خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61292.15
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۶
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2985.17
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۶
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.494237
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۶
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
535.79
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۶

قیمت ارزهای دیجیتال در اسندکس (بیتمکس)

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
$ADS/USDT
$ 0.189873 81621.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
$ADS/USDT
$ 0.219101 2503.16 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۷:۳۳
$HUB/USDT
$ 0.052882 117307.74 21
75.82
80.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
$MFER/USDT
$ 0.044372 135506.06 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
$MFER/USDT
$ 0.234412 13110.32 ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ - ۱۲:۰۲
$NAP/USDT
$ -5290000.00 142229.28 51
89.79
67.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
$OZONE
$OZONE/USDT
$ 0.006205 146299.47 4
10.48
10.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
$REFLECT/USDT
$ 0.001113 147160.80 183
1850.44
49.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
1INCH/USDT
$ 0.381067 423225.17 390
19060.19
22110.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AAST/USDT
$ 2.05 692962.74 1
696.39
103.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AAVE/USDT
$ 83.57 343100.79 371
13518.40
19771.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.029205 148161.77 299
8556.27
18395.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ADA/BTC
$ 0.445127 177417.98 193
2108.87
2460.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ADA/USDT
$ 0.443958 724025.50 407
22540.25
24258.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ADA/USDT
$ 0.442210 192931.36 330
12058.43
11735.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AEVO/USDT
$ 1.59 132949.40 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AGIX/USDT
$ 0.811143 135621.38 263
1433.05
2594.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AI/USDT
$ -247600.00 134307.99 26
84.11
92.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -39265907300.00 140986.91 104
79.54
103.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AINN/USDT
$ 1.73 123882.86 72
308.56
285.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AITECH/USDT
$ 0.200635 143623.97 107
97.96
112.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AKRO/USDT
$ 0.006141 134636.42 13
25.80
18.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AKT/USDT
$ 3.73 192585.17 151
172.33
824.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AKTIO/USDT
$ 0.409972 79831.33 11
2322.31
1755.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ALGO/BTC
$ 0.168042 1107283.18 1
143.99
173.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ALGO/USDT
$ 0.168800 206654.92 269
6390.39
5476.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ALGO/USDT
$ 0.168830 687067.76 348
12235.69
14688.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.19 132107.53 218
3199.18
3712.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ANALOS/USDT
$ -707100.00 74948.89 8
55.37
27.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ANKR/USDT
$ 0.042641 138911.06 335
7669.46
17685.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ANML/USDT
$ 0.000277 137244.72 8
21.25
21.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
APE/USDT
$ 1.19 144338.87 178
1066.02
1275.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
APT/USDT
$ 9.15 150950.59 307
8781.84
3961.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ARB/USDT
$ 1.10 141251.54 340
5830.74
30184.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ARBS/USDT
$ 0.001901 1.09 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
ARKM/USDT
$ 1.56 116884.67 363
5575.34
34427.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ARV/USDT
$ -328100.00 85576.25 14
119.98
6.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ASD/USDT
$ 0.050659 2066622.40 1
188.35
10.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ASD/BTC
$ 0.050290 377400.26 1
189.31
0.252955
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ATLAS/USDT
$ 0.004921 140126.60 41
107.26
101.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.03 988843.34 418
18859.66
45207.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 8.00 136049.07 234
4807.73
6436.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.08 215831.48 336
13067.77
14994.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ATOMARC
ATOMARC/USDT
$ 3.42 18613.22 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ATR/USDT
$ 0.038757 136543.61 57
76.38
83.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AVAV
AVAV/USDT
$ -8692540857.00 58032.84 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
AVAX/USDT
$ 33.43 134349.03 311
8189.73
16307.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AX/USDT
$ 0.698923 2642.84 85
305.11
138.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AXS/USDT
$ 6.92 73089.51 244
2879.24
4507.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.42 110700.49 232
2298.42
3381.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.237152 813180.43 318
6482.77
12449.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BCH/USDT
$ 464.29 815025.92 425
41949.79
57198.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BEAR/USDT
$ 0.081814 76831.12 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BEFE/USDT
$ 0.000178 81129.96 10
35.55
39.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BEPRO/USDT
$ 0.001017 107793.68 191
452.10
694.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BETS/USDT
$ 0.000552 138243.94 10
30.46
33.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BFLOKI/USDT
$ -141600.00 2436.62 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BIGTIME/USDT
$ 0.177551 132340.21 22
110.61
54.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BLUR/USDT
$ 0.378927 141115.71 13
40.29
67.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BNB/BTC
$ 536.95 1426710.53 344
27129.32
33835.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BNB/USDT
$ 535.79 971921.16 466
109177.18
118121.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BNB/USDT
$ 533.76 191715.92 349
52227.08
57996.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BNSX/USDT
$ 0.182532 97669.93 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BOB/USDT
$ -209800.00 127012.59 86
119.91
116.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BOLT/USDT
$ 0.003008 126963.56 12
26.53
26.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BOME/USDT
$ 0.009220 154233.32 335
7953.64
13250.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BRETT/USDT
$ 0.055450 147680.00 19
64.85
70.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BRISE/USDT
$ -16000000.00 25221.17 13
42.14
45.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BSGG/USDT
$ 0.001185 141558.90 37
43.34
47.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 63.78 192464.31 9
151.06
5.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/USDT
$ 61295 200453.04 346
130481.79
66549.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/USDT
$ 61292.15 69256239.33 648
452229.60
387239.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTCS/USDT
$ 0.762934 137526.90 20
45.57
22.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTT/USDT
$ -1260000.00 124448.20 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BYN/USDT
$ 0.005246 104889.19 77
147.88
19.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
C98/USDT
$ 0.268047 94072.60 172
2388.04
2831.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CAKE/USDT
$ 2.66 87302.96 296
3251.05
5459.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CAPO/USDT
$ 0.000755 25149.99 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CAPS/USDT
$ 0.018383 290961.68 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CATWIF/USDT
$ 0.003172 24797.87 1
11.99
6.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CCD/USDT
$ 0.005091 144763.95 181
888.61
690.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.024519 140010.98 298
10277.11
15775.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CGPT/USDT
$ 0.239383 141530.51 1
12.34
19.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CHR/USDT
$ 0.303223 136822.39 295
8119.54
15431.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CHZ/USDT
$ 0.109328 136779.71 273
2192.10
7200.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.021234 31904.81 351
6633.16
12228.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CNS/USDT
$ -3540000.00 157540.08 71
178.20
152.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 51.81 138953.36 253
4322.36
6717.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CONV/USDT
$ 0.001316 68724.24 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
COTI/USDT
$ 0.107830 143739.09 324
8157.88
12151.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CPOOL/USDT
$ 0.175481 140776.09 31
29.80
44.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CQT/USDT
$ 0.221139 131754.79 178
4351.58
4270.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.122382 134427.61 83
127.47
22.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.426075 370663.39 336
4107.92
9587.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CRWNY/USDT
$ 0.003417 259409.99 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.029905 289417.40 282
30698.54
6158.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CUDOS/USDT
$ 0.017040 140273.59 179
406.67
281.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CULT/USDT
$ 0.324057 112085.82 5
20.80
22.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CVX/USDT
$ 2.54 126985.41 264
2834.37
4902.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CWS/USDT
$ 0.414073 181382.65 19
39.82
350.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CYMI/USDT
$ 0.370363 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
DAD/USDT
$ 0.009102 59862.96 19
45.49
47.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DAFI/USDT
$ 0.003357 207999.85 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DAMEX/USDT
$ 0.035776 164981.05 119
562.68
102.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DAO/USDT
$ 1.05 130305.92 31
103.86
102.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 27.62 237544.86 313
5093.63
7797.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DC/USDT
$ 0.000795 139546.07 13
21.14
21.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DEC/USDT
$ 0.007341 144543.62 11
28.42
29.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DEFROGS/USDT
$ 323.16 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DEGEN/USDT
$ 0.024688 140770.08 112
271.15
280.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DEGO/USDT
$ 2.15 133133.20 210
3269.49
5789.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DESO/USDT
$ 26.00 3325.32 188
17.15
1403.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.454780 145557.81 257
3296.80
3064.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DINO/USDT
$ -97140145500.00 889.51 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
DIVER/USDT
$ 0.017313 138681.09 36
115.58
107.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DIVI/USDT
$ 0.002184 134987.93 21
20.75
27.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.147251 1338043.96 1
591.74
661.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.147526 210146.32 375
25100.73
91457.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DOGI/USDT
$ 1.46 98264.61 122
33.37
472.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DOGPAD/USDT
$ -55000000.00 25.10 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DORKL/USDT
$ 0.000692 10.29 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
DOSE/USDT
$ 0.005561 48948.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DOT/USDT
$ 6.57 208275.48 335
7804.88
10717.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DOT/USDT
$ 6.55 677125.21 414
20488.58
43594.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DUEL/USDT
$ 0.015519 3847.17 27
5.35
72.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DUSK/USDT
$ 0.346261 138929.38 340
6764.63
12024.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DVPN/USDT
$ 0.001373 141308.51 36
254.28
107.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DYDX/USDT
$ 2.10 137382.38 290
4394.28
6665.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
EDAT/USDT
$ 0.068252 149202.08 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
EDU/USDT
$ 0.557798 155361.41 225
1385.90
702.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
EGG/USDT
$ 0.021529 12672.33 9
31.19
33.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
EGLD/USDT
$ 39.47 273447.77 375
8958.62
17106.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ELF/USDT
$ 0.544816 262452.93 286
6746.79
5549.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ENA/USDT
$ 0.925263 133148.32 291
14699.66
16817.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ENJ/USDT
$ 0.316356 146007.44 294
4013.38
6523.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
EOS/USDT
$ 0.732000 203981.17 239
3020.19
4350.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
EOS/USDT
$ 0.731429 996708.39 401
16569.92
27370.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETC/USDT
$ 25.42 533553.78 406
20857.67
31290.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/USDT
$ 2981.80 183344.92 332
18409.57
22830.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/USDT
$ 2985.17 23989350.41 627
201204.29
332135.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/BTC
$ 2987.47 206162.06 320
9670.67
8996.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETHFI/USDT
$ 3.56 5917.07 ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۱۷:۰۳
ETHFI/USDT
$ 3.52 76438.97 322
9029.26
14176.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETHS/USDT
$ 5.49 55514.17 23
35.04
14.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETHW/USDT
$ 3.67 132616.13 77
142.83
143.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FERC/USDT
$ 0.083493 5.01 ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۴:۴۹
FET/USDT
$ 1.99 873862.35 407
102348.86
104245.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FIDA/USDT
$ 0.303053 139304.66 200
1928.16
1864.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.85 381600.96 397
10818.02
19464.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FIN/USDT
$ 0.000742 13800.40 30
162.70
37.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FINE/USDT
$ 0.005491 87383.35 42
66.62
24.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FIO/USDT
$ 0.033856 339700.67 267
4881.42
5448.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FIS/USDT
$ 0.504789 111509.91 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FLAME/USDT
$ 0.083675 136093.06 17
24.71
24.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FLEX/USDT
$ 1.79 93706.74 20
16.45
16.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FLOKI/USDT
$ 0.000135 141378.09 155
412.71
114.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FORWARD/USDT
$ 0.004042 135182.68 38
44.81
72.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FREE/USDT
$ -21000000.00 131631.07 21
92.04
88.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FREL/USDT
$ 0.000185 146903.63 45
67.12
45.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FRIN/USDT
$ 0.001730 135775.96 6
15.78
15.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FRM/USDT
$ 0.063778 134878.33 34
41.88
27.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FROG/USDT
$ 0.000224 265505.81 1
13.43
13.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FRONT/USDT
$ 0.742531 275770.62 376
22764.85
26241.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FTM/USDT
$ 0.676324 351113.49 437
29872.33
46977.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FTRB
FTRB/USDT
$ 0.005336 220242.62 1
17.80
8.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.23 205538.63 254
2368.15
4784.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.24 196379.19 283
4606.00
4941.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FUSE/USDT
$ 0.071012 137720.07 59
99.17
30.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FWC
FWC/USDT
$ -185032550000.00 3043.57 1
5.17
8.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FXS/USDT
$ 4.78 149120.39 293
5084.69
7477.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.54 131859.89 293
8580.67
18920.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GAU/USDT
$ 0.091926 1433009.14 254
1115.69
1616.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GEEQ/USDT
$ 0.211037 176577.94 16
22.66
28.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GINUX/USDT
$ -1090000.00 145308.29 9
20.92
23.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GMX/USDT
$ 28.12 137112.98 270
1999.77
4178.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GNO/USDT
$ 322.06 137291.93 300
12131.77
11772.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GNS/USDT
$ 3.29 139024.18 211
734.14
1306.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GRAPE/USDT
$ 0.012782 1476.59 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GRT/USDT
$ 0.240742 140348.49 366
34204.45
83000.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GTAI/USDT
$ 2.03 144779.22 11
21.44
22.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HAPI/USDT
$ 19.92 88816.04 1
11.90
12.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HARD/USDT
$ 0.188833 236433.81 261
9801.90
7404.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HFT/USDT
$ 0.299853 135801.85 274
2305.67
5084.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HGET/USDT
$ 0.092016 83042.32 24
61.40
20.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HIGH/USDT
$ 2.28 147075.73 256
3512.11
6671.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HOD/USDT
$ 0.003644 62865.03 34
670.45
13.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HOOK/USDT
$ 0.900358 129673.43 249
1714.35
4300.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HOPR/USDT
$ 0.112270 136818.24 81
131.76
29.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002179 140836.13 269
3351.17
6828.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HT/USDT
$ 1.16 1950.51 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
هتور
هتور
Hathor
HTR/USDT
$ 0.080014 273600.99 25
64.01
49.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HTX/USDT
$ -1340000.00 12162.53 24
76.55
66.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IC/USDT
$ -406200.00 112186.91 26
27.34
37.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ID/USDT
$ 0.717726 140247.07 450
51289.45
159767.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IDO/USDT
$ 0.012302 115.72 16
17.67
30.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IMX/USDT
$ 1.87 141368.24 340
7670.57
13845.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
INJ/USDT
$ 26.15 379057.15 297
59370.28
136139.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IOST/USDT
$ 0.008894 667385.66 249
7950.23
7749.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JET/USDT
$ 0.002060 111906.96 1
25.25
22.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JST/USDT
$ 0.031960 126868.49 14
49.17
51.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JULD/USDT
$ 0.003551 70343.51 14
32.86
33.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JUP/USDT
$ 0.951967 149583.41 353
12325.44
22102.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KASTA/USDT
$ 0.029641 154307.77 32
35.27
35.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KAVA/BTC
$ 0.643343 138212.74 181
1754.04
2463.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KAVA/USDT
$ 0.643213 218051.65 380
14980.54
57491.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KCS/USDT
$ 8.05 137430.17 9
129.94
19.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KEX/USDT
$ 0.073893 8698.40 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KIN/USDT
$ -171200.00 135470.75 19
22.61
30.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KIRBY/USDT
$ 0.000187 82.79 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
Kommunitas
KOM/USDT
$ 0.002692 9840.60 126
175.07
180.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LADYS
LADYS/USDT
$ -14000000.00 138519.62 94
90.37
115.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LDO/USDT
$ 1.89 139983.03 269
3304.97
5943.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LEO/USDT
$ 5.75 127867.91 22
36.82
25.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LIGO/USDT
$ -130000.00 133426.44 16
48.03
50.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LIKE/USDT
$ 0.102238 131329.00 11
6.92
19.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LIME/USDT
$ 0.074421 147790.26 77
46.26
39.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINA/USDT
$ 0.007404 144415.40 288
3349.65
7694.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINK/USDT
$ 13.10 205875.65 349
21507.63
22498.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINK/BTC
$ 13.15 1394010.28 291
8840.52
9108.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINK/USDT
$ 13.11 827788.83 404
35258.31
58288.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINK/ETH
$ 13.08 355678.19 250
2125.09
3493.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LKR/USDT
$ 0.008329 161268.80 1
14.08
14.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LOAF/USDT
$ -547900.00 72272.89 23
33.06
37.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LOKA/USDT
$ 0.255045 135901.67 232
1882.52
2128.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LOOKS/USDT
$ 0.103928 86145.23 28
47.67
38.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LOVELY/USDT
$ -1E07 138045.60 14
18.73
27.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LOYAL/USDT
$ -914600.00 142548.79 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
LRC/USDT
$ 0.246243 136052.73 278
3643.53
7115.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LTC/USDT
$ 80.17 149460.14 435
29955.60
82612.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LTC/BTC
$ 80.10 1096961.45 246
7125.87
7431.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LTO/USDT
$ 0.198965 351729.26 283
14168.88
13315.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MAHA/USDT
$ 2.24 128720.35 1
15.76
15.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MANA/USDT
$ 0.427075 126992.88 325
2470.38
28479.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MANTA/USDT
$ 1.84 126300.65 297
8253.05
15288.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MAPS/USDT
$ 0.021144 118594.22 28
43.48
26.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MARSH/USDT
$ 0.161228 165792.85 15
34.09
34.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MASK/USDT
$ 3.26 139797.20 314
6685.69
12358.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MATIC/USDT
$ 0.668373 491307.89 177
3426.23
488.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MATIC/USDT
$ 0.670874 205934.17 305
8089.42
7904.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 71.62 118626.83 9
46.87
127.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MEMEME/USDT
$ -3320000.00 12.96 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
METIS/USDT
$ 56.68 140462.00 334
9017.77
12614.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MEW/USDT
$ 0.005383 134268.48 47
65.51
120.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MEX/USDT
$ -4720000.00 68105.02 146
196.85
217.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MHUNT/USDT
$ 0.006311 227.48 32
71.91
63.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MIA/USDT
$ 0.002650 83785.87 9
31.94
34.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MICE/USDT
$ 0.013510 126370.40 11
32.27
29.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MIM/USDT
$ 0.892857 138261.35 7
19.77
19.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MIX/USDT
$ 0.002180 140853.99 15
23.88
36.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MMSS/USDT
$ 0.173741 133054.81 47
79.39
33.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MNFT/USDT
$ 0.004054 71314.02 190
729.19
823.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MNGO/USDT
$ 0.025394 130923.80 50
26.66
85.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MONI/USDT
$ 0.015138 64916.08 11
25.24
25.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MPL/USDT
$ 15.81 132345.89 99
157.93
190.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MPLX/USDT
$ 0.217038 135181.94 89
38.10
84.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MUBI/USDT
$ 0.150957 144247.96 145
227.31
147.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MYRO
MYRO/USDT
$ 0.141578 143240.73 47
92.16
37.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.38 150948.79 362
13628.10
59786.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NEO/USDT
$ 17.51 975808.68 407
35643.22
44056.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NFT/USDT
$ -45000000.00 33857.40 18
78.50
81.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NHCT/USDT
$ 0.020744 123222.07 68
65.63
104.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NIM/USDT
$ 0.001406 56193.20 135
1264.45
3730.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NIM/BTC
$ 0.001539 968453.06 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
NIOX/USDT
$ 0.001596 50374.72 33
40.24
45.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NMT/USDT
$ 7.46 110560.03 16
58.42
64.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NORMIE/USDT
$ 0.058985 144692.26 13
49.08
52.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NOVA/USDT
$ 0.029495 69404.16 9
20.14
20.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NSURE/USDT
$ 0.004791 131731.30 9
20.83
21.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ODDZ/USDT
$ 0.013965 62.53 25
37.07
37.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OG/USDT
$ 4.68 148065.31 272
2884.48
3607.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OLT/USDT
$ 0.002658 10995.05 9
14.36
19.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OM/USDT
$ 0.681520 143190.46 375
20126.12
101339.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OMG/USDT
$ 0.623110 147843.33 190
1969.23
1685.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OMI/USDT
$ 0.000605 155347.27 1
835.50
180.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OMNI/USDT
$ 27.45 33424.44 290
4010.01
16182.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ONDO/USDT
$ 0.834047 2515.85 18
64.48
70.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ONE/USDT
$ 0.019336 27899.31 300
13433.98
15376.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ONG/USDT
$ 0.474613 127162.42 343
33736.30
47539.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ONT/USDT
$ 0.291651 971742.41 395
14426.50
22981.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OP/USDT
$ 2.16 339703.14 378
12128.43
33945.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OPEN/USDT
$ 0.047628 94484.29 7
3201.01
3005.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۹:۰۲
OPEN/USDT
$ 0.047241 93985.34 15
222.57
218.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OPUL/USDT
$ 0.171430 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ORDI/USDT
$ 42.52 139321.87 346
18408.98
9295.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ORN/USDT
$ 1.38 135663.78 348
2398.13
35279.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OSHI/USDT
$ 73.41 110349.79 1
39.60
73.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OXBT/USDT
$ 0.028385 120531.70 5
99.48
93.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OXY/USDT
$ 0.010622 136795.16 13
28.36
28.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PANDORA/USDT
$ 5838.03 20058.07 19
67.90
71.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PDEX/USDT
$ 0.590104 142421.97 74
1146.13
1724.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PEPE/USDT
$ -4910000.00 136714.44 360
7301.21
31227.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PIIN/USDT
$ 0.000133 138239.54 11
37.57
35.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PIZA/USDT
$ 1.49 133036.29 4
89.43
80.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PLAY/USDT
$ 0.002313 16563.37 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
PLN/USDT
$ 0.009234 162351.83 24
59.21
29.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PLOT/USDT
$ 0.007763 86138.33 44
7.93
515.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PLU/USDT
$ 4.57 149989.72 279
3151.30
2476.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
POLC/USDT
$ 0.018233 166138.05 13
26.76
22.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
POLIS/USDT
$ 0.290051 139420.73 22
52.89
54.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PONKE/USDT
$ 0.109879 6067.40 8
10.33
18.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PORK/USDT
$ -16000000.00 873.31 31
110.44
26.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PORT/USDT
$ 0.021304 261140.41 15
39.31
25.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PROM/USDT
$ 11.89 28987.52 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
PRXY/USDT
$ 0.132423 114675.12 26
59.57
60.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PSY/USDT
$ 0.008419 15.01 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
PSYOP/USDT
$ 0.000400 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
PTF/USDT
$ 0.009772 69448.27 7
17.21
17.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PUPS/USDT
$ 56.19 128973.20 74
198.19
88.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
QNT/USDT
$ 101.53 138324.98 193
1647.09
3270.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
QRDO/USDT
$ 0.047527 94243.57 20
3206.19
3010.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
QTUM/BTC
$ 3.76 1091090.87 196
2144.71
2386.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
QTUM/USDT
$ 3.76 667173.43 409
16830.26
25280.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
QUARK/USDT
$ 0.002407 11153.31 1
97.51
103.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 0.057120 144324.77 151
57.67
118.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RAIN/USDT
$ 0.001752 159026.93 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RATS/USDT
$ 0.000126 133517.03 13
0.000205
0.000192
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RDNT/USDT
$ 0.201946 137478.24 285
6407.46
7958.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
REVV/USDT
$ 0.011562 125355.58 50
55.89
33.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RFD/USDT
$ -5520000.00 79181.18 33
76.17
73.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.70 136307.67 310
44266.98
67725.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ROOST/USDT
$ 0.031566 128895.26 11
38.15
40.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
روتر پروتکل
روتر پروتکل
Router Protocol
ROUTE/USDT
$ 2.65 137669.06 1
99.63
52.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ROWAN
ROWAN/USDT
$ -240000.00 1585.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 19.59 128539.49 223
1296.79
3220.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RSTK/USDT
$ 0.070012 31720.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 5.43 15927.78 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RVN/USDT
$ 0.028242 25722.43 322
16547.56
18434.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SAFE/USDT
$ 3.17 79664.07 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.428975 150136.25 356
2897.95
33219.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SATS/USDT
$ -26000000.00 139952.61 31
137.21
128.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SEAN/USDT
$ 0.002110 126519.15 5
14.34
14.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.765935 135005.37 319
5291.80
15703.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SHIB/USDT
$ -221400.00 136321.46 320
9995.60
18118.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SHOPX/USDT
$ 0.014462 156285.43 39
116.02
105.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SIDUS/USDT
$ 0.008409 139478.33 15
140.29
92.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SILLY/USDT
$ 0.047338 33802.47 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
SLERF/USDT
$ 0.414773 152171.83 252
779.17
1728.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SLIM/USDT
$ 0.219339 142355.90 86
163.25
129.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SLN/USDT
$ 2.03 13267.38 65
143.89
28.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SMILEY
SMILEY/USDT
$ -7057891000000.00 124140.24 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
SMTY/USDT
$ 0.005758 130576.92 57
79.19
582.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SNX/USDT
$ 2.79 141138.85 312
7412.76
9127.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SNY/USDT
$ 0.008151 66891.26 64
150.75
141.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOL/USDT
$ 132.37 177419.53 352
55795.18
65417.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOL/USDT
$ 132.90 357362.55 423
102770.71
108334.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOLS/USDT
$ 0.700323 146475.49 127
546.03
37.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOPHON/USDT
$ 0.000681 148847.97 22
82.23
87.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SORA/USDT
$ 0.003859 74347.71 7
20.49
23.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SPCFIN
SPCFIN/USDT
$ -635400.00 90097.44 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SQUIDGROW
SQUIDGROW/USDT
$ -2E08 138701.95 78
64.17
72.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SSV/USDT
$ 35.82 139098.27 303
4925.58
11966.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STARS/USDT
$ 0.005455 32841.20 10
41.17
41.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STF/USDT
$ 0.012002 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STOS/USDT
$ 0.903859 145391.88 78
112.25
31.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STRK/USDT
$ 1.23 137186.16 237
2497.28
7633.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SUBF
SUBF/USDT
$ -1E08 32.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SUI/USDT
$ 1.26 146539.55 322
10349.83
20651.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.013489 138865.23 51
81.73
87.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SUSHI/USDT
$ 0.953168 145835.16 218
3698.51
2984.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SWAP/USDT
$ 0.167890 136486.71 40
51.35
20.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SWEAT/USDT
$ 0.008632 133426.09 16
36.79
36.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SWP/USDT
$ 0.009542 68403.09 25
55.45
56.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SX/USDT
$ 0.117670 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
SYNC/USDT
$ 0.008512 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SYP/USDT
$ 0.001524 44802.18 17
26.32
31.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TARA/USDT
$ 0.013312 173416.49 59
23.21
88.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TIA/USDT
$ 9.97 10871.77 297
3685.13
27587.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TIP/USDT
$ 0.000128 90427.29 1
32.93
7.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TNSR/USDT
$ 0.883155 145439.43 276
4145.74
7296.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TOON/USDT
$ 0.000951 9086.17 24
73.25
47.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TOSHI/USDT
$ 0.000354 113155.68 15
54.61
57.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TRAC/USDT
$ 2.66 128244.51 8
17.81
25.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TRAXX/USDT
$ 0.004211 87607.52 92
506.39
75.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TROLL/USDT
$ -7E08 77990.26 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
TRX/BTC
$ 0.109534 324885.44 1
298.26
109.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TRX/USDT
$ 0.109719 1000172.16 441
24196.20
39260.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TRX/USDT
$ 0.109542 206400.79 345
12251.52
14542.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TURBO/USDT
$ 0.000555 143861.47 4
29.31
23.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TURT/USDT
$ 0.012091 137598.26 1
59.73
20.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK/USDT
$ 0.065064 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
TYBG/USDT
$ 0.000121 44751.89 10
37.79
40.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TYC/USDT
$ 2.15 275909.56 ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ - ۴:۵۰
TYT/USDT
$ 0.598905 2099.97 81
160.53
23.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
یونی لند
یونی لند
UniLend Finance
UFT/USDT
$ 0.396570 129181.28 7
19.75
19.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UMB/USDT
$ 0.024872 85924.04 116
336.46
249.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UNI/USDT
$ 6.87 369759.86 433
24285.75
28728.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UOS/USDT
$ 0.171420 315129.14 246
1634.70
1680.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
USDD/USDT
$ 0.994475 139927.54 51
94.90
36.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 0.999800 268354.32 467
61969.33
43304.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
USDX/USDT
$ 0.820144 447878.38 145
20647.23
11240.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
VCORE/USDT
$ 0.003246 30.55 94
124.62
109.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
VERA/USDT
$ 0.000925 67410.06 20
46.34
47.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
VET/USDT
$ 0.038086 642354.08 400
47909.61
57355.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
VET/USDT
$ 0.038067 194183.50 335
16934.83
15881.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
VMPX/USDT
$ 0.034936 130950.19 5
27.04
30.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
VOLT/USDT
$ 0.000150 139975.99 154
864.50
699.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
VOXEL/USDT
$ 0.233041 111621.49 164
2318.82
2583.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
VRA/USDT
$ 0.005303 78208.30 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
W/USDT
$ 0.566400 14693.64 2
2793.54
2817.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WAS/USDT
$ 0.014612 138153.11 8
19.09
19.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WAVES/USDT
$ 2.49 141713.70 292
6915.22
23520.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WEN/USDT
$ 0.000198 141632.06 48
110.42
97.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WHEE/USDT
$ 0.020022 247.91 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ 0.000117 140364.68 226
2049.49
6127.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WLD/USDT
$ 4.73 147261.10 408
23979.00
53647.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WLKN/USDT
$ 0.004974 112328.63 65
60.46
78.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WOJAK/USDT
$ 0.000364 138941.02 13
35.90
44.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.277719 339859.66 320
6657.66
5388.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WOOO/USDT
$ -670700.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
WSB/USDT
$ -1E08 129084.23 1
94.21
12.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WZRD/USDT
$ 7.73 171418.58 79
146.84
269.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XAI/USDT
$ 0.673218 64092.62 389
10865.46
33886.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XAI/USDT
$ 1.09 6379.78 ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ - ۱۴:۳۳
XCAD/USDT
$ 0.787539 284702.70 330
6085.50
16582.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XDAI/USDT
$ 0.997575 172079.23 184
677.87
7005.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XEC/USDT
$ -496500.00 139171.53 323
18901.52
27275.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XEM/USDT
$ 0.034796 904281.08 363
7175.65
18829.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XEN/USDT
$ -32000000.00 102797.08 1
12.47
12.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XEP/USDT
$ 0.000582 28930.75 ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۱۷:۳۴
XEP/USDT
$ 0.001012 117738.84 23
73.15
79.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XLM/USDT
$ 0.107719 120841.08 241
4783.06
5692.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XPRT/USDT
$ 0.300853 280932.15 1
3007.53
75.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XRD/USDT
$ 0.051959 137976.52 111
15388.49
15407.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.494237 4669814.15 461
45977.15
53613.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.492105 1893732.84 188
2650.83
2962.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.495100 205185.28 325
11242.04
10788.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.946967 334500.84 285
6066.56
7316.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 0.943856 1352948.60 1
1118.16
1071.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
YCT/USDT
$ -727100.00 65804.69 19
41.15
28.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
YESP/USDT
$ 0.000333 35591.65 16
53.25
6.88
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
YLD/USDT
$ 0.082525 146636.82 148
332.58
138.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZBC/USDT
$ 0.032242 139142.83 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZBCN/USDT
$ 0.032229 139144.08 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۷:۵۳
ZEC/USDT
$ 21.03 647263.72 358
7680.80
13297.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZEE/USDT
$ 0.021220 286286.44 22
32.10
32.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZERO/USDT
$ 0.532195 136.24 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
ZETA/USDT
$ 1.20 141101.62 11
41.44
45.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZEUS/USDT
$ 0.734052 24752.58 ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ - ۱۱:۴۶
ZEUS/USDT
$ 0.656315 128266.80 43
144.04
69.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZIG/USDT
$ 0.086717 327611.66 1
142.63
5.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZIL/USDT
$ 0.023337 830379.93 382
17437.20
25928.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZIL/USDT
$ 0.023434 195341.79 301
12830.79
21173.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZK/USDT
$ 1.79 129580.41 10
34.41
36.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZKF/USDT
$ 0.003058 35049.59 7
23.71
26.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZRX/BTC
$ 0.489468 674826.89 167
1113.89
1202.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZRX/USDT
$ 0.489146 978300.71 356
30556.81
47500.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZUZALU/USDT
$ 0.006196 27312.84 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
ZYN/USDT
$ 0.033006 183731.92 304
7130.72
9198.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZZZ/USDT
$ 0.094857 131768.73 52
53.74
34.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱

مشخصات AscendEX (BitMax)

توضیحات

نظرات AscendEX (BitMax)

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین