خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61391.29
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۳۴
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2992.64
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۳۴
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.148351
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۳۴
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.670427
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۳۴

قیمت ارزهای دیجیتال در اچ تی ایکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1CAT/USDT
$ 0.005742 7496922.03 248
1784.16
1456.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
1INCH/USDT
$ 0.383329 6051117.17 453
12992.38
13197.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AAVE/USDT
$ 84.18 4718210.71 496
27263.26
34070.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ABBC/USDD
$ 0.019805 704523.48 62
95.80
783.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ABBC/USDT
$ 0.019860 77836.01 155
391.48
725.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ACA/USDT
$ 0.104801 1264333.56 227
350.60
3024.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ACE/USDT
$ 5.57 1318305.02 385
4890.20
13905.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/ETH
$ 0.029319 60035.98 251
562.72
7409.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/BTC
$ 0.029350 50474.42 252
454.25
922.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.029222 305470.30 338
4182.08
3631.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ACS/USDT
$ 0.002464 1050129.29 126
781.71
677.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ACT/USDT
$ 0.001537 105407.96 1
242.66
1119.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ADA/BTC
$ 0.446769 3326.61 336
1594.31
17587.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ADA/USDT
$ 0.445922 24723311.34 575
164945.63
148411.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ADP/USDT
$ 0.002426 84904.73 1
128.07
501.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ADX/USDT
$ 0.199602 744353.10 202
164.98
226.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AEVO/USDT
$ 1.58 16056684.93 441
14121.79
62646.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AGIX/USDT
$ 0.813510 15794197.83 469
38400.49
40695.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AGLD/USDT
$ 1.08 2535224.03 356
1977.69
5043.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AI/USDT
$ 0.903411 5861669.80 401
10920.61
13245.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -39607487800.00 3237953.12 372
4065.37
10517.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AIOZ/USDT
$ 0.628108 74547.01 147
1047.82
562.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AITECH/USDT
$ 0.198982 2521534.29 281
4126.89
1549.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AKRO/USDT
$ 0.006163 582916.16 142
486.45
1918.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AKT/USDT
$ 3.74 1291351.09 208
1836.12
1442.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ALGO/USDT
$ 0.169902 879104.75 389
7979.19
9525.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ALI/USDT
$ 0.019935 1214551.80 295
1081.31
10759.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.20 289005.02 197
287.68
2341.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ALT/USDT
$ 0.374205 8790732.47 391
17603.31
21027.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ALT0
ALT0/USDT
$ 0.275803 4171910.05 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AMP/USDT
$ 0.007247 590485.31 168
448.03
2518.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AMU/USDT
$ 0.034470 3020777.64 115
222.15
630.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ANALOS/USDT
$ -702000.00 3499977.49 169
1811.46
1027.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ANKR/USDT
$ 0.042900 310928.64 426
53787.11
56630.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ANML/USDT
$ 0.000283 569988.67 125
216.12
1037.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ANT/USDT
$ 7.90 1788312.48 286
593.22
2872.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ANV/USDT
$ 0.000880 458.04 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
APE/USDT
$ 1.19 2960287.50 435
9206.24
13487.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
APED/USDT
$ 0.334104 258059.93 1
21.31
142.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
API3/USDT
$ 2.26 447392.82 223
213.35
3330.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
APT/USDD
$ 9.24 160.25 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
APT/USDT
$ 9.15 22378644.00 547
58741.81
66795.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AQT/USDT
$ 1.26 189485.81 169
1245.91
2216.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AR/USDT
$ 24.70 2694846.08 465
6180.88
22092.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ARB/USDT
$ 1.11 15257494.74 502
32560.68
60629.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ARDR/USDT
$ 0.100901 5631254.97 298
18120.72
7996.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ARDR/BTC
$ 0.102013 135.59 1
87.21
329.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ARG/USDT
$ 1.62 928782.96 1
139.81
143.38
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۳
ARG/USDT
$ 1.87 928569.45 130
491.68
498.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ARIX/USDT
$ 0.147302 405.74 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ARKM/USDT
$ 1.56 1462258.42 368
4863.48
18116.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ARKN/USDT
$ 0.000416 1467862.52 178
501.52
2092.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ARPA/USDT
$ 0.068565 271455.79 279
1907.82
2469.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ARTY/USDT
$ 0.819710 878714.41 187
562.55
452.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ARV/USDT
$ -326700.00 540125.98 190
867.50
414.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ASTO/USDT
$ 0.037510 5491100.18 180
1487.72
1227.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ASTR/USDT
$ 0.098103 260263.50 245
205.82
2717.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ATM/USDT
$ 3.17 48470.72 1
18.90
380.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.06 10960069.50 535
25807.28
53624.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 8.07 891.11 212
1099.78
6060.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AUCTION/USDT
$ 15.68 5065550.33 397
6382.09
7879.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AUDIO/USDT
$ 0.175502 448895.07 177
98.38
1611.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AURORA/USDT
$ 0.256903 6413.04 122
450.05
283.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AURY/USDT
$ 0.640908 11892.50 229
1506.40
1751.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AVAX/USDT
$ 33.70 20345356.59 559
58189.57
79985.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AXS/USDT
$ 6.97 5515718.57 481
20707.66
33841.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AZERO/USDT
$ 0.785310 53606.08 226
1041.17
731.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BABY/USDT
$ 0.002906 1722146.82 1
32.94
360.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BABYDOGE/USDT
$ -1644020249.00 1865342.51 220
183.22
8238.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BADGER/USDT
$ 4.20 1075053.88 381
1200.51
64609.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BAKE/USDT
$ 0.234903 5215025.78 354
4616.76
8858.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BAL/USDT
$ 3.76 439860.49 276
1238.04
2140.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BANANA/USDT
$ 33.36 1314502.40 150
427.60
483.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.43 280782.01 292
11345.08
10542.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.238203 1594823.51 378
3421.26
8199.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BBC/USDT
$ 0.000239 898051.09 140
67.39
110.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BBF/USDT
$ 0.099101 614639.98 1
41.21
104.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بابل نتورک
بابل نتورک
Bubble Network
BBL/USDT
$ 0.055531 4927264.16 1
271.00
971.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BCH/BTC
$ 465.88 32577.22 341
2409.50
5300.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BCH/HT
$ 231.94 9639.05 123
846.91
665.37
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
BCH/USDT
$ 465.48 21586730.54 528
71493.66
80530.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BEAMX
BEAMX/USDT
$ 0.025685 972659.90 231
1051.26
1858.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BENJI/USDT
$ 0.005567 82.99 11
55.12
30.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BERRY/USDT
$ 0.000429 206523.21 1
106.67
14.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/ETH
$ 2994.50 14907.40 520
75289.92
926167.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/USDT
$ 2989.07 2108549.26 340
1332.89
1888.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BFC/USDT
$ 0.065526 112414.77 ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۲۰:۳۳
BFC/USDT
$ 0.067981 136.40 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BICO/USDT
$ 0.505806 894309.94 387
7214.16
7597.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BITCI/USDT
$ 0.001225 507218.83 57
107.29
430.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BLD/USDT
$ 0.095201 193923.09 133
1329.31
1715.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BLUR/USDT
$ 0.379105 6300546.79 216
13350.90
14666.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.405805 61454.44 242
1588.99
3018.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BNB/USDT
$ 535.70 21199507.29 560
68843.13
79116.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BNSX/USDT
$ 0.152002 868470.69 1
10.59
61.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BNSX/USDT
$ 0.276926 927941.50 1
43.17
804.40
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۳
BNT/USDT
$ 0.684508 252126.12 278
1512.98
2337.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BOB/USDT
$ -208000.00 1390781.26 1
118.06
409.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BOBA/USDT
$ 0.382245 675520.96 218
2338.40
1319.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BOME/USDT
$ 0.009251 37291671.50 491
12907.50
112108.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BONE/USDT
$ 0.591707 1706581.92 315
2586.04
1648.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BONK/USDT
$ -140100.00 5685071.53 459
25837.17
24082.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BORG/USDT
$ 0.200802 1303962.75 1
56.74
590.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BORING/USDT
$ 0.003094 561989.44 126
474.81
215.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BOSON/USDT
$ 0.477706 152251.41 197
10217.16
1056.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
BOX/BTC
$ 0.000162 51182.60 1
550.80
43.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BOX/USDT
$ 0.000170 54884.77 72
202.03
65.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BREED/USDT
$ 0.052291 38633.01 140
560.08
224.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BRISE/USDT
$ -16000000.00 144393.42 159
508.40
467.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BRWL/USDT
$ 0.007542 1269660.77 1
38.30
251.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BSSB/USDT
$ 0.914111 1433937.34 12
350.15
77.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 74.01 2272.56 267
596.10
3519.67
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۴:۵۵
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 65.40 3522902.94 505
26605.02
35265.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTC/TUSD
$ 61954.79 99.87 1
384.53
1549.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTC/USDD
$ 59310.70 798396.85 384
13466.40
4977.02
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۳
BTC/USDD
$ 61210.86 5617.75 263
4224.22
2488.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTC/USDT
$ 61391.29 103967500.58 666
3999668.55
7037824.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
BTC/BRL
$ 63319.03 97.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTC/GBP
$ 64582.65 1919.91 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTC/RUB
$ 59785.00 59.96 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۳
BTC/TRY
$ 56742.45 20.99 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTC/UAH
$ 56877.14 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTC/RUB
$ 58436.22 4591.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTC/USDC
$ 61408.97 9045439.91 505
90316.38
126652.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTC/PYUSD
$ 60718.48 61.69 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTC/TRY
$ 60351.36 957.96 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۳
BTM/USDT
$ 0.009275 41185.51 104
479.22
592.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTS/USDT
$ 0.002977 42292.62 87
254.76
1122.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTT/USDC
$ -1260000.00 263727.60 203
1099.99
1171.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTT/USDT
$ -1250000.00 5124515.46 420
40128.74
22987.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTT/USDD
$ -1230000.00 278.67 1
484.78
1659.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BULL/USDT
$ 0.007120 25319.00 82
352.94
69.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BWO/USDT
$ 0.004780 197341.08 36
106.37
73.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
C98/USDT
$ 0.269203 373281.44 251
1520.02
2043.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CA/USDT
$ 0.563307 4083358.68 254
741.06
2546.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CAKE/USDT
$ 2.67 319687.03 215
1223.40
110.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CAPO/USDT
$ 0.000600 550393.51 59
175.92
165.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CAW
CAW/USDT
$ -1E07 421324.26 59
1597.99
100.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CBK/USDT
$ 0.759209 1389982.25 104
130.85
466.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CCROWD
CCROWD/USDT
$ 0.007003 32264.78 1
263.22
126.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CEEK/USDT
$ 0.056601 416760.29 16
1185.53
318.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CELO/USDT
$ 0.783710 2087759.68 406
5516.93
5918.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CERE/USDT
$ 0.005943 311487.60 116
3361.39
2019.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CGPT/USDT
$ 0.241433 1614251.79 172
1070.85
1138.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
د چاد توکن
د چاد توکن
The Chad Token
CHAD/USDT
$ -1660000.00 7650.24 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۴:۵۴
CHR/USDT
$ 0.303233 123564.94 226
1564.02
1835.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CHZ/USDT
$ 0.109971 2819032.79 439
12434.59
23333.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.021238 14874311.51 387
6629.59
6438.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CLV/USDT
$ 0.073501 6693676.11 311
3157.83
10784.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
COL/USDT
$ 0.737509 49810.58 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کامنز اِرس
کامنز اِرس
Commons Earth
COM/USDT
$ 0.701309 2828693.57 167
7507.55
1235.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 52.23 3428311.97 439
11623.39
14800.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
COQ/USDT
$ -2480000.00 407347.58 170
1651.47
562.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CORE/USDT
$ 2.18 24486600.43 436
2913.13
30118.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
COTI/USDT
$ 0.106801 446763.94 275
3450.06
2895.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CRE/USDT
$ 0.005988 510937.35 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CRPT/USDT
$ 0.038400 25873.32 1
62.32
363.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CRTS/USDT
$ 0.000789 61483.25 186
1244.79
69.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CRU/USDT
$ 1.01 77131.41 139
2785.07
178.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.427205 5823109.74 440
17077.15
23070.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.029700 260889.74 217
573.63
1944.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CTC/USDT
$ 0.634508 5535359.31 359
1346.99
4675.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CTSI/USDT
$ 0.189902 117042.45 313
2817.29
3110.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CTX/USDT
$ 3.91 43904.05 164
482.55
465.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CTXC/USDT
$ 0.302804 817746.82 296
3293.12
4301.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CUDOS/USDT
$ 0.016960 75013.91 183
4041.82
1447.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CUSD/USDT
$ 0.998512 3351025.22 379
11194.82
10710.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CVC/USDT
$ 0.161302 3896487.12 321
2708.01
7181.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.415405 272643.17 174
1368.22
1775.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CVX/USDT
$ 2.55 350371.48 228
229.78
1201.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CYBER/USDT
$ 8.33 4463532.12 334
2491.95
6412.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DAI/USDT
$ 1.00 8031541.56 526
38678.54
140204.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DAO/USDT
$ 1.06 459874.44 166
410.16
3534.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 27.72 1601011.65 343
5819.75
4876.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DAV/USDT
$ 0.000822 759191.08 61
63.56
214.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دیپ برین چین
دیپ برین چین
DeepBrain Chain
DBC/USDT
$ 0.003702 220724.67 37
589.23
2002.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DC/USDT
$ 0.000614 1856052.00 135
858.36
587.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DCK/USDT
$ 0.067591 240059.09 209
1024.88
869.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DCR/USDT
$ 20.12 40815.04 106
129.58
2345.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DECHAT/USDT
$ 1.32 10515912.36 216
1991.65
4992.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DEGEN/USDT
$ 0.025335 10119992.98 321
4069.79
4268.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DEGEN/USDT
$ 0.019616 5770474.37
4283.36
2933.80
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ - ۱۸:۰۲
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.001889 1316949.23 82
310.14
266.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DESO/USDT
$ 23.68 9371157.03 83
323.30
438.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DEXE/USDT
$ 12.02 497213.64 1
116.98
646.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.047301 44546.74 170
82.40
373.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.063601 2983830.88 109
639.70
1157.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DFX/USDT
$ 0.052760 1522.13 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ - ۱:۳۲
DGB/USDT
$ 0.012262 3963140.75 140
638.01
559.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DGB/BTC
$ 0.012278 1186.04 1
256.18
41.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.456706 4900301.84 291
2548.01
4562.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DIO/USDT
$ 0.026758 52910.40 102
620.84
143.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DIS/USDT
$ 0.042101 52261.49 129
707.10
17.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DKA/USDT
$ 0.029408 40242.85 1
245.80
1396.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DKS/USDT
$ 0.000225 537023.42 119
90.72
263.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.153402 3338.33 225
2183.37
2703.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDD
$ 0.148598 1454.00 2
3516.85
4110.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.148351 63853713.42 579
219786.19
395260.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.148546 28398.08 346
1306.62
8136.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DORA/USDT
$ 0.126902 251025.99 48
1566.66
69.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DOSE/USDT
$ 0.005761 3681379.02 100
1591.03
687.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DOT/USDT
$ 6.61 20146604.56 539
59975.30
80307.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DOT/BTC
$ 6.61 4650.06 318
6994.26
15951.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DOT/USDD
$ 8.55 239552.32 257
2805.80
2882.72
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۳
DOT/USDD
$ 6.70 399.58 1
608.30
2143.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DOVI/USDT
$ 0.240103 716922.60 109
52.59
717.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DUSK/USDT
$ 0.345904 8120201.09 358
3845.84
10199.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DYDX/USDT
$ 2.11 6094416.08 467
19468.58
19205.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DYP/USDT
$ 0.080201 277495.05 239
3362.01
2722.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EGLD/USDT
$ 39.79 1206570.16 357
4287.02
3432.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ELA/USDT
$ 3.00 105614.18 215
2945.22
755.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ELF/ETH
$ 0.548976 56597.81 283
8249.91
16745.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ELF/BTC
$ 0.548782 54329.35 315
14941.32
19230.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ELF/USDT
$ 0.546107 2578908.31 379
5800.04
10704.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ELON/USDT
$ -19000000.00 135307.42 75
1905.85
430.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ELU/USDT
$ 0.008306 7990181.25 67
240.40
181.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EM/USDT
$ 0.000738 60164.14 1
172.77
559.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ENA/USDT
$ 0.931261 79717845.52 405
10404.79
48650.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ENJ/USDT
$ 0.319504 1704919.08 346
2794.83
4336.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ENS/USDT
$ 13.36 3419664.55 426
6716.60
8521.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EOS/USDT
$ 0.735209 12092625.69 481
32911.51
25984.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EOS/BTC
$ 0.762632 4698.39 243
469.06
4884.95
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۴:۵۵
EOS/USDD
$ 0.851004 206028.61 262
2730.44
799.61
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۳
EOS/USDD
$ 0.732708 258002.49 97
839.32
578.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EPIK/USDT
$ 0.013633 159824.77 152
1091.83
283.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
ERG/USDT
$ 1.40 150354.24 188
74.49
1157.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 4.43 42036.19 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ERTHA/USDT
$ 0.002188 89912.30 1
10.73
778.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETC/BTC
$ 25.44 4936.62 275
4166.56
7022.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETC/HT
$ 23.63 14706.22 112
374.23
1414.29
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
ETC/USDT
$ 25.46 22273101.16 574
146578.53
99653.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETH/BTC
$ 2996.67 886097.11 552
307780.65
78053.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETH/USDT
$ 2992.64 73323341.69 677
8494821.13
5879613.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETH/PYUSD
$ 3196.44 83.78 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETH/USDD
$ 2974.45 6623.46 266
2527.15
3990.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETH/USDC
$ 2994.21 9641796.97 471
53792.98
54469.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETH/TUSD
$ 2975.00 235.86 1
4257.75
1977.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETH/USDD
$ 3345.68 697128.85 331
2663.49
3748.71
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۳
ETHFI/USDT
$ 3.56 27965824.87 449
21898.58
39821.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETHW/USDT
$ 3.67 319059.30 373
8215.56
1020.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETN/USDT
$ 0.004692 1030139.49 200
520.21
3006.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EUL/USDT
$ 4.42 198890.01 1
140.12
76.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EUROC/USDT
$ 1.07 858952.34 200
561.20
1097.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EVER/USDT
$ 0.039420 8981.63 183
1420.29
37.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EVMOS/USDT
$ 0.054001 611871.96 56
733.41
203.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
فیستر
فیستر
Faceter
FACE/USDT
$ -2400029560.00 146122.52 1
419.77
492.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FANC/USDT
$ 0.014220 812463.76 135
426.10
395.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FCT2
FCT2/USDT
$ 0.052162 36914.83 139
321.91
1208.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FDT/USDT
$ 0.008240 1843.52 132
169.29
522.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FET/USDT
$ 2.00 11124092.12 483
31576.21
31444.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.87 20169473.30 572
83105.68
147964.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FIO/USDT
$ 0.034161 210114.93 267
3767.37
2267.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FIRO/USDT
$ 1.54 44881.28 1
170.11
634.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FIS/USDT
$ 0.560907 120521.72 232
81.10
469.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FITFI/USDT
$ 0.006782 1722406.97 235
1643.10
3333.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FLOKI/USDT
$ 0.000134 22751255.07 454
5598.98
43037.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.850410 13497573.08 464
23875.08
23170.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FLR/USDT
$ 0.032000 489422.48 234
738.68
2179.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FLZ/USDC
$ 1.96 459136.33 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FLZ/USDT
$ 1.95 468005.44 99
953.46
157.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FNSA/USDT
$ 25.68 193636.16 293
1439.26
1281.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FNSA/BTC
$ 25.63 49497.03 230
2534.45
1008.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FOR/USDT
$ 0.020171 546534.78 216
358.70
1657.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 4.09 17452.34 258
692.92
17430.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FOTA/USDT
$ 0.000357 17859.59 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FRONT/USDT
$ 0.746066 234324.86 240
809.02
3848.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FSN/USDT
$ 0.168302 1245.84 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FTI/USDT
$ -277200.00 505049.34 24
47.11
400.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FTM/USDT
$ 0.675808 5375167.94 443
17270.89
17588.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.23 3667669.93 245
2395.82
1594.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDD
$ 1.22 63.22 1
285.90
1477.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDD
$ 1.75 168489.34 239
1053.82
1330.76
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۳
FUD/USDT
$ 10.00 31.02 1
307.37
132.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FUSE/USDT
$ 0.070421 704077.87 218
3457.25
3014.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FX/USDT
$ 0.145002 1123.70 159
494.66
959.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FXS/USDT
$ 4.80 5655710.19 229
2419.23
6124.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.57 618040.01 333
2621.66
4414.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GALA/USDT
$ 0.040559 16038705.75 480
18851.03
24516.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GARI/USDT
$ 0.023263 512634.35 98
389.73
906.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 6.54 916432.56 408
16130.83
10369.50
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۳
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 5.01 852818.24 343
4635.72
5645.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GEARBOX
GEARBOX/USDT
$ 0.023445 43113.38 1
171.29
141.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GF/USDT
$ 0.317904 518349.71 133
1604.53
4196.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GFT/USDT
$ 0.016500 977927.08 104
513.89
2038.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GHST/USDT
$ 1.95 269682.10 141
724.63
746.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GLM/USDT
$ 0.352904 58279.02 178
136.05
364.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GLMR/USDT
$ 0.296304 431732.80 220
2030.20
816.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GMEE/USDT
$ 0.015794 507305.65 1
962.55
63.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GMPD/USDT
$ 0.014700 32167.30 31
227.16
467.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.234303 2390508.62 437
4481.46
36626.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GMX/USDT
$ 28.24 2789372.72 326
2467.94
3140.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GNO/USDT
$ 324.55 567672.41 222
739.35
2041.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GNS/USDT
$ 3.30 1493.19 132
228.19
1515.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GODS/USDT
$ 0.217703 369.60 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GQ/USDT
$ 0.001039 2092784.78 95
68.60
442.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GRAIL/USDT
$ 1336.58 961961.16 1
342.35
138.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GROK/USDT
$ 0.008550 1529221.23 244
1909.75
908.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GRT/USDT
$ 0.243819 3581250.24 454
15629.62
14803.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GRV/USDT
$ 0.054701 1005740.24 1
306.09
144.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GT/USDT
$ 6.69 74048.23 217
2188.45
185.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GTAI/USDT
$ 2.04 11535301.53 228
1357.82
1006.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
H2O/USDT
$ 0.190537 53838.62 1
766.03
105.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HAO/USDT
$ 0.001227 55829.09 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HBAR/USDT
$ 0.078507 2089069.47 475
19078.33
18441.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HBB/USDT
$ 0.172102 42227.85 185
683.72
1130.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HEC/USDT
$ 0.050961 44922.56 12
72.00
13.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HFT/USDT
$ 0.301504 1270050.26 359
1779.21
6325.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HFT/USDD
$ 0.302112 253210.40 76
2741.83
508.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HIFI/USDT
$ 0.788610 800694.06 283
6320.22
6433.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.304804 6127.83 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002180 1258135.13 210
1034.71
754.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HOTCROSS/USDT
$ 0.010480 40605.06 5
90.34
132.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HSF/USDT
$ 0.307304 559073.37 113
183.27
181.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HT/USDT
$ 1.82 14320315.16 425
104766.97
20561.39
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
HT/ETH
$ 1.82 27728.01 1
4895.01
2822.49
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
HTX/USDT
$ -1350000.00 24994738.05 396
37710.20
34551.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HUNT/USDT
$ 0.379805 556144.26 1
46.60
1953.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HYPE/USDT
$ -580000.00 8400.43 83
516.05
73.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ICE/USDT
$ 0.003521 2557075.77 225
1143.99
3054.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 11.94 1055115.60 439
19857.42
50422.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ICX/USDT
$ 0.224103 209352.00 275
2243.08
3742.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ID/USDT
$ 0.718109 1004690.61 355
3497.85
1506.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IDEX/USDT
$ 0.055401 653140.53 195
1349.70
2278.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IGU/USDT
$ 0.021800 708486.99 146
644.80
875.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IMX/USDT
$ 1.89 2310927.40 406
2634.72
5495.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ING/USDT
$ 0.000143 205567.70 158
521.92
126.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
INJ/USDT
$ 26.17 173924.53 307
2475.13
3686.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
INR/USDT
$ 0.010277 30072.01 1
337.46
76.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
INSUR/USDT
$ 0.031700 54476.91 126
434.74
507.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IOST/USDT
$ 0.008888 2145254.08 339
4247.31
5804.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IOTA/USDT
$ 0.267003 1731035.66 200
379.09
1080.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IOTX/USDT
$ 0.051524 4636.86 304
2172.94
2659.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IPV/USDT
$ 2.47 5903015.72 46 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JASMY/USDT
$ 0.018190 932057.06 464
11080.27
32748.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JOE/USDT
$ 0.514706 1062504.72 380
3884.62
3842.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JOY/USDT
$ 0.007000 2953.90 62
226.02
33.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JST/BTC
$ 0.031464 83.54 1
909.77
1794.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JST/USDT
$ 0.031868 2709711.56 393
5895.99
14945.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JST/ETH
$ 0.031954 389.63 173
655.98
4682.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JST/USDD
$ 0.032572 723.04 207 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JTO/USDT
$ 2.76 2711244.35 425
12612.01
11188.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
مون جوس
مون جوس
Moon Juice
JUICE/USDT
$ 0.114901 11296416.80 224
5263.28
2269.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JUMBO/USDT
$ 0.114701 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JUP/USDT
$ 0.948412 22217144.35 454
7624.38
35907.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JUV/USDT
$ 2.67 41980.27 141
947.17
511.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KAI/USDT
$ 0.006828 4217.77 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۴:۵۱
KAN/USDT
$ 0.000907 287293.42 257
1559.26
3226.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KAVA/USDT
$ 0.646308 299045.37 421
24173.61
65785.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KCAL/USDD
$ 0.114415 121.20 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KCAL/USDT
$ 0.115801 88829.28 65
11.03
327.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KCAL/USDD
$ 0.152236 16548.96 2
63.04
569.56
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۳
KCT/USDT
$ 0.004810 90602.72 29
161.29
12.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سشیا
سشیا
Sessia
KICKS/USDT
$ 0.000676 104823.71 63
252.54
269.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KLAY/USDT
$ 0.177502 738728.63 227
1270.28
2111.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KLV/USDT
$ 0.002992 502005.36 342
1812.12
8303.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KMD/USDT
$ 0.366205 894716.73 1
212.70
24.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KMD/USDT
$ 0.342256 989503.71 39
391.77
198.41
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۳
KMD/BTC
$ 0.299532 3961.62 1
1426.00
821.92
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۴:۵۵
KNC/USDT
$ 0.564007 5960727.61 260
947.13
63411.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KOK/USDT
$ 0.005940 3128.10 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KRIPTO/USDT
$ -880000.00 59000.23 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KRRX/USDT
$ 0.091001 85173.25 1
165.55
76.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KSM/USDT
$ 30.70 2640855.20 388
3759.07
4803.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KT/USDT
$ 0.001206 105191.33 156
793.93
380.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KUBE/USDT
$ 0.005951 90584.40 195
772.19
899.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LADYS
LADYS/USDT
$ -14000000.00 736669.49 281
3113.08
3321.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LAI/USDT
$ 0.033256 693761.02 219
2287.70
732.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LAMB/USDT
$ 0.005922 74436.01 60
592.95
3923.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LAT/USDT
$ 0.010792 514323.77 1
337.00
643.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LBL/USDT
$ 0.003945 506371.88 1
61.61
83.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LBP/USDT
$ 0.000606 20883.75 134
337.78
644.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LDO/USDT
$ 1.90 3747044.64 454
18884.23
19463.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LHINU
LHINU/USDT
$ -108800.00 996213.87 64
65.10
105.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LIKE/USDT
$ 0.098471 121056.21 127
895.79
102.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LINA/USDT
$ 0.007464 507274.30 281
2454.51
1111.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LINK/USDT
$ 13.17 21629854.00 546
35546.44
67276.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LINK/BTC
$ 13.23 8350.32 288
4569.77
7162.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LITH/USDT
$ 0.001580 4320.02 1
727.74
170.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LMWR/USDT
$ 1.03 1945123.35 260
4244.65
6166.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LOKA/USDT
$ 0.254703 531509.85 1
196.20
3209.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LOOKS/USDT
$ 0.104301 534067.71 265
1861.63
2173.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LOOT/USDT
$ 0.035900 125084.92 96
535.97
290.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LOVE/USDT
$ 0.000390 124118.41 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LOVELY/USDT
$ -1E07 2577479.26 125
244.82
1099.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LPT/USDT
$ 11.73 3674338.36 417
1903.57
6645.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LQTY/USDT
$ 1.01 6983300.52 371
1218.10
8221.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LRC/USDT
$ 0.248103 397410.26 377
4652.19
7597.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LSD/USDT
$ 2.50 1562413.81 94
313.26
996.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LSK/USDT
$ 1.42 245719.88 166
487.94
723.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LTC/USDT
$ 80.24 25017143.63 541
95752.20
71574.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LTC/HT
$ 71.06 7151.08 138
449.41
715.76
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
LTC/BTC
$ 80.50 40775.53 317
6227.87
8476.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.598407 6594594.69 467
20235.55
28841.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LUNC/USDT
$ -979400.00 23777.75 295
3024.47
3297.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LUNR/USDT
$ 0.094801 10493.39 131
1092.95
1963.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LVN/USDT
$ 0.091641 1924349.84 280
4654.41
4825.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MAGIC/USDT
$ 0.752609 3461658.61 347
22069.01
22737.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MANA/USDT
$ 0.426805 2406796.92 461
18587.73
21275.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MANTA/USDT
$ 2.23 5280428.71 105
676.41
618.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MAP/USDT
$ 0.024440 2760513.11 271
6477.01
9665.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MAPO/USDT
$ 0.036444 3316257.07 283
3186.70
1006.72
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ - ۱۸:۲۱
MASA/USDT
$ 0.186092 40386953.92 302
3234.44
7564.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MASK/USDT
$ 3.27 3594249.31 490
41883.46
41903.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MATIC/BTC
$ 0.671690 4456.65 192
858.47
1863.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MATIC/USDT
$ 0.670427 16331735.25 596
56022.06
80118.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MAVIA/USDT
$ 2.91 10140388.14 371
6329.25
5366.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MBL/USDT
$ 0.005484 546054.52 243
1433.68
13524.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MBOX/USDT
$ 0.304304 257281.89 221
207.24
237.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MBX/USDT
$ 0.765509 1497046.10 189
8036.45
1182.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MCONTENT
MCONTENT/USDT
$ -1569019325.00 2733.50 44
91.22
866.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MCRT/USDT
$ 0.001887 62814.95 160
429.31
598.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.047001 1113024.47 1
288.65
329.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MEDAMON
MEDAMON/USDT
$ 0.001624 1190.40 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.025339 4938801.80 463
14771.73
14358.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MESA/USDT
$ 0.000313 47359.26 28
215.85
219.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
METIS/USDT
$ 57.51 15479.94 356
2778.39
4460.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MEV/USDT
$ 0.006821 708.37 21
504.39
14.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MEW/USDT
$ 0.005383 8804012.46 380
16453.16
38168.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MFER
MFER/USDT
$ 0.044301 5305411.92 97
1116.47
351.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MGG/USDT
$ 0.001520 502354.20 1
98.44
98.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MICE/USDT
$ 0.011985 995211.82 172
1537.32
80.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.768809 2950789.07 388
7253.88
3903.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MINE/USDT
$ 0.000264 8527.93 30
125.35
633.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MKR/USDT
$ 3158.16 4170805.52 499
26117.82
24660.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MLK/USDT
$ 0.305404 991083.31 124
1077.94
238.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MLN/USDT
$ 20.54 179015.80 148
856.20
711.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
MNT/USDT
$ 1.15 1109724.63 284
2239.86
2440.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MOG/USDT
$ -43000000.00 790128.27 233
1488.35
1333.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MONG
MONG/USDT
$ -1E08 1533393.66 1
55.52
97.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MONO/USDT
$ 0.013200 113.50 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MOOV/USDT
$ 0.005740 1200508.89 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MOVEZ/USDT
$ 0.000517 85723.49 1
169.37
566.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MOVR/USDT
$ 12.26 249340.18 147
381.90
2970.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MPLX/USDT
$ 0.212503 338313.32 1
11.57
121.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MRS/USDT
$ 1.46 52801.89 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
مانرک توکن
مانرک توکن
Monarch Token
MT/BTC
$ -646300.00 358.97 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۴:۵۴
MTL/USDT
$ 1.47 1279762.39 289
2311.15
1651.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MUBI/USDT
$ 0.150402 959977.36 242
1449.99
1657.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MUDOL2/USDT
$ 0.008060 89362.51 24
201.49
73.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MULTI/USDT
$ 0.739409 562296.98 73
108.17
797.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MUSIC/USDT
$ 0.096717 4125475.01 244
12078.67
2855.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MUSK/USDT
$ 0.000621 505545.71 18
331.18
62.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
مَس ویکیل لوجر
مَس ویکیل لوجر
Mass Vehicle Ledger
MVL/USDT
$ 0.005019 5520119.39 1
136.54
205.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
مَس ویکیل لوجر
مَس ویکیل لوجر
Mass Vehicle Ledger
MVL/USDT
$ 0.006791 727058.05
2110.17
3810.42
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۲:۰۲
MX/USDT
$ 5.32 1544829.01 159
1141.50
5543.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MXC/USDT
$ 0.012343 516907.44 125
194.39
4014.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MYRO
MYRO/USDT
$ 0.142544 2283157.83 334
996.30
24472.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NAKA/USDT
$ 1.38 2479709.07 259
2892.79
997.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NANO/USDT
$ 1.05 690421.01 1
34.68
750.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NAVX/USDT
$ 0.201125 8263177.31 225
2894.04
3027.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NBS/USDT
$ 0.000172 472.45 37
206.81
13.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDD
$ 5.49 616.49 1
807.50
1610.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.43 6875674.84 502
41415.52
33824.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDD
$ 4.02 242528.72 237
3334.78
3404.45
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۳
NEO/USDT
$ 17.49 1385824.19 418
17190.56
17783.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NEST/USDT
$ 0.003325 400638.65 82
137.91
112.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NEW/USDT
$ -936800.00 116188.99 109
652.43
618.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NEXO/USDT
$ 1.21 572795.70 66
1367.01
3943.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NEXT/USDT
$ 0.182802 1264015.98 177
548.38
347.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NFP/USDT
$ 0.433463 1053912.19 83
231.82
149.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NFT/USDC
$ -45000000.00 233.29 1
315.80
329.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NFT/USDT
$ -45000000.00 3033063.88 275
782.62
3852.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NFT/USDD
$ -44000000.00 3560.70 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NGL/USDT
$ 0.099081 11038.41 11
11.21
531.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NKN/USDT
$ 0.120496 306667.08 286
1609.10
3268.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NODL/USDT
$ 0.007086 3425.72 1
2.92
452.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NOIA/USDT
$ 0.209003 795502.81 56
633.42
546.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NORMIE/USDT
$ 0.058501 5651511.56 1
644.68
150.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NPT/USDT
$ 0.643508 53245.16 321
1273.04
9702.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NSURE/USDT
$ 0.005322 2615.02 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۴:۵۴
NT/USDT
$ 0.000864 1101.37 22
149.59
192.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NULS/USDT
$ 0.686008 284786.75 205
404.70
1639.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NUM/USDT
$ 0.092701 770255.49 91
305.89
443.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NYM/USDT
$ 0.179102 433568.40 16
605.04
569.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
O3/USDT
$ 0.047101 39732.84 1
44.62
291.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OAS/USDT
$ 0.061871 82.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OCEAN/USDT
$ 0.844510 4455713.21 415
6490.56
11484.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OCT/USDT
$ 0.319704 255537.91 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OG/USDT
$ 4.67 973534.06 304
1577.80
4070.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OGN/USDT
$ 0.151202 444519.16 337
4631.15
4552.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OGV/USDT
$ 0.012174 337209.11 138
475.56
545.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OLAND/USDT
$ 0.001212 141.74 1
51.41
74.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OMG/USDT
$ 0.627308 1555106.50 387
3147.56
12450.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OMNI/USDT
$ 26.84 3375293.67 363
42191.28
17997.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ONDO/USDT
$ 0.800130 10202140.54 442
9930.06
75333.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ONE/USDT
$ 0.019510 444109.07 335
870.95
2675.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ONIT/USDT
$ 0.042901 37396.15 188
380.10
1157.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ONT/USDT
$ 0.293604 1305730.75 354
4180.04
5177.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OP/USDT
$ 2.18 18780890.48 514
40285.30
48948.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OPEN/USDT
$ 0.046181 1454358.98 47
208.31
38.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OPUL/USDT
$ 0.179302 32464.03 291
9851.98
18454.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ORB/USDT
$ 0.048070 531526.01 1
122.88
174.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ORBR/USDT
$ 0.345204 223177.63 22
67.18
175.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ORBS/USDT
$ 0.036276 452176.67 192
99.34
1940.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ORC/USDT
$ 0.008100 21899.11 1
46.43
76.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ORDI/USDT
$ 42.40 32129438.30 471
23851.87
28778.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ORDS/USDT
$ 0.126933 1731520.85 233
1984.64
1346.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OSMO/USDT
$ 0.909011 446214.49 90
113.37
1636.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OXT/USDT
$ 0.102601 152990.84 304
3454.71
14943.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
PAAL/USDT
$ 0.386605 860692.74 153
1029.66
1228.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PANDO/USDT
$ 0.001629 507816.46 23
617.22
133.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PANDORA/USDT
$ 5655.44 1587222.91 2
345.66
347.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PARADOX/USDT
$ 0.000850 22543.19 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PBR/USDT
$ 0.227703 839906.25 1
87.31
92.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PCI/USDT
$ 0.200832 1086780.42 287
385.63
10234.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PDA/USDT
$ 0.079901 5507054.99 1
127.87
2283.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PDA/USDT
$ 0.269925 52775.10 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۹:۰۲
PENDLE/USDT
$ 6.04 8303069.76 453
42671.13
51909.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PEOPLE/USDT
$ 0.023860 9543232.79 458
18559.32
17422.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PEPE/USDT
$ -4950000.00 37406100.71 552
126253.85
136986.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PERP/USDT
$ 1.03 275700.75 238
967.87
3051.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PHA/USDT
$ 0.190693 1619762.77 338
4408.11
5665.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/USDT
$ 1.84 1269256.47 329
463.08
2878.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PHCR/USDT
$ -5870000.00 854.67 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PI/USDT
$ 37.43 95955.26 1
671.06
1021.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PIXEL/USDT
$ 0.551294 487531.70 296
1508.00
10389.43
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۴:۳۲
PIXEL/USDT
$ 0.396005 10826333.81 388
1132.05
41494.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PLA/USDT
$ 0.269930 52822.79 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۸:۲۶
PLU/USDT
$ 4.57 49416.18 235
603.02
5853.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
POLC/USDT
$ 0.019026 1745371.80 135
679.01
1057.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.785110 357323.48 200
4226.09
2062.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
POLYX/USDT
$ 0.436305 1561747.43 426
6658.06
17704.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
POND/USDT
$ 0.021690 3573.53 238
2140.21
4280.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PONKE/USDT
$ 0.132478 1937270.54 209
3478.10
9095.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
POOH
POOH/USDT
$ -2E08 1405179.51 167
291.90
692.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
POOLX/USDT
$ 4.68 635615.48 163
406.48
1293.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PORTAL/USDT
$ 0.977412 6434.96 359
8555.86
8744.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/BTC
$ 0.275313 2.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PRCL/USDT
$ 0.471806 8350724.62 331
22819.62
19507.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PRISMA/USDT
$ 0.182202 4087894.25 158
1429.51
547.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PROM/USDT
$ 9.18 198174.15 105
463.75
1517.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PROPY
PROPY/USDT
$ 2.50 1117534.44 240
2017.71
4939.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PROPY
PROPY/BTC
$ 2.50 144295.85 257
1835.27
4185.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PRQ/USDT
$ 0.126502 4485.72 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 4.52 49099.00 1
609.28
298.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PSTAKE
PSTAKE/USDT
$ 0.084301 243406.09 19
173.62
473.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PUMP/USDT
$ -2150000.00 761619.80 1
369.27
10.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PUNDIX/USDT
$ 0.540807 576960.76 170
622.60
236.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PUNDU/USDT
$ 0.013329 4247120.69 297
4798.30
2423.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PUSH/USDT
$ 0.217403 162699.02 258
1899.07
4037.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 4.75 299460.30 237
1443.70
2582.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PYTH/USDT
$ 0.582473 10449143.65 477
6755.08
17057.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PYUSD/USDT
$ 0.997412 1453407.53 240
432.38
965.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
QRDO/USDT
$ 0.059659 151845.72 147
826.13
1529.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
QTUM/USDT
$ 3.78 2300474.15 421
9968.02
8141.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 0.057554 698720.25 239
409.20
2370.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RAB/USDT
$ 0.003903 1041148.44 67
103.37
36.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RACA/USDT
$ 0.000300 2250168.15 167
292.11
539.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RAD/USDT
$ 1.69 284030.32 182
1623.56
1700.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RAIN/USDT
$ 0.001631 1358375.43 63
1165.54
396.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RANKER/USDT
$ 0.001652 118360.03 1
31.49
103.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RATS/USDT
$ 0.000124 1639557.37 376
3415.77
10384.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RDNT/USDT
$ 0.202803 2634859.59 364
4755.07
5380.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001959 8377533.54 267
2377.99
8606.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
REI/USDT
$ 0.069108 11836.19 279
1566.83
671.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.059339 3440333.34 311
1969.21
1827.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
REQ/USDT
$ 0.121502 74613.51 20
124.91
1732.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
REVO/USDT
$ 0.001355 154882.19 1
113.86
104.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
REVV/USDT
$ 0.011471 665707.96 1
14.92
116.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RING/USDT
$ 0.003607 13.82 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RIO/USDT
$ 1.62 1689655.84 153
190.48
467.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RLC/USDT
$ 2.38 558925.32 267
1462.54
4409.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RLY/USDT
$ 0.011612 504816.28 1
211.49
282.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.69 562300.67 458
26431.69
38183.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ROCK/USDT
$ 0.000199 1617186.04 46
165.28
916.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ROCO/USDT
$ 0.266103 79556.43 51
632.84
116.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ROOT/USDT
$ 0.052731 3645716.74 201
1450.33
4089.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
روتر پروتکل
روتر پروتکل
Router Protocol
ROUTE/USDT
$ 2.69 1424.24 27
175.40
175.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RPK/USDT
$ 0.018842 1755426.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 19.62 185214.04 128
554.39
2433.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.005794 411310.43 335
4229.01
3384.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RSS3/USDT
$ 0.352704 251733.81 215
2426.70
3314.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 4.78 14992529.37 451
16231.30
16757.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RVN/USDT
$ 0.028244 2224970.00 435
10452.72
16904.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RYOMA/USDT
$ 0.001140 53637.36 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SAGA/USDT
$ 3.49 49475087.90 460
9511.78
114111.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.430666 7510640.75 515
12313.26
20206.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SAO/USDT
$ 0.002949 503297.19 1
108.32
691.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SAROS/USDT
$ 0.004709 3557058.35 128
777.94
752.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SATS/USDT
$ -26000000.00 11132595.28 366
3295.08
21472.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SC/USDT
$ 0.006961 368381.98 285
964.61
29465.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SCA/USDT
$ 0.892011 6436973.48 253
1326.38
1234.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT/USDT
$ 0.410905 47947.40 1
44.31
2466.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SD/USDT
$ 0.701009 566290.45 173
531.79
243.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SDAO/USDT
$ 0.592207 14703.90 128
562.08
359.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SDN/USDT
$ 0.226103 40194.09 1
859.27
29.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SEAN/USDT
$ 0.001818 59468.28 1
196.97
162.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SEI/USDT
$ 0.501306 6043919.72 437
56009.72
55667.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SFUND/USDT
$ 2.88 2294612.28 232
2103.51
2033.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SHIB/USDT
$ -221700.00 6039304.40 491
120752.18
177417.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SHRAP/USDT
$ 0.169720 828532.48 404
34870.82
31234.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سیگنچر چین
سیگنچر چین
SignatureChain
SIGN/USDT
$ 0.003625 1355835.90 1
11.60
11.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SILLY/USDT
$ 0.017320 1572803.73 299
3241.32
1276.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SIS/USDT
$ 0.336504 2823046.74 76
339.81
676.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SKEB/USDT
$ 0.001441 261040.70 149
1630.46
3021.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SKL/USDT
$ 0.094676 11235301.71 449
34786.95
36467.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SLERF/USDT
$ 0.417705 23134108.23 433
3366.59
114854.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SMCW/USDT
$ 0.005450 175.51 25
210.18
104.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SMILEY
SMILEY/USDT
$ -5040062000000.00 2690144.87 206
839.61
868.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SMOLE/USDT
$ -463000.00 5791347.03 132
537.91
574.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SMT/USDT
$ 0.004014 9645.07 25
43.68
231.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SNC/ETH
$ 0.058009 178468.45 1
102.46
277.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
SNC/BTC
$ 0.058455 295608.30 147
802.07
102.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SNS/USDT
$ 0.051029 2401588.04 105
875.21
281.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SNT/USDT
$ 0.036412 247563.03 230
2067.13
2315.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SNX/USDT
$ 2.80 790456.81 341
3075.09
5564.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SOFI/USDT
$ 0.022100 98537.49 87
112.60
228.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SOL/USDT
$ 132.44 95342396.82 613
395435.74
266673.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
SOL/BTC
$ 132.50 138323.01 341
7182.09
15098.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SOLO/USDT
$ 0.118511 284724.36 334
15082.58
17415.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SORA/USDT
$ 0.022344 499828.21 234 ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۱۲:۲۵
SORA/USDT
$ 0.004010 2149082.31 221
1260.18
428.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SOUL/USDT
$ 0.001078 150021.85 154
161.20
345.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SPA/USDT
$ 0.010505 43252.26 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SPELL/USDT
$ 0.000836 60681.22 280
3232.05
4885.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SPELLFIRE/USDT
$ 0.000798 73584.63 1
41.52
63.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SPRT/USDT
$ 0.000496 123939.39 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SPS/USDT
$ 0.019181 12244.29 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۴:۵۱
SPUME/USDT
$ 0.000899 9048.12 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ - ۱:۳۲
SRM/USDT
$ 0.041101 725691.76 161
829.29
268.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SRT/USDT
$ -323000.00 502967.54 136
34.84
827.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SSG/USDT
$ 0.000567 5718308.09 1
474.87
14.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SSV/USDT
$ 36.12 1044994.86 388
2922.11
3593.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SSX/USDT
$ 0.015393 513.40 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۴:۵۱
STARLY
STARLY/USDT
$ 0.003349 829553.70 76
198.15
113.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STC/USDT
$ 0.345404 51283.49 1
11.10
11.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STEEM/USDT
$ 0.245203 12239.19 235
1246.84
2799.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STETH/ETH
$ 2992.70 2746.00 304
45317.71
26935.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STETH/USDT
$ 2954.70 42145.99 1
83.52
967.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STF/USDT
$ 0.010210 2074508.87 1
112.77
125.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STG/USDT
$ 0.513506 3179.68 250
1798.20
2332.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STORE/USDT
$ 0.032875 62662.30 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STORJ/USDT
$ 0.513106 2032283.40 419
10297.31
11550.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STPT/USDT
$ 0.051835 39509.71 267
1378.78
4933.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STRK/USDT
$ 2.00 45448219.28
57214.25
15322.78
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۶:۵۴
STRK/USDT
$ 1.24 20061979.53 464
10392.36
38769.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STRM/USDT
$ 0.003380 634072.30 65
951.80
151.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STRX/TRX
$ 0.116857 0 279
145845.28
115338.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STT/USDT
$ 0.904111 5275141.24 299
11221.38
18109.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SUI/USDT
$ 1.26 21443992.85 477
53804.97
48758.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SUKU/USDT
$ 0.208003 37403.99 87
87.63
360.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سان
سان
Sun Token
SUN/ETH
$ 0.013501 6941.70 171
7701.79
2450.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.013480 562017.11 255
2796.80
4111.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سان
سان
Sun Token
SUN/USDD
$ 0.013818 180.26 159
2046.07
2169.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سان
سان
Sun Token
SUN/BTC
$ 0.013489 789.07 209
2057.25
1191.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SUPER/USDT
$ 0.922411 52288.59 202
1271.34
465.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SUSHI/USDT
$ 0.951112 3330473.08 433
11656.19
13675.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SWAP/USDT
$ 0.163302 45158.01 1
2930.41
396.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SWEAT/USDT
$ 0.008621 6479030.69 265
931.67
2824.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SWFTC/ETH
$ 0.004752 80602.51 112
344.58
658.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SWFTC/BTC
$ 0.004741 94622.79 108
2094.45
197.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SWFTC/USDT
$ 0.004746 1971373.25 171
1293.16
867.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SXP/USDT
$ 0.326104 241370.36 296
2499.71
4464.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SYLO/USDT
$ 0.002178 606603.07 203
3925.67
4630.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SYN/USDT
$ 1.02 424.08 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SYS/USDT
$ 0.210603 43348.16 1
398.37
287.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
T/USDT
$ 0.032600 50030.54 255
4621.14
2719.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TAO/USDT
$ 0.001279 55020.09 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ - ۱:۳۲
TAVA/USDT
$ 0.061881 1251922.76 146
418.53
246.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TCNH/USDT
$ 0.120001 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TDX/USDT
$ 0.013800 787.39 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TENET/USDT
$ 0.071180 74572.35 170
2134.19
1499.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
THETA/USDT
$ 2.01 3055174.26 451
14325.47
15622.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TIA/USDT
$ 9.97 8895299.81 408
9285.48
14843.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TITAN/USDT
$ 0.003073 53046.32 1
118.37
80.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.015535 70486.24 195
2091.31
3231.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TLOS/USDT
$ 0.294304 1829939.14 1
12.34
187.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TNSR/USDT
$ 0.861611 40077947.99 410
7082.44
49241.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TOKE/USDT
$ 0.855011 51.73 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TOMI/USDT
$ 0.523406 7285501.14 293
3065.10
3884.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TOMS/USDT
$ 0.001932 522022.40 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TON/USDT
$ 6.09 10111089.02 491
28232.79
68767.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TOP/USDT
$ 0.000246 1199601.42 14
481.58
279.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TOX/USDT
$ 0.161888 2401279.02 328
8443.49
10197.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TPY/USDT
$ 0.169702 898220.33 180
661.94
566.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRAC/USDT
$ 0.887411 782079.31 161
407.53
984.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRACE/USDT
$ 0.004930 71235.91 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 52.50 369148.84 292
875.13
5108.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRIBE/USDT
$ 0.253703 535.44 53
30.40
241.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TROLL/USDT
$ -2E08 13728815.26 202
3570.08
960.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TROLL/USDT
$ -5E08 129751.46
446.89
233.01
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۰۳
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.118234 141217.94 237
5136.61
4853.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRX/USDC
$ 0.110573 1872.28 279
2928.09
2181.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRX/USDT
$ 0.109627 11844810.98 590
161853.73
114791.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRX/USDD
$ 0.110335 3443.43 289
2341.08
2017.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRX/ETH
$ 0.109669 19155.18 336
8108.46
8113.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRX/TUSD
$ 0.114654 44.87 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRX/BTC
$ 0.109609 14821.08 316
1899.30
14946.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TT/USDT
$ 0.004335 25074.68 237
208.61
3334.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TURBO/USDT
$ 0.000551 2128582.42 278
1805.85
1515.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TURT/USDT
$ 0.012352 871192.72 98
36.68
712.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TUSD/USDT
$ 0.993622 12215.29 220
949.07
436.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
یونی لند
یونی لند
UniLend Finance
UFT/USDT
$ 0.408405 777725.84 100
308.51
1819.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
UMA/USDT
$ 2.58 2020597.51 426
5900.46
8540.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
UNB/USDT
$ 0.001357 38503.30 1
134.20
309.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 3.49 402.65 192
364.18
2450.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
UNI/USDT
$ 6.92 16440678.36 507
32100.20
50168.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
UNIBOT/USDT
$ 12.94 2015352.08 119
518.08
575.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
UNQ/USDT
$ 0.006737 110101.78 145
811.89
20.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
UOS/USDT
$ 0.170502 66549.71 301
6340.35
2510.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
USDC/USDT
$ 0.999812 2988373.26 594
499006.06
304441.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
USDD/USDT
$ 0.979512 65089.14 421
4465.87
12408.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
USDD/USDC
$ 0.978569 4198.62 285
2150.38
2500.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
USDJ/USDD
$ 1.11 951.72 182
633.01
1080.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
USDJ/USDT
$ 1.11 326212.08 327
1417.30
4656.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
USDP/USDT
$ 1.00 5416.20 190
1002.78
801.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تتر
تتر
Tether
USDT/BRL
$ 0.764117 119.31 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تتر
تتر
Tether
USDT/RUB
$ 0.986088 7126.54 111
304.79
799.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تتر
تتر
Tether
USDT/TRY
$ 0.748685 282.51 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تتر
تتر
Tether
USDT/UAH
$ 0.868132 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
USTC/USDT
$ 0.016900 4336.61 237
2593.90
3459.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
UT/USDT
$ 0.007200 62793.20 56
222.57
344.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
UTK/USDT
$ 0.089701 345169.76 206
2175.43
1797.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VELO/USDT
$ 0.011025 3050864.55 362
4105.71
16727.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VEMP/USDT
$ 0.006533 35464.24 1
24.73
75.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VET/USDT
$ 0.038054 404315.52 380
6403.41
9938.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VIC/USDT
$ 0.719809 3067273.85 219
830.29
4680.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VINU/USDT
$ -2E08 150068.44 269
2423.55
1468.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VISION/USDT
$ 0.004667 118492.68 156
364.16
214.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VLX/USDT
$ 0.012800 766616.24 167
737.13
1608.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VOLT/USDT
$ -42000000.00 16809.94 139
665.45
319.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VOXEL/USDT
$ 0.233203 771349.06 108
435.34
2569.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VPAD/USDT
$ 0.035460 89744.10 188
1073.19
885.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VR/USDT
$ 0.020174 358956.23 208
2093.15
2714.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VRA/USDT
$ 0.005478 510914.38 273
1964.18
1964.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VRTX/USDT
$ 0.184302 1449072.79 1
242.83
478.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VSYS/USDT
$ 0.000884 30789.26 1
909.35
423.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
W/USDT
$ 0.569007 32614274.56 423
4042.99
37386.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WALLET/USDT
$ 0.024108 522244.20 197
835.71
1040.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WAN/BTC
$ 0.255648 85009.10 163
377.46
473.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WAN/USDT
$ 0.255203 382046.95 251
1648.09
1595.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WAN/ETH
$ 0.255157 199424.77 207
722.37
546.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WAVES/USDT
$ 2.45 4430398.34 428
9637.98
13023.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WAXL
WAXL/USDT
$ 1.14 2066173.74 293
1635.34
699.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WAXP/USDT
$ 0.064025 9278.53 317
2403.54
2487.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WBT/USDT
$ 9.23 1531435.38 408
83508.81
4157.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/BTC
$ 61527.55 1174.87 292
5459.66
35500.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WE/USDT
$ 0.067701 250979.36 1
179.86
60.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WEETH/ETH
$ 3084.64 29116.68 300
4265.11
9542.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WELL/USDT
$ 0.034267 576944.91 138
741.04
597.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WEMIX/USDT
$ 1.43 31577.37 158
467.42
2677.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WEN/USDT
$ 0.000133 523095.66 1
1718.96
1348.34
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۲:۳۷
WEN/USDT
$ 0.000195 8885548.60 309
3800.38
218.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WHALE/USDT
$ 0.675908 50646.90 108
209.60
281.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WHALES/USDT
$ 0.758509 2479905.29 127
71.91
427.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WHALES/USDT
$ 3.82 2560063.41 113
75.11
184.53
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۳
WICC/USDT
$ 0.005645 183220.40 73
984.12
324.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
WIF
WIF/USDT
$ 2.42 22869938.05 461
2402.98
48488.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WIFI/USDT
$ 0.082434 140542.86 192
1480.59
449.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ 0.000117 8306.96 209
1682.33
4046.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
وین
وین
WCOIN
WIN/USDD
$ 0.000117 252752.72 1
2035.63
1992.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WLD/USDT
$ 4.77 21260235.00 467
27398.46
49938.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WLKN/USDT
$ 0.004977 1252253.62 109
335.86
441.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WMT/USDT
$ 0.292604 895956.60 238
1197.63
1566.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WNXM/USDT
$ 60.92 154127.97 109
299.18
3203.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
WOJAK/USDT
$ 0.000425 9575.90 1
182.41
314.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.279103 1295821.58 371
3727.27
3538.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WOOF/USDT
$ 0.000264 52207.22 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WOZX/USDT
$ 0.006149 1764.37 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WSM/USDT
$ 0.007034 1570594.04 205
1392.51
1145.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WSTUSDT/USDT
$ 1.01 1727372.83 371
581.56
29478.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
والتون
والتون
Waltonchain
WTC/USDT
$ 0.011400 154386.12 16
556.37
509.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
WWY/USDT
$ 0.006276 1159153.13 1
56.41
292.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
وایرکس
وایرکس
Wirex Token
WXT/USDT
$ 0.006680 1267966.47 242
1200.46
2248.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XAUT/USDT
$ 1953.11 195530.07 368
22724.51
12757.10
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ - ۵:۰۱
XCAD/USDT
$ 0.774310 89112.73 1
881.99
327.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XCH/USDT
$ 29.58 15671964.13 312
6479.04
5651.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XCN/USDT
$ 0.001791 2630772.04 233
995.54
935.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XCUR/USDT
$ 0.020850 107354.46 58
222.54
5.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XDC/USDT
$ 0.037074 2328652.85 229
4372.23
5166.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XDEFI/USDT
$ 0.096901 25022.45 29
291.61
403.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱