,993,850 ریال
13,566,930 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۹
مشاهده صرافی
14,235,028 ریال 0 ریال 278,376 (1.99%)
14,562,527 ریال
13,585,082 ریال
-
مشاهده صرافی
14,516,910 ریال 14,270,580 ریال 429,110 (3.05%)
14,624,980 ریال
13,718,090 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۹
مشاهده صرافی
14,699,330 ریال 14,116,500 ریال 403,890 (2.83%)
15,027,380 ریال
13,856,600 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۹
مشاهده صرافی
14,454,670 ریال 14,215,960 ریال 395,170 (2.81%)
15,749,550 ریال
13,714,840 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۹
مشاهده صرافی
14,431,200 ریال 14,250,810 ریال 297,720 (2.11%)
14,736,400 ریال
13,701,250 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۹
مشاهده صرافی
14,362,130 ریال 14,115,750 ریال 301,200 (2.14%)
14,820,980 ریال
13,694,980 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۸
مشاهده صرافی
14,858,530 ریال 14,218,450 ریال 568,040 (3.97%)
15,080,680 ریال
14,051,080 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۰۲
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی