خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
66961.74
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۲۸
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3207.86
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۲۸
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.123950
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۲۸
NEO نئو
NEO
قیمت دلاری
18.59
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۲۸

قیمت ارزهای دیجیتال در اکسمو می

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 97.37 41634.77 182
2918.98
8860.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ADA/BTC
$ 0.478685 405327.76 130
8608.13
3285.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ADA/USDT
$ 0.479702 1113842.79 254
6965.34
12513.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ALGO/BTC
$ 0.188127 27665.37 78
194.93
326.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ALGO/USDT
$ 0.188183 170179.71 1
22.58
647.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ALGO/RUB
$ 0.210897 97559.15 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 9.07 37933.02 1
28.96
225.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.10 395756.24 6 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BCH/BTC
$ 519.14 70702.62 158
2.20
4081.09
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BCH/USDT
$ 519.83 356884.91 140
18.61
5368.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BCH/ETH
$ 527.98 503762.44 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BCH/RUB
$ 574.26 746296.10 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BTC/RUB
$ 71725.31 283430.53 259
7145.74
5913.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BTC/KZT
$ 64065.67 89292.64 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BTC/USDT
$ 66961.74 1655664.71 529
164095.48
177244.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
CHZ/BTC
$ 0.123186 16318.80 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
CHZ/USDT
$ 0.124560 4105.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
DAI/RUB
$ 1.07 59398.82 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
DAI/ETH
$ 0.997956 52442.17 1
135.20
303.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
DAI/BTC
$ 1.01 44612.26 1
25.95
390.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
DAI/USDT
$ 1.00 34453.30 341
380.68
7018.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 31.07 92766.50 205
1550.58
1551.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 30.96 107452.59 1
1550.58
1550.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
دش
دش
Dash
DASH/RUB
$ 33.49 38176.90 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
DEGEN/USDT
$ 0.029530 18829.19 1
38.73
95.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.170050 359524.49 120
309.76
7014.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.172571 3469413.77 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/RUB
$ 0.193619 42169.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
DOT/BTC
$ 6.87 86845.88 170
24124.93
3356.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
DOT/USDT
$ 6.90 94736.94 236
20378.34
15051.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ECS/BTC
$ 0.018746 10.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ENA/USDT
$ 0.586239 15972.25 172
1702.49
1011.56
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۲۷
ENA/USDT
$ 0.586239 15972.25 172
1702.49
1011.56
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۲۴
ENA/USDT
$ 1.26 65540.56 187
719.91
3091.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
EOS/BTC
$ 1.00 25333.23 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
EOS/USDT
$ 0.980954 487525.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ETC/BTC
$ 30.02 46716.69 1
27.62
1297.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ETC/USDT
$ 29.66 698215.96 1
288.59
1118.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ETC/RUB
$ 32.51 867840.50 1
359.92
449.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ETH/LTC
$ 3203.39 2612295.51 264
16169.45
378046.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ETH/KZT
$ 3274.55 111477.18 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ETH/RUB
$ 3475.98 926080.92 2
1059.32
1807.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ETH/BTC
$ 3207.86 630838.16 316
691561.40
682099.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ETH/USDT
$ 3210.48 1940458.17 411
7206.20
51884.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
EURT/USDT
$ 1.05 75911.71 268
1044.34
1043.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
EXM/ETH
$ 0.009245 998.32 14
170.20
31.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
EXM/USDT
$ 0.009256 7591.75 82
71.44
108.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
EXM/RUB
$ 0.009937 30584.86 1
6.17
440.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
FLOKI/USDT
$ 0.000156 14712.35 56
35.50
764.49
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 5.87 659812.31 95
7.31
2076.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 6.03 2633.39 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BTC
$ 0.321355 113.68 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.337524 866011.92 2
8021.65
8232.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
GUSD/RUB
$ 1.01 130076.85 108
1530.06
3.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
KAS/USDT
$ 0.127497 50623.00 1
633.92
13.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
LINK/USDT
$ 15.16 975826.43 203
258.36
4887.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
LINK/BTC
$ 15.14 119682.09 224
193.24
5387.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
LTC/RUB
$ 91.62 249045.80 184
307.60
2328.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
LTC/USDT
$ 84.78 634409.12 240
66.82
901.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
MANA/USDT
$ 0.502552 63115.63 248
5024.54
17710.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
MATIC/USDT
$ 0.826057 57388.82 1
3704.83
20187.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
MKR/BTC
$ 2975.88 35096.04 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
MKR/USDT
$ 2986.84 272697.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
MKR/DAI
$ 3184.64 46358.58 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.89 1339322.41 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
NEO/RUB
$ 19.60 982792.86 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
NEO/BTC
$ 18.59 19638.04 1
7.92
0.008628
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
NEO/USDT
$ 17.87 306912.95 4
36.34
0.308689
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
OMG/ETH
$ 0.767799 96020.42 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۱۴:۵۴
OMG/BTC
$ 0.552585 89527.62 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۱۴:۵۴
ONE/USDT
$ 0.022965 1129.84 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ONT/BTC
$ 0.422448 41881.73 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PEPE/USDT
$ -5740000.00 19325.33 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PLCU/USDT
$ 165.50 529.83 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PLCUC/USDT
$ 44.04 4604.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PRQ/BTC
$ 0.177415 86689.29 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PRQ/USDT
$ 0.177117 120577.64 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
QTUM/BTC
$ 4.46 20566.37 96
155.69
509.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
QTUM/ETH
$ 4.47 981650.42 3
0.781045
57.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
QTUM/USDT
$ 4.48 214755.71 14
154.97
2.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ROOBEE/USDT
$ 0.001121 170.72 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SHIB/RUB
$ -267500.00 2010.59 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SHIB/USDT
$ -238700.00 20726.28 132
15.44
242.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SOL/BTC
$ 148.87 381710.66 164
176526.53
366.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SOL/USDT
$ 148.26 232071.68 101
160805.61
62168.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SUI/BTC
$ 1.22 78988.50 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SUI/USDT
$ 1.25 907491.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
TON/BTC
$ 6.55 1287570.06 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
TON/USDT
$ 6.42 1337833.54 1
847.80
6845.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
TRX/BTC
$ 0.113813 15985.25 101
267.71
386.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
TRX/RUB
$ 0.123950 1610968.30 1
368.99
622.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
TRX/USDT
$ 0.113083 791426.18 124
125.19
347.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
UNI/USDT
$ 7.76 753771.85 216
711.34
6814.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
UNI/BTC
$ 8.03 38991.23 1
151.27
32.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
USDC/USDT
$ 1.00 18150.22 450
18431.57
17251.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
USDC/BTC
$ 1.00 393651.90 69
14618.12
28417.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
USDC/ETH
$ 1.00 292613.67 256
11583.16
7408.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
تتر
تتر
Tether
USDT/KZT
$ 0.989186 88929.70 112
1860.12
2742.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
تتر
تتر
Tether
USDT/RUB
$ 1.07 521523.66 307
2400.03
3023.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
VLX/BTC
$ 0.015398 4043.51 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
WAVES/RUB
$ 3.28 337794.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
WAVES/BTC
$ 3.03 890181.29 234
62024.85
2704.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
WAVES/ETH
$ 3.01 408313.49 279
59718.34
497.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
WIF
WIF/USDT
$ 2.72 356545.68 1
377.87
40.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XAUT/USDT
$ 2347.07 59186.96 231
690.06
647.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XLM/USDT
$ 0.112505 298228.77 1
54.34
2012.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XLM/RUB
$ 0.123478 246272.23 1
203.03
0.111438
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XLM/BTC
$ 0.112474 38027.96 1
9946.01
51.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/RUB
$ 0.577446 460623.38 1
76.69
811.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.534922 347498.20 298
184955.57
395322.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.535264 599515.66 359
2502.35
14763.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/RUB
$ 1.22 32919.95 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
YFI/USDT
$ 7087.49 182359.54 1
5.44
270.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ZEC/RUB
$ 25.00 132137.14 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ZRX/ETH
$ 0.557815 13553.49 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶

مشخصات EXMO.ME

توضیحات

نظرات EXMO.ME

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین