قیمت کاردانو (ADA)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
645,410 ریال 0 ریال 20,960 (3.25%)
668,330 ریال
614,990 ریال
-
مشاهده صرافی
647,970 ریال 0 ریال 19,940 (3.08%)
668,550 ریال
612,910 ریال
-
مشاهده صرافی
643,300 ریال 0 ریال 24,290 (3.78%)
669,920 ریال
613,250 ریال
-
مشاهده صرافی
647,990 ریال 396,798 ریال 12,014 (1.85%)
664,000 ریال
620,555 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
647,830 ریال 0 ریال 17,180 (2.65%)
665,230 ریال
620,010 ریال
-
مشاهده صرافی
664,524 ریال 612,360 ریال 24,319 (3.66%)
693,531 ریال
629,950 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
646,205 ریال 639,410 ریال 18,631 (2.88%)
799,000 ریال
611,675 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۲
مشاهده صرافی
648,710 ریال 643,460 ریال 18,560 (2.86%)
677,240 ریال
617,030 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۸
مشاهده صرافی
282,810 ریال 0 ریال 980 (0.35%)
284,790 ریال
281,600 ریال
-
مشاهده صرافی
653,730 ریال 628,090 ریال 22,220 (3.4%)
680,910 ریال
623,100 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۲
مشاهده صرافی
640,500 ریال 0 ریال 29,500 (4.61%)
670,000 ریال
634,000 ریال
-
مشاهده صرافی
659,380 ریال 626,120 ریال 18,360 (2.78%)
682,970 ریال
621,630 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۲
مشاهده صرافی
653,290 ریال 0 ریال 22,090 (3.38%)
681,170 ریال
623,390 ریال
-
مشاهده صرافی
659,520 ریال 0 ریال 19,750 (2.99%)
684,510 ریال
626,530 ریال
-
مشاهده صرافی
648,900 ریال 0 ریال 19,110 (2.94%)
672,700 ریال
616,170 ریال
-
مشاهده صرافی
637,070 ریال 653,270 ریال 20,880 (3.28%)
663,340 ریال
608,190 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۲
مشاهده صرافی
648,090 ریال 634,980 ریال 20,700 (3.19%)
668,790 ریال
611,290 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۲
مشاهده صرافی
644,670 ریال 638,390 ریال 21,350 (3.31%)
677,500 ریال
612,580 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
646,005 ریال 635,034 ریال 21,190 (3.28%)
673,160 ریال
612,787 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۰
مشاهده صرافی
648,780 ریال 617,970 ریال 28,210 (4.35%)
676,990 ریال
648,560 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۷
مشاهده صرافی
635,050 ریال 0 ریال 30,930 (4.87%)
673,570 ریال
611,090 ریال
-
مشاهده صرافی
652,337 ریال 635,320 ریال 16,423 (2.52%)
673,600 ریال
615,538 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۲
مشاهده صرافی
649,400 ریال 636,540 ریال 19,350 (2.98%)
673,880 ریال
613,730 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
645,780 ریال 638,400 ریال 18,000 (2.79%)
669,330 ریال
610,750 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
651,200 ریال 639,860 ریال 16,200 (2.49%)
672,230 ریال
613,040 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
640,000 ریال 0 ریال 21,180 (3.31%)
667,540 ریال
614,020 ریال
-
مشاهده صرافی
643,550 ریال 637,870 ریال 20,790 (3.23%)
667,160 ریال
610,200 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۷
مشاهده صرافی
637,830 ریال 288,920 ریال 14,260 (2.29%)
642,560 ریال
615,780 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
652,420 ریال 635,290 ریال 20,950 (3.21%)
679,720 ریال
620,980 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۲
مشاهده صرافی
643,989 ریال 636,052 ریال 26,699 (4.15%)
671,237 ریال
612,410 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۳۸
مشاهده صرافی
641,910 ریال 0 ریال 24,370 (3.8%)
670,530 ریال
609,340 ریال
-
مشاهده صرافی
651,317 ریال 631,308 ریال 21,496 (3.3%)
677,682 ریال
617,688 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۲
مشاهده صرافی
662,650 ریال 0 ریال 24,580 (3.71%)
691,030 ریال
629,300 ریال
-
مشاهده صرافی
355,470 ریال 0 ریال 14,760 (4.15%)
378,330 ریال
355,470 ریال
-
مشاهده صرافی
646,950 ریال 636,190 ریال 20,130 (3.11%)
671,330 ریال
613,610 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۲
مشاهده صرافی
666,110 ریال 0 ریال 23,100 (3.47%)
694,870 ریال
635,170 ریال
-
مشاهده صرافی
842,830 ریال 830,630 ریال 56,060 (7.13%)
844,620 ریال
779,620 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۶:۰۱
مشاهده صرافی
648,362 ریال 0 ریال 19,038 (2.94%)
672,228 ریال
613,035 ریال
-
مشاهده صرافی
646,160 ریال 637,080 ریال 13,930 (2.16%)
660,090 ریال
625,930 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
644,000 ریال 637,000 ریال 21,000 (3.26%)
671,000 ریال
614,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۰
مشاهده صرافی
647,220 ریال 636,750 ریال 19,410 (3%)
672,020 ریال
610,440 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۲
مشاهده صرافی
646,095 ریال 633,627 ریال 10,730 (1.66%)
674,310 ریال
601,764 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
656,480 ریال 11,984,172,060 ریال 22,730 (3.46%)
684,830 ریال
626,150 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۲
مشاهده صرافی
5,864,510 ریال 0 ریال 0 (0%)
5,864,510 ریال
5,864,510 ریال
-
مشاهده صرافی
646,680 ریال 635,710 ریال 14,660 (2.27%)
665,510 ریال
617,230 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
656,340 ریال 633,810 ریال 17,010 (2.59%)
677,930 ریال
618,910 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
644,900 ریال 0 ریال 18,862 (3.01%)
649,925 ریال
623,485 ریال
-
مشاهده صرافی
647,180 ریال 640,210 ریال 17,880 (2.76%)
674,020 ریال
613,870 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۰
مشاهده صرافی
647,230 ریال 640,430 ریال 16,080 (2.48%)
668,400 ریال
608,220 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۲
مشاهده صرافی
646,100 ریال 634,760 ریال 18,760 (2.9%)
669,390 ریال
610,090 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۰
مشاهده صرافی
645,330 ریال 636,530 ریال 22,580 (3.5%)
673,310 ریال
580 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
644,000 ریال 630,100 ریال 30,000 (4.66%)
675,950 ریال
620,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۲۵
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی