قیمت کاردانو (ADA)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
594,500 ریال 0 ریال 7,940 (1.35%)
594,590 ریال
585,010 ریال
-
مشاهده صرافی
595,000 ریال 0 ریال 3,300 (0.55%)
599,220 ریال
583,160 ریال
-
مشاهده صرافی
592,500 ریال 0 ریال 2,220 (0.38%)
595,680 ریال
588,700 ریال
-
مشاهده صرافی
44,351,000 ریال 396,798 ریال 2,050,985 (4.85%)
45,080,779 ریال
42,300,015 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
607,980 ریال 0 ریال 11,240 (1.88%)
609,780 ریال
596,000 ریال
-
مشاهده صرافی
639,912 ریال 589,680 ریال 2,344 (0.37%)
641,377 ریال
631,415 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۲۷
مشاهده صرافی
598,853 ریال 593,393 ریال 2,355 (0.39%)
799,000 ریال
591,644 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۱
مشاهده صرافی
601,260 ریال 588,170 ریال 6,850 (1.15%)
601,620 ریال
588,190 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۲
مشاهده صرافی
591,970 ریال 0 ریال 3,780 (0.64%)
594,000 ریال
584,710 ریال
-
مشاهده صرافی
637,040 ریال 612,060 ریال 25,680 (4.2%)
645,420 ریال
604,730 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ - ۲۱:۴۵
مشاهده صرافی
599,310 ریال 0 ریال 2,500 (0.42%)
599,630 ریال
595,100 ریال
-
مشاهده صرافی
610,620 ریال 583,400 ریال 1,500 (0.25%)
612,180 ریال
602,750 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۲
مشاهده صرافی
604,030 ریال 0 ریال 4,160 (0.69%)
605,080 ریال
489,640 ریال
-
مشاهده صرافی
586,560 ریال 0 ریال 18,220 (3.11%)
610,610 ریال
582,450 ریال
-
مشاهده صرافی
599,480 ریال 0 ریال 3,120 (0.52%)
599,900 ریال
590,390 ریال
-
مشاهده صرافی
576,590 ریال 609,990 ریال 3,120 (0.54%)
578,460 ریال
567,930 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۱
مشاهده صرافی
700,000 ریال 242,100 ریال 0 (0%)
700,000 ریال
700,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ - ۱۸:۳۸
مشاهده صرافی
598,250 ریال 592,580 ریال 3,810 (0.64%)
620,000 ریال
588,430 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۱
مشاهده صرافی
597,102 ریال 586,961 ریال 1,411 (0.24%)
598,906 ریال
587,767 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۱
مشاهده صرافی
604,520 ریال 580,870 ریال 2,910 (0.48%)
605,140 ریال
601,610 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۲۵
مشاهده صرافی
589,960 ریال 0 ریال 690 (0.12%)
606,000 ریال
585,897 ریال
-
مشاهده صرافی
604,152 ریال 584,487 ریال 3,510 (0.58%)
610,452 ریال
600,834 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۱
مشاهده صرافی
599,710 ریال 587,830 ریال 0 (0%)
603,570 ریال
591,470 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۲۶
مشاهده صرافی
595,550 ریال 588,750 ریال 2,840 (0.48%)
596,830 ریال
587,620 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۲
مشاهده صرافی
595,960 ریال 585,040 ریال 3,820 (0.65%)
597,320 ریال
588,590 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۱
مشاهده صرافی
599,100 ریال 0 ریال 4,940 (0.83%)
600,000 ریال
590,000 ریال
-
مشاهده صرافی
598,970 ریال 592,400 ریال 2,190 (0.37%)
599,500 ریال
588,600 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۱۲
مشاهده صرافی
637,830 ریال 288,920 ریال 14,260 (2.29%)
642,560 ریال
615,780 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
603,030 ریال 587,840 ریال 3,850 (0.64%)
605,230 ریال
595,820 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۲۹
مشاهده صرافی
596,286 ریال 588,641 ریال 1,293 (0.22%)
597,973 ریال
588,604 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۲۷
مشاهده صرافی
601,200 ریال 0 ریال 1,930 (0.32%)
602,300 ریال
592,660 ریال
-
مشاهده صرافی
601,684 ریال 584,827 ریال 4,117 (0.69%)
602,510 ریال
592,872 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۱
مشاهده صرافی
638,960 ریال 0 ریال 1,760 (0.28%)
640,130 ریال
630,470 ریال
-
مشاهده صرافی
355,470 ریال 0 ریال 14,760 (4.15%)
378,330 ریال
355,470 ریال
-
مشاهده صرافی
600,340 ریال 594,330 ریال 830 (0.14%)
602,810 ریال
593,450 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۲
مشاهده صرافی
609,950 ریال 0 ریال 2,060 (0.34%)
610,690 ریال
606,850 ریال
-
مشاهده صرافی
842,830 ریال 830,630 ریال 56,060 (7.13%)
844,620 ریال
779,620 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۶:۰۱
مشاهده صرافی
586,776 ریال 0 ریال 2,640 (0.45%)
590,425 ریال
572,607 ریال
-
مشاهده صرافی
598,470 ریال 587,550 ریال 3,420 (0.57%)
600,130 ریال
590,720 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۱
مشاهده صرافی
606,000 ریال 600,000 ریال 18,000 (2.97%)
626,000 ریال
606,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - ۱۹:۵۲
مشاهده صرافی
599,800 ریال 590,480 ریال 1,150 (0.19%)
601,400 ریال
592,330 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۰۳
مشاهده صرافی
622,440 ریال 610,428 ریال 1,710 (0.28%)
623,580 ریال
602,602 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۲
مشاهده صرافی
603,730 ریال 16,250,477,150 ریال 3,400 (0.57%)
605,170 ریال
596,480 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۱
مشاهده صرافی
5,864,510 ریال 0 ریال 0 (0%)
5,864,510 ریال
5,864,510 ریال
-
مشاهده صرافی
593,540 ریال 583,470 ریال 2,020 (0.34%)
598,570 ریال
589,270 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۲
مشاهده صرافی
606,180 ریال 585,660 ریال 1,940 (0.32%)
607,290 ریال
597,020 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۲
مشاهده صرافی
594,798 ریال 0 ریال 11,121 (1.87%)
614,342 ریال
579,597 ریال
-
مشاهده صرافی
600,860 ریال 594,890 ریال 1,650 (0.28%)
609,000 ریال
593,150 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۲
مشاهده صرافی
598,420 ریال 591,860 ریال 2,200 (0.37%)
599,790 ریال
589,920 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۰
مشاهده صرافی
597,710 ریال 587,230 ریال 1,920 (0.32%)
599,070 ریال
590,040 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۰
مشاهده صرافی
597,360 ریال 591,090 ریال 4,070 (0.69%)
598,570 ریال
590,100 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۳۰
مشاهده صرافی
607,600 ریال 596,100 ریال 610 (0.1%)
609,930 ریال
600,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۲۴
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی