خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61278.91
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۶
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2981.19
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۶
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.494299
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۶
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.667398
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۶

قیمت ارزهای دیجیتال در اورنجکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.380699 683788.44 291
5677.34
4782.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ACE/USDT
$ 5.53 667301.19 538
289978.98
250976.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ADA/USDT
$ 0.444099 8509704.68 457
525654.14
516735.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
AERGO/USDT
$ 0.133700 282039.62 375
80347.89
77403.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AEVO/USDT
$ 1.57 776334.47 223
113935.64
108920.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AGI/USDT
$ 0.228539 2815447.23 391
14837.62
15375.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
AGIX/USDT
$ 0.806878 1684725.27 452
20831.18
21605.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AGLD/USDT
$ 1.07 158725.94 320
23662.30
18071.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AI/USDT
$ 0.897538 242641.67 383
6784.07
7892.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ALT/USDT
$ 0.268499 212210.92 221
28840.68
28269.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ALTLAYER
ALTLAYER/USDT
$ 0.371899 517044.81 433
66653.19
68590.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ANGLE/USDT
$ 0.104740 63184.92 469
68856.59
70858.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
APE/USDT
$ 1.19 1560777.26 544
236367.51
273072.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
APT/USDT
$ 9.14 6588312.34 632
360661.41
349848.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
ARB/USDT
$ 1.10 5002715.78 476
345504.98
350172.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
ARW/USDT
$ 0.002009 8296.71 20
302.54
320.35
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ - ۴:۰۸
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/USDT
$ 0.031284 36141.70 456
30531.92
25990.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.04 1083805.63 456
82565.66
80164.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AUCTION/USDT
$ 15.57 322831.33 395
465579.66
450823.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AVAV
AVAV/USDT
$ -2759993319.00 45970.92 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AVAX/USDT
$ 33.51 8133668.13 457
1913251.57
1618176.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
AXL/USDT
$ 1.15 3525.11 427
43768.94
45498.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AXS/USDT
$ 6.90 1253587.98 318
179112.38
199498.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AXT/USDT
$ 0.000831 76.93 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ - ۲۱:۵۲
BAKE/USDT
$ 0.233599 726633.45 405
58621.78
81429.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BAL/USDT
$ 3.74 276958.95 392
37585.11
40860.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BEAM/USDT
$ 0.025560 3173488.81 316
3932.92
5191.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BIGTIME/USDT
$ 0.178830 336318.66 407
16312.52
14691.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BITCOIN/USDT
$ 0.069470 73388.03 302
7383.09
6025.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BLUR/USDT
$ 0.375699 535747.56 345
16596.11
16054.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BNB/USDT
$ 535.30 4195145.40 484
1157981.97
897775.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
BOBA/USDT
$ 0.382779 4945588.76 447
26843.07
21876.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
BOME/USDT
$ 0.009151 9091227.39 409
26299.24
29593.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
BONE/USDT
$ 0.590199 121631.10 383
22031.89
28131.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BONK/USDT
$ -139200.00 2280475.15 551
1233551.09
1144468.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
BRETT/USDT
$ 0.057070 1576233.58 239
2607.88
2527.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BRISE/USDT
$ -16000000.00 368340.34 235
2198.11
2208.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/USDT
$ 61278.91 2457309973.10 706
29736396.97
31322287.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
BTCS/USDT
$ 0.749998 69020.07 152
65717.60
12987.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTT/USDT
$ -1250000.00 374979.86 379
10988.11
9183.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CAKE/USDT
$ 2.66 1164906.54 436
114232.75
123415.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CANTO/USDT
$ 0.161500 79365.16 206
1481.24
2175.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CATS/USDT
$ 0.004900 68909.07 1
262.47
581.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CERE/USDT
$ 0.005926 127254.90 453
79591.10
61491.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CFG/USDT
$ 0.683998 59062.56 401
21580.70
21236.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CHZ/USDT
$ 0.108600 1916838.24 362
87526.39
81372.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CNG/USDT
$ 3.68 50565.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CONX/USDT
$ 24.51 93046.20 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CRE/USDT
$ 0.006028 38359.01 340
5920.93
7019.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CTC/USDT
$ 0.628698 33174.37 405
32416.02
33693.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CYBER/USDT
$ 8.25 677246.15 499
828310.41
908392.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DAR/USDT
$ 0.150370 994153.10 459
37486.40
33176.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DEGEN/USDT
$ 0.024550 64814.83 271
3439.84
3621.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DFG/USDT
$ 1.81 3442.82 521
95634.38
105912.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DIE/USDT
$ -8E08 3315.35 343
52242.62
54300.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.147630 76911607.56 556
666575.87
659788.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
DOVI/USDT
$ 0.247299 19435.94 326
10513.45
15090.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DUEL/USDT
$ 0.018934 3323.59 262
518.66
670.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DVP/USDT
$ 0.000293 35384.93 319
8796.62
9215.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DYM/USDT
$ 7.77 371218.88 514
179350.20
182911.95
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ - ۱۵:۰۳
DYM/USDT
$ 3.64 315804.72 434
73094.62
74603.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
EFI/USDT
$ 0.073072 3047.65 316
22313.68
21961.40
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۲۱:۲۲
EL/USDT
$ 0.008950 27700.48 324
187663.51
171137.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ENA/USDT
$ 0.586451 8847378.55 317
414025.23
394474.52
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۳۲
ENA/USDT
$ 0.586451 8847378.55 317
414025.23
394474.52
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۲۷
ENA/USDT
$ 0.921998 6323318.17 370
836913.21
643302.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
ENS/USDT
$ 13.24 2531792.83 547
320247.21
222371.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
ENTS/USDT
$ 0.000407 59374.36 154
709.07
629.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/USDT
$ 2981.19 533926193.33 706
6659084.70
6859303.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
ETHFI/USDT
$ 3.53 1665025.50 371
18198.27
23674.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETHW/USDT
$ 3.65 1495449.42 376
20817.57
22418.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
EURT/USDT
$ 1.05 34422.69 471
99101.32
80357.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FET/USDT
$ 1.98 5466835.31 375
6937.03
7351.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
FET/USDT
$ 2.60 4325315.38 419
12505.25
11558.12
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ - ۱۱:۵۰
FLC/USDT
$ 0.014860 71228.25 248
18185.46
30798.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.842998 784551.71 258
10429.96
6035.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FMB/USDT
$ 0.024690 73396.97 224
969.57
1135.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 4.08 244638.62 390
37710.34
36475.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FTM/USDT
$ 0.674498 2317742.02 507
607658.12
594300.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.23 107003.76 400
27082.97
27748.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.55 1214196.93 392
29779.34
31271.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GALA/USDT
$ 0.040120 1919854.05 449
201964.14
213964.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GARI/USDT
$ 0.023374 55436.03 376
4573.94
4506.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GCAKE/USDT
$ -14000000.00 76139.14 239
3753.44
2841.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GLMR/USDT
$ 0.294699 342181.46 434
142405.93
180352.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GMMT/USDT
$ 0.041000 133687.17 124
809.68
608.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GMX/USDT
$ 28.04 1942097.28 497
46217.89
40546.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GODS/USDT
$ 0.214199 181461.17 349
28496.89
21840.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GOG/USDT
$ 0.294099 1177698.18 397
47825.95
37075.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GRAPE/USDT
$ 0.012660 48979.32 281
12126.01
7942.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GROK/USDT
$ 0.008600 3473151.02 331
7135.83
6384.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
GRT/USDT
$ 0.240499 3183049.43 491
173421.98
160649.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
H2O/USDT
$ 0.190152 135972.25 254
14066.78
19195.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HAWK/USDT
$ 0.001517 43091.72 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HIFI/USDT
$ 0.780598 1277087.25 474
82228.28
93374.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HIGH/USDT
$ 2.27 1056287.09 397
140171.94
168358.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HNT/USDT
$ 4.26 6059187.87 400
38940.22
38154.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
HUGE/USDT
$ 0.000487 914931.47 142
4783.87
2792.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IMX/USDT
$ 1.87 1942906.91 551
237377.66
229010.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IOTX/USDT
$ 0.051340 1215194.32 409
50568.51
52732.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IQ50/USDT
$ -215200.00 6570.66 176
1428.85
1792.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JASMY/USDT
$ 0.017946 2257838.74 408
30062.07
32116.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
JOE/USDT
$ 0.510499 378891.95 461
88609.78
112080.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JOE1
JOE1/USDT
$ 0.002003 51226.84 250
8566.78
8539.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JTO/USDT
$ 2.75 3197971.47 460
59472.86
48643.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JUP/USDT
$ 0.946098 338852.06 421
69673.10
77140.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KAS/USDT
$ 0.119120 508757.81 423
32473.16
32814.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KAS/USDT
$ 0.142429 170916.74 406
43330.19
28794.02
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۷:۵۲
KDAG/USDT
$ 0.137980 86257.42 452
48564.47
55181.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KLAY/USDT
$ 0.177000 151479.54 294
9152.84
10138.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KRD/USDT
$ 0.729998 7054.45 151
5398.62
9163.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LDO/USDT
$ 1.89 1242345.46 400
320613.31
251864.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LFG/USDT
$ -1240000.00 37111.31 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LOKA/USDT
$ 0.254799 553568.16 317
8300.45
8451.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LQTY/USDT
$ 0.990998 1113193.67 477
56860.15
64511.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LTC/USDT
$ 80.15 5159745.65 502
649312.07
630474.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.595799 1128523.11 405
23386.96
22371.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LUNC/USDT
$ -981000.00 1823833.11 414
16785.28
18041.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MAGIC/USDT
$ 0.745398 1239258.94 448
87957.85
107231.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MANA/USDT
$ 0.424199 836556.05 437
67752.79
76284.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MANTA/USDT
$ 1.82 795988.37 395
251016.12
208682.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MASK/USDT
$ 3.26 422872.65 438
137599.67
115321.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MATIC/USDT
$ 0.667398 10249821.25 518
640025.30
903494.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
MAVIA/USDT
$ 7.30 197916.99 518
120690.97
101459.06
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۲۱:۰۲
MAVIA/USDT
$ 2.91 1362565.09 401
37437.60
49568.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MCT/USDT
$ 0.812998 6360.73 429
30718.28
34443.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.025218 1227911.24 483
52439.37
59547.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
METIS/USDT
$ 56.61 3387458.09 419
54558.83
53108.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
MEW/USDT
$ 0.005392 4157714.55 321
7700.31
8024.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
MICE/USDT
$ 0.012010 242565.89 264
7865.80
7242.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.766798 1119130.42 459
69657.67
80705.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MOBILE/USDT
$ 0.002136 37564.46 225
2452.57
2166.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MOG/USDT
$ -44000000.00 227274.92 422
341214.59
349374.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MOONFT
MOONFT/USDT
$ 0.857898 150305.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MUBI/USDT
$ 0.149450 2935197.25 343
35980.68
27657.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
MURA/USDT
$ 0.814998 6990.89 325
44892.75
33990.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MYRO
MYRO/USDT
$ 0.141360 489251.15 343
14040.37
14601.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NADA/USDT
$ 0.007510 19396.73 1
10.98
54.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NEMS/USDT
$ 0.028560 149535.65 221
1205.78
1072.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NFP/USDT
$ 0.399299 891228.86 368
4373.37
4370.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OMNI/USDT
$ 27.44 7310094.03 405
357983.38
349381.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
ONDO/USDT
$ 0.794068 15011702.83 568
194829.08
231709.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
OP/USDT
$ 2.16 2769605.06 382
582139.99
620168.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
ORBS/USDT
$ 0.036080 577513.68 407
117424.96
113659.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ORCA/USDT
$ 2.23 92643.40 320
20477.16
21405.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ORDI/USDT
$ 42.16 7645947.57 540
476691.28
404221.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
ORDS/USDT
$ 0.127490 1448312.33 410
71915.76
80996.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OSMO/USDT
$ 0.908498 261906.51 360
8155.99
8812.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PANDORA/USDT
$ 7435.01 42880.59 171
182182.23
147.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PENDLE/USDT
$ 6.02 3168876.46 481
82565.57
90092.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PENG/USDT
$ 0.233599 53350.42 254
2439.90
2163.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PENG/USDT
$ 1.41 161909.87
16667.74
17061.90
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۲۰:۵۲
PEOPLE/USDT
$ 0.023780 669069.57 482
56094.91
56758.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PIXEL/USDT
$ 0.392599 1314324.01 388
37917.39
43565.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PIXEL/USDT
$ 0.518594 5865259.05 458
75739.79
52027.30
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۴:۳۲
POKT/USDT
$ 0.156000 156740.96 378
230368.75
253098.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PORTAL/USDT
$ 0.973898 470503.52 452
106009.53
118059.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PORTAL/USDT
$ 2.69 3752920.13 427
297704.49
184579.44
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۵:۰۲
PSI/USDT
$ 0.008800 40883.42 17
775.77
1078.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PUNKAI/USDT
$ 0.000330 301064.51
53527.33
50091.24
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۸:۵۱
PUNKAI/USDT
$ -393000.00 46077.93 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PYTH/USDT
$ 0.581149 525422.76 496
122460.07
121233.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RATS/USDT
$ 0.000123 1337184.52 335
9559.43
8125.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RAY/USDT
$ 1.47 827928.03 456
81637.50
89110.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RDNT/USDT
$ 0.201900 888380.97 330
12253.24
10933.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.66 9758390.88 463
778638.38
732217.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
RON/USDT
$ 1.74 114132.10 415
87743.25
85520.23
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۱۸:۰۲
RON/USDT
$ 3.08 21329.48 439
149129.03
155270.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RVM/USDT
$ 1.23 174127.61 1
1334.95
2785.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SAGA/USDT
$ 4.50 3512359.14 499
154652.09
113524.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۱۷:۵۲
SAGA/USDT
$ 3.47 3970374.48 526
96226.21
97911.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.428599 1190249.67 436
67256.68
69526.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SATS/USDT
$ -25000000.00 3476591.43 370
280467.57
253348.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SHIB/USDT
$ -221200.00 13591679.25 433
1357717.07
1287658.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
SILLY/USDT
$ 0.017080 42010.57 320
19608.26
16445.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SLERF/USDT
$ 0.395699 53066.27 218
12.76
146335.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SLG/USDT
$ 0.066690 47989.17 456
76416.04
80812.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SLN/USDT
$ 1.97 53877.77 402
10064.88
9945.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SLN/USDT
$ 5.42 3390248.08
28147.25
28231.41
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
SOL/USDT
$ 132.59 30455995.62 525
12372220.50
11117210.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
SOLS/USDT
$ 0.653998 1216274.92 202
5474.30
4219.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SPONGE
SPONGE/USDT
$ 0.000739 3225.25 332
358419.00
289471.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SSX/USDT
$ 0.013004 3815.11 44
3395.05
1220.52
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۴:۵۱
STG/USDT
$ 0.508399 665298.79 360
17024.23
18891.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STPT/USDT
$ 0.051310 538404.42 391
22140.24
21670.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STRK/USDT
$ 1.23 1000130.35 348
88808.84
62108.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STRM/USDT
$ 0.003400 60162.80 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STRUMP/USDT
$ 0.002596 54648.43 141
806.88
945.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STX/USDT
$ 2.26 6337931.09 550
431619.64
402049.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
SYL/USDT
$ 0.000366 20586.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TALK/USDT
$ 0.132270 40545.99 435
40393.67
38198.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
THE/USDT
$ 0.000440 20246.18 1
1822.80
159.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TIA/USDT
$ 9.93 2608410.92 557
879819.99
617238.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
TIP/USDT
$ 0.000128 51270.95 216
1553.80
2294.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TMG/USDT
$ 10.35 3661.79 372
116514.04
120098.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TNSR/USDT
$ 0.878398 444773.77 427
24962.71
27454.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TNSR/USDT
$ 1.88 1397624.49 302
49662.90
61639.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ - ۲۱:۰۲
TOKEN/USDT
$ 0.100370 33438.40 391
122346.43
140015.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TON/USDT
$ 6.10 10747860.52 459
226099.09
294799.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
TRIBE/USDT
$ 0.310205 16698.18 206
667.69
147423.97
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۲۱:۲۲
TROLL/USDT
$ -2E08 176232.30 108
308.77
325.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TROVE/USDT
$ 0.004400 41563.71 1
378.74
659.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TRX/USDT
$ 0.109770 12312781.98 535
2205931.44
2134007.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
TUNE/USDT
$ 0.204069 187952.01 449
198816.23
310487.86
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ - ۱۲:۵۳
TURT/USDT
$ 0.012300 46192.60 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UMEE/USDT
$ 0.003442 47687.52 323
6727.93
6807.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UNI/USDT
$ 6.87 2606129.84 526
563138.22
577720.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
UNMD/USDT
$ 9.80 58447.07 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
USDC/USDT
$ 0.999998 4539878.32 428
32966.02
35944.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
USTC/USDT
$ 0.016798 269964.24 493
33853.79
28596.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
VBG/USDT
$ 0.254999 3510.38 239
21000.43
14757.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
VOLT/USDT
$ -42000000.00 25534.18 403
28985.79
27078.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
W/USDT
$ 0.565899 245951.57 400
28982.11
32476.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WEMIX/USDT
$ 1.43 663063.15 435
24328.22
30012.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WEN/USDT
$ 0.000196 1967527.94 433
24701.42
22401.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WIF
WIF/USDT
$ 1.59 2428853.53 540
107760.88
136142.46
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۱۷:۵۴
WIF
WIF/USDT
$ 2.42 6745736.02 542
179826.44
182571.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
ویچ توکن
ویچ توکن
Witch Token
WITCH/USDT
$ 0.232999 47833.68 226
8487.09
14946.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WLD/USDT
$ 4.72 3633356.87 443
754538.46
785443.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.277699 316263.58 397
223305.25
263462.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WSM/USDT
$ 0.006769 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ - ۴:۵۵
XAI/USDT
$ 0.671998 459371.97 446
38725.45
52317.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XAUT/USDT
$ 2366.48 80472.02 510
129418.69
123745.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XEC/USDT
$ -495500.00 151143.71 304
2657.16
2739.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XEN/USDT
$ -32000000.00 63840.99 1
823.85
85.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XPET/USDT
$ 0.252399 29962.69 368
31020.56
27950.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.494299 16209322.67 509
8120388.99
7636010.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
XYM/USDT
$ 0.022750 42423.06 217
8747.30
14348.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZETA/USDT
$ 1.22 2219909.35 395
37394.53
48080.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
ZEUS/USDT
$ 0.659498 129842.67 267
20190.65
25123.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZK/USDT
$ 1.67 129385.71 355
8424.48
6907.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZKF/USDT
$ 0.003118 174269.38 312
19789.52
15763.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZZ/USDT
$ 0.027800 61153.05 128
1925.25
1251.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱

مشخصات OrangeX

توضیحات

نظرات OrangeX

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین