قیمت بیت کوین کش (BCH)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
146,511,340 ریال 145,021,441 ریال 929,966 (0.64%)
191,912,160 ریال
138,300,148 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۱
مشاهده صرافی
145,500,000 ریال 175,492,220 ریال 2,516,640 (1.76%)
146,616,000 ریال
136,000,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۳
مشاهده صرافی
144,742,240 ریال 0 ریال 826,480 (0.57%)
144,742,240 ریال
143,915,760 ریال
-
مشاهده صرافی
141,450,000 ریال 0 ریال 1,500,000 (1.06%)
147,950,000 ریال
140,150,000 ریال
-
مشاهده صرافی
145,800,000 ریال 0 ریال 927,010 (0.64%)
146,490,000 ریال
137,966,390 ریال
-
مشاهده صرافی
146,111,111 ریال 163,000,055 ریال 2,185,223 (1.52%)
146,111,111 ریال
135,010,000 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
144,944,050 ریال 0 ریال 1,893,430 (1.32%)
148,278,910 ریال
136,070,420 ریال
-
مشاهده صرافی
151,041,500 ریال 139,185,000 ریال 966,900 (0.64%)
152,008,400 ریال
141,020,900 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۳
مشاهده صرافی
147,283,920 ریال 145,685,250 ریال 2,820,790 (1.95%)
187,380,890 ریال
136,874,880 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
147,567,220 ریال 144,789,000 ریال 1,801,080 (1.24%)
148,179,320 ریال
138,005,170 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۹
مشاهده صرافی
144,558,120 ریال 0 ریال 64,370 (0.04%)
144,954,870 ریال
137,631,600 ریال
-
مشاهده صرافی
148,638,030 ریال 142,809,080 ریال 1,769,050 (1.2%)
149,170,100 ریال
139,394,100 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
145,113,340 ریال 0 ریال 3,035,510 (2.14%)
145,719,210 ریال
134,097,200 ریال
-
مشاهده صرافی
149,333,000 ریال 143,227,000 ریال 2,568,000 (1.75%)
149,805,000 ریال
138,387,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۳
مشاهده صرافی
148,576,190 ریال 0 ریال 1,735,970 (1.18%)
149,323,850 ریال
139,543,790 ریال
-
مشاهده صرافی
151,554,150 ریال 0 ریال 2,517,440 (1.69%)
152,143,860 ریال
141,548,040 ریال
-
مشاهده صرافی
147,420,810 ریال 0 ریال 1,894,170 (1.3%)
147,688,380 ریال
138,358,440 ریال
-
مشاهده صرافی
144,996,000 ریال 149,506,450 ریال 1,976,940 (1.38%)
145,485,910 ریال
136,023,790 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
147,184,550 ریال 144,334,820 ریال 1,949,220 (1.34%)
148,313,020 ریال
137,459,230 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
146,898,710 ریال 145,173,050 ریال 2,533,840 (1.76%)
150,531,550 ریال
137,440,640 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
146,685,525 ریال 144,485,242 ریال 1,048,000 (0.72%)
147,476,225 ریال
136,949,520 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۳
مشاهده صرافی
147,202,720 ریال 141,238,370 ریال 820,200 (0.56%)
147,308,750 ریال
146,294,990 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
145,490,000 ریال 0 ریال 16,000 (0.01%)
149,999,990 ریال
137,990,000 ریال
-
مشاهده صرافی
148,321,250 ریال 144,452,000 ریال 2,953,430 (2.03%)
148,781,250 ریال
137,839,400 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۲
مشاهده صرافی
147,720,220 ریال 144,795,070 ریال 2,348,100 (1.62%)
148,178,360 ریال
137,383,980 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
145,903,190 ریال 145,320,160 ریال 2,337,370 (1.63%)
146,490,500 ریال
135,887,080 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
147,948,500 ریال 145,371,000 ریال 2,994,900 (2.07%)
148,206,800 ریال
137,541,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
129,448,150 ریال 0 ریال 204,350 (0.16%)
129,448,150 ریال
126,810,940 ریال
-
مشاهده صرافی
149,125,660 ریال 0 ریال 0 (0%)
149,125,660 ریال
149,125,660 ریال
-
مشاهده صرافی
134,563,590 ریال 133,220,640 ریال 300,600 (0.22%)
136,672,800 ریال
134,075,120 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ - ۲۲:۳۲
مشاهده صرافی
152,860,650 ریال 0 ریال 2,020,990 (1.34%)
154,138,750 ریال
149,866,970 ریال
-
مشاهده صرافی
145,695,320 ریال 144,663,520 ریال 1,742,390 (1.21%)
146,316,170 ریال
136,551,560 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
147,932,670 ریال 144,476,960 ریال 1,833,580 (1.26%)
148,909,690 ریال
138,720,220 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۳
مشاهده صرافی
148,464,000 ریال 0 ریال 1,724,880 (1.18%)
148,833,344 ریال
138,075,344 ریال
-
مشاهده صرافی
146,036,239 ریال 144,236,497 ریال 463,929 (0.32%)
147,349,639 ریال
137,506,035 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۸
مشاهده صرافی
146,174,020 ریال 0 ریال 1,274,770 (0.88%)
147,023,870 ریال
136,429,090 ریال
-
مشاهده صرافی
148,227,651 ریال 143,674,020 ریال 2,122,258 (1.45%)
149,176,170 ریال
138,541,260 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
142,312,540 ریال 0 ریال 1,987,960 (1.4%)
146,720,400 ریال
141,887,710 ریال
-
مشاهده صرافی
147,088,500 ریال 144,799,310 ریال 2,276,700 (1.57%)
148,060,300 ریال
137,325,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۳
مشاهده صرافی
151,554,360 ریال 0 ریال 1,746,940 (1.17%)
152,255,640 ریال
142,103,170 ریال
-
مشاهده صرافی
185,446,620 ریال 182,761,420 ریال 8,429,120 (4.76%)
185,446,620 ریال
176,522,500 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۶:۰۱
مشاهده صرافی
147,433,000 ریال 0 ریال 2,479,400 (1.71%)
147,547,400 ریال
137,398,500 ریال
-
مشاهده صرافی
146,537,820 ریال 144,478,620 ریال 1,863,540 (1.29%)
147,006,360 ریال
139,062,850 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
145,848,000 ریال 145,726,000 ریال 1,866,000 (1.3%)
146,994,000 ریال
136,785,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
147,315,810 ریال 144,787,920 ریال 2,469,490 (1.7%)
147,515,660 ریال
136,729,930 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
144,138,150 ریال 146,974,500 ریال 1,537,250 (1.08%)
147,858,000 ریال
134,914,650 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
145,647,584 ریال 0 ریال 459,107 (0.32%)
146,394,497 ریال
136,189,344 ریال
-
مشاهده صرافی
147,000,450 ریال 144,506,140 ریال 3,151,000 (2.19%)
147,543,390 ریال
138,034,390 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
149,164,420 ریال 144,080,120 ریال 2,804,910 (1.92%)
149,251,160 ریال
138,471,860 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
144,062,003 ریال 0 ریال 6,003,477 (4.35%)
144,684,829 ریال
137,338,073 ریال
-
مشاهده صرافی
147,047,850 ریال 145,192,290 ریال 2,477,490 (1.71%)
147,782,570 ریال
137,408,180 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
153,131,210 ریال 138,952,390 ریال 1,394,530 (0.92%)
195,113,070 ریال
143,013,450 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۲
مشاهده صرافی
145,960,905 ریال 0 ریال 1,993,872 (1.38%)
146,753,934 ریال
4,926 ریال
-
مشاهده صرافی
147,260,900 ریال 145,713,500 ریال 3,072,900 (2.13%)
147,487,500 ریال
136,136,750 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۳
مشاهده صرافی
147,088,500 ریال 144,508,000 ریال 2,747,380 (1.9%)
147,088,500 ریال
136,533,600 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۲
مشاهده صرافی
146,747,750 ریال 144,746,060 ریال 1,530,920 (1.05%)
147,554,270 ریال
170 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
146,224,150 ریال 144,620,010 ریال 0 (0%)
146,224,150 ریال
146,224,150 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۳:۳۳
مشاهده صرافی
150,031,920 ریال 141,972,590 ریال 2,659,410 (1.8%)
150,174,550 ریال
139,782,640 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۳
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی