خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
42678.29
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۲:۱۸
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2228.60
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۲:۱۸
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.573522
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۲:۱۸
MKR ماکر
MKR
قیمت دلاری
1765.53
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۲:۱۸

قیمت ارزهای دیجیتال در زوندا کریپتو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/PLN
$ 102.32 11053.95 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
AAVE/PLN
$ 116.25 7784.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ADA/PLN
$ 0.556720 77535.36 294
18530.58
13100.57
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ADA/USDC
$ 0.492907 20068.64 274
2183.13
2484.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ADA/USDT
$ 0.493107 59662.88 254
2853.30
8079.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ADA/EUR
$ 0.500036 7520.12 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ADA/PLN
$ 0.504021 76042.77 287
3584.39
11662.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ADA/USDC
$ 0.549006 8971.91 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ADA/USDT
$ 0.554706 76166.72 323
6350.02
4844.15
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ADA/EUR
$ 0.496214 4674.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ALG/PLN
$ 0.064771 235.66 1
3.89
202.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ALG/PLN
$ 0.056176 1442.84 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ALGO/USDT
$ 0.204260 3040.02 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ALGO/USDT
$ 0.229964 3588.15 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ALGO/PLN
$ 0.196794 11418.48 149
1211.97
6022.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ALGO/PLN
$ 0.204382 9583.39 1
2608.51
2431.13
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
AMLT/PLN
$ 0.002358 3597.97 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
AMLT/PLN
$ 0.002081 54.59 1
39.85
15.63
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/PLN
$ 10.25 31796.13 207
1997.57
1835.87
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.04 11680.91 290
2309.72
16975.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/PLN
$ 9.47 7099.99 120
1217.20
1129.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/EUR
$ 8.93 19.76 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.14 8677.40 1
2014.26
3038.84
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/EUR
$ 12.62 1194.05 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۱:۵۲
AVAX/PLN
$ 39.47 17912.94 291
2269.68
4693.49
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
AVAX/PLN
$ 37.37 21572.75 221
3197.36
5612.27
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
AVAX/USDT
$ 37.08 4489.11 170
999.98
3620.02
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
AVAX/USDT
$ 38.28 4521.91 187
1150.90
3335.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
AXS/PLN
$ 8.19 2016.60 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
AXS/PLN
$ 7.83 713.02 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
AXS/USDT
$ 6.80 2.01 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۱۰:۳۲
AXS/USDT
$ 8.00 130.02 1
488.68
522.07
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/PLN
$ 3.28 878.99 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/PLN
$ 2.27 76.24 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.237516 1028.02 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/PLN
$ 0.301271 10346.17 69
1752.89
1768.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/PLN
$ 0.245509 8551.68 92
433.49
1047.63
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.274357 156.46 55
157.54
509.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BCC/PLN
$ 235.30 15299.55 1
15180.45
2655.15
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
BCC/USDT
$ 519.92 211.80 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BCC/USDT
$ 225.31 1068.27 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
BCC/PLN
$ 545.76 15970.02 185
2430.72
4505.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
بلاک کامیرس پروتکل
بلاک کامیرس پروتکل
Block Commerce Protocol
BCP/PLN
$ 0.006576 1065.26 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BOB/PLN
$ 0.002211 66.86 1
82.53
3.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BOB/PLN
$ 0.001868 208.45 84
4.93
296.48
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
BTC/USDT
$ 45987.89 2031.27 244
33290.17
3406.83
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
BTC/USDC
$ 67442.20 105832.59 390
10453.89
13900.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BTC/PLN
$ 42678.29 2863477.03 404
106689.51
356800.93
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
BTC/USDC
$ 42537.01 30442.81 263 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
BTC/USDT
$ 70818.92 274265.92 432
19035.34
110372.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BTC/PLN
$ 68493.12 1867073.74 422
294877.46
781469.09
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BTC/EUR
$ 42739.40 779155.94 324
58837.94
52909.96
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
BTC/EUR
$ 67593.81 304121.04 297
104496.65
253324.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BTC/USDT
$ 42406.52 403536.35 394
61342.87
30411.41
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
BTC/USDT
$ 67340.96 37969.85 309
2080.51
10103.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BTG/PLN
$ 21.56 4113.20 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
BTG/PLN
$ 39.71 1781.98 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
CHZ/PLN
$ 0.120856 17764.57 182
738.71
2141.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
CHZ/USDT
$ 0.118955 13191.78 161
743.53
3496.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
CHZ/USDT
$ 0.080011 2624.99 121
1589.11
389.08
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
CHZ/PLN
$ 0.080502 3555.69 200
2799.93
6160.16
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
CITY/PLN
$ 2.90 183.40 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
CITY/PLN
$ 3.62 118.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/PLN
$ 53.92 5204.62 1
96.00
2786.60
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/PLN
$ 64.52 3678.70 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
دش
دش
Dash
DASH/PLN
$ 33.91 7726.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
دش
دش
Dash
DASH/PLN
$ 29.34 8561.69 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.173193 96341.09 276
1132.20
6657.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/PLN
$ 0.175774 181439.71 290
7847.25
25144.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/EUR
$ 0.083196 596.32 146
764.83
1366.88
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/EUR
$ 0.171155 4487.78 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/PLN
$ 0.083812 70665.19 1
19.13
13282.57
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.082483 6683.38 192
349.32
8499.84
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
DOT/USDT
$ 7.59 6786.54 192
7959.29
6999.96
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
DOT/PLN
$ 7.64 38209.76 251
17797.09
13907.53
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
DOT/PLN
$ 7.24 50219.84 232
1602.73
8933.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
DOT/USDT
$ 7.13 9993.09 267
8959.40
6162.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ENJ/PLN
$ 0.372246 2990.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ENJ/PLN
$ 0.401005 4794.40 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
EOS/PLN
$ 0.938060 2393.36 121
1211.37
535.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
EOS/PLN
$ 0.820067 16805.90 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ETH/BTC
$ 3217.74 59656.20 283
16287.23
39778.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ETH/USDC
$ 2214.05 23799.64 224
1998.16
8381.40
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ETH/PLN
$ 3295.48 1438784.81 407
77031.61
350724.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ETH/EUR
$ 3242.15 178659.99 267
42682.04
195849.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ETH/USDT
$ 2222.38 325256.58 368
19763.96
102102.87
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ETH/USDT
$ 2150.10 2873.06 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ETH/USDT
$ 3234.49 178875.06 432
20126.70
147970.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ETH/USDC
$ 3236.09 75251.49 411
6951.05
31176.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ETH/USDT
$ 3253.55 96962.52 164
1492.82
1686.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ETH/BTC
$ 2212.81 24870.03 324
17867.60
9169.96
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ETH/PLN
$ 2228.60 1147321.55 383
34494.80
185159.22
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ETH/EUR
$ 2226.40 80685.99 364
20909.40
43047.70
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ETHW/PLN
$ 4.69 8565.97 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ETHW/USDT
$ 4.00 855.34 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ETHW/USDT
$ 3.00 97.61 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ETHW/PLN
$ 3.00 10949.33 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
FET/PLN
$ 2.19 17825.62 138
450.29
127.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
FET/PLN
$ 0.652041 7626.26 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
FLR/PLN
$ 0.034296 10282.84 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
FLR/PLN
$ 0.019486 2213.30 14
212.66
96.07
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
FLR/USDT
$ 0.033335 2072.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
FORM/PLN
$ 0.000924 2855.58 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
FORM/PLN
$ 0.000829 1873.65 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
FTM/USDT
$ 0.440989 5094.19 142
973.60
2031.63
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
FTM/PLN
$ 0.777249 61966.30 189
1207.11
3856.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
FTM/USDT
$ 0.766939 5616.82 167
990.13
2869.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
FTM/PLN
$ 0.435847 19780.52 1
4826.45
2322.64
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
GAME/PLN
$ 0.009703 3022.11 1
41.51
3.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
GAME/PLN
$ 0.008702 3983.76 1
805.26
20.06
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
GLM/PLN
$ 0.424360 3941.87 1
1649.20
724.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
GLM/PLN
$ 0.223190 732.64 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
GNY/USDT
$ 0.021230 68.77 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۱۸:۳۲
GNY/PLN
$ 0.016552 413.86 10
18.13
5.60
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
GNY/USDT
$ 0.018998 210.95 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
GNY/PLN
$ 0.027546 5.43 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
GRT/PLN
$ 0.269258 9415.38 164
2120.45
638.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
GRT/PLN
$ 0.189092 3378.11 1
989.40
1984.76
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
JUV/PLN
$ 2.38 261.58 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
JUV/PLN
$ 3.15 1160.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
KNC/PLN
$ 0.769308 3734.18 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
KNC/PLN
$ 0.642260 1381.20 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
KSM/USDT
$ 31.01 1305.59 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
KSM/USDT
$ 41.36 1912.95 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
KSM/PLN
$ 40.69 2126.94 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
KSM/PLN
$ 47.02 4534.95 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LEG/PLN
$ 0.441732 1.99 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
LEG/PLN
$ 0.426317 1.65 1
966.59
205.68
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LINK/PLN
$ 15.20 24807.76 224
3618.92
7238.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
LINK/PLN
$ 14.08 19341.52 1
454.95
5485.29
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LINK/EUR
$ 14.46 11941.19 153 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
LINK/USDT
$ 13.98 12181.31 170
1988.10
5832.41
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LINK/EUR
$ 13.76 2630.61 1
4855.10
1261.07
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LINK/USDT
$ 14.88 26531.26 196
1990.36
4668.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
LPT/USDT
$ 11.96 5941.36 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
LPT/PLN
$ 8.03 765.07 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LPT/PLN
$ 15.01 4091.49 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
LSK/USDT
$ 1.51 22922.29 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LSK/PLN
$ 1.56 339552.63 197
4046.17
1851.75
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LSK/BTC
$ 1.50 983.57 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LSK/BTC
$ 1.48 2441.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
LSK/USDT
$ 1.57 14227.66 140
86.21
2099.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
LSK/PLN
$ 1.59 43506.52 204
1204.20
10380.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
LTC/PLN
$ 87.24 47288.29 287
44488.32
31572.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
LTC/EUR
$ 64.89 58552.67 214
4151.76
7051.23
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LTC/BTC
$ 81.68 1922.32 243
14552.87
9718.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
LTC/USDT
$ 85.24 69678.71 418
17397.59
35514.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
LTC/EUR
$ 86.32 57607.75 231
12999.14
48811.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
LTC/BTC
$ 75.27 8162.65 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LTC/USDT
$ 64.36 24684.37 204
5053.37
40954.64
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LTC/PLN
$ 66.25 69255.61 183
12205.08
49831.71
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
MANA/PLN
$ 0.548194 5261.30 1
2359.13
1092.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
MANA/PLN
$ 0.475990 8854.47 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
MANA/USDT
$ 0.519919 2137.84 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
MANA/USDT
$ 0.438584 430.60 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
MATIC/EUR
$ 0.879499 327.46 1
831.82
1268.18
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
MATIC/PLN
$ 0.877747 62065.38 243
7127.16
13846.83
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
MATIC/PLN
$ 0.786431 81008.30 274
5091.22
15066.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
MATIC/EUR
$ 0.759422 2342.75 183
412.15
22343.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
MATIC/USDT
$ 0.761920 12762.05 161
1500.88
2352.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
MATIC/USDT
$ 0.860316 17138.21 226
2409.17
6848.40
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
MKR/PLN
$ 1765.53 88707.54 1
802.10
3339.82
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
MKR/USDT
$ 2801.57 1526.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
MKR/PLN
$ 2959.75 19664.13 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
NAP/PLN
$ 2.65 31.23 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
NAP/PLN
$ 2.94 1.64 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 3.50 7.47 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/PLN
$ 6.56 20640.86 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 3.20 24.44 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۲۰:۱۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/PLN
$ 4.24 7079.46 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
OCEAN/USDT
$ 0.471528 15.16 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
OCEAN/PLN
$ 1.13 2184.78 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
OCEAN/PLN
$ 0.548968 5130.32 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
OCEAN/USDT
$ 0.494999 5.01 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ - ۱۵:۰۵
OMG/USDT
$ 0.626719 32.02 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ - ۵:۵۷
OMG/USDT
$ 0.771027 17.60 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
OMG/PLN
$ 0.794124 8336.39 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
OMG/PLN
$ 0.744801 4780.75 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
PAY/PLN
$ 0.008276 484.52 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
PAY/USDT
$ 0.011006 1217.60 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۲:۰۴
PAY/USDT
$ 0.009503 0.190279 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
PAY/PLN
$ 0.009927 115.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
PEPE/PLN
$ -1210000.00 9403.63 30
64.67
1930.53
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
PEPE/PLN
$ -5970000.00 64895.36 190
534.36
1120.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
PEPE/USDT
$ -1220000.00 3890.69 25
69.18
70.94
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
PEPE/USDT
$ -5920000.00 15356.87 114
497.17
1204.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/PLN
$ 3.56 529.14 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/PLN
$ 5.23 3136.76 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
PUNDIX/PLN
$ 0.414549 9.61 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۲۱:۲۸
PUNDIX/PLN
$ 0.476491 1258.97 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
QNT/PLN
$ 109.19 5031.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
QNT/PLN
$ 125.39 2361.73 1
45.25
12.60
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
QNT/USDT
$ 105.98 466.68 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/PLN
$ 0.002006 3837.36 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.002813 601.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.002181 123.00 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/PLN
$ 0.002844 5658.13 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
اگر
اگر
Augur
REP/PLN
$ 1.04 3374.74 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
اگر
اگر
Augur
REP/PLN
$ 0.897774 2713.41 12
3730.31
10.63
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/PLN
$ 8.38 26465.50 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/PLN
$ 4.44 7595.24 1
423.18
3877.53
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/EUR
$ 7.25 121.46 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.519919 1295.01 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/PLN
$ 0.448622 8278.78 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۱۴:۴۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/PLN
$ 0.545961 3306.46 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.470284 1239.02 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ - ۲:۴۲
SHIB/USDT
$ -220000.00 3024.76 112
103.44
2176.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
SHIB/PLN
$ -107800.00 11549.18 13
211.75
1626.20
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
SHIB/PLN
$ -249300.00 22006.14 159
399.13
4501.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
SHIB/EUR
$ -259600.00 112.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
SOL/PLN
$ 97.81 578055.49 314
29245.82
36065.64
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
SOL/EUR
$ 100.47 17700.22 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
SOL/USDT
$ 97.38 135609.57 277
19731.66
15419.28
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
SOL/USDT
$ 152.34 30201.27 346
43883.43
61795.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
SOL/EUR
$ 150.06 329841.34 1
43563.84
11435.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
SOL/PLN
$ 155.23 231851.45 319
71603.28
54250.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
SOL/USDC
$ 149.97 135.35 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
SUSHI/PLN
$ 1.19 2711.47 1
22.04
49.89
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
SUSHI/PLN
$ 1.39 11078.17 1
102.98
4.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
TIA/USDT
$ 8.74 1686.44 29
22.42
589.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
TIA/PLN
$ 9.18 10529.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
TRX/BTC
$ 0.118009 101.63 1
49.72
306.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
TRX/PLN
$ 0.116885 12842.40 287
5141.78
4902.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
TRX/EUR
$ 0.114174 3732.23 143 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
TRX/PLN
$ 0.105325 15076.88 234
2968.44
4257.17
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
TRX/USDT
$ 0.105382 4485.32 188
1993.26
3541.51
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
TRX/USDT
$ 0.114912 1768.94 224
2059.99
2938.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
TRX/BTC
$ 0.100096 8428.60 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
TRX/EUR
$ 0.104519 2400.14 133
179.71
2187.34
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
UNI/PLN
$ 6.65 1840.34 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
UNI/PLN
$ 7.94 21526.51 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
USDC/EUR
$ 1.00 12811.70 284
14751.43
4675.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
USDC/EUR
$ 1.01 10431.46 1
12136.37
36874.94
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
USDC/USDT
$ 1.00 4074.70 283
11103.57
52220.18
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
USDC/PLN
$ 1.01 27140.21 281
31368.77
7575.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
USDC/USDT
$ 0.989848 559.74 301
47608.48
56724.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
USDC/PLN
$ 1.00 193229.32 268
64661.41
38803.01
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.00 1448.19 298
105693.17
34513.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.01 5154.71 312
136365.78
147337.66
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
تتر
تتر
Tether
USDT/PLN
$ 1.02 784171.09 333
71015.40
225484.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 1.01 78616.74 384
48637.89
58786.12
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 1.00 176936.10 340
52346.40
62439.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
تتر
تتر
Tether
USDT/PLN
$ 1.01 510949.60 317
74848.50
86301.10
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
WIS/PLN
$ 0.005016 1146.27 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
WIS/PLN
$ 0.007197 219.56 64
110.17
182.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
WLD/PLN
$ 5.41 7132.42 1
4259.14
296.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
WLD/PLN
$ 3.19 9067.36 1
4357.94
2952.49
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
WLD/USDT
$ 5.18 3078.46 167
532.39
8238.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
WLD/USDT
$ 3.17 3131.37 1
540.43
8725.11
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
XLM/USDT
$ 0.115709 1013.31 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
XLM/PLN
$ 0.116637 30915.13 159
1215.70
9791.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
XLM/PLN
$ 0.122378 21959.54 203
2821.89
19912.39
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
XLM/BTC
$ 0.106610 2002.38 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
XLM/BTC
$ 0.116246 1572.86 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
XLM/USDT
$ 0.122421 4665.82 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.538414 14875.76 239
3334.05
7420.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.569467 6593.74 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.546197 9400.23 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/PLN
$ 0.573522 327492.67 314
34278.28
33694.70
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/PLN
$ 0.557872 333421.97 344
35266.39
42673.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.563455 113281.38 282
31718.79
67099.70
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.544015 62647.44 299
3405.82
51889.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.592941 29203.66 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/PLN
$ 0.927904 1601.14 2
212.90
1255.99
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/PLN
$ 1.12 2002.28 162
1958.21
1091.96
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ZEC/EUR
$ 19.48 11.45 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۹:۳۳
ZEC/PLN
$ 24.08 8953.50 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ZEC/PLN
$ 22.46 4921.62 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ZRX/USDT
$ 0.566911 1189.43 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ZRX/PLN
$ 0.549683 7853.64 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ZRX/PLN
$ 0.338546 2022.49 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷

مشخصات zondacrypto

توضیحات

نظرات zondacrypto

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین