خبر
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.114141
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۵:۰۰
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
609.57
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۵:۰۰
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3146.90
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۵:۰۰
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.472564
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۵:۰۰

قیمت ارزهای دیجیتال در توکپای

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
$USDC
$USDC/USDT
$ 1.00 5136.87 1
60.26
28.39
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ - ۱۳:۵۲
$USDC
$USDC/USDT
$ 1.00 4224.34 1
57.34
27.01
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
1INCH/ETH
$ 0.429218 915599.83 140
127104.91
140861.67
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
1INCH/BNB
$ 0.428490 1992.73 1
15.37
35.94
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
1INCH/USDT
$ 0.423660 21823.41 2
32.40
63.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
2GCC/USDT
$ 0.030508 38.10 1
1.12
0.315128
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ - ۴:۴۹
ADA/BNB
$ 0.462509 15695.01 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۴:۵۰
ADA/WBTC
$ 0.460203 57631.41 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۴:۵۰
ADA/USDT
$ 0.651391 38757.44 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۴:۵۰
ADA/ETH
$ 0.472564 329510.38 178
68298.22
99457.75
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
ADCO/ETH
$ 0.692320 6457.96 96
2647.66
99.09
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
ARTDRAW/USDT
$ 0.000365 1133.31 1
0.002578
0.000172
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۴:۵۱
AUR/ETH
$ 1.16 6957.06 1
0.966896
1.08
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
AXT/USDT
$ 1.05 1712.37 1
0.625722
0.005840
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۴:۰۱
BAMBOO/USDT
$ 0.004570 1189.71 1
0.067806
0.015725
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
BAMBOO/BNB
$ 0.004618 1164.85 2
24.29
132.48
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
BAMBOO/WBTC
$ 0.004599 218.78 1
0.050843
0.005089
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
BAMBOO/ETH
$ 0.004595 1701.52 1
93.71
124.99
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
BEFX/USDT
$ 0.000254 3530.83 1
23.52
23.52
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
BESA/USDT
$ 0.000136 4435.40 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
BLAST/USDT
$ -5112440213.00 9440.91 1
-1370000.00
0.055991
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
BNB/ETH
$ 611.30 460776.42 170
4643935.13
3207003.21
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
BNB/USDT
$ 609.57 850113.90 155
2061202.72
979291.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
BTCP/USDT
$ 26.79 5736.94 1
1.57
0.003136
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
BURN/USDT
$ 2.69 1150.63 1
4.91
0.006692
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ - ۴:۴۹
CAKE/WBTC
$ 2.88 62271.51 154
9538.45
6668.18
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
CAKE/BNB
$ 2.89 3231.95 85
298127.20
569486.11
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
CBU/ETH
$ 0.179156 8889.13 19
58.43
59.08
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
کش فلش
کش فلش
Cash Flash
CFT/USDT
$ 0.009815 74185.93 118
153063.43
2095.50
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
CLT/USDC
$ 0.330122 66.82 1
55.71
23.40
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
CPOO/USDT
$ -12000000.00 2633.31 1
-58000000.00
-47000000.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
CRICKETS/USDT
$ -163900.00 4539.53 1
5.49
0.008035
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
EBYT
EBYT/USDT
$ -1928950959.00 4342.27 1
19.29
38.57
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
ERW/USDT
$ -2560000.00 15080.01 1
1.68
1.65
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
ETH/USDT
$ 3146.90 969650.80 155
5843434.22
4317712.43
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
ETH/WBTC
$ 3150.44 256092.20 150
968236.23
1667.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
FCP/BNB
$ -701500.00 2253.59 1
0.000280
-699700.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
FRF/USDT
$ -1E08 3824.93 1
12.11
12.71
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
FRP/USDT
$ 0.002071 11663.95 1
0.015038
0.001504
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
FTH/USDT
$ 0.002172 13964.52 1
0.111065
0.005897
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
FTM/ETH
$ 0.724909 111718.88 46
9637.10
10460.05
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
GEM/ETH
$ 0.004450 8863.80 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
GEM/WBTC
$ 0.004345 12021.87 1
0.068934
31.44
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
GGTKN/USDT
$ 0.069923 124.91 1
0.149154
28.64
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ - ۵:۰۲
GQ/USDT
$ 0.001002 7794.10 1
8.45
11.65
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
GUSD/USDT
$ 0.989837 8056.82 1
43.01
1.24
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
HEX/ETH
$ 0.001852 55265.83 1
0.008030
0.003181
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ - ۴:۵۵
IRISTOKEN/USDT
$ 0.003025 4417.52 1
8.49
6.95
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
KANG3N/BNB
$ 0.007133 22504.48 1
0.032657
0.000711
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
KOJI/USDT
$ -22000000.00 12060.21 1
0.000920
-3060000.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
KRN/USDT
$ 0.000289 21835.67 4
86.18
0.001153
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
KRX/USDT
$ 0.008985 20247.62 1
0.000378
0.008997
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
KRX/USDT
$ 0.008509 11651.22 1
3.78
0.013482
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ - ۱۷:۳۴
KUKU/USDT
$ -68000000.00 4597.65 1
5.67
-4790000.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
LDXG/USDT
$ 0.300050 47.44 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ - ۳:۲۹
LINK/USDT
$ 14.77 6329.31 97
701337.58
571008.58
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
LOOK/USDT
$ 0.002491 6312.88 1
0.050250
2.51
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
LUCKYSLP/USDT
$ -37000000.00 6529.81 1
0.000291
-497000.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
MATIC/WBTC
$ 0.707030 2787.66 124
183310.08
80186.79
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
MATIC/USDT
$ 0.706673 19274.74 56
788.98
3080.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
MATIC/ETH
$ 0.709582 2552.61 97
177033.37
247183.99
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
MATIC/BNB
$ 0.713677 13346.99 56
633.61
930.36
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
MEED/ETH
$ 0.277187 18835.77 1
0.276977
1.38
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
MGC/USDT
$ 0.017035 4599.77 223
289.56
301.28
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
MTIX/USDT
$ 0.000500 0.005001 1
0.050000
0.018705
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۵:۰۲
NEXM/USDT
$ 0.126249 16853.47 1
0.045093
9.44
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
NIZA/USDT
$ 0.020187 0.080772 1
0.112920
0.035209
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۲۱:۵۷
NUM/USDT
$ 0.052187 22831.49 4
24.98
463.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
OMG/ETH
$ 0.654744 10962.72 17
371.80
496.41
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
P2PS/ETH
$ 177.77 14140.00 68
26040.53
209.05
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
PARA/USDT
$ -3E08 -6E08 1
0.012701
1282033.62
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ - ۱۷:۵۳
PAXG/USDT
$ 2311.63 75143.95 76
6186.33
6809.58
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
RARI/BNB
$ 3.79 3653.70 91
247863.24
254186.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
RDGX/USDT
$ 0.999165 5754.42 1
88.96
0.013683
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ - ۱۲:۰۱
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 21.86 95992.62 152
5629.05
9520.17
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
SDG/USDT
$ 0.000730 11591.05 2
0.023368
7621.96
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
SEED/USDT
$ 1.84 8928.30 1
0.134790
13.48
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
SETS/ETH
$ 0.013293 22376.13 1
0.053131
0.016471
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
شیرد استیک گاورنس توکن
شیرد استیک گاورنس توکن
SharedStake Governance Token
SGT/USDT
$ -3901997000000.00 14.30 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
SHACK/USDT
$ 0.061764 3844.77 1
11.50
12.68
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
SMARTCREDIT/USDT
$ 0.469967 22418.47 1
3.34
-48000000.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
SRCX/USDT
$ 0.007828 9459.08 60
155.21
362.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
SWIFTIES/USDT
$ 0.256878 538109.53 1
4.71
0.004729
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
TELLER/USDT
$ 0.001010 24104.05 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ - ۵:۳۶
TELLER/USDC
$ 0.001061 99084.50
165.61
8.03
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۱۱:۵۴
TELLER/USDC
$ 0.000322 44.71 1
45.84
2.43
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۳:۲۱
TITA/USDT
$ 0.001027 45525.47 3
250.22
114.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
TKP/WBTC
$ 0.404191 12.89 110
3875.45
670.83
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۴:۳۷
TRX/USDT
$ 0.114141 336626.92 158
560949.13
701621.36
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
UNI/ETH
$ 7.80 83379.29 138
665042.29
668355.43
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
USDP/USDT
$ 0.980328 6148.51 107
1.40
1297.29
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 1.00 1097494.05 234
64982.84
66611.78
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
UTBAI/USDT
$ 0.173330 13886.81 1
1.73
1.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
VALI/BNB
$ -871500.00 0.017433 1
156.61
0.010426
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۴:۲۱
VERUM/USDT
$ 171.92 38420.20 1
0.171901
0.171901
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
WAIFER
WAIFER/BNB
$ -36651700000000.00 122.22 1
33.55
326.88
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۱۹:۵۵
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 64035.32 723353.61 236
2050652.96
2009627.03
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
YOCO/ETH
$ 0.000403 7683.16 1
10.26
10.67
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
YOCO/BNB
$ 0.000663 12188.09 1
5.06
15.68
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶
YOU/USDT
$ 0.001280 64.60 1
0.007675
0.001279
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ - ۴:۰۱
ZENC/USDT
$ 0.001828 3974.25 1
1.20
0.001828
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۲:۵۶

مشخصات Tokpie

توضیحات

نظرات Tokpie

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین