خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
25717.67
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۲۸
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2663.77
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۲۸
BCH بیت کوین کش
BCH
قیمت دلاری
281.36
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۲۸
ETC اتریوم کلاسیک
ETC
قیمت دلاری
16.30
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۲:۲۸

قیمت ارزهای دیجیتال در بی تی ایکس پرو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/KRT
$ 54.76 0 1
0.580669
0.580669
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/KRT
$ 91.10 0 1
0.821333
0.821333
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
AGIX/KRT
$ 0.091938 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
AGIX/KRT
$ 0.055269 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANKR/KRT
$ 0.025403 0 1
0.019555
77.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANKR/KRT
$ 0.042257 0 1
0.024480
96.64
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
ANT/KRT
$ 1.72 0 1
0.089519
0.056282
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
ANT/KRT
$ 1.03 0 1
0.088193
0.055449
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/KRT
$ 1.86 0 1
0.013257
10.90
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/KRT
$ 1.12 0 1
0.011198
9.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.466653 0 3 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/KRW
$ 0.631119 0 1
6.37
2.96
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.415336 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/TUSD
$ 6.98 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.400798 0 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.273324 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.415398 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/TUSD
$ 6.98 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.273288 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/KRT
$ 0.438180 0 3 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.216717 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/KRT
$ 0.263415 0 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/KRW
$ 0.613128 0 1
5.30
2.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.188420 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/TUSD
$ 99.92 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BCH/USDC
$ 0.537826 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/BTC
$ 281.36 0 13 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/USDT
$ 1495.64 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BCH/TUSD
$ 99.94 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/USDC
$ 0.537905 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BCH/KRT
$ 135.60 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/KRW
$ 470.04 0 1
23.90
4.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/USDT
$ 1495.83 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/KRT
$ 225.57 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BCH/ETH
$ 181.12 0 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/BTC
$ 327.60 0 13 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BCH/KRW
$ 483.83 0 1
24.57
5.05
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
BCH/ETH
$ 208.32 0 2 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BSTY/BTC
$ 0.170108 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSTY/BTC
$ 0.198058 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/TUSD
$ 87.54 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 0.213519 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDC
$ 419.86 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/ETH
$ 117.93 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 68.90 0 12 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 0.213491 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/KRW
$ 143.40 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 80.22 0 12 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDC
$ 419.93 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/KRW
$ 147.60 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/TUSD
$ 87.52 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/KRT
$ 58.03 0 1
0.402000
87.37
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/KRT
$ 34.88 0 1
0.409925
89.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/ETH
$ 102.53 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/KRT
$ 32531.21 0 51 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BTC/EUR
$ 42039.28 0 5 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BTC/TUSD
$ 29975.21 0 2 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BTC/ETH
$ 31247.88 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BTC/KRW
$ 39172.79 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/KRT
$ 19556.35 0 51 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/KRW
$ 40322.26 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BTC/EUR
$ 41671.92 0 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/ETH
$ 25717.67 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/TUSD
$ 27760.91 0 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDT
$ 27792.44 0 15 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDC
$ 24991.91 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDC
$ 29993.70 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BTC/USDT
$ 34458.64 0 15 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BTG/TUSD
$ 8.99 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTG/USDT
$ 0.043724 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTG/BTC
$ 22.38 0 116 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTG/KRW
$ 49.82 0 1
8.08
8.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTG/USDC
$ 1.01 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTG/ETH
$ 7.50 0 4 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BTG/BTC
$ 26.06 0 116 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BTG/KRT
$ 20.39 0 4 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BTG/KRW
$ 51.28 0 1
9.49
9.54
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
BTG/USDT
$ 0.043719 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BTG/USDC
$ 1.01 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
BTG/ETH
$ 6.52 0 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTG/KRT
$ 12.26 0 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTG/TUSD
$ 8.99 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
CELO/KRT
$ 1.01 0 1
0.008129
2.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CELO/KRT
$ 1.68 0 1
0.010765
2.78
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
CHZ/KRT
$ 0.126284 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
CHZ/KRT
$ 0.075917 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/KRT
$ 1.51 0 1
0.007750
18.89
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/KRT
$ 0.906888 0 1
0.005833
14.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CUSD/KRT
$ 0.656493 0 1
0.013216
12.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CUSD/KRT
$ 1.09 0 1
0.013322
12.96
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 82.84 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
دش
دش
Dash
DASH/TUSD
$ 34.98 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/KRW
$ 166.58 0 1
1.47
0.932449
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 71.15 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/USDC
$ 57.40 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
دش
دش
Dash
DASH/TUSD
$ 34.97 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
دش
دش
Dash
DASH/KRW
$ 161.83 0 1
1.19
0.754388
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 40.83 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
دش
دش
Dash
DASH/USDC
$ 57.39 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 35.50 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/KRT
$ 74.91 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 28.02 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/KRT
$ 124.60 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 28.01 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
DGB/KRT
$ 0.007785 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DGB/KRT
$ 0.012951 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
DGB/BTC
$ 0.010772 0 4 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
DGB/BTC
$ 0.009251 0 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DGB/ETH
$ 0.008150 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DGB/ETH
$ 0.009374 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/KRT
$ 0.092630 0 1
0.000167
0.005981
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/KRT
$ 0.055685 0 1
0.000134
0.004776
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELF/KRT
$ 0.106576 0 1
0.053761
18.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELF/KRT
$ 0.177284 0 1
0.058741
20.39
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
ENJ/KRW
$ 1.34 0 1
4.24
0.483441
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
ENJ/KRT
$ 0.456618 0 1
0.000234
0.001638
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/ETH
$ 0.377581 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ENJ/ETH
$ 0.328281 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/KRW
$ 1.30 0 1
2.91
0.331842
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/KRT
$ 0.759565 0 1
0.000341
0.002386
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
ETC/KRW
$ 45.30 0 1
17.08
22.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/BTC
$ 22.24 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ETC/USDC
$ 0.019994 0 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/KRT
$ 13.87 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/KRW
$ 46.63 0 1
20.53
27.55
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
ETC/ETH
$ 16.30 0 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/ETH
$ 18.75 0 2 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ETC/KRT
$ 23.07 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ETC/TUSD
$ 69.96 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/BTC
$ 19.10 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/TUSD
$ 69.94 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ETC/USDC
$ 0.019996 0 2 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ETC/USDT
$ 15.41 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ETC/USDT
$ 23.12 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDC
$ 1666.13 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/KRT
$ 1282.80 0 72 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/KRW
$ 2663.77 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDT
$ 1999.85 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ETH/USDC
$ 1666.37 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ETH/BTC
$ 1891.58 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/KRT
$ 2133.88 0 72 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ETH/TUSD
$ 1798.98 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/TUSD
$ 1798.59 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ETH/KRW
$ 2741.94 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ETH/BTC
$ 2084.83 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ETH/USDT
$ 1500.85 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EXP/KRT
$ 0.004430 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EXP/KRT
$ 0.007370 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
FET/KRT
$ 0.206834 0 9 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FET/KRT
$ 0.344060 0 9 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
FIRO/USDT
$ 2.26 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIRO/KRW
$ 5.67 0 1
3.70
20.91
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
FIRO/ETH
$ 1.89 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIRO/USDC
$ 4.43 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
FIRO/KRT
$ 2.56 0 19 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIRO/ETH
$ 2.17 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
FIRO/KRT
$ 4.26 0 19 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
FIRO/USDC
$ 4.43 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIRO/USDT
$ 2.26 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
FIRO/KRW
$ 5.51 0 1
2.95
16.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIRO/BTC
$ 3.34 0 3 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
FIRO/TUSD
$ 4.34 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIRO/BTC
$ 2.86 0 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIRO/TUSD
$ 4.34 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
FTC/USDT
$ 0.001301 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTC/BTC
$ 0.007461 0 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTC/BTC
$ 0.008687 0 2 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
FTC/USDC
$ 0.006664 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTC/TUSD
$ 0.006070 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTC/TUSD
$ 0.006068 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
FTC/USDC
$ 0.006665 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
FTC/KRW
$ 0.018082 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTC/ETH
$ 0.002483 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTC/KRT
$ 0.017185 0 1
-112400.00
-462600.00
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
FTC/KRW
$ 0.018613 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
FTC/USDT
$ 0.001301 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
FTC/ETH
$ 0.002855 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
FTC/KRT
$ 0.010331 0 1
-9200000.00
-378400.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/KRT
$ 27.36 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/KRT
$ 45.52 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
GAME/BTC
$ 0.034747 0 4 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
GAME/KRT
$ 0.029472 0 1
0.000123
0.065287
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
GAME/KRT
$ 0.017717 0 1
-766200.00
0.040834
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GAME/EUR
$ 0.018868 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GAME/KRW
$ 0.113909 0 0
0.000140
0.361405
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GAME/ETH
$ 0.010124 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
GAME/ETH
$ 0.008802 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GAME/BTC
$ 0.029844 0 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GAME/EUR
$ 0.019035 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
GAME/KRW
$ 0.117252 0 0
0.000224
0.577836
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
GRS/KRT
$ 0.278910 0 1
0.044084
1.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRS/ETH
$ 0.437055 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRS/USDC
$ 0.434831 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRS/BTC
$ 0.920450 0 4 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
GRS/TUSD
$ 0.622382 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRS/KRT
$ 0.463955 0 1
0.065472
1.71
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
GRS/USDT
$ 0.016009 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRS/KRW
$ 0.767985 0 1
35.81
63.99
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
GRS/USDC
$ 0.434895 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
GRS/ETH
$ 0.502691 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
GRS/TUSD
$ 0.622249 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
GRS/KRW
$ 0.746092 0 1
24.27
43.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRS/USDT
$ 0.016007 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
GRS/BTC
$ 0.790554 0 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KLAY/KRT
$ 0.484498 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
KLAY/KRT
$ 0.291259 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KNC/KRT
$ 1.74 0 1
0.031071
1.97
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
KNC/KRT
$ 1.05 0 1
0.023873
1.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/KRT
$ 4.89 0 1
0.071309
0.071309
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/KRT
$ 8.14 0 1
0.112025
0.112025
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
LTC/USDC
$ 64.99 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
LTC/BTC
$ 114.67 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
LTC/ETH
$ 88.02 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/ETH
$ 74.99 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
LTC/KRT
$ 43.46 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/BTC
$ 98.48 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/KRW
$ 151.54 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
LTC/KRW
$ 147.22 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/USDT
$ 98.04 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
LTC/TUSD
$ 110.91 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
LTC/TUSD
$ 89.95 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/KRT
$ 72.29 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
LTC/USDT
$ 62.93 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/USDC
$ 38.99 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MANA/KRT
$ 1.34 0 1
0.017938
0.995156
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
MANA/KRT
$ 0.806220 0 1
0.012279
0.681245
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/KRT
$ 0.454197 0 1
0.042885
2.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/KRT
$ 0.755538 0 1
0.062032
3.80
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
MITH/USDT
$ 0.004002 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MITH/ETH
$ 0.032601 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MITH/KRW
$ 0.041585 0 0
-252800.00
0.339946
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MITH/BTC
$ 0.006446 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MITH/TUSD
$ 1.50 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MITH/KRT
$ 0.034530 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
MITH/USDC
$ 43.98 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MITH/BTC
$ 0.007505 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
MITH/USDC
$ 43.99 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
MITH/KRW
$ 0.042805 0 0
-249300.00
0.335227
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
MITH/TUSD
$ 1.50 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
MITH/USDT
$ 0.004002 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
MITH/ETH
$ 0.037497 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
MITH/KRT
$ 0.020758 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MONA/USDT
$ 0.014658 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MONA/KRT
$ 0.689612 0 1
0.003241
0.243936
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
MONA/KRT
$ 0.414565 0 1
0.003004
0.226055
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MONA/KRW
$ 1.29 0 1
3.90
1.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MONA/TUSD
$ 0.970485 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MONA/USDC
$ 0.657113 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MONA/TUSD
$ 0.970278 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
MONA/USDC
$ 0.657210 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
MONA/ETH
$ 0.642444 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
MONA/BTC
$ 0.587947 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MONA/USDT
$ 0.014656 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
MONA/KRW
$ 1.33 0 1
4.22
1.72
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
MONA/BTC
$ 0.684552 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
MONA/ETH
$ 0.558561 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMG/KRT
$ 2.65 0 1
0.015542
18.91
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
OMG/KRT
$ 1.59 0 1
0.010842
13.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAY/USDC
$ 0.018297 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
PAY/KRT
$ 0.009294 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAY/KRW
$ 0.045357 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAY/USDT
$ 0.017989 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
PAY/USDT
$ 0.017992 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAY/ETH
$ 0.009581 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
PAY/BTC
$ 0.022238 0 12 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
PAY/USDC
$ 0.018294 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAY/TUSD
$ 0.035394 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAY/KRT
$ 0.015461 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
PAY/BTC
$ 0.019100 0 12 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAY/ETH
$ 0.008330 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAY/KRW
$ 0.046688 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
PAY/TUSD
$ 0.035386 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/KRT
$ 0.272807 0 1
0.048071
1.00
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/KRT
$ 0.164000 0 1
0.045881
0.956438
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PUNDIX/KRT
$ 0.541566 0 1
0.040228
61.43
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
PUNDIX/KRT
$ 0.325566 0 1
0.029061
44.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
اگر
اگر
Augur
REP/KRT
$ 4.94 0 1
0.003726
0.032005
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
اگر
اگر
Augur
REP/KRT
$ 8.22 0 1
0.006665
0.057259
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
RVN/KRW
$ 0.090809 0 1
0.011790
11.77
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
RVN/ETH
$ 0.019398 0 26 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RVN/TUSD
$ 0.029983 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RVN/KRT
$ 0.034643 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
RVN/ETH
$ 0.022311 0 26 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
RVN/KRW
$ 0.088220 0 1
0.009132
9.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RVN/KRT
$ 0.020826 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RVN/TUSD
$ 0.029976 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
RVN/BTC
$ 0.021637 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RVN/USDT
$ 0.029012 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
RVN/USDC
$ 0.009997 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RVN/BTC
$ 0.025192 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
RVN/USDC
$ 0.009998 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
RVN/USDT
$ 0.029016 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNT/USDC
$ 0.039912 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNT/USDC
$ 0.039918 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
SNT/ETH
$ 0.033823 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
SNT/BTC
$ 0.033126 0 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNT/KRT
$ 0.023116 0 1
0.034932
0.473568
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNT/KRT
$ 0.038452 0 1
0.065101
0.882562
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
SNT/ETH
$ 0.029407 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNT/USDT
$ 0.024898 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNT/KRW
$ 0.072467 0 1
10.43
27.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNT/USDT
$ 0.024894 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
SNT/TUSD
$ 0.058134 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
SNT/BTC
$ 0.038569 0 10 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
SNT/KRW
$ 0.074594 0 1
19.42
51.56
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
SNT/TUSD
$ 0.058147 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STORJ/KRT
$ 0.620089 0 1
0.060762
2.41
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
STORJ/KRT
$ 0.372770 0 1
0.032530
1.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SXP/KRT
$ 0.525172 0 1
0.013535
0.052398
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
SXP/KRT
$ 0.315710 0 1
0.010372
0.040154
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تلور
تلور
Tellor
TRB/KRT
$ 20.65 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
تلور
تلور
Tellor
TRB/KRT
$ 12.42 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TUSD/ETH
$ 1.04 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
TUSD/KRT
$ 1.22 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
TUSD/KRW
$ 0.917188 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
TUSD/ETH
$ 0.905587 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TUSD/USDT
$ 1.06 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
TUSD/KRT
$ 0.731546 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TUSD/BTC
$ 1.07 0 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TUSD/USDC
$ 0.961368 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
TUSD/KRW
$ 0.891041 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TUSD/USDT
$ 1.06 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TUSD/USDC
$ 0.961227 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TUSD/BTC
$ 1.16 0 3 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
UBQ/BTC
$ 0.018951 0 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UBQ/KRT
$ 0.043906 0 1
-704400.00
0.028810
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
UBQ/KRW
$ 0.231041 0 0
0.000187
1.76
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
UBQ/KRT
$ 0.026394 0 1
-827200.00
0.033833
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UBQ/USDT
$ 0.003502 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
UBQ/ETH
$ 0.038060 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
UBQ/USDT
$ 0.003503 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UBQ/BTC
$ 0.022064 0 3 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
UBQ/ETH
$ 0.033091 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UBQ/KRW
$ 0.224455 0 0
0.000220
2.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDC/TUSD
$ 1.04 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDC/TUSD
$ 1.04 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
USDC/USDT
$ 1.01 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDC/ETH
$ 1.12 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
USDC/KRW
$ 0.917439 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
USDC/BTC
$ 1.19 0 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDC/KRT
$ 0.616081 0 150 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDC/KRW
$ 0.891286 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDC/ETH
$ 0.978044 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDC/BTC
$ 1.16 0 3 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
USDC/KRT
$ 1.02 0 150 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
USDC/USDT
$ 1.01 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
USDP/KRT
$ 0.640770 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDP/KRT
$ 1.07 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 0.989679 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/ETH
$ 1.09 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/KRT
$ 1.07 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
تتر
تتر
Tether
USDT/KRT
$ 0.643037 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/KRW
$ 0.892848 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/KRW
$ 0.919048 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
تتر
تتر
Tether
USDT/TUSD
$ 0.942648 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
تتر
تتر
Tether
USDT/TUSD
$ 0.942850 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/ETH
$ 0.937905 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
تتر
تتر
Tether
USDT/BTC
$ 1.01 0 12 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
تتر
تتر
Tether
USDT/BTC
$ 1.07 0 12 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 0.989825 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
VTC/USDC
$ 0.194966 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
VTC/KRT
$ 0.102106 0 7
0.000382
14.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VTC/TUSD
$ 0.413027 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
VTC/USDT
$ 0.008894 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
VTC/TUSD
$ 0.413116 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VTC/BTC
$ 0.061776 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VTC/USDT
$ 0.008895 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VTC/BTC
$ 0.071926 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
VTC/USDC
$ 0.194937 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VTC/KRT
$ 0.169850 0 7
0.000480
18.83
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 35821.94 0 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/KRT
$ 19441.59 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/KRT
$ 32340.32 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 35816.41 0 3 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
WNXM/BTC
$ 23.13 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WNXM/NGN
$ 50.09 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
WNXM/TUSD
$ 27.92 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WNXM/KRW
$ 54.01 0 1
22.75
37.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WNXM/NGN
$ 53.06 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WNXM/KRW
$ 55.60 0 1
28.36
47.06
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
WNXM/EUR
$ 26.88 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
WNXM/TUSD
$ 27.91 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
WNXM/KRT
$ 28.01 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
WNXM/ETH
$ 16.88 0 3 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
WNXM/KRT
$ 16.84 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WNXM/BTC
$ 26.93 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
WNXM/ETH
$ 14.68 0 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WNXM/EUR
$ 26.64 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XEC/KRT
$ -284700.00 0 1
0.000469
0.000562
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XEC/KRT
$ -473600.00 0 1
0.000566
0.000678
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
XMY/KRT
$ -242700.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XMY/USDT
$ -500300.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XMY/KRW
$ 0.002777 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XMY/USDT
$ -500200.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
XMY/KRT
$ -403700.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
XMY/KRW
$ 0.002858 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
XMY/ETH
$ -978000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XMY/BTC
$ -694900.00 0 7.00 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
XMY/BTC
$ -596900.00 0 7.00 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XMY/ETH
$ 0.000112 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
YFII/KRT
$ 2144.66 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
YFII/KRT
$ 1289.28 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZCL/BTC
$ 0.045519 0 6 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ZCL/BTC
$ 0.039095 0 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEC/USDT
$ 41.01 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEC/USDT
$ 30.01 0.003001 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ZEC/USDC
$ 239.92 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEC/KRW
$ 108.24 0 1
0.402673
0.959858
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEC/KRT
$ 65.19 0 1
0.217509
0.066918
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEC/USDC
$ 239.96 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ZEC/KRT
$ 108.44 0 1
0.259613
0.079872
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
ZEC/BTC
$ 38.22 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ZEC/ETH
$ 28.54 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱
ZEC/KRW
$ 111.42 0 1
0.480425
1.15
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۳
ZEC/ETH
$ 24.81 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEC/BTC
$ 32.83 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEC/TUSD
$ 1073.38 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEC/TUSD
$ 1073.15 0 0 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۱

مشخصات BTX Pro

توضیحات

نظرات BTX Pro

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین